1126/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Puolustusministeriön asetus sitoumusajoista ja sitoumuskorvauksista

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 2008 Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain (1121/2008) 29 §:n nojalla:

1 §
Sitoumusajat

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 29 §:n 1 momentissa tarkoitetut koulutuksesta aiheutuvia kohtuullisia kustannuksia vastaavat sitoumusajat ovat:

1) sotatieteiden kandidaatin tutkinnon osalta kolme vuotta;

2) sotatieteiden maisterin tutkinnon osalta kaksi vuotta;

3) yleisesikuntaupseerin tutkinnon osalta kaksi vuotta.

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon osalta sitoumusaika on täysin palkkaeduin tapahtuvan opiskeluajan pituinen.

Sitoumusaika lasketaan tutkinnon suorittamisesta. Tutkinnon suorittamispäivänä pidetään tutkintotodistuksen allekirjoittamispäivämäärää.

2 §
Sitoumusajat ohjaajaksi ja tähystäjäksi koulutettaville

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 29 §:n 1 momentissa tarkoitetut koulutuksesta aiheutuvia kohtuullisia kustannuksia vastaavat sitoumusajat ovat:

1) ohjaajaksi koulutettavalle kymmenen vuotta yhdeksän kuukautta;

2) tähystäjäksi koulutettavalle viisi vuotta kuusi kuukautta.

Jos ohjaajaksi koulutettava saa lisäksi taistelukoneen, kuljetuskoneen tai monimoottorisen lentokoneen tai helikopterin tyyppikoulutuksen taikka kokonaislentotuntimäärä puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa on vähintään 1 000 tuntia, sitoumusaika on kolmetoista vuotta kolme kuukautta.

Jos tähystäjäksi koulutettava saa lisäksi taistelu-, kartoituskoneen tai helikopterin tyyppikoulutuksen tähystäjänä tai reservin sotilaslentäjän koulutuksen tai kokonaislentotuntimäärä puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa on vähintään 600 tuntia, sitoumusaika on seitsemän vuotta.

Sitoumusaika lasketaan koulutuksen alkamisesta.

3 §
Sitoumuskorvaukset

Jos Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkinnon suorittanut Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 29 §:ssä tarkoitettuna sitoumusaikanaan irtisanoutuu koulutustaan vastaavasta virasta taikka hänet siitä irtisanotaan hänestä itsestään johtuvasta syystä muutoin kuin sairauden tai todetun meripalveluskelpoisuuden puuttumisen vuoksi, hänen on korvattava valtiolle aiheutuneista koulutuskustannuksista tohtorin tutkinnon osalta 19 000 euroa, sotatieteiden maisterin tutkinnon osalta 13 300 euroa, yleisesikuntaupseerin tutkinnon osalta 13 300 euroa sekä sotatieteiden kandidaatin tutkinnon osalta 9 500 euroa.

4 §
Sitoumuskorvaukset ohjaajaksi ja tähystäjäksi koulutettaville

Jos ohjaajaksi tai tähystäjäksi koulutettava sitoumusaikanaan irtisanoutuu tai irtisanotaan taikka hän keskeyttää tai hänen opiskelunsa keskeytetään hänestä itsestään johtuvasta syystä muutoin kuin sairauden tai todetun lentotaipumuksen puuttumisen vuoksi, ohjaajaksi koulutettavan on korvattava valtiolle aiheutuneista koulutuskustannuksista palveluksen päättyessä ensimmäisenä opiskeluvuotena ennen erikoiskoulutusjakson alkamista 11 400 euroa, ensimmäisenä opiskeluvuotena erikoiskoulutusjaksolla 28 500 euroa, toisena opiskeluvuotena erikoiskoulutusjaksolla 47 500 euroa ja kolmantena opiskeluvuotena erikoiskoulutusjaksolla sekä tämän jälkeen 94 900 euroa ja tähystäjäksi koulutettavan ensimmäisenä opiskeluvuotena 9 500 euroa, toisena 19 000 euroa ja kolmantena opiskeluvuotena sekä tämän jälkeen 38 000 euroa.

5 §
Sitoumusajan keskeytyminen

Jos virkamiehelle myönnetään palkatonta virkavapautta, se keskeyttää sitoumusajan kulumisen 30 vuorokautta ylittäviltä osiltaan. Palkallinen virkavapaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainlomaa tai sotilasvirkaan nimitetyn opiskelu virkavapaana 3 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen suorittamiseksi eivät keskeytä sitoumusajan kulumista.

6 §
Sitoumuskorvauksen perintä

Jos sitoumuksen tehnyt sitoumusaikanaan irtisanoutuu tai irtisanotaan hänestä itsestään johtuvasta syystä muutoin kuin sairauden, todetun meripalvelukelpoisuuden tai lentotaipumuksen puuttumisen vuoksi taikka hän keskeyttää tai hänen opiskelunsa keskeytetään hänestä itsestään johtuvasta syystä muutoin kuin sairauden, todetun meripalvelukelpoisuuden tai lentotaipumuksen puuttumisen vuoksi, korvausmäärä erääntyy maksettavaksi kuukauden kuluttua maksamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. Asetusta sovelletaan opiskelijoihin, jotka aloittavat opintonsa tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana
Jari Kajavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.