Säädökset alkuperäisinä: 2008

400/2008
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta
399/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen I muuttamisesta
398/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
397/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
396/2008
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
395/2008
Valtioneuvoston asetus steriloimisasetuksen muuttamisesta
394/2008
Valtioneuvoston asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
393/2008
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
392/2008
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
391/2008
Valtiovarainministeriön asetus sijoitusrahastolain 11 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä
390/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliikenteen sarjalipputaksoista
389/2008
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta
388/2008
Laki sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta
387/2008
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
386/2008
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
385/2008
Laki Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
384/2008
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
383/2008
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
382/2008
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
381/2008
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
380/2008
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
379/2008
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä
378/2008
Laki työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
377/2008
Valtioneuvoston asetus metsäasetuksen 2 §:n muuttamisesta
376/2008
Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta
375/2008
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
374/2008
Laki rikoslain 23 ja 50 luvun muuttamisesta
373/2008
Huumausainelaki
372/2008
Laki alkoholilain muuttamisesta
371/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
370/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta
369/2008
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
368/2008
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
367/2008
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta
366/2008
Laki yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
365/2008
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain muuttamisesta
364/2008
Laki turvatoimista eduskunnassa
363/2008
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien palotarkastustoiminnasta valtakunnan turvallisuuden vuoksi salassa pidettävissä kohteissa
362/2008
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
361/2008
Opetusministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen koulun oppilailta perittävistä maksuista
360/2008
Valtioneuvoston päätös Jurvan kunnan liittämisestä Kurikan kaupunkiin
359/2008
Valtioneuvoston päätös Pöytyän kunnan ja Yläneen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pöytyän kunnan perustamisesta
358/2008
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
357/2008
Laki kuntajakolain muuttamisesta
356/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
355/2008
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
354/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta
353/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
352/2008
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta
351/2008
Laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.