Säädökset alkuperäisinä: 2008

600/2008
Tasavallan presidentin asetus Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
599/2008
Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
598/2008
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2007 verotuksen päättymisestä
597/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä
596/2008
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
595/2008
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista
594/2008
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
593/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
592/2008
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta
591/2008
Valtioneuvoston asetus yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta
590/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
589/2008
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
588/2008
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
587/2008
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
586/2008
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
585/2008
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
584/2008
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
583/2008
Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin
582/2008
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
581/2008
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
580/2008
Elatustukilaki
579/2008
Tasavallan presidentin asetus Itä-Afrikan yhteisön kanssa Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusrahastolle sekä yhteistyöstä alueellisen työterveys ja -turvallisuushankkeen toteutuksessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
578/2008
Laki rikoslain 2 a luvun muuttamisesta
577/2008
Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
576/2008
Laki holhoustoimesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
575/2008
Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä
574/2008
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta
573/2008
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta
572/2008
Laki avioliittolain muuttamisesta
571/2008
Laki vihkimisoikeudesta
570/2008
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
569/2008
Laki asianajajista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
568/2008
Laki saatavien perinnästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
567/2008
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
566/2008
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
565/2008
Laki vakuutusyhtiölain 31 luvun 1 §:n muuttamisesta
564/2008
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
563/2008
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 125 §:n muuttamisesta
562/2008
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
561/2008
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
560/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen sekä eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
559/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
558/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
557/2008
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
556/2008
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
555/2008
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
554/2008
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
553/2008
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta
552/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä
551/2008
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.