1015/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatieviraston maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Rautatieviraston maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Rautatievirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) liikkuvan kaluston rekisteröintipäätös;

2) liikkuvan kaluston rekisteröinti tietojärjestelmään;

3) liikkuvan kaluston jatkuvan kunnossapidon katsastus;

4) yksittäiskatsastuksen perusteella myönnetty liikkuvan kaluston katsastuspäätös;

5) rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1167/2004) 14 §:ssä tarkoitettu erivapaus tehtäväkohtaisesta pätevyydestä;

6) erivapaus terveydentilavaatimuksista;

7) työterveyshuollon ammattihenkilön hyväksyminen;

8) rautatiealan asiantuntijalääkärin hyväksyminen;

9) kertauskouluttajan hyväksyminen.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Rautatievirasto perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) rautatielain (555/2006) 28 §:n 5 momentin (1204/2007) mukainen poikkeuslupa;

2) rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönottolupa ja käyttöönottoluvan muuttaminen;

3) ilmoitetun laitoksen nimeäminen;

4) rautatielain 55 §:ssä tarkoitettu liikennöintilupa;

5) rautatielain 52 tai 65 §:ssä tarkoitetun asian käsittely Rautatievirastossa tai Rautatieviraston päätös tällaisesta asiasta;

6) liikenteenohjauspalveluille ja rautateiden liikkuvan kaluston katsastuspalveluille rautatielain 60 §:ssä asetettujen vaatimusten tarkastaminen ja hyväksyminen;

7) rautatieyrityksen turvallisuustodistuksen ja Ratahallintokeskuksen turvallisuusluvan myöntäminen ja hyväksyminen sekä muuttaminen;

8) turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkastaminen ja hyväksyminen;

9) vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (538/2007) 32 §:ssä tarkoitetun ratapihan turvallisuusselvityksen tarkastaminen ja hyväksyminen;

10) liikenneturvallisuuskoulutusta antavan oppilaitoksen hyväksyminen;

11) liikenneturvallisuustehtävän koulutusohjelman hyväksyminen.

Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista perittävät maksut määräytyvät suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan ja kiinteähintaisen tuntiveloituksen perusteella. Omakustannusarvon mukainen tuntiveloitus on 96 euroa sekä ensimmäiseltä tunnilta että kultakin alkavalta lisätyötunnilta. Lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen mahdollisesti liittyvät asiantuntijakustannukset sekä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

4 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Rautatievirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) yhteentoimivuuden osatekijöiden arviointi kansallisten säännösten perusteella;

2) erikseen tilatut tarkastukset;

3) painotuotteet ja muu tietoaineisto;

4) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen, sekä

5) muu toimeksiantoon perustuva Rautatieviraston suorite.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Rautatievirasto, ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Erinäiset säännökset

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

Edellä 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu maksu voidaan jättää perimättä valtion rataverkolla liikkuvan, käytössä olevan museokaluston hyväksymisestä käytettäväksi valtion rataverkolla, jos hakijan toiminnan tarkoituksena on rautatiekulttuurin edistäminen pääasiallisesti ilman voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista hakijalle.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Pekka Kouhia

Liite

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet:

1) Liikkuvan kaluston rekisteröintipäätös 96 euroa
2) Kalustoyksikön rekisteröinti tietojärjestelmään:
ensimmäiset 50 kpl 50 euroa/kpl
muut kalustoyksiköt 5 euroa/kpl
3) Liikkuvan kaluston jatkuvan kunnossapidon katsastus 20 euroa/kalustoyksikkö
4) Yksittäiskatsastuksen perusteella myönnetty liikkuvan kaluston katsastuspäätös 96 euroa/kalustoyksikkö
5) Erivapaus tehtäväkohtaisesta pätevyydestä 96 euroa
6) Erivapaus terveydentilavaatimuksista 176 euroa
7) Työterveyshuollon ammattihenkilön hyväksyminen 176 euroa
8) Rautatiealan asiantuntijalääkärin hyväksyminen 176 euroa
9) Kertauskouluttajan hyväksyminen 96 euroa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.