1095/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ilmatieteen laitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja niiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista ilmatieteen laitoksen suoritteista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ilmatieteen laitos perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) maanpuolustusvalmiuden ylläpitämiseksi annettavat erityispalvelut;

2) kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimukseen (SopS 11/1949) perustuvat pakollisiksi määrätyt tai suositeltavat ilmailun sääpalvelut;

3) pelastustoimintaa ja ilmansuojeluviranomaisia varten annettavat selvitykset ja lausunnot, joista aiheutuu vähäistä enemmän kustannuksia.

3 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Ilmatieteen laitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) sää-, ilmasto- ja meripalvelu, joka tehdään tilauksesta tai pidetään tietopalveluna asiakkaiden saatavina;

2) tilauksesta tehtävät selvitykset, lausunnot ja tutkimukset;

3) havainnot ja mittaukset, jotka tuotetaan tai luovutetaan tilauksesta tai pidetään tietopalveluna asiakkaiden saatavina, lukuun ottamatta kansainvälisen käytännön mukaisia Yhdistyneiden Kansakuntien alaisen maailman ilmatieteen järjestön vapaaseen jakeluun määrittämiä havaintoja;

4) Ilmatieteen laitoksen hallinnassa olevien tilojen käyttö;

5) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

6) asiakkaiden tilaamat tai heidän saatavinaan pidettävät muut erityispalvelut ja suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Ilmatieteen laitos.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Tällä asetuksella kumotaan Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista 5 päivänä joulukuuta 2007 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1210/2007).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Pekka Plathan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.