Säädökset alkuperäisinä: 2008

250/2008
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
249/2008
Laki ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n muuttamisesta
248/2008
Laki autoverolain muuttamisesta
247/2008
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
246/2008
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
245/2008
Laki kiinteistöverolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta
244/2008
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
243/2008
Laki arpajaisverolain 16 ja 18 §:n muuttamisesta
242/2008
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
241/2008
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
240/2008
Laki veronkantolain muuttamisesta
239/2008
Laki keskusverolautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
238/2008
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
237/2008
Laki Verohallinnosta
236/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukijärjestelmästä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
235/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa
234/2008
Valtioneuvoston asetus poliisilain 31 d §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
233/2008
Valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
232/2008
Valtioneuvoston asetus rikoslain 34 a luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
231/2008
Tasavallan presidentin asetus terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
230/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
229/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
228/2008
Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
227/2008
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
226/2008
Laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta
225/2008
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
224/2008
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
223/2008
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
222/2008
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
221/2008
Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisesta
220/2008
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EY) N:o 243/2008 Komorien liittoon kuuluvan Anjouanin saaren lainvastaisesti toimivia viranomaisia koskevien tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta
219/2008
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EY) N:o 194/2008 Burmaan/Myanmariin liittyvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja lujittamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 817/2006 kumoamisesta
218/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustamisesta
217/2008
Valtioneuvoston päätös Alahärmän kunnan, Kauhavan kaupungin, Kortesjärven kunnan ja Ylihärmän kunnan lakkauttamisesta ja uuden Kauhavan kaupungin perustamisesta
216/2008
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
215/2008
Laki yhdenvertaisuuslain 20 §:n muuttamisesta
214/2008
Laki kokoontumislain 25 §:n muuttamisesta
213/2008
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta
212/2008
Laki rikoslain muuttamisesta
211/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
210/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
209/2008
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2008/2009 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
208/2008
Valtioneuvoston asetus vuoden 2007 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
207/2008
Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
206/2008
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
205/2008
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta
204/2008
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
203/2008
Tasavallan presidentin asetus tullilaitoksen viran ja toimen haltijain virkapuvusta annetun asetuksen kumoamisesta
202/2008
Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
201/2008
Laki Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.