925/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/1993) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tuomioistuimen, haastemiehen, kihlakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän suoritteista peritään valtiolle hakemusmaksuja, toimitusmaksuja ja toimituskirjamaksuja sekä erillisten kustannusten korvausta tämän asetuksen mukaan, jollei laissa tai tässä asetuksessa toisin säädetä.

Haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suoritteista peritään maksuja siten kuin haastemiesten suoritteista säädetään.

2 §
Kokonaiskustannusten laskeminen

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 4 §:n mukaiset kokonaiskustannukset lasketaan valtion maksuperusteasetuksessa (211/1992) säädetyllä tavalla.

2 luku

Hakemusmaksut ja toimitusmaksut

3 §
Käräjäoikeus

Hakemusasian käsittelystä käräjäoikeuden kansliassa tai istunnossa peritään hakemusmaksuja tämän pykälän mukaisesti.

Hakemuksesta vireille tulevan asian käsittelystä peritään 79 euroa, jollei jäljempänä toisin säädetä. Jos asia riitaisena siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa.

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden käsittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut:

1) avioero:

a) 79 euroa;

b) jos asia siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa;

c) asian jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 44 euroa;

2) riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (663/2005) mukaisesti käsiteltävä asia:

a) jossa sovittelua ei aloiteta, 48 euroa;

b) jossa sovittelu aloitetaan, 111 euroa;

c) maksua ei peritä, jos sovittelua pyydetään oikeudenkäynnissä vireillä olevassa asiassa, jossa sovittelun loputtua peritään lopullisen ratkaisun vaiheen mukainen oikeudenkäyntimaksu, kuitenkin vähintään 111 euroa; vahvistettuun sovintoon päättyvässä asiassa peritään lopullisen ratkaisun vaiheesta riippumatta 111 euroa;

3) kirjaamisasia:

a) lainhuudatus ja omistusoikeuden rekisteröinti 65 euroa; lainhuudatuksesta maksu on saanto- tai saantokirjakohtainen; omistusoikeuden rekisteröinnistä maksu on hakemuskohtainen; lainhuudatuksen tai omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä tehtävästä kiinteistöä hallinnoivaa viranomaista koskevasta merkinnästä ei peritä eri maksua;

b) jos käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 165 euroa;

c) maakaaren (540/1995) 11 luvun 6 §:n mukainen selvennyslainhuuto 30 euroa;

d) kiinnityksen vahvistaminen ja purkaminen 44 euroa;

e) muu kiinnityksen muuttaminen tai uuden panttikirjan antaminen 30 euroa;

f) panttikirjan haltijaa koskeva asia 12 euroa kiinnitykseltä; kiinnityksen vahvistamisen tai muuttamisen yhteydessä tehdystä haltijamerkinnästä taikka haltijamerkinnän poistamisesta ei peritä eri maksua;

g) erityisen oikeuden kirjaaminen tai siirto 65 euroa;

h) erityisen oikeuden kirjauksen muuttaminen 30 euroa;

i) merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta ja sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus 30 euroa; kiinteistöä hallinnoivaa viranomaista koskevan merkinnän poistamisesta ei peritä maksua;

j) lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen (960/1996) 24 §:n 2 momentin mukaisesta kirjaamisjärjestelmän selventämiseen liittyvästä merkinnästä, mukaan lukien henkilön tai yrityksen nimen muuttaminen, ei peritä maksua;

4) konkurssi:

a) konkurssiin asettamista koskevassa asiassa hakijalta peritään 115 euroa, jollei velallista aseteta konkurssiin;

b) konkurssiin asettamisesta peritään konkurssipesältä 240 euroa;

c) jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta 285 euroa;

d) muusta kuin jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta peritään 115 euroa, maksua ei kuitenkaan peritä, jos konkurssi jatkuu julkisselvityksenä;

e) erikseen hakemuksesta käsiteltävästä muusta konkurssilakiin (120/2004) perustuvasta asiasta peritään hakijalta 115 euroa; maksua ei kuitenkaan peritä asiassa, joka koskee turvaamistoimen tai pakkokeinon määräämistä, pesäluettelon vahvistamista tai muuta velallisen velvollisuutta, jälkivalvontaa taikka vahvistetun jakoluettelon oikaisemista tai muuttamista;

f) riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia siirretään riitaisena istuntokäsittelyyn, peritään maksu riitauttajalta kuten riita-asiassa;

5) saneerausmenettely:

a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa, 115 euroa;

b) asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa, 520 euroa;

c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu asia 115 euroa;

6) sulautumisasia 230 euroa.

Maksutta käsitellään seuraavat hakemusasiat:

1) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/1996) mukainen asia;

2) pakkokeinolain (450/1987) mukainen asia;

3) tuomioistuimen omasta aloitteesta tai toisen viranomaisen ilmoituksesta käsittelemä asia.

4 §
Haastemies

Haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta siitä annettavine todistuksineen peritään toimitusmaksua 30 euroa. Tiedoksiantoyrityksestä peritään samansuuruinen maksu.

Maksua ei peritä silloin, kun tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta.

5 §
Tiedoksianto ulkomaille

Asiakirjan toimittamisesta ulkomailla tiedoksi annettavaksi peritään toimitusmaksua 30 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa, jossa peritään oikeudenkäyntimaksu tai hakemusmaksu.

Tiedoksiannosta ulkomailla aiheutuneet erilliset kustannukset peritään siten kuin 10 §:ssä säädetään.

6 §
Hovioikeus

Hakemusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään hakemusmaksua 79 euroa.

Maksua ei peritä varatuomarin arvonimen myöntämistä koskevan asian käsittelystä.

Maksua ei peritä oikeudenkäyntiasiaan liittyvästä sovittelusta.

3 luku

Toimituskirjamaksut

7 §
Todistusmaksut

Tilauksesta annettavista todistuksista peritään todistusmaksuja seuraavasti:

1) rasitustodistus 25 euroa;

2) muu todistus 20 euroa.

Todistuksesta, joka kirjoitetaan ilman pyyntöä asiakkaalle annettavaan asiakirjaan, ei peritä todistusmaksua.

Todistuksesta, jonka viranomainen julkisena kaupanvahvistajana merkitsee kiinteistön luovuttamisesta tehtyihin asiakirjoihin, ei peritä edellä säädettyä todistusmaksua.

Todistus, jonka tuomari antaa asianomaiselle puhevallan varaamista varten, on maksuton.

Maksua ei peritä todistuksesta, joka annetaan maksutta käsiteltäväksi säädetyssä asiassa.

8 §
Otemaksut ja jäljennösmaksut

Pöytäkirjasta tai muusta viranomaisen arkistossa säilytettävästä asiakirjasta tilauksesta valmistettavista otteista ja jäljennöksistä peritään maksu seuraavasti:

1) tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta oikeaksi todistettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään ote- tai jäljennösmaksuna 2 euroa sivulta, asiakirjan oikeaksi todistamattomasta A4-kokoa olevasta jäljennöksestä peritään 0,50 euroa sivulta ja A3-kokoa olevasta jäljennöksestä 1 euro sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 79 euroa asiakirjalta;

2) erityisiä toimenpiteitä vaativan asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään 3 euroa sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 165 euroa asiakirjalta.

Telekopiona toimitettavasta jäljennöksestä peritään 1 momentin mukainen maksu. Telekopiona toimitettavasta todistusjäljennöksestä peritään kuitenkin maksu kuten todistuksesta.

Postitse tai telekopiona toimitettavasta otteesta, jäljennöksestä tai todistuksesta peritään maksua vähintään 7 euroa.

9 §
Vapautukset ote- ja jäljennösmaksun suorittamisesta

Edellä 8 §:ssä säädettyä maksua ei peritä asiakirjasta, joka annetaan asianosaiselle ilman tilausta.

Maksua ei myöskään peritä seuraavista asiakirjoista:

1) toimituskirja virallisen syyttäjän ajamassa rikosasiassa asianomistajalle;

2) jäljennös suullisen valmistelun tai pääkäsittelyn pöytäkirjasta kantajalle riita-asiassa ja hakijalle hakemusasiassa;

3) erillinen määräys tai muu vastaava asiaan liittyvä toimituskirja uskotulle miehelle tai toimitsijamiehelle;

4) nimikirjanote virkakäyttöä varten;

5) saneerausmenettelyä koskevassa asiassa hakemuksen liitteistä toimitettavat jäljennökset asianosaiselle, jolle tuomioistuin on varannut tilaisuuden lausunnon antamiseen;

6) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/1993) 5 §:n mukaiset jäljennökset;

7) sakon muuntorangaistusta koskevassa asiassa annettava toimituskirja asianosaiselle;

8) kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä käsiteltävässä asiassa tarvittava asiakirja ulkoasiainministeriölle;

9) rikosvahinkojen korvaamista valtion varoista koskevassa asiassa tarvittava asiakirja Valtiokonttorille;

10) asiakirja, jonka maksuttomuudesta säädetään muualla laissa tai asetuksessa.

Maksu voidaan jättää perimättä korkeakoululta, jos jäljennös toimitetaan tieteellisiä tutkimustarpeita varten.

4 luku

Erilliset kustannukset

10 §
Kuuluttamis- ja eräät muut kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun 3 §:n 3 momentin 3 kohdan b alakohdassa, 4 kohdan b alakohdassa sekä 5 ja 6 kohdassa mainituissa asioissa. Maksuun eivät kuitenkaan sisälly väliaikaisesta kiellosta kuuluttamisesta aiheutuvat kustannukset saneerausmenettelyä koskevassa asiassa. Muissa maksullisissa asioissa peritään virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset erikseen täysimääräisinä. Kuuluttamisesta muissa lehdissä peritään jokaiselta käsittelymaksun suorittamiseen velvolliselta kuuluttamiskustannusten korvauksena 70 euroa.

Jos asianosainen on laiminlyönyt velvollisuudekseen säädetyn jäljennöksen antamisen viranomaiselle, ne valmistetaan hänen kustannuksellaan. Tällöin peritään jäljennösmaksua 8 §:ssä säädetyn määräisenä.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhoitteesta taikka tallenteesta peritään tilaajalta nauha- tai tallennekustannusten lisäksi toimituskustannuksena 25 euroa. Jos nauhan tai tallenteen toimittaminen edellyttää työtä yli kaksi tuntia, toimituskustannuksena peritään lisäksi kahden tunnin ylittävältä kultakin täydeltä tunnilta 20 euroa, kuitenkin enintään 500 euroa.

Korvauksena erityisistä tiedoksiantokustannuksista ulkomailla peritään:

1) ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ulkomailla laskuttama maksu sekä siihen liittyvien erillisten kustannusten korvaus täysimääräisesti; ja

2) ulkomailla tiedoksiantotoimintaa hoitavan viranomaisen, virkamiehen tai toimihenkilön tehtävän hoitamisesta laskuttama palkkio ja kustannukset täysimääräisesti.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta perittävän maksun määrää aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi tiedon hakenut viranomainen.

5 luku

Erinäiset säännökset

11 §
Maksun perintä

Maksuvelvollisen suoritettavaksi määrätty maksu peritään toimituskirjaa tai muuta asiakirjaa luovutettaessa, postiennakolla tai erillisellä laskulla. Jos asia, josta on säädetty perittäväksi vain yksi maksu, siirretään välitoimenpidettä varten toiseen käsittelytilaisuuteen, voidaan maksu periä ensimmäisen käsittelykerran jälkeen.

Riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisesti käsiteltävästä asiasta peritään maksu sovittelun aloittamista koskevaan pyyntöön annetun ratkaisun yhteydessä.

Maksua laskulla perittäessä ei eräpäivää saa määrätä aikaisemmaksi kuin kolmen viikon eikä myöhäisemmäksi kuin kuuden viikon päähän siitä päivästä, jona lasku annetaan asiakkaalle tai postin kuljetettavaksi.

Maksuvelvollinen voi suorittaa maksun myös etukäteen, jos viranomainen tämän hyväksyy.

Viranomaisen on maksun perinnässä otettava huomioon perimisestä valtiolle aiheutuvat kustannukset ja perimisen todennäköinen onnistuminen. Viranomainen voi valtion kokonaisedun huomioon ottaen luopua vähäisen maksun perimisestä.

12 §
Viivästysseuraamukset

Jos maksuvelvollinen ei suorita hänen maksettavakseen määrättyä maksua määräajassa tai jättää postiennakon lunastamatta, häneltä voidaan periä lisäksi viivästysmaksuna 12 euroa suoritteelta.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 29 päivänä joulukuuta 2005 annettu valtioneuvoston asetus (1282/2005) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Suoritteesta, joka on tilattu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään 2 momentissa tarkoitetussa asetuksessa säädetty maksu.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2008

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitusneuvos
Ahti Penttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.