1125/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Puolustusministeriön asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta 30 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain (1121/2008) 21―23 §:n nojalla:

1 §
Opiskelija

Opiskelijalla tarkoitetaan tässä asetuksessa upseerin virkaan vaadittavia sotatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavia ja sotilasammatillisia opintoja suorittavaa sekä sellaista opiskelijaksi hyväksyttyä, joka ennen opintojen aloittamista suorittaa reservin upseerin koulutuksen.

2 §
Päivärahan määrä

Opiskelijalle maksetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana päivärahaa 46 prosenttia kulloinkin voimassa olevasta valtion virkamiesten kokopäivärahasta.

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelijalle maksetaan päivärahaa 55 prosenttia kulloinkin voimassa olevasta valtion virkamiesten kokopäivärahasta.

3 §
Päivärahan määräytyminen

Opiskelijalle, jolle lääkärin määräyksestä on myönnetty sairauslomaa, maksetaan päivärahaa sairausloman ajalta.

Päivärahaa ei makseta opiskelijalle ajalta, jonka hän on:

1) suorittamassa vankeusrangaistusta tai samalla kertaa täytäntöönpantavaa arestirangaistusta;

2) rikoksen johdosta kiinniotettuna, pidätettynä tai vangittuna, jos hänet tuomitaan vankeusrangaistukseen siitä teosta, jonka vuoksi hän on ollut vapautensa menettäneenä;

3) ilman pätevää syytä poissa palveluksesta;

4) opintonsa keskeyttäneenä Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 26 §:n nojalla.

Jos opiskelijalle on annettu lomaa yhdenjaksoisesti seitsemää päivää pidemmäksi ajaksi, hän ei ole oikeutettu päivärahaan seitsemän päivää ylittäviltä lomapäiviltä.

4 §
Matkustamiskustannusten korvaaminen

Upseerin virkaan vaadittavia sotatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavia ja sotilasammatillisia opintoja suorittavalle opiskelijalle korvataan kaksi opiskelupaikan ja koti- tai asuinpaikan välistä matkaa Suomessa jokaista täyttä opiskelukalenterikuukautta kohden.

Oikeus 1 momentissa tarkoitettuihin matkoihin on henkilökohtainen eikä matkaoikeuden käyttämättä jättäminen oikeuta opiskelijaa rahalliseen korvaukseen.

Opiskelupaikan ja asuin- tai kotipaikan väliset matkat korvataan opiskelijalle matkalaskua vastaan valtiolle edullisimman kulkuneuvon aiheuttamien kustannusten mukaisesti tai antamalla pyydettäessä tarvittavat matkaliput. Matkalasku on esitettävä kahden kuukauden kuluessa matkan suorittamisesta.

5 §
Laskuvarjohyppylisä

Hyppyperuskoulutuskurssin ajalta opiskelijalle suoritetaan kurssilta kertakaikkisena korvauksena laskuvarjohyppylisää 103,03 euroa.

Hyppyperuskoulukurssin suorittaneelle opiskelijalle suoritetaan toimivaltaisen viranomaisen määräyksestä tehdyltä ja valvotulta laskuvarjohypyltä laskuvarjohyppylisää 21,81 euroa hyppykerralta, kuitenkin enintään 60 hypyltä puolessa vuodessa.

6 §
Sukellusraha

Opiskelijalle suoritetaan sukellusrahaa toimivaltaisen viranomaisen määräyksen mukaisesta kunnonylläpitämissukelluksesta 3―15 metrin syvyydessä 13,74 euroa tunnilta ja yli 15 metrin syvyydessä 27,50 euroa tunnilta.

Sukellusrahaa kunnonylläpitämissukelluksesta suoritetaan enintään neljältä tunnilta kuukaudessa.

Merisotakoulun sukeltajaoppiin liittyvistä koulutussukelluksista opiskelijalle suoritetaan sukellusrahaa 13,74 euroa sukelluspäivältä.

7 §
Lentävän henkilöstön lisä

Ohjaajaksi tai tähystäjäksi koulutettavalle opiskelijalle maksetaan lentolisää vastaavin suoritusperustein kuin virkamiehille.

Sitoumuksen tehneen ohjaajaksi koulutettavan oppilaan lentolisä on 29,6 prosenttia ja tähystäjäksi koulutettavan oppilaan lentolisä on 20,9 prosenttia johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävien arviointijärjestelmän vaativuusluokan 8 mukaisesta tehtäväkohtaisesta palkanosasta kuukaudessa.

Tähystäjän tai sotilaslentäjän todistuksen myöntämisen jälkeen oppilaan lentolisä maksetaan kaksinkertaisena.

Lentolisiä suoritetaan ensimmäisen yksinlentonsa suorittaneelle ohjaajaoppilaalle ja alkeiskurssin päätettyään ensimmäisen tähystystehtävän itsenäisesti suorittaneelle tähystäjäoppilaalle, joka on kalenterikuukauden aikana suorittanut vähintään yhden lentotehtävän.

8 §
Päivärahan maksaminen reservin upseerin koulutuksessa olevalle

Niille upseerin virkaan vaadittavaan sotatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluviin ja sotilasammatillisiin opintoihin opiskelijaksi hyväksytyille, jotka ennen varsinaisen opiskelun aloittamista suorittavat reservin upseerin koulutuksen, maksetaan tämän asetuksen mukaiset etuudet reservin upseerin koulutuksen ajalta 2 §:n 1 momentin ja 4 §:n mukaisesti, kuitenkin siten, että koulutuksessa oleva ei ole oikeutettu päivärahaan eikä matkakustannusten korvauksiin etäopiskelujaksolta.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana
Jari Kajavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.