1026/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koulumaitotuesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n 3 ja 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tuesta maitotuotteiden toimittamiseksi päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille (koulumaitotuki) säädetään seuraavissa yhteisön säännöksissä:

1) maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 artikla 102;

2) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta annettu komission asetus (EY) N:o 657/2008 (komission asetus).

Tässä asetuksessa säädetään komission asetuksessa kansallisesti päätettäväksi jätetyistä seikoista.

2 §
Edunsaajat

Komission asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuja edunsaajia ovat valtion, kunnan tai yksityisen päiväkodin 3―7 -vuotiaat lapset sekä perusasteen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaat.

Edunsaajien määräksi katsotaan koko lukukauden osalta lukukauden ensimmäisenä päivänä päiväkotiin tai oppilaitokseen ilmoittautuneiden edunsaajien määrä.

3 §
Tukikelpoiset tuotteet

Tukea myönnetään komission asetuksen liitteen I mukaisiin luokkiin I, II, III ja V kuuluville tuotteille.

4 §
Tuen hakeminen

Tukihakemuksen voi esittää:

1) päiväkoti tai oppilaitos;

2) päiväkodista tai oppilaitoksesta vastaava viranomainen, joka tekee tukihakemuksen toimialueensa edunsaajille jaettavista tuotteista; tai

3) tuotteiden toimittaja.

Jos tukea hakee tuotteiden toimittaja, sen tuotteista perimän hinnan ja tuen yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää toimittajan vastaavan tyyppisiltä asiakkailta veloittamaa hintaa.

Jos tukea on haettu aterioiden valmistukseen käytetyille tuotteille komission asetuksen 5 artiklan 4 ja 5 kohtien mukaisesti, haetusta tuesta vähennetään 10 prosenttia.

5 §
Viranomainen

Tuen haku-, maksamis- ja valvontamenettelyä koskevista asioista vastaa Maaseutuvirasto.

6 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan yhteisön varoista myönnettävän koulumaitotuen täytäntöönpanosta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 595/2001 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.