973/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan valtion talousarviosta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1243/1992) 3 §:n 1 momentti, 4 §, 21 §:n 2 momentti sekä 30 ja 34 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § asetuksessa 321/2003, 30 § asetuksessa 254/2004 ja 34 § asetuksessa 718/2002, sekä

lisätään asetukseen asetuksella 600/1997 kumotun 22 §:n tilalle uusi 22 § seuraavasti:

3 §

Tulot ryhmitellään talousarviossa laatunsa mukaan osastoihin seuraavasti:

Verot ja veronluonteiset tulot

Maksullisen toiminnan tulot ja muut sekalaiset tulot

Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset

Lainat


4 §

Menot ryhmitellään talousarviossa pääluokittain seuraavasti:

Eduskunta

Tasavallan presidentti

Valtioneuvosto

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Oikeusministeriön hallinnonala

Sisäasiainministeriön hallinnonala

Puolustusministeriön hallinnonala

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Opetusministeriön hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriön hallinnonala

Valtionvelan korot

Valtionvelan vähentäminen

21 §

Ministeriöiden tulee valtiovarainministeriön määräysten mukaisesti laatia hallinnonalallaan valtion taloutta koskevia laskelmia ja selvityksiä.

22 §

Tilivirastojen ja valtion yhteisen maksuliikejärjestelmän piiriin kuuluvien talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen tulee laatia valtion kassamenoja ja kassatuloja koskevia laskelmia (kassavirtaennuste) sen mukaan kuin valtiovarainministeriö ja valtiokonttori määräävät.

Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset kassavirtaennusteiden laadinnasta, raportoinnista, seurannasta ja muusta hallinnoinnista. Valtiovarainministeriö antaa valtiokonttorille määräykset kassavirtaennusteiden laadinnan tavoitteista ja yleisistä linjauksista sekä ennusteisiin liittyvästä raportoinnista.

30 §

Valtiolla on Suomen Pankissa TARGET2 -järjestelmään kuuluva tili (PM-tili), jota käyttää valtiokonttori.

PM-tiliä käyttävät valtionkonttorin taloussäännössä määrätyt henkilöt.

34 §

Jos Suomen Pankissa olevalle valtion PM-tilille tai valtion yleiselle tulotilille kertyy varoja enemmän kuin valtion maksuliikkeen hoitamista varten on tarpeen, valtiovarainministeriö päättää näiden varojen tallettamisesta tai muusta sijoittamisesta korkoa tuottavalla tavalla. Valtiovarainministeriö päättää myös muista kuin euromääräisistä lainoista saatujen varojen sijoittamisesta samoin kuin muiden kuin euromääräisten lainojen takaisinmaksuun varautumiseksi hankittujen varojen sijoittamisesta. Valtiovarainministeriö voi määräämillään ehdoilla antaa edellä tarkoitetun sijoitustoiminnan kokonaan tai osaksi valtiokonttorin tehtäväksi.


Tämän asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Lainsäädäntöneuvos
Hannu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.