874/2008

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun väestötietolain (507/1993) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 527/1999 ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maistraattien suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista lukuun ottamatta kaupparekisterin, yhdistysrekisterin, julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan suoritteita.

Mitä tässä asetuksessa säädetään maistraatin suoritteista, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaan lääninhallituksen tuottamiin maistraattien suoritteisiin.

2 §
Maistraattien maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraattien maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän tiedoista ja niiden ylläpidosta vastaaminen;

2) ote väestötietojärjestelmästä tai holhousasioiden rekisteristä tai muu niihin verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten;

3) avioliittolaissa (234/1929, muut. 58/2005, 572/2008) tarkoitettu avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiminen sekä rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001, muut. 59/2005, muut 574/2008) tarkoitettu parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta ja parisuhteen rekisteröinti;

4) edunvalvonnan alkaessa edunvalvojalle ensimmäisen kerran annettava ote holhousrekisteristä sekä muut kuin jäljempänä 3 ja 4 §:ssä mainitut holhoussuoritteet; sekä

5) isyyslaissa (700/1975) tarkoitetut isyyden tunnustamisen vahvistamista koskevat asiat.

3 §
Maistraattien maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraattien omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmästä ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenarkistoista annettavat yksittäiset otteet, todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat;

2) väestötietopalvelut valtion viranomaisille, kunnille ja kuntayhtymille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkolle julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

3) väestötietopalvelut yrityksille ja yhteisöille lakiin tai asetukseen perustuvaa julkisoikeudellista tietotarvetta varten;

4) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten;

5) väestötietopalvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille omistamiensa, hallitsemiensa tai muuten edustamiensa rakennusten asukastietojen hallintaa, tarkastamista ja ylläpitoa varten;

6) kaivosasetuksessa (663/1965) tarkoitetut todistukset;

7) vaalilaissa (714/1998) tarkoitetut vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettavat otteet;

8) perintökaaressa (40/1965) tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen;

9) vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (648/2006) 9 §:ssä tarkoitetut rekisteritodistukset;

10) päätös nimilaissa (694/1985) tarkoitettuun sukunimen tai etunimen muuttamista koskevaan hakemukseen;

11) nimenmuutosilmoituksen rekisteröinti nimilain 32 c §:n perusteella

12) päätös holhoustoimilain 34 §:n mukaisessa lupa-asiassa;

13) holhoustoimilain 40 §:n mukaisen omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen;

14) holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset muita kuin alaikäisiä päämiehiä koskien;

15) holhousasioiden rekisteristä annettava ote;

16) avioliittolain mukainen avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen, avioehtosopimuksen, lahjoitusta koskevan ilmoituksen, osituskirjan ja aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti;

17) lahjanlupauslain (625/1947, muut. 60/2005) 6 §:n mukainen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti;

18) avioehtoasioiden tai lahjoitusasioiden rekisteristä kopio tai tuloste tai jäljennös niihin liittyvästä asiakirjasta;

19) maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa (57/2005) tarkoitetuista rekistereistä teknisen käyttöyhteyden välityksellä luovutetut tiedot valtion tai kunnan viranomaisille, yhteisöille tai elinkeinonharjoittajille;

20) edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) lain 24 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ja lain 28 §:n mukainen edunvalvontavaltuutuksen peruuttamisen vahvistaminen;

21) ulosottokaaren (37/1895, muut. 469/2006) mukainen perinnöstä luopumisilmoituksen tallennus;

22) päätös hakemukseen vihkimisoikeudesta annetun lain (571/2008) 2 §:n nojalla;

23) ote vihkimisoikeusrekisteristä ; sekä

24) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut edellä kohdassa 2 mainituille tahoille.

Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut.

4 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraatti perii väestötietolain 34 §:n 2 momentin perusteella vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset sekä tietopalvelua koskevien järjestelmien, ohjelmien ja sovellusten valmistamisesta ja ylläpidosta aiheutuneet pääoma- ja korkokustannukset seuraavissa tapauksissa:

1) kunnille muutoin kuin teknisen kysely-yhteyden avulla luovutettavat rakennusten ja huoneistojen tiedot sekä rakennushankkeita koskevat tiedot; sekä

2) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakunnille jäsenrekisterin ylläpitoa ja erikseen säädettyjä viranomaistehtäviä varten luovutetut henkilötiedot.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maistraatti perii oheisen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun ovat:

1) holhoustoimilain 12, 15 – 17 §:ien mukaiset edunvalvontaa koskevat päätökset;

2) edunvalvontaan liittyvät käräjäoikeudelle tehtävät hakemukset; sekä

3) alaikäisiä päämiehiä koskevat holhoustoimilain 56 §:ssä tarkoitetut tilintarkastukset.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Maistraattien liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja suoritteita ovat:

1) muut kuin 2 - 4 §:ssä mainitut väestötietopalvelut

2) muut kuin 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät ja 3 §:n 1 momentin 19 kohdassa tarkoitetut koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) muut kuin 2 - 4 §:ssä tarkoitetut asiakirjat tai niiden jäljennökset;

4) tietojen tai asiakirjojen lähettämisestä ja postittamisesta aiheutuvat lisäpalvelut, jollei oheisessa maksutaulukossa toisin määrätä; sekä

5) maistraattien hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö.

6 §
Holhoussuoritteita koskevista maksuista vapautuminen

Maksua tilintarkastuksesta, käräjäoikeudelle tehtävästä hakemuksesta tai edunvalvonnan määräämisestä holhoustoimilain 12 §:n mukaisesti ei peritä, jos päämiehien nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 6 570 € vuodessa. Nettotuloilla tarkoitetaan tuloa, joka saadaan vähentämällä päämiehen tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja siihen mahdollisesti liittyvät työntekijän lakisääteiset maksut.

7 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää aiheutuneita kustannuksia vastaavaksi tiedon hakenut ja kopiota ja tulosteita antanut viranomainen ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

8 §
Viranomaisen toimivalta

Maistraateilla on itsenäinen toimivalta edellä 5 §:ssä tarkoitettujen liiketaloudellisten suoritteiden maksuja ja hinnoittelua koskevissa asioissa. Jos kysymyksessä on rekisterihallinnon valtakunnallisten puhelinpalvelujen liiketaloudellisia maksuja tai hinnoittelua koskeva asia, toimivalta on kuitenkin Väestörekisterikeskuksella.

9 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Hallitusneuvos
Leena Lehtonen

MAKSUTAULUKKO

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.