1119/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiamarkkinavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:

1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupa-asiassa;

2) päätös sähköjohtojen rakentamislupa-asiassa;

3) päätös sähkö- tai maakaasuverkon siirtoa koskevassa asiassa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistä koskevassa asiassa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa;

6) voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksyminen;

7) päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1228/2003 artiklan 7 mukaisesta vapautuksesta;

8) päätös tehoreserviin kuuluvien voimalaitosyksiköiden käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa;

9) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamista koskevassa asiassa;

10) päätös maakaasumarkkinalain (508/2000) 2 luvun 4 a §:n mukaisesta vapautuksesta;

11) päätös kasvihuonekaasujen päästölupa-asiassa;

12) päätös päästökauppalain (683/2004) mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;

13) sähköverkonhaltijoiden valvonta;

14) maakaasuverkonhaltijoiden valvonta;

15) päästökaupparekisterin ylläpito;

16) päästöselvityksen käsittely.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Energiamarkkinavirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

2) Energiamarkkinaviraston henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tehtäviä, jotka välittömästi tukevat Energiamarkkinaviraston valvontatehtäviä tai maksutonta toimintaa;

3) tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Energiamarkkinavirasto ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Hakemusmaksut

Energiamarkkinaviraston hakemukseen antamista päätöksistä peritään hakijalta maksuja seuraavasti:

1) sähkö- ja maakaasuverkkolupa-asiat:

a) päätös sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

b) päätös maakaasuverkkolupahakemukseen 2 200 euroa;

c) päätös järjestelmävastaavan sähköverkkolupahakemukseen 10 000 euroa;

d) päätös järjestelmävastaavan maakaasuverkkolupahakemukseen 7 000 euroa;

e) päätös sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 2 200 euroa;

f) päätös maakaasuverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 2 200 euroa;

2) sähköjohtojen rakentamislupa-asiat:

a) päätös nimellisjännitteeltään vähintään 110 ja alle 400 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 4 000 euroa;

b) päätös nimellisjännitteeltään vähintään 400 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 6 000 euroa;

3) sähkö- ja maakaasuverkon siirtoa koskevat asiat:

a) päätös sähköverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;

b) päätös maakaasuverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupahakemukseen 2 200 euroa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa 2 200 euroa;

6) sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain (1129/2003) mukaisia voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksyminen 1 200 euroa;

7) päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1228/2003 artiklan 7 mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

8) päätös maakaasumarkkinalain 2 luvun 4 a §:n mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

9) päätös tehoreserviin kuuluvien voimalaitosyksiköiden käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa;

a) päätös sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta annetun lain (1082/2006) 10 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen vahvistamisesta 8 000 euroa;

b) päätös alakohdassa a tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;

10) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamista koskevassa asiassa;

a) sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta annetun lain 10 §:n 2 kohdan mukainen päätös maksujen määräytymisperusteiden vahvistamisesta 8 000 euroa;

b) päätös alakohdassa a tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;

11) kasvihuonekaasujen päästölupa-asiat:

a) päätös yhden tai usean samalla sijaintipaikalla sijaitsevan, päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvasta 580 euroa;

b) päätös yhden tai usean samalla sijaintipaikalla sijaitsevan, päästökauppalain 4 §:ssä tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvasta 300 euroa;

c) päätös öljynjalostamon päästöluvasta 4 700 euroa;

d) päätös koksaamon päästöluvasta 1 100 euroa;

e) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun terästeollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 4 700 euroa;

f) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun mineraaliteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 1 800 euroa;

g) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun metsäteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 2 200 euroa;

h) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetun petrokemian laitoksen päästöluvasta 4 700 euroa;

i) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kivivillaa tai nokimustaa valmistavan laitoksen päästöluvasta 1 800 euroa;

j) päätös a alakohdassa tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvan muuttamisesta 300 euroa;

k) päätös b alakohdassa tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvan muuttamisesta 150 euroa;

l) päätös öljynjalostamon päästöluvan muuttamisesta 1 900 euroa

m) päätös koksaamon päästöluvan muuttamisesta 600 euroa;

n) päätös terästeollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 900 euroa;

o) päätös mineraaliteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 000 euroa;

p) päätös metsäteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 500 euroa;

q) päätös petrokemian laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 900 euroa;

r) päätös kivivillaa tai nokimustaa valmistavan laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 000 euroa;

Kohdan 11 alakohdissa a―i tarkoitettu lupamaksu peritään myös, kun komission kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla antamien päästöjen tarkkailua koskevien ohjeiden muutos edellyttää laitoksen lupaehtojen tarkistamista.

Kohdan 11 alakohdassa a tarkoitettua lupamaksua ei peritä erikseen alakohtien c―i mukaisten lupamaksujen lisäksi silloin, kun polttolaitos on kiinteä osa alakohtien c―i mukaista laitosta ja toiminnanharjoittaja hakee lupaa koko laitokselle.

Kohdan 11 alakohdassa d tarkoitettua lupamaksua ei peritä, kun koksaamo muodostaa teknisen tai toiminnallisen kokonaisuuden päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan alakohdassa b tarkoitetun rauta- tai terästehtaan kanssa ja toiminnanharjoittaja hakee lupaa koko laitokselle.

12) päätös päästökauppalain mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;

a) päätös todentajan hyväksymisestä 3 400 euroa;

b) päätös todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 500 euroa.

5 §
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta sähköverkonhaltijoiden valvonnasta peritään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua.

Jakelu- ja alueverkonhaltijoilta perittävä valvontamaksu on 1,1 promillea verkkotoiminnan edellisen päättyneen tilikauden myyntituotoista, kuitenkin vähintään 6 000 euroa.

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan valvontamaksu on 400 000 euroa.

6 §
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksujen määrittäminen

Verkkotoiminnan myyntituotoilla tarkoitetaan myynninvähennyserillä, kuten arvonlisävero ja luottotappiot, vähennetyn verkkotoiminnan liikevaihdon ja verkkoliiketoiminnan muiden tuottojen summaa.

Jos valvontamaksun määräytymisen perusteena oleva tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, muunnetaan verkkoliiketoiminnan myyntituotot valvontamaksua määrättäessä yhtä vuotta vastaaviksi kertomalla ne luvulla 12 jaettuna tilikauden pituus kuukausina.

7 §
Maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta maakaasuverkonhaltijoiden valvonnasta peritään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua.

Maakaasuverkonhaltijoilta perittävä valvontamaksu on 160 euroa verkonhaltijan edellisenä vuonna verkossaan siirtämää miljoonaa maakaasukuutiometriä kohti, kuitenkin vähintään 5 000 euroa, jos siirretty maakaasumäärä on ollut enintään 5 miljoonaa kuutiometriä, ja vähintään 6 000 euroa, jos siirretty maakaasumäärä on ollut yli 5 miljoonaan kuutiometriä. Valvontamaksun määrä on kuitenkin enintään 50 000 euroa.

Järjestelmävastuuseen määrätyn maakaasuverkonhaltijan valvontamaksu on 100 000 euroa.

8 §
Päästökaupparekisterin rekisterimaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta päästökaupparekisterin ylläpidosta peritään rekisterin käyttäjiltä maksuja seuraavasti:

1) tilin avausmaksua 50 euroa;

2) tilin käyttömaksua 0,012 euroa päästöoikeudelta vuodessa, kuitenkin vähintään 80 euroa vuodessa ja enintään 4 700 euroa vuodessa;

3) laskutuslisä paperilaskun lähettämisestä 30 euroa.

Tilin käyttömaksua laskettaessa käytetään tilillä kalenterivuoden aikana keskimäärin olevien päästöoikeuksien määrää.

9 §
Päästöselvitysten käsittelymaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta päästöselvitysten käsittelystä peritään päästöluvan saaneilta laitoksilta vuotuista käsittelymaksua.

Päästöselvityksen käsittelymaksu on:

1) 45 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa;

2) 130 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat 25 000―49 999 tonnia vuodessa;

3) 960 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat 50 000―500 000 tonnia vuodessa;

4) 5 200 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja se on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.