884/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1608/1993) 6 d §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 932/2007,

muutetaan 5 §:n 1 momentti sekä 6, 7, 10 ja 14 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 ja 7 § osaksi laissa 571/1996, 10 § laeissa 592/2003 ja 413/2004 ja 14 § laissa 127/2007, sekä

lisätään 5 §:ään uusi 5 momentti ja lakiin uusi 16 a § seuraavasti:

5 §
Sivukonttorin perustamisesta ilmoittaminen

Luottolaitos ja rahoituslaitos voivat perustaa sivukonttorin Suomeen laitoksen kotivaltion valvontaviranomaisen ilmoitettua sivukonttorin perustamisesta Finanssivalvonnalle.


Luottolaitoksen ja rahoituslaitoksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle kirjallisesti 2 momentissa tarkoitettuihin tietoihin tulevista muutoksista vähintään kuukautta ennen niiden toteuttamista. Finanssivalvonta voi muuttaa aiottujen muutosten vuoksi Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 59 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa asetettuja määräyksiä ja ehtoja.

6 §
Sivukonttorin toiminnan aloittaminen

Sivukonttori voi aloittaa toimintansa, kun luottolaitos tai rahoituslaitos on saanut Finanssivalvonnasta annetun lain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tai, jos Finanssivalvonta ei ole tehnyt ilmoitusta mainitussa pykälässä säädetyssä määräajassa, kun sen käsittelylle säädetty määräaika on päättynyt.

7 §
Sivukonttorin toiminnan rajoittaminen ja kieltäminen

Sivukonttorin toiminnan rajoittamisesta ja kieltämisestä säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain 61 §:ssä.

10 §
Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan peruuttaminen

Toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamisesta ja toimiluvan peruuttamisesta säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain 26 ja 27 §:ssä.

14 §
Valvonta

Luottolaitoksen ja rahoituslaitoksen Suomessa tapahtuvan toiminnan valvonnasta sekä Finanssivalvonnan oikeudesta ja velvollisuudesta antaa tietoja ulkomaiselle, Finanssivalvontaa vastaavalle valvontaviranomaiselle säädetään Finanssivalvonnasta annetussa laissa. Tässä laissa oleva viittaus Rahoitustarkastukseen tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.

16 a §
Markkinointi ja sopimusehdot sekä muut menettelytavat

Ulkomaisen luottolaitoksen ja rahoituslaitoksen sivukonttoriin sekä ulkomaiseen luottolaitokseen ja rahoituslaitokseen, joka muuten tarjoaa Suomessa luottolaitostoiminnasta annetun lain 30 §:ssä tarkoitettuja palveluja, sovelletaan, jollei laista muuta johdu, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 10, 125, 126 ja 132―139 §:ssä säädetään luottolaitoksesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.