867/2008

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen tuotaessa maahan siipikarjaa ja muita lintuja sekä niiden siitosmunia Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat).

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joilla siipikarjaa ja muita lintuja sekä niiden siitosmunia saadaan tuoda Suomeen joko suoraan kolmansista maista tai kolmansista maista Euroopan unionin toisen jäsenvaltion kautta. Asetusta sovelletaan myös kolmansista maista Suomen alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan tai Euroopan unionin jäsenvaltioon kuljetettavaan siipikarjaan ja muihin lintuihin sekä niiden siitosmuniin siltä osin kuin tässä asetuksessa säädetään.

Mitä tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin jäsenvaltiosta ja Euroopan yhteisön alueesta, sovelletaan myös Norjaan. Tämän asetuksen säännösten lisäksi on noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien tuontia ja kauttakuljetusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta Norjasta tuotavaan siipikarjaan, muihin lintuihin eikä niiden siitosmuniin, joihin sovelletaan, mitä eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetuissa maa- ja metsätalousministeriön säädöksissä säädetään.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Siipikarjan ja muiden lintujen kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006).

Siipikarjan ja muiden lintujen eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (398/2004) sekä kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004.

Siipikarjan ja muiden lintujen siitosmunien eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinlajien tuonnista säädetään tämän asetuksen lisäksi luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä.

Vierasperäisten riistalintukantojen tuonnista tai luontoon laskemisesta säädetään tämän asetuksen lisäksi metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) siipikarjalla kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja, peltopyitä sekä sileälastaisia lintuja (Ratitae) siten kuin ne on määritelty sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 2 artiklan 1 kohdassa;

2) siitosmunilla siipikarjan munia siten kuin ne on määritelty komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 2 artiklan 2 kohdassa sekä muiden lintujen munia, jotka on tarkoitettu haudontaan;

3) untuvikoilla kaikkea alle 72 tunnin ikäistä siipikarjaa siten kuin se on määritelty komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 2 artiklan 3 kohdassa;

4) laitoksella komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 2 artiklan 12 kohdassa määriteltyjä tiloja tai niiden osia;

5) harrastelinnuilla muita lintuja kuin eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun komission asetuksen (EY) N:o 318/2007 2 artiklan a - f kohdassa tarkoitettuja lintuja;

6) lemmikkilinnuilla lemmikkieläiminä pidettäviä lintuja siten kuin ne on määritelty lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003, myöhemmin lemmikkieläinasetus, 3 artiklan a kohdassa, ja joita tuodaan yhteisön alueelle kerralla enintään viisi yksilöä;

7) tuotantoeläimillä tuotantoeläimiä siten kuin ne on määritelty eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) 4 §:n 7 kohdassa;

8) tuontierällä siipikarjaa ja muita lintuja sekä niiden siitosmunia, jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta ja joilla on yhteinen eläinlääkärintodistus;

9) valtuutetulla eläinlääkärillä eläinlääkäriä, jolle Elintarviketurvallisuusvirasto on antanut tehtäväksi tässä asetuksessa tarkoitettujen tarkastusten ja toimenpiteiden suorittamisen tietyssä laitoksessa;

10) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan yhteisön alueelle tai markkinoille;

11) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan yhteisön alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan;

12) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa siipikarja ja muut linnut sekä niiden siitosmunat on tuotettu;

13) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen;

14) yhteisöllä Euroopan yhteisöä;

15) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

16) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota; sekä

17) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

Viitattaessa tässä asetuksessa yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Tuontia, kauttakuljetusta ja toiseen jäsenvaltioon toimittamista koskevat yleiset vaatimukset

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien tuontia ja kauttakuljetusta koskevat vaatimukset annetaan tämän asetuksen 6-9 §:ssä. Muiden lintujen ja siitosmunien kuin siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien tuontia ja kauttakuljetusta koskevat vaatimukset annetaan tämän asetuksen 10-14 §:ssä.

Kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvaltioon toimitettavaksi tarkoitettujen siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien on täytettävä samat vaatimukset kuin Suomeen tuotaviksi tarkoitettujen tuontierien, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä. Tämän lisäksi on kauttakuljetettavaksi tai toiseen jäsenvaltioon toimitettavaksi tarkoitetun siipikarjan ja muiden lintujen täytettävä eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:ssä ja siitosmunien täytettävä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 11 ja 13 §:ssä säädetyn mukaisesti määränpäävaltion asettamat vaatimukset.

Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa säädetään, tuontilupaa ei vaadita kauttakuljetettavilta tai toiseen jäsenvaltioon toimitettavilta tuontieriltä. Sellaisella kauttakuljetettavalla siipikarjalla ja muilla linnuilla, joiden tuonti tämän asetuksen mukaisesti edellyttää Elintarvikeviraston tuontilupaa, on tuontiluvan sijasta oltava eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n 4 momentin mukainen Elintarviketurvallisuusviraston myöntämä lupa kauttakuljetukseen.

Suomeen tai toiseen jäsenmaahan tarkoitetun taikka kauttakuljetettavan siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien kuljetuksesta ei saa aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle.

2 luku

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien tuontia ja kauttakuljetusta koskevat vaatimukset

6 §
Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien tuontia ja kauttakuljetusta koskevat yleiset vaatimukset

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien tuonnille ja kauttakuljetukselle asetetuista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008.

7 §
Siipikarjaa ja siipikarjan siitosmunia koskevat lisävaatimukset

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien on lisäksi täytettävä seuraavat lisävaatimukset:

1) Newcastlen tautia koskevat vaatimukset Suomen aseman vahvistamisesta maana, jossa ei rokoteta Newcastlen tautia vastaan annetun komission päätöksen 1994/963/EY mukaisesti; ja

2) salmonellaa koskevat vaatimukset Suomeen ja Ruotsiin vietävän teurassiipikarjan alkuperälaitoksessa otettavien näytteiden avulla tapahtuvaa mikrobiologista testausta koskevista säännöistä annetun neuvoston päätöksen 95/410/EY, salmonellaa koskevien lisätakeiden vahvistamisesta Suomeen ja Ruotsiin lähetettävien jalostukseen tarkoitetun siipikarjan sekä siipikarjan jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettujen untuvikkojen osalta annetun komission päätöksen 2003/644/EY sekä salmonellaa koskevien lisätakeiden vahvistamisesta Suomeen ja Ruotsiin lähetettävien munivien kanojen osalta annetun komission päätöksen 2004/235/EY mukaisesti.

Kauttakuljetettavan tai toiseen jäsenvaltioon toimitettavaksi tarkoitetun siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien on kuitenkin täytettävä ainoastaan edellä 1 momentin mukaisissa päätöksissä teuraseläinten tuonnille asetetut lisävaatimukset.

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien mukana olevassa eläinlääkärintodistuksessa tai sen liitteessä on oltava maininta 1 ja 2 momentin mukaisten lisävaatimusten täyttymisestä.

8 §
Näyttelyihin ja kilpailuihin tarkoitettua siipikarjaa koskevat tuontiehdot

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, voidaan näyttelyihin ja kilpailuihin tarkoitettua siipikarjaa tuoda myös Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen luvan ehtoja.

Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että tuonti ei aiheuta eläintautien leviämisen vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

9 §
Tuonnin jälkeen tehtävää eläinlääkärin tarkastusta koskevat vaatimukset

Virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri suorittaa tuodulle siipikarjalle ja tuoduista siitosmunista haudotulle siipikarjalle komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 vaatimusten mukaisen kliinisen tutkimuksen ja näytteenoton.

3 luku

Muiden lintujen ja siitosmunien kuin siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien tuontia ja kauttakuljetusta koskevat vaatimukset

10 §
Harrastelintujen tuontia ja kauttakuljetusta koskevat vaatimukset

Harrastelintujen tuontivaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 318/2007. Kyseisen komission asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut hyväksytyt karanteenitilat ja – asemat Suomessa hyväksyy Elintarviketurvallisuusvirasto.

Edellä 1 momentista poiketen harrastelintujen kauttakuljetus Suomen alueen kautta on sallittua vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä kauttakuljetusluvalla ja noudattaen luvan ehtoja. Luvan myöntäminen edellyttää, että kauttakuljetus ei aiheuta eläintautien leviämisen vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

11 §
Lemmikkilintujen viejämaata ja eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

Lemmikkilintuina tuotava tuontierä saa sisältää enintään viisi lemmikkilintua. Tätä suurempaan tuontierään sovelletaan 10 §:n säännöksiä.

Lemmikkilintujen viejämaan on oltava sellainen maailman eläintautijärjestön (OIE) jäsenmaa, joka kuuluu johonkin alueelliseen toimikuntaan, joka on lueteltu:

1) tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön annetun komission päätöksen 2007/25/EY liitteen I osassa A; tai

2) komission päätöksen 2007/25/EY liitteen I osassa B edellyttäen lisäksi, että jokin komission päätöksen 2007/25/EY artiklan 1 kohdan 1 b alakohtien i – iv ehdoista täyttyy.

Lemmikkilintujen tuontivaatimuksista säädetään lisäksi lemmikkieläinasetuksessa.

12 §
Lemmikkilintujen tuontiasiakirjoja koskevat vaatimukset

Lemmikkilintujen mukana on oltava komission päätöksen 2007/25/EY liitteen II mallin mukainen todistus. Todistusmallin 4.4. kohdan vaatimuksen täyttyminen perustuu lemmikkilintujen omistajan tai tämän edustajan antamaan 2007/25/EY liitteen III mallin mukaiseen vakuutukseen, joka on liitettävä mukaan tuontierää seuraavaan todistukseen.

13 §
Lemmikkilintujen yhteisön alueelle kuljettamista koskevat vaatimukset

Lemmikkilinnut saadaan kuljettaa yhteisön alueelle vain sellaisten rajanylityspaikkojen kautta, jotka on nimetty tarkastuspaikoiksi komission päätöksen 2007/25/EY artiklan 2 kohdan 2 mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tarkastuspaikat on ilmoitettava muille jäsenmaille ja komissiolle. Suomen 1 momentin mukaisesti lemmikkilintujen tuontiin nimeämät tarkastuspaikat mainitaan liitteessä I.

Komission päätöksen 2007/25/EY artiklan 1 kohdan 1 b (ii) tarkoittaman tuonnin jälkeisen karanteenitilan Suomessa hyväksyy Elintarviketurvallisuusvirasto.

14 §
Muiden lintujen kuin siipikarjan, harrastelintujen tai lemmikkilintujen sekä muiden siitosmunien kuin siipikarjan siitosmunien tuontia koskevat vaatimukset

Muita lintuja kuin siipikarjaa, harrastelintuja ja lemmikkilintuja sekä muita siitosmunia kuin siipikarjan siitosmunia saadaan tuoda vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä luvalla ja noudattaen luvan ehtoja.

Luvan myöntäminen edellyttää, että tuonti ei aiheuta eläintautien leviämisen vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

4 luku

Erinäiset säännökset

15 §
Eräisiin hormonaalisiin ja tyreostaattisiin aineisiin sekä beeta-agonisteihin liittyvät tuontirajoitukset

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, kolmansista maista ei saa tuoda tuotantoeläimiä, joille on annettu tyreostaatteja, stilbeenejä, stilbeenijohdannaisia, niiden suoloja ja estereitä, 17-beta-estradiolia ja sen esterityyppisiä johdannaisia, beeta-agonisteja tai aineita, joilla on estrogeeni-, androgeeni- tai gestageenivaikutusta. Kolmansista maista saadaan kuitenkin tuoda sellaisia edellä tarkoitettuja eläimiä, joita on käsitelty eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (743/1997) 2 ja 3 a §:n mukaisesti.

16 §
Luettelonpitoa koskevat vaatimukset

Tässä asetuksessa tarkoitetun siipikarjan ja muiden lintujen sekä siitosmunien tuojien on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan tuontieristä. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) lähetyksen saapumispäivämäärä;

2) lähetyksen sisältö (eläinlaji, lukumäärä ja mahdolliset tunnistusmerkit tai siitosmunien tiedot ja lukumäärä);

3) viejämaa;

4) tila tai laitos, josta siipikarja ja muut linnut tai siitosmunat ovat peräisin; sekä

5) seuraavat vastaanottajat, jos tuoja on luovuttanut vastaanottamiinsa tuontieriin kuuluvaa siipikarjaa, muita lintuja tai siitosmunia eteenpäin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa on säilytettävä vähintään viisi vuotta tuonnin jälkeen. Luettelo on pyynnöstä esitettävä kunnan- tai läänineläinlääkärille.

17 §
Todistukset ja muut asiakirjat

Kaikkien tässä asetuksessa tarkoitettujen tuontierien mukana seuraavien eläinlääkärintodistusten ja muiden virallisten asiakirjojen on oltava siipikarjan ja muiden lintujen osalta eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 kohdan 1 mukaisia sekä siitosmunien osalta eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 kohdan A mukaisia. Suomeen tarkoitetun tuontierän todistukset saadaan laatia suomen ja ruotsin kielen sijasta myös englannin kielellä.

Tuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuksessa säädetyt todistukset ja muut asiakirjat tai niiden kopiot vähintään viisi vuotta tuonnin jälkeen.

18 §
Eläintautitilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien tuonnissa noudatettava alkuperä-, viejä- tai kauttakuljetusmaata koskevia komission antamia suojapäätöksiä.

19 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa siipikarjalle, muille linnuille ja niiden siitosmunille myönnetyt tuontiluvat ovat edelleen voimassa luvassa mainitun ajan.

Neuvoston direktiivi 90/539/ETY (31990L0539); EYVL N:o L 303, 31.10.1990, s. 6,
neuvoston direktiivi 91/496/ETY (31991L0496); EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56,
neuvoston direktiivi 92/65/ETY (31992L0065); EUVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54,
komission päätös 94/963/EY (31994D0963); EYVL N:o L 371, 31.12.1994, s. 29,
neuvoston päätös 95/410/EY (31995D0410); EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 25,
neuvoston direktiivi 96/22/EY; EUVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3,
ETA:n sekakomitean päätös N:o 69/98; EUVL N:o L 158, 24.6.1999, s. 1,
komission päätös 2003/644/EY (32003D0644); EYVL N:o L 228, 12.9.2003, s. 29,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003 (32003R0998); EUVL N:o L 146, 13.6.2003, s. 1,
komission päätös 2004/235/EY (32004D0235); EYVL N:o L 72, 11.3.2004, s. 86,
komission päätös 2007/25/EY (32007D0025); EYVL N:o L 8, 13.1.2007, s. 29,
komission päätös 2007/240/EY (32007D0240); EUVL N:o L 104, 21.4.2007, s. 37,
komission asetus (EY) N:o 318/2007 (32007R0318); EYVL N:o L 84, 24.3.2007, s. 7,
komission asetus (EY) N:o 798/2008 (32008R0798); EYVL N:o L 226, 23.8.2008, s.1

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1

LEMMIKKILINTUJEN MAAHANTUONTIIN NIMETYT TARKASTUSPAIKAT SUOMESSA

Suomi on komission päätöksen 2007/25/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimennyt seuraavat Suomessa sijaitsevat rajanylityspaikat tarkastuspaikoiksi, joiden kautta saadaan tuoda yhteisön alueelle omistajiensa mukana seuraavia lemmikkilintuja:

• Helsinki-Vantaa / lentoasema

• Vaalimaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.