1040/2008

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2008

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 25 päivänä marraskuuta 2005 annetun valtiovarainministeriön työjärjestyksen (966/2005) 2 §:n 1 momentin 9 kohta ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 1 momentin 9 kohta asetuksessa 1077/2007,

muutetaan 4 §:n 6 kohta, 9 §:n 1 momentti, 20―22 §, 26 §, 29 §:n 2 momentti, 31 §:n 2 momentti, 48 §:n johdantokappale ja 50 §:n 3 momentin 3 kohta, sellaisena kuin niistä on 26 § mainitussa asetuksessa 1077/2007, sekä

lisätään 4 §:ään uusi 6 a ja 6 b kohta seuraavasti:

4 §
Budjettiosasto

Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


6) valtion kirjanpidon, tilinpäätöksen ja tilinpäätösmenettelyn yleisiä perusteita;

6 a) valtionhallinnon tuottavuuden edistämistä;

6 b) valtion hankintatointa;


9 §
Valtiovarain controller -toiminto

Valtiovarain controller -toiminnon tehtävistä säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992). Valtiovarain controller -toiminto valmistelee ja esittelee myös valtion tilinpäätöskertomuksen.


20 §
Ministerin johtoryhmät

Ministeri voi asettaa toimialansa asioiden valmistelua ohjaamaan ministerin johtoryhmän. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri tai häntä edustava valtiosihteeri. Johtoryhmässä tulee olla edustettuina ministerin toimialaan kuuluvien asioiden virkamiesvalmistelua johtava valtiosihteeri, kansliapäällikkönä tai alivaltiosihteeri. Ministeri määrää muut johtoryhmän jäsenet.

21 §
Muut johto- ja valmisteluryhmät

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi asettaa asioiden valmistelua varten virkamiesjohtoryhmiä tai muita valmisteluryhmiä.

22 §
Osastopäällikkökokous

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä johtama osastopäällikkökokous käsittelee ministeriön osastojen ja yksiöiden toiminnan kannalta keskeisiä yhteisiä asioita.

Osastopäällikkökokoukseen osallistuvat valtiosihteerin kansliapäällikkönä lisäksi alivaltiosihteerit ja osastopäälliköt sekä valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämät muiden toimintayksiköiden päälliköt.

26 §
Hallinnollisen alivaltiosihteerin tehtävät

Ministerin hallinnolliseksi alivaltiosihteeriksi määräämän alivaltiosihteerin tulee valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna kehittää ja yhteen sovittaa ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa ja johtaa henkilöstöosaston, hallinnon kehittämisosaston, kuntaosaston, hallintoyksikön ja johdon tuen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua.

29 §
Osastopäällikön tehtävät

Hallintojohtajasta, valtioneuvoston controllerista, kansainvälisten asioiden sihteeristön päälliköstä ja viestinnän päälliköstä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa ja muualla tässä työjärjestyksessä säädetään osastopäälliköstä.

31 §
Sijaisten määrääminen

Osastopäällikön ja hallintojohtajan sijaiset määrää valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtioneuvoston controllerin sijaisesta säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa.


48 §
Osastopäällikön ja eräiden muiden päälliköiden ratkaistavat nimitysasiat

Osastopäällikön, hallintojohtajan ja valtioneuvoston controllerin ratkaistavia ministeriössä päätettäviä nimitysasioita ovat:


50 §
Ministeriössä päätettävä virkavapaus

Yli kolmen kuukauden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myöntää


3) asianomainen osastopäällikkö, hallintojohtaja tai valtioneuvoston controller, jos nimitystoimivalta on hänellä.


Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2008

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Heikki Euramo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.