1008/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun pelastusopistolain (607/2006) 36 §:n ja ammattipätevyyden tunnustamisesta 30 päivänä marraskuuta 2007 annetun lain (1093/2007) 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Pelastusopisto perii kiinteänä maksuna 80 euroa kurssipäivältä, ovat:

1) sopimuspalokunnan päällikkökurssi ja sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi; sekä

2) muut kurssit, jotka on suoritettava kelpoisuuden saamiseksi johonkin pelastustoimen tehtävään.

Kurssimaksuun sisältyy opetus, majoitus, kurssilla jaettava oppimateriaali ja lounas kurssipäivänä.

2 §
Sovellettuina harjoituksina toteutettavat kurssit

Pelastusopistolain 36 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Pelastusopisto perii asiakasmaksuna keskimäärin 40 prosenttia kurssin kuluista, ovat Pelastusopiston harjoitusalueella sovellettuina harjoituksina toteutettavat kurssit, joilla opetetaan pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien miehistöltä vaadittavaa pelastustoiminnan ammattiteknistä osaamista.

3 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain (1287/2004) 4 §:n 3 kohdassa tarkoitetut kurssit.

4 §
Kelpoisuuskoe

Pelastusopisto perii ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1093/2007) 8 §:n mukaisen kelpoisuuskokeen järjestämisestä 300 euron maksun. Kokeen tai sen jonkin osion uusimisesta peritään sama maksu kuin hylätystä suorituksesta on peritty. Kelpoisuuskokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta peritään 20 euron maksu.

5 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka Pelastusopisto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin 1―3 §:ssä tarkoitetut kurssit ja 4 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuskokeen järjestäminen;

2) tilauksesta valmistettu koulutusaineisto;

3) konsultointi ja muu siihen verrattava palvelu;

4) koulutus- ja majoitustilojen, harjoitusalueen ja -laitteiden sekä kaluston vuokraus; sekä

5) muut erikseen sovitut palvelut.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Pelastusopisto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Neuvotteleva virkamies
Henri Helo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.