1153/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla seuraavaa:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään valtion talousarvion momentin 31.30.63 mukaisen joukkoliikenteen valtionavustuksen myöntämisen tarkemmista perusteista.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) palvelulinjalla sellaista ostoliikennettä, jonka reitti on erityisesti suunniteltu ja jossa käytetty ajoneuvo valittu ja kuljettaja koulutettu tai valittu iäkkäiden ja vammaisten asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen; palvelulinjan reitiltä voidaan tehdä poikkeamia asiakkaiden tarpeiden mukaan;

2) kutsujoukkoliikenteellä etukäteen tehdystä tilauksesta määritellyllä alueella ajettavaa jatkuvaluonteista osto- tai tilausliikennettä, jonka reitti ja aikataulu määräytyvät tilausten perusteella ja matkojenyhdistelykeskuksen tai muun yhdistelypalvelun toimenpiteiden avulla;

3) matkapalvelukeskuksella kunnan itse tai ostopalveluna järjestämää palvelupistettä,

a) jossa otetaan vastaan asiakkailta tai julkisyhteisöiltä tulevia kuljetustilauksia,

b) josta asiakkaat voidaan ohjata käyttämään heidän tarpeisiinsa soveltuvaa linja- tai ostoliikennettä,

c) jossa matkoja yhdistellään matkaketjuiksi tai suunnitellaan reittejä asiakkailta tai julkisyhteisöiltä tulevien tilausten perusteella, ja

d) josta yhdistämällä syntyvät liikennekokonaisuudet välitetään;

4) matkakeskuksella henkilöliikenteen eri liikennemuotojen yhteistä asemaa tai yhteistyössä toimivia erillisiä asemia,

a) joka on tärkeä tai jotka ovat yhdessä tärkeä henkilöliikenteen risteysasema, ja

b) jolta tai joilta on saatavilla ainakin rautatieliikenteen, linja-autojen paikallis- ja kaukoliikenteen sekä taksien liikennepalveluja sekä liikennepalvelujen käyttöön liittyviä muita palveluja, joita ovat ainakin lipunmyynti ja informaatio;

5) kaupunkimaisella paikallisliikenteellä linja- tai ostoliikennettä, joka palvelee ensisijaisesti taajama-alueen sisäisiä matkustustarpeita ja

a) jota ajetaan vähintään kuusi vuoroa päivässä ja jonka vuorovälit ovat korkeintaan kaksi tuntia; tai

b) joka on muuhun kaupunkimaiseen paikallisliikenteeseen integroitu palvelulinja;

6) seutulipulla henkilökohtaista matkalippua,

a) joka on kunnan kaikille asukkaille samaan hintaan myytävä kausilippu,

b) jonka kelpoisuusalue muodostuu kaupungista ja sitä ympäröivästä työssäkäyntialueesta,

c) joka kelpaa kaikessa tai lähes kaikessa kelpoisuusalueen linja- ja ostoliikenteessä;

7) kaupunkilipulla henkilökohtaista matkalippua,

a) joka on kunnan asukkaille tai tietylle asukasryhmälle myytävä kausilippu tai sarjalippu, joka on kaikille samanhintainen tai jonka hinta vaihtelee hintavyöhykkeiden mukaan,

b) jonka kelpoisuusalue on kaupunki tai taajama, jossa on kaupunkimaista paikallisliikennettä,

c) joka kelpaa kaikessa tai lähes kaikessa kelpoisuusalueen sisäisessä linja- ja ostoliikenteessä, ja

d) joka voi kelvata myös muussa alueella ajettavassa linja- ja ostoliikenteessä;

8) työmatkalipulla henkilökohtaista matkalippua,

a) joka on kausilippu tai sarjalippu,

b) joka kelpaa kahdella matkalla työpäivää kohden lipunhaltijan asunnon ja työpaikan välisellä matkalla kaikessa tai lähes kaikessa linja- ja ostoliikenteessä, ja

c) jolla maksettu matka voi olla vaihdoton tai vaihdollinen.

3 §
Avustuslajit

Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustusta linjaliikennettä täydentävän ostoliikenteen järjestämiseen sekä matkalippujen hinnanalennuksiin.

Lisäksi määrärahasta voidaan myöntää valtionavustusta joukkoliikenteen kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin.

Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustusta erityisesti seuraaviin kehittämishankkeisiin:

1) palvelulinjojen ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseen,

2) matkapalvelukeskusten käynnistämiseen,

3) joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien kehittämiseen, sekä

4) matkakeskusten toteuttamiseen.

4 §
Linjaliikennettä täydentävän ostoliikenteen järjestämiseen myönnettävä valtionavustus

Lääninhallitus voi myöntää alueensa kunnalle valtionavustusta linjaliikennettä täydentävän ostoliikenteen järjestämiseen enintään vuodeksi kerrallaan, edellyttäen että

1) ostettava liikenne on kaupunkimaista paikallisliikennettä,

2) ennen ostotoimiin ryhtymistä on varmistettu, että liikennettä ei saada syntymään asiakastulojen varassa ja että rahaa ei käytetä epätarkoituksenmukaisen tai tarpeettomasti päällekkäisen liikenteen ostamiseen,

3) palvelua ostettaessa noudatetaan julkisista hankinnoista voimassa olevia säännöksiä, sekä

4) liikenteestä tiedotetaan tehokkaasti.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä pidetään liikennepalvelun hankinnasta aiheutuvia nettokustannuksia.

5 §
Matkalippujen hinnanalennuksiin myönnettävä valtionavustus

Lääninhallitus voi myöntää alueensa kunnalle valtionavustusta seutu-, työmatka- ja kaupunkilippujen hinnanalennuksiin enintään vuodeksi kerrallaan, edellyttäen että

1) liikenteenharjoittajia kohdellaan tasapuolisesti,

2) kunta osallistuu hinnanalennuksen rahoittamiseen ainakin yhtä suurella osuudella kuin lääninhallitus,

3) lippu on tarkoitettu säännölliseen matkustukseen,

4) lippujen kelpoisuudesta tiedotetaan tehokkaasti, ja

5) maksuvälineenä käytetään älykorttia.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 48 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään todellisten nousumäärien ja keskimatkapituuden perusteella laskettua keskimääräistä kuukausilipun hintaa, jossa nousun yksikköhinta määräytyy liikenne- ja viestintäministeriön koulumatkaliikenteeseen 12 vuotta täyttäneille oppilaille vahvistaman enimmäishinnan mukaan vähennettynä matkustajan maksaman lipun hinnalla. Hyväksyttävinä ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kuntien valtionosuuslain (1147/1996) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) nojalla.

6 §
Palvelulinjan ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseen myönnettävä valtionavustus

Lääninhallitus voi myöntää alueensa kunnalle valtionavustusta palvelulinjan ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseen enintään kahden vuoden ajaksi, edellyttäen että

1) ensin on laadittu kehittämissuunnitelma mieluiten yhteistyössä lähikuntien kanssa,

2) liikenne on uutta,

3) ennen ostotoimiin ryhtymistä on varmistettu, että liikennettä ei saada syntymään asiakastulojen varassa ja että rahaa ei käytetä epätarkoituksenmukaisen tai tarpeettomasti päällekkäisen liikenteen käynnistämiseen,

4) palvelua ostettaessa noudatetaan julkisista hankinnoista voimassa olevia säännöksiä,

5) palvelu on yleisesti käytettävissä, sekä

6) hakemuksessa on esitetty suunnitelma siitä, miten liikennettä on tarkoitus jatkaa lääninhallituksen myöntämän valtionavustuksen lakattua.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä pidetään liikenteen suunnittelusta ja liikennepalvelujen tuottamisesta aiheutuvia nettokustannuksia.

7 §
Matkapalvelukeskusten käynnistämiseen myönnettävä valtionavustus

Lääninhallitus voi myöntää alueensa kunnalle valtionavustusta matkapalvelukeskuksen käynnistämiseen enintään kahden vuoden ajaksi edellyttäen, että matkapalvelukeskus

1) ensisijaisesti ohjaa asiakkaan käyttämään hänen tarpeisiinsa soveltuvaa linja- tai ostoliikennettä,

2) toissijaisesti ohjaa asiakkaan yhdistettyyn kuljetukseen, ja

3) viime kädessä ohjaa asiakkaan käyttämään erilliskuljetusta siinä tapauksessa että 1 ja 2 alakohdissa mainittu vaihtoehto on soveltumaton asiakkaan erityisistä tarpeista johtuen tai sen vuoksi, että tilausten perusteella ei saada syntymään liikennekokonaisuutta.

Valtioavustusta voidaan myöntää enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä pidetään matkojen yhdistelykustannuksia.

8 §
Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien kehittämiseen myönnettävä valtionavustus

Liikenne- ja viestintäministeriö voi myöntää kunnalle tai muulle yhteisölle valtionavustusta joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien kehittämiseen enintään kolmen vuoden ajaksi.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä pidetään suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä ohjelmistojen ja laitteiden hankinnasta aiheutuvia kustannuksia.

9 §
Matkakeskusten toteuttamiseen ja muiden asemien suunnitteluun myönnettävä valtionavustus

Liikenne- ja viestintäministeriö voi myöntää kunnalle valtionavustusta matkakeskusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä pidetään suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä matkustajainformaatiota ja esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Jos kyseessä on muu henkilöliikenteen asema, valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia suunnittelukustannuksista. Tämän avustuksen myöntää aseman sijaintipaikan lääninhallitus.

10 §
Muuhun kehittämistarkoitukseen myönnettävä valtionavustus

Liikenne- ja viestintäministeriö voi myöntää kunnalle tai muulle yhteisölle valtionavustusta muuhun kuin 3 §:n 3 momentissa mainittuun kehittämishankkeeseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä pidetään suunnittelusta ja projektinhallinnasta aiheutuvia kustannuksia. Hankkeissa, joihin Euroopan Unioni myöntää tukea, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään hankkeesta aiheutuvia kansallisia kustannuksia.

11 §
Suunnitteluun ja tutkimukseen myönnettävä valtionavustus

Lääninhallitus voi myöntää yhdelle tai useammalle alueensa kunnalle taikka maakuntien liitolle valtionavustusta joukkoliikenteen suunnitteluun, matkapalvelukeskuksen suunnitteluun sekä lukuun ottamatta Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutuja, liikennejärjestelmäsuunnitelman tekemiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi myöntää valtionavustusta Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelman tekemiseen sekä kunnille ja muille yhteisöille muuhun, erityisesti joukkoliikenteen esteettömyyden ja laadun parantamiseksi tehtävään suunnitteluun ja tutkimukseen.

Valtionavustusta voidaan myöntää korkeintaan 50 prosenttia suunnittelu- ja tutkimuskustannuksista sekä matkapalvelukeskuksen projektinhallintakustannuksista.

12 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan joukkoliikenteen valtionavustuksista 30 päivänä tammikuuta 2002 liikenne- ja viestintäministeriön asetus (64/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Mikael Nyberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.