1066/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kehittämismenojen aktivoinnista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 8 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1304/2004:

1 §
Soveltamisala

Kirjanpitovelvollisen on noudatettava tätä asetusta aktivoidessaan kehittämismenoja taseeseensa.

2 §
Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminnalla tarkoitetaan tutkimustulosten tai muun tietämyksen soveltamista uusien tai aikaisempia olennaisesti parempien raaka-aineiden, laitteiden, tuotteiden, prosessien, järjestelmien tai palvelujen suunnitteluun ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista.

Kehittämistoimintaan luetaan muun muassa:

1) ennen tuotannon aloittamista tai käyttöä tapahtuva prototyyppien ja mallien suunnittelu, rakentaminen ja testaus;

2) uuteen teknologiaan perustuvien työkalujen, ohjainten, muottien ja matriisien suunnittelu;

3) suuruusluokaltaan sellaisen koelaitoksen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö, jolla ei ole edellytyksiä taloudellisesti kannattavaan kaupalliseen tuotantoon; sekä

4) valitun uuden tai entistä paremman raaka-aineen, laitteen, tuotteen, prosessin, järjestelmän tai palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja testaus.

3 §
Kehittämismenot

Kehittämismenoihin luetaan kehittämistoiminnasta välittömästi aiheutuneet menot. Henkilöstömenoista huomioon otetaan ne, jotka aiheutuvat kehittämistoiminnassa välittömästi toimivista henkilöistä. Käytettäessä kehittämistoimintaan kirjanpitolain 5 luvun 5a §:ssä tarkoitettua aineetonta omaisuutta saadaan kehittämismenoksi lukea vain tätä käyttöä vastaava osuus poistoista. Kehittämismenoihin saadaan myös lukea kehittämistoiminnasta aiheutuneet kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n mukaiset korkomenot.

Kehittämismenoihin ei lueta kehittämistoiminnan kohteiden etsinnästä, arvioinnista ja valinnasta syntyneitä menoja, tähän prosessiin liittyvän tiedon hankkimisesta aiheutuneita menoja eikä muita vastaavia menoja. Tällaiset menot ovat tutkimusmenoja, jotka kirjanpitolain 5 luvun 8 §:n 1 momentin nojalla kirjataan tilikauden kuluksi.

4 §
Kehittämismenojen aktivointiedellytykset

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut kehittämismenot saadaan aktivoida, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

1) aineettoman hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa siten, että hyödyke on käytettävissä tai myytävissä;

2) kirjanpitovelvollisella on aikomus saattaa aineeton hyödyke valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se;

3) kirjanpitovelvollinen pystyy käyttämään aineetonta hyödykettä tai myymään sen;

4) on todennäköistä, että aineeton hyödyke tulee tuottamaan kirjanpitovelvolliselle vastaista taloudellista hyötyä;

5) kirjanpitovelvollisen käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja muita voimavaroja kehittämistyön loppuunsaattamiseen tai myymiseen; ja

6) kirjanpitovelvollinen pystyy määrittämään luotettavasti aineettomasta hyödykkeestä sen kehittämisvaiheessa aiheutuvat menot.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2008 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka alkaa asetuksen tullessa voimaan tai sen jälkeen. Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa tätä asetusta sinä tilikautena, joka on kulumassa, kun asetus tulee voimaan.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 26 päivänä tammikuuta 1998 antama päätös kehittämismenojen aktivoimisesta taseeseen (50/1998). Kehittämismenot, jotka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa aktivoitu taseeseen, saadaan poistaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Markku Jänkälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.