866/2008

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n sekä 30 §:n 2 momentin ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 ja 12 c §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat edellisen lain 2 ja 5 § osaksi laissa 397/1998 ja jälkimmäisen lain 12 ja 12 c § laissa 303/2006:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen tuotaessa maahan eläviä eläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat).

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joilla eläviä eläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja saadaan tuoda Suomeen joko suoraan kolmansista maista tai kolmansista maista Euroopan unionin toisen jäsenvaltion kautta. Asetusta sovelletaan myös kolmansista maista Suomen alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan tai Euroopan unionin jäsenvaltioon kuljetettaviin eläviin eläimiin sekä niiden alkioihin ja sukusoluihin siltä osin kuin tässä asetuksessa säädetään.

Mitä tässä asetuksessa säädetään jäsenvaltioista tai Euroopan yhteisön alueesta, sovelletaan myös Norjaan sekä kalojen, nilviäisten ja äyriäisten sekä niiden sukusolujen osalta Islantiin. Tämän asetuksen säännösten lisäksi on noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä elävien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen tuontia ja kauttakuljetusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta Norjasta tuotaviin eläimiin eikä niiden alkioihin ja sukusoluihin, eikä Islannista tuotaviin kaloihin, nilviäisiin ja äyriäisiin eikä niiden sukusoluihin, joihin sovelletaan, mitä eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetuissa maa- ja metsätalousministeriön säädöksissä säädetään.

Asetusta ei myöskään sovelleta hevoseläinten, siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien tuontiin Suomeen eikä kuljetuksiin Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai toiseen jäsenvaltioon.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Eläinten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006).

Hevoseläinten tuonnista kolmansista maista säädetään Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (468/2006).

Siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien tuonnista kolmansista maista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa.

Ihmisravinnoksi tuotavien elävien kalojen, nilviäisten ja äyriäisten tuontiehdoista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (592/2006).

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kalalajin tai kalakannan tai niiden sukusolujen sekä muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän rapulajin tai rapukantojen tai niiden sukusolujen maahantuonnista säädetään tämän asetuksen lisäksi kalastuslain (286/1982) 94 §:ssä.

Elävien eläinten maahan tuonnin yhteydessä tehtävästä tarkastuksesta säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 10 §:ssä, eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (398/2004) sekä kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004.

Alkioiden ja sukusolujen eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Tuontieläimiä koskevasta luettelonpidosta säädetään tämän asetuksen lisäksi nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1391/2006), sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1296/2001), vesiviljelyrekisteristä annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (212/1996) sekä lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (469/2005).

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinlajien tuonnista säädetään tämän asetuksen lisäksi luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä.

Vierasperäisten nisäkäslajien samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen tuonnista tai luontoon laskemisesta säädetään tämän asetuksen lisäksi metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä.

Vesiviljelyssä käytettäviksi tarkoitettujen tulokaslajien sekä paikallisesti esiintymättömien lajien tuonnista säädetään tämän asetuksen lisäksi tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 708/2007.

Sirkuksessa tai muussa siihen verrattavassa näytöksessä, joissa näytetään eläimille opetettuja taitoja, käytettäväksi kielletyistä eläimistä säädetään eläinten käyttämisestä sirkuksessa ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (22/EEO/1996).

Jalostuseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista maahan tuotaessa säädetään kotieläinjalostuslain (794/1993) 7 §:n 2 momentissa ja sen nojalla.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) nautaeläimillä kotieläiminä pidettäviä nautaeläimiä (Bos taurus) mukaan lukien biisonit (Bison sp.) ja puhvelit (Bubalus sp.) sekä näiden lajien risteytysten jälkeläiset;

2) sioilla kotieläiminä pidettäviä sikoja (Sus scrofa) mukaan lukien tarhatut villisiat;

3) lampailla ja vuohilla kotieläiminä pidettäviä lampaita (Ovis aries) ja vuohia (Capra hircus);

4) hevoseläimellä hevosen- tai aasinsukuista eläintä tai näiden lajien risteytysten jälkeläistä;

5) muilla sorkka- ja kavioeläimillä muita kuin 1 – 4 kohdassa mainittuja sorkka- ja kavioeläimiä;

6) lemmikkieläimillä lemmikkieläimiä siten kuin ne on määritelty lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003, myöhemmin lemmikkieläinasetus, 3 artiklan a kohdassa, ja joita tuodaan yhteisön alueelle kerralla enintään viisi yksilöä;

7) kaloilla viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi, lampiin siirrettäviksi tai tutkimustarkoituksiin tuotavia eläviä kaloja;

8) koristekaloilla kaloja, joita pidetään, kasvatetaan tai saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;

9) kylmän veden koristekaloilla seuraavia koristekalalajeja: karppi, koikarppi, ruohokarppi, hopeapaksuotsa, marmoripaksuotsa, ruutana, kultakala, suutari, monni, ahven, hauki, piikkikampela, silli ja kilohaili, turska, Tyynenmeren turska, kolja, viiksimade sekä kaikki Salmonidae heimon lohikalat, mukaan lukien harjus ja siika;

10) trooppisilla koristekaloilla muita koristekaloja kuin kylmän veden koristekaloja;

11) nilviäisillä edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi, uudelleen sijoitettaviksi tai tutkimustarkoituksiin tuotavia vedessä eläviä nilviäisiä (Mollusca), jotka kuuluvat luokkaan Bivalvia (simpukat) tai Gastropoda (kotilot);

12) äyriäisillä viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi, lampiin siirrettäviksi tai tutkimustarkoituksiin tuotavia vedessä eläviä alajaksoon Crustacea kuuluvia äyriäisiä;

13) sukusoluilla munasoluja ja spermaa sekä vesieläinten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä taikka maitia;

14) alkioilla nisäkkäiden varhaisia kehitysasteita, jotka ovat siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;

15) tuotantoeläimillä tuotantoeläimiä siten kuin ne on määritelty eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) 4 §:n 7 kohdassa;

16) tuontierällä eläviä eläimiä sekä niiden alkioita tai sukusoluja, jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta ja joilla on yhteinen eläinlääkärintodistus tai muu alkuperän osoittava asiakirja;

17) valtuutetulla eläinlääkärillä eläinlääkäriä, jolle Elintarviketurvallisuusvirasto on antanut tehtäväksi eräiden tässä asetuksessa tarkoitettujen tarkastusten ja toimenpiteiden suorittamisen;

18) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan yhteisön alueelle tai markkinoille;

19) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan yhteisön alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan;

20) huolitsijalla yritystä tai henkilöä, joka toimittaa eläviä eläimiä tai niiden alkioita tai sukusoluja jälleenmyyjille tai tukkukauppiaille, tuo lähetykset näiden puolesta maahan ja toimittaa yksittäiset tilaukset suoraan asiakkaille Euroopan yhteisön alueella;

21) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa elävät eläimet sekä niiden sukusolut ja alkiot on tuotettu;

22) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa eläinten mukana oleva muu asiakirja on myönnetty;

23) yhteisöllä Euroopan yhteisöä;

24) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

25) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

26) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa; sekä

27) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

Viitattaessa tässä asetuksessa yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Tuontia, kauttakuljetusta ja toiseen jäsenvaltioon toimittamista koskevat yleiset vaatimukset

Kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvaltioon toimitettaviksi tarkoitettujen tuontierien on täytettävä samat vaatimukset kuin Suomeen tuotaviksi tarkoitettujen tuontierien. Yksinomaan Suomea koskevien lisävakuusvaatimusten osalta kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvaltioon toimitettaviksi tarkoitettujen tuontierien on kuitenkin täytettävä ainoastaan teuraseläinten tuonnille asetetut lisävakuusvaatimukset. Tämän lisäksi on kauttakuljetettaviksi tai toisiin jäsenvaltioihin toimitettavaksi tarkoitettujen elävien eläinten täytettävä eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:ssä ja sukusolujen ja alkioiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 11 ja 13 §:ssä säädetyn mukaisesti määränpäävaltion asettamat vaatimukset.

Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa säädetään, tuontilupaa ei vaadita kauttakuljetettavilta tai toiseen jäsenvaltioon toimitettavilta tuontieriltä. Sellaisilla kauttakuljetettavilla elävillä eläimillä, joiden tuonti tämän asetuksen mukaisesti edellyttää Elintarviketurvallisuusviraston tuontilupaa, on tuontiluvan sijasta oltava eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n 4 momentin mukainen Elintarviketurvallisuusviraston myöntämä lupa kauttakuljetukseen.

Suomeen tuotavien, kauttakuljetettavien tai Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavien elävien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen kuljetuksesta ei saa aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle.

2 luku

Elävien eläinten tuontivaatimukset

6 §
Nautaeläinten tuontivaatimukset

Nautaeläimiä saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön annetun neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I osassa 1, ja joiden kohdalla liitteessä on merkintä kyseiseen tarkoitukseen tuotavien nautaeläinten eläinlääkärintodistuksesta.

Nautaeläinten on täytettävä neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I osassa 2 olevan asianomaisen eläinlääkärintodistuksen mukaiset ehdot ja tuontierän mukana on oltava kyseisen liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa eläinlääkärintodistuksessa on todistettava naudan tarttuvaa rinotrakeiittia (IBR) koskevat erityisvaatimukset neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta annetun komission päätöksen 2004/558/EY mukaisten, Suomelle nautaeläinten tarttuvan rinotrakeiitin (IBR) suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttymisestä.

7 §
Sikojen tuontivaatimukset

Sikoja saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I osassa 1, ja joiden kohdalla liitteessä on merkintä kyseiseen tarkoitukseen tuotavien sikojen eläinlääkärintodistuksesta.

Sikojen on täytettävä neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I osassa 2 olevan asianomaisen eläinlääkärintodistuksen mukaiset ehdot ja tuontierän mukana on oltava kyseisen liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa eläinlääkärintodistuksessa on todistettava myös:

1) Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista annetun komission päätöksen 2008/185/EY mukaisten, Suomelle sikojen Aujeszkyn taudin suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttyminen; sekä

2) EFTA:n valvontaviranomaisen päätöksen 48/94/COL mukaisten, Suomelle TGE-taudin (transmissible gastroenteritis) suhteen myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täyttyminen.

8 §
Lampaiden ja vuohien tuontivaatimukset

Lampaita ja vuohia saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I osassa 1, ja joiden kohdalla liitteessä on merkintä kyseiseen tarkoitukseen tuotavien lampaiden ja vuohien eläinlääkärintodistuksesta.

Lampaiden ja vuohien on täytettävä neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I osassa 2 olevan asianomaisen eläinlääkärintodistuksen mukaiset ehdot ja tuontierän mukana on oltava kyseisen liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

9 §
Sarvikuonojen ja norsujen heimoihin kuuluvien eläinten sekä muiden sorkkaeläinten tuontivaatimukset

Sarvikuonojen heimoon (Rhinocerotidae) tai norsujen heimoon (Elephantidae) kuuluvia eläimiä sekä muita sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvia eläimiä, kuin 6 - 8 §:ssä mainittuja nautaeläimiä, sikoja, lampaita ja vuohia, saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I osassa 1, ja joiden kohdalla liitteessä on merkintä kyseessä olevien eläinten eläinlääkärintodistuksesta.

Eläinten on täytettävä neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I osassa 2 olevan asianomaisen eläinlääkärintodistuksen mukaiset ehdot ja tuontierän mukana on oltava kyseisen liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetystä poiketen sirkuksiin, eläinnäyttelyihin sekä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen tuotavia 1 momentissa tarkoitettuja eläimiä saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

10 §
Eläinten kuljetusta koskevat vaatimukset sekä tuonnin jälkeinen eristäminen

Edellä 6-9 §:ssä tarkoitettujen eläinten tuonti Suomeen suoraan kolmansista maista tai kolmansista maista toisen jäsenvaltion kautta sekä kauttakuljetus tai kuljetus Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon on sallittua vain, jos tuontiin hyväksytyn kolmannen maan virkaeläinlääkäri on ennen eläinten yhteisöön lähettämistä tarkastanut eläimet sen varmistamiseksi, että eläimet ovat terveitä ja että eläinten kuljetuksia koskevia eläinsuojeluvaatimuksia noudatetaan erityisesti juottamisen ja ruokinnan osalta.

Edellä 6 - 9 §:ssä tarkoitettuja eläimiä ei saa lastata samaan kuljetusvälineeseen, jolla kuljetetaan samanaikaisesti muita 6 - 9 §:ssä tarkoitettuja eläimiä, joiden määränpää on muu kuin jäsenvaltio. Kyseisiä eläimiä ei myöskään saa kuljettaa kuljetusvälineellä, jolla samanaikaisesti kuljetetaan terveydentilaltaan heikompia eläimiä.

Yhteisön alueelle kuljetettavia eläimiä ei saa siirtää maanteitse, rautateitse tai jalan, eikä eläinkuljetusta purkaa sellaisen kolmannen maan alueella, jota ei ole hyväksytty kyseisten eläinten tuontiin yhteisöön. Eläinten on saavuttava yhteisön rajatarkastusasemalle kymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona eläimet lastattiin viejänä toimivassa kolmannessa maassa. Jos eläimiä kuljetetaan meriteitse, pidennetään määräaikaa merimatkan keston verran. Eläinlääkärintodistukseen on tällöin liitettävä alkuperäiskappaleena neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I osan 3 A mukainen aluksen päällikön ilmoitus.

Teurastettaviksi tuotavat 6 - 9 §:ssä tarkoitetut eläimet on toimitettava viipymättä määräpaikkana olevaan teurastamoon, jossa ne on teurastettava viiden työpäivän kuluessa. Jalostukseen, tuotantoon tai teuraskasvatukseen sekä eläintarhoihin, huvipuistoihin, metsästys- tai villieläinalueille tarkoitetut eläimet on toimitettava viipymättä määräpaikkaansa, jossa eläimiä on pidettävä vähintään 30 päivän ajan Elintarviketurvallisuusviraston määräysten mukaisesti. Virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri tekee määräpaikassa eläimille kliinisen tarkastuksen viimeistään ennen 30 päivän määräajan päättymistä. Tarkastuksen yhteydessä virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri ottaa eläimistä näytteitä tarttuvien tautien varalta Elintarviketurvallisuusviraston määräysten mukaisesti.

11 §
Lemmikkieläinten tuontivaatimukset ja tarkastuspaikat

Lemmikkieläinten tuontivaatimuksista ja niistä kolmansista maista, joista tuonti on sallittua, säädetään lemmikkieläinasetuksessa. Lemmikkieläinasetuksen 13 artiklan mukaiset lemmikkieläinten tuontiin nimetyt tarkastuspaikat Suomessa mainitaan liitteessä I.

Lemmikkieläiminä maahan tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuontivaatimuksista säädetään lisäksi liitteessä II. Lemmikkieläiminä tuotaviin yli viiteen koiraan, kissaan, hilleriin tai frettiin sovelletaan 12 §:ssä säädettyjä tuontivaatimuksia.

12 §
Muiden kuin lemmikkieläiminä maahan tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuontivaatimukset

Muina kuin lemmikkieläiminä maahan tuotavien koirien, kissojen, hillereiden ja frettien tuontivaatimukset ovat liitteessä III. Liitteen III mukaiset tuontivaatimukset koskevat myös lemmikkieläiminä maahan tuotavia koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä, jos eläinten määrä on yli viisi yksilöä.

13 §
Jänisten ja kanien tuontivaatimukset

Jäniksiä ja kaneja saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka mainitaan neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II osassa 1, ja joista tuoreen lihan tuonti yhteisön alueelle on sallittua.

Jänisten ja kanien tuonnin ehtona on, että eläimet ovat peräisin tilalta, jolla ei ole esiintynyt tai epäilty raivotautia viimeisen kuukauden aikana ja että eläimet eivät ole tuontia edeltäneen kuukauden aikana olleet yhteydessä eläimiin, joiden on todettu tai epäilty sairastuneen raivotautiin. Jänisten ja kanien alkuperätilalla ei ole voimassa viranomaisen eläintautien vuoksi määräämiä rajoituksia eivätkä tilan eläimet ole osoittaneet myksomatoosin kliinisiä oireita. Lisäksi eläinten mukana on oltava eläinlääkärintodistus, josta ilmenee, että viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on 24 tuntia ennen eläinten lähettämistä suorittamassaan kliinisessä tutkimuksessa todennut eläimet terveiksi ja riittävän hyväkuntoisiksi kestämään kuljetuksen määränpäähän.

Muista kolmansista maista, kuin neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II osassa 1 mainituista, saadaan jäniksiä ja kaneja tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Mitä 1 - 3 momentissa säädetään, ei sovelleta yksityishenkilön kolmansista maista mukanaan tuomiin lemmikkieläiminään pitämiin enintään viiteen jänikseen ja kaniin, joiden tuontiehdoista säädetään 11 §:ssä.

14 §
Jyrsijöiden tuontivaatimukset

Jyrsijöitä saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka mainitaan neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II osassa 1, ja joista tuoreen lihan tuonti yhteisön alueelle on sallittua. Eläinten mukana on oltava eläinlääkärintodistus, josta ilmenee, että viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on 24 tuntia ennen eläinten lähettämistä suorittamassaan kliinisessä tutkimuksessa todennut eläimet terveiksi ja riittävän hyväkuntoisiksi kestämään kuljetuksen määränpäähän.

Muista kolmansista maista, kuin neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II osassa 1 mainituista, saadaan jyrsijöitä tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta yksityishenkilön kolmansista maista mukanaan tuomiin lemmikkieläiminään pitämiin enintään viiteen jyrsijään, joiden tuontiehdoista säädetään 11 §:ssä.

15 §
Muiden nisäkkäiden tuontivaatimukset

Muita kuin 6 - 9 ja 11 - 14 §:ssä tarkoitettuja nisäkkäitä saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

16 §
Kalojen tuontivaatimukset

Viljeltäväksi tarkoitettuja kaloja saadaan tuoda edellyttäen, että:

1) kalat ovat peräisin niistä kolmansista maista tai maiden alueilta, jotka mainitaan viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista annetun komission päätöksen 2003/858/EY liitteessä I;

2) tuontierä täyttää neuvoston direktiivin 91/67/EY täytäntöönpanosta vesiviljeltyjen eläinten eräiden tautien vastaisten toimenpiteiden osalta annetun komission päätöksen 2004/453/EY mukaiset Suomea koskevat lisävakuusvaatimukset;

3) tuontierän mukana on komission päätöksen 2003/858/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveystodistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III;

4) kalat kuljetetaan olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveydentilaa; sekä

5) kalat tuodaan vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (212/1996) mukaisesti rekisteröityyn viljelylaitokseen.

Istuta ja ongi -kalastukseen tarkoitettuja vesiviljelystä peräisin olevia kaloja saadaan tuoda, jos tuontierä täyttää 1 momentin vaatimukset ja kalat istutetaan vain lampiin eikä järvialueille tai muille rajaamattomille vesialueille. Kalastuksessa syötteinä käytettävien elävien kalojen tuonti on kiellettyä.

Istutettaviksi tarkoitettuja sekä tutkimustarkoituksiin tuotavia kaloja saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Edellä 1 - 3 momentissa tarkoitetun tuonnin osalta on varmistettava, että kuljetusvesi ei välitä kalatauteja luonnonvesiin.

17 §
Koristekalojen tuontivaatimukset

Tätä pykälää sovelletaan:

1) luonnosta pyydystettyihin kaloihin, jotka tuodaan koristekaloina käytettäviksi;

2) huolitsijoiden tai tukkukauppiaiden tuomiin koristekaloihin; sekä

3) koristekaloihin, jotka tuodaan sijoitettavaksi eläinkauppaan, puutarhamyymälään, puutarhalampeen, näyttelyakvaarioon tai muuhun kaupalliseen tilaan, josta ei ole suoraa yhteyttä luonnonvesiin.

Tätä pykälää ei 6 momenttia lukuun ottamatta sovelleta sellaisiin yksityishenkilön mukanaan kuljettamiin tai tilaamiin lemmikkieläiminä pidettäviin koristekaloihin, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi ja joita pidetään muussa kuin kaupallisessa akvaariossa tai puutarhalammessa, josta ei ole suoraa yhteyttä luonnonvesiin.

Kylmän veden koristekaloja saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden alueilta, jotka mainitaan komission päätöksen 2003/858/EY liitteessä I tai koristekalojen tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista annetun komission päätöksen 2006/656/EY liitteen I osassa I. Trooppisia koristekaloja saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista, jotka mainitaan komission päätöksen 2006/656/EY liitteen I osassa II.

Kylmän veden koristekalojen tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2006/656/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus ja trooppisten koristekalojen tuontierän mukana on oltava kyseisen päätöksen liitteen IV mallin mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus. Todistusten osalta on lisäksi noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III.

Kylmän veden koristekalat on kuljetettava suoraan vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti rekisteröityihin tiloihin.

Tuotuja koristekaloja ei saa vapauttaa kalanviljelylaitokseen tai muuhun altaaseen, mistä ne voisivat karata luonnonvesiin. Koristekalojen tuonnissa on lisäksi varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä kalatauteja luonnonvesiin.

Tutkimustarkoituksiin tuotavia koristekaloja saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

18 §
Nilviäisten tuontivaatimukset

Edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai uudelleensijoitettaviksi tuotavia nilviäisiä saadaan tuoda edellyttäen, että:

1) nilviäiset ovat peräisin vain niistä kolmansista maista tai maiden alueilta, jotka mainitaan nilviäisten sekä niiden mätimunien ja sukusolujen edelleen kasvattamista, lihottamista, uudelleensijoittamista tai ihmisravinnoksi käyttämistä varten tapahtuvaan tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista annetun komission päätöksen 2003/804/EY liitteessä I;

2) tuontierän mukana on komission päätöksen 2003/804/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveystodistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III;

3) nilviäiset kuljetetaan olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveydentilaa; sekä

4) nilviäiset tuodaan yhteisön vähimmäistoimista simpukoiden tiettyjen sairauksien torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 95/70/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti rekisteröidylle viljelylaitokselle.

Istutettaviksi tarkoitettuja sekä tutkimustarkoituksiin tuotavia nilviäisiä saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske pysyvästi akvaarioissa pidettäviä koristenilviäisiä. Tuotuja koristenilviäisiä ei saa vapauttaa viljelylaitokseen tai muuhun altaaseen, mistä ne voisivat karata luonnonvesiin. Koristenilviäisten tuonnissa on lisäksi varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä eläintauteja luonnonvesiin.

19 §
Äyriäisten tuontivaatimukset

Viljeltäviksi, istutettaviksi tai tutkimustarkoituksiin tuotaviksi tarkoitettuja makeanveden rapuja sekä muita äyriäisiä saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske pysyvästi akvaarioissa pidettäviä koristeäyriäisiä. Tuotuja koristeäyriäisiä ei saa vapauttaa viljelylaitokseen tai muuhun altaaseen, mistä ne voisivat karata luonnonvesiin. Koristeäyriäisten tuonnissa on lisäksi varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä eläintauteja luonnonvesiin.

20 §
Mehiläisten ja kimalaisten tuontivaatimukset

Mehiläisiä (Apis mellifera) ja kimalaisia (Bombus spp.) saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista, jotka mainitaan eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä mehiläisten ja kimalaisten (Apis mellifera & Bombus spp.) terveystodistuksista tietyistä kolmansista maista tuonnin yhteydessä sekä päätöksen 2000/462/EY kumoamisesta annetun komission päätöksen 2003/881/EY liitteen III osassa 1. Mehiläisiä ja kimalaisia saadaan tuoda lisäksi niistä maantieteellisesti sekä epidemiologisesti eristyksissä sijaitsevista kolmansien maiden osista, jotka mainitaan komission päätöksen 2003/881/EY liitteen III osassa 2.

Mehiläisten ja kimalaisten tuonnin ehtona on, että yhdessä kuljetussäiliössä on mehiläis- tai kimalaisemon lisäksi enintään 20 työläistä. Mehiläisten ja kimalaisten on täytettävä komission päätöksen 2003/881/EY liitteessä I olevan eläinlääkärintodistuksen mukaiset ehdot ja tuontierän mukana on oltava kyseisen liitteen mukainen eläinlääkärintodistus. Määräpaikassaan mehiläis- ja kimalaispesät on asetettava viralliseen valvontaan Elintarviketurvallisuusviraston määräysten mukaisesti. Mehiläis- ja kimalaisemot tulee siirtää uusiin kuljetussäiliöihin ennen kuin emot saatetaan kosketuksiin paikallisten yhdyskuntien kanssa. Maahantuodut työläiset, säiliöt ja muu emon mukana saapunut materiaali on lähettävä Elintarviketurvallisuusviraston laboratorioon tutkittavaksi pienen pesäkuoriaisen, sen munien ja toukkien sekä Tropilaelaps -punkin esiintymisen varalta. Laboratoriotutkimusten jälkeen kaikki materiaali on hävitettävä.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, alkuperämaassa hyväksytyn laitoksen valvotuissa ympäristöolosuhteissa kasvatettujen täysikasvuisten kimalaisten tuontierä voi koostua enintään 200 kimalaista käsittävästä yhdestä yhdyskunnasta. Tällöin tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2003/881/EY liitteen II mallin mukainen eläinlääkärintodistus, jonka mukaiset ehdot maahantuotavien kimalaisten on täytettävä. Kaikki täysikasvuisten kimalaisten mukana maahantuotu materiaali on hävitettävä joko välittömästi maahantuonnin jälkeen tai viimeistään yhdyskunnan elinkaaren päätyttyä.

3 luku

Sukusolujen tuontivaatimukset

21 §
Nautaeläinten sukusolujen tuontivaatimukset

Nautaeläinten spermaa saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista, jotka mainitaan naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia koskevista edellytyksistä annetun komission päätöksen 2004/639/EY liitteessä I. Sperman luovuttajien sekä kolmannessa maassa sijaitsevien keinosiemennysasemien ja varastointiasemien tulee täyttää eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa annetun neuvoston direktiivin 88/407/ETY vaatimukset.

Nautaeläinten sperman tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2004/639/EY liitteen II osan 1, 2 tai 3 mukainen eläinlääkärintodistus.

Nautaeläinten munasoluja saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

22 §
Sikojen sukusolujen tuontivaatimukset

Sikojen spermaa saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista, jotka mainitaan siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia koskevista edellytyksistä annetun komission päätöksen 2002/613/EY liitteessä I tai II. Sperman on oltava kerätty komission päätöksen 2002/613/EY liitteessä V mainituilla keinosiemennysasemilla.

Komission päätöksen 2002/613/EY liitteessä I mainituista maista tuotavien sperman tuontierien mukana on oltava kyseisen päätöksen liitteen III mukainen eläinlääkärintodistus ja komission päätöksen 2002/613/EY liitteessä II mainituista maista tuotavien tuontierien mukana on oltava kyseisen päätöksen liitteen IV mukainen eläinlääkärintodistus.

Komission päätöksen 2002/613/EY 2 artiklan mukaisesti sperman on oltava peräisin keinosiemennysasemalta, jonka karjuja, sperman luovuttaja mukaan lukien, ei ole rokotettu Aujeszkyn tautia vastaan ja jotka on terveystodistuksen mukaisesti tutkittu kielteisin tuloksin Aujeszkyn taudin varalta seerumineutralisaatio- tai ELISA –testillä, jossa käytetään kaikkia Aujeszkyn taudin viruksen vasta-aineita.

Sikojen munasoluja saadaan niiden kolmansien maiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat sikaeläinten munasolujen ja alkioiden tuonnin annetun komission päätöksen 2008/636/EY mukaisesti tuoda vain niistä kolmansista maista, joista sikojen sperman tuonti on sallittua komission päätöksen 2002/613/EY 1 artiklan mukaisesti. Sikojen munasoluja saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

23 §
Lampaiden ja vuohien sukusolujen tuontivaatimukset

Lampaiden ja vuohien spermaa saadaan tuoda vain, jos sperma on kerätty lampaiden ja vuohien siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista yhteisöön siltä osin kuin kyse on kolmansien maiden, keinosiemennysasemien ja alkionsiirtoryhmien luetteloista sekä todistusvaatimuksista annetun komission päätöksen 2008/635/EY liitteessä I mainitussa kolmannessa maassa ja kyseisessä liitteessä mainitulla keinosiemennysasemalla. Sperman tuontierän mukana on oltava kyseisen komission päätöksen liitteen II mukainen eläinlääkärintodistus.

Lampaiden ja vuohien munasoluja saa tuoda vain, jos ne on kerätty komission päätöksen 2008/635/EY liitteessä III mainitussa kolmannessa maassa ja niiden kerääjänä on toiminut kyseisessä liitteessä mainittu alkionsiirtoryhmä. Munasolujen tuontierän mukana on oltava kyseisen komission päätöksen liitteen IV mukainen eläinlääkärintodistus.

24 §
Hevoseläinten sukusolujen tuontivaatimukset

Hevoseläinten sukusoluja saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta annetun komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan tai alueen kohdalla on liitteen taulukossa merkintä sukusolujen tuonnin sallimisesta.

Hevoseläinten sperman tuonnin edellytyksenä on, että sperma on kerätty ainoastaan sellaisista hevoseläimistä, joiden pysyvä tuonti yhteisöön on sallittua. Sperman on oltava kerätty kolmansista maista tulevaan hevoseläinten siemennesteen tuontiin hyväksyttyjä keinosiemennysasemia koskevasta luettelosta annetun komission päätöksen 2004/616/EY liitteessä mainitulla keinosiemennysasemalla. Sperman tuontierän mukana on oltava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksesta hevoseläinten siemennesteen tuonnissa annetun komission päätöksen 96/539/EY liitteen mukainen eläinlääkärintodistus.

Hevoseläinten munasolujen tuonnin edellytyksenä on, että munasolut sekä niiden keräämistä, käsittelyä ja varastointia varten kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä siirtoryhmä täyttävät neuvoston direktiivin 92/65/ETY luvun III mukaiset vaatimukset. Munasolujen tuontierän mukana on oltava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksesta hevoseläinten munasolujen ja alkioiden tuonnissa Euroopan yhteisöön annetun komission päätöksen 96/540/EY liitteen mukainen eläinlääkärintodistus.

25 §
Muiden kuin 21 - 24 §:ssä tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten sukusolujen tuontivaatimukset

Muiden kuin 21 - 24 §:ssä tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten sukusoluja saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

26 §
Kalojen sukusolujen tuontivaatimukset

Viljeltäväksi tarkoitettuja kalojen sukusoluja saadaan tuoda edellyttäen, että:

1) sukusolut ovat peräisin vain niistä kolmansista maista tai maiden alueilta, jotka mainitaan komission päätöksen 2003/858/EY liitteessä I;

2) tuontierän mukana on komission päätöksen 2003/858/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveystodistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III;

3) sukusolut kuljetetaan olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveydentilaa; sekä

4) sukusolut tuodaan vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti rekisteröityyn viljelylaitokseen.

Istutettaviksi tarkoitettuja sekä tutkimustarkoituksiin tuotavia kalojen sukusoluja saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tuonnin osalta on varmistettava, että kuljetusvesi ei välitä kalatauteja luonnonvesiin.

27 §
Nilviäisten sukusolujen tuontivaatimukset

Edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai uudelleensijoitettaviksi tuotavia nilviäisten sukusoluja saadaan tuoda edellyttäen, että:

1) sukusolut ovat peräisin vain niistä kolmansista maista tai maiden alueilta, jotka mainitaan komission päätöksen 2003/804/EY liitteessä I;

2) tuontierän mukana on komission päätöksen 2003/804/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveystodistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III;

3) sukusolut kuljetetaan olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveydentilaa; sekä

4) sukusolut tuodaan neuvoston direktiivin 95/70/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti rekisteröidylle viljelylaitokselle.

Istutettavaksi tarkoitettuja sekä tutkimustarkoituksiin tuotavia nilviäisten sukusoluja saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusviraston on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tuonnin osalta on varmistettava, että kuljetusvesi ei välitä eläintauteja luonnonvesiin.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske pysyvästi akvaarioissa pidettävien koristenilviäisten sukusoluja.

28 §
Äyriäisten sukusolujen tuontivaatimukset

Viljeltäviksi, istutettaviksi tai tutkimustarkoituksiin tuotaviksi tarkoitettuja makeanveden rapujen sukusoluja sekä muiden äyriäisten sukusoluja saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuonnin osalta on varmistettava, että kuljetusvesi ei välitä eläintauteja luonnonvesiin.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske pysyvästi akvaarioissa pidettävien koristeäyriäisten sukusoluja.

4 luku

Alkioiden tuontivaatimukset

29 §
Nautaeläinten alkioiden tuontivaatimukset

Nautaeläinten alkioita saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista, jotka mainitaan eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön ja päätöksen 2005/217/EY kumoamisesta annetun komission päätöksen 2006/168/EY liitteessä I.

Nautaeläinten alkiot on kerännyt, käsitellyt ja varastoinut naudansukuisten eläinten alkioiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta annetun komission päätöksen 2008/155/EY liitteessä mainittu alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmä.

Luonnollisesti hedelmöittyneiden (in vivo) nautaeläinten alkioiden tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2006/168/EY liitteen II mukainen eläinlääkärintodistus. Koeputkihedelmöityksellä (in vitro) tuotettujen nautaeläinten alkioiden tuontierän mukana on oltava:

1) komission päätöksen 2006/168/EY liitteen III mukainen eläinlääkärintodistus, kun alkioiden tuotannossa on käytetty neuvoston direktiivin 88/407/ETY vaatimusten mukaista siemennestettä; tai

2) komission päätöksen 2006/168/EY liitteen IV mukainen eläinlääkärintodistus, kun alkioiden tuotannossa on käytetty siemennestettä, joka on joko tuotettu tai varastoitu komission päätöksen 2004/639/EY liitteessä I mainitussa kolmannessa maassa sijaitsevalla hyväksytyllä keinosiemennysasemalla tai hyväksytyssä siemennesteen varastointikeskuksessa. Tällaisilla alkioilla ei saa tuonnin jälkeen käydä yhteisön sisäistä kauppaa ja alkiot tulee istuttaa ainoastaan sellaisiin nautoihin, jotka ovat eläinlääkärintodistuksessa mainitussa määräjäsenvaltiossa.

30 §
Sikojen alkioiden tuontivaatimukset

Sikojen alkioita saadaan komission päätöksen 2008/636/EY mukaisesti tuoda vain niistä kolmansista maista, joista sikojen sperman tuonti on sallittua komission päätöksen 2002/613/EY 1 artiklan mukaisesti. Sikojen alkioita saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

31 §
Lampaiden ja vuohien alkioiden tuontivaatimukset

Lampaiden ja vuohien alkioita saa tuoda vain, jos ne on kerätty komission päätöksen 2008/635/EY liitteessä III mainitussa kolmannessa maassa ja ne on kerännyt kyseisessä liitteessä mainittu alkionsiirtoryhmä. Alkioiden tuontierän mukana on oltava kyseisen komission päätöksen liitteen IV mukainen eläinlääkärintodistus.

32 §
Hevoseläinten alkioiden tuontivaatimukset

Hevoseläinten alkioita saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan tai alueen kohdalla on liitteen taulukossa merkintä alkioiden tuonnin sallimisesta. Alkioiden tuonnin edellytyksenä on, että alkiot on kerännyt, käsitellyt ja varastoinut kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä siirtoryhmä.

Hevoseläinten alkioiden tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 96/540/EY liitteen mukainen eläinlääkärintodistus.

33 §
Muiden kuin 29 - 32 §:ssä tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten alkioiden tuontivaatimukset

Muiden kuin 29 - 32 §:ssä tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten alkioita saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

5 luku

Erinäiset säännökset

34 §
TSE –tauteja koskevat vaatimukset

TSE -tauteja koskevista vaatimuksista elävien nautaeläinten, lampaiden ja vuohien sekä lampaiden ja vuohien siemennesteen ja alkioiden tuonnissa säädetään tiettyjen spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001.

Lampaiden ja vuohien sekä lampaiden ja vuohien sukusolujen ja alkioiden scrapieta koskevista lisätakeista säädetään lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 täytäntöönpanosta kansallisten scrapientorjuntaohjelmien ja lisätakeiden osalta, päätöksen 2003/100/EY tietyistä vaatimuksista poikkeamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1874/2003 kumoamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 546/2006. Kyseisen komission asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen virallisten siirtorajoitusten asettamisesta päättää Elintarviketurvallisuusvirasto. Siirtorajoitusten tulee olla voimassa seitsemän vuoden ajan maahantuontipäivästä, ja niillä kielletään:

1) lampaiden ja vuohien tuonti tilalle ja siirto tilalta toiselle tilalle, lukuun ottamatta ARR/ARR prioniproteiinin genotyypin lampaita; sekä

2) lampaiden ja vuohien sperman, alkioiden ja munasolujen tuonti tilalle ja siirto tilalta, lukuun ottamatta lampaiden spermaa, alkioita ja munasoluja, jotka ovat lähtöisin ARR/ARR prioniproteiinin genotyypin luovuttajaeläimestä.

35 §
Eräisiin hormonaalisiin ja tyreostaattisiin aineisiin sekä beeta-agonisteihin liittyvät tuontirajoitukset

Sen estämättä, mitä 2 luvussa säädetään, kolmansista maista ei saa tuoda tuotantoeläimiä, joille on annettu tyreostaatteja, stilbeenejä, stilbeenijohdannaisia, niiden suoloja ja estereitä, 17-beta-estradiolia ja sen esterityyppisiä johdannaisia, beeta-agonisteja tai aineita, joilla on estrogeeni-, androgeeni- tai gestageenivaikutusta. Kolmansista maista saadaan kuitenkin tuoda sellaisia edellä tarkoitettuja eläimiä, joita on käsitelty eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (743/1997) 2 ja 3 a §:n mukaisesti.

36 §
Luettelonpitoa koskevat vaatimukset

Tässä asetuksessa tarkoitettujen elävien eläinten sekä sukusolujen tai alkioiden tuojien on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan tuontieristä. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) lähetyksen saapumispäivämäärä;

2) lähetyksen sisältö (eläinlaji, lukumäärä ja mahdolliset tunnistusmerkit tai sukusolujen ja alkioiden tiedot ja määrä);

3) viejämaa;

4) tila tai –laitos, josta eläimet tai sukusolut tai alkiot ovat peräisin; sekä

5) seuraavat vastaanottajat, jos tuoja on luovuttanut vastaanottamiinsa tuontieriin kuuluvia eläimiä tai sukusoluja tai alkioita eteenpäin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa on säilytettävä vähintään viisi vuotta tuonnin jälkeen. Luettelo on pyynnöstä esitettävä kunnan- tai läänineläinlääkärille.

37 §
Todistukset ja muut asiakirjat

Kaikkien tässä asetuksessa tarkoitettujen tuontierien mukana seuraavien eläinlääkärintodistusten, terveystodistusten ja muiden virallisten asiakirjojen on oltava elävien eläinten osalta eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 kohdan 1 mukaisia sekä alkioiden ja sukusolujen osalta eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 kohdan A mukaisia. Suomeen tarkoitetun tuontierän todistukset saadaan laatia suomen ja ruotsin kielen sijasta myös englannin kielellä.

Tuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuksessa säädetyt todistukset ja muut asiakirjat tai niiden kopiot vähintään viisi vuotta tuonnin jälkeen.

38 §
Eläintautitilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on elävien eläinten sekä sukusolujen ja alkioiden maahantuonnissa noudatettava alkuperä-, viejä- tai kauttakuljetusmaata koskevia komission antamia suojapäätöksiä.

39 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista 14 päivänä maaliskuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (231/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt tuontiluvat ovat edelleen voimassa luvassa mainitun ajan.

Neuvoston päätös 79/542/ETY (31979D0542); EUVL N:o L 146, 14.6.1979, s.15,
neuvoston direktiivi 88/407/ETY (31988L0407); EUVL N:o L 194, 22.7.1988, s. 10,
neuvoston direktiivi 89/556/ETY (31989L0556); EUVL N:o L 302, 19.10.1989, s. 1,
neuvoston direktiivi 90/426/ETY (31990L0426); EUVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42,
neuvoston direktiivi 90/429/ETY (31990L0429); EUVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 62,
neuvoston direktiivi 91/67/ETY (31991L0067); EUVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1,
neuvoston direktiivi 92/65/ETY (31992L0065); EUVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54,
neuvoston direktiivi 93/54/ETY (31993L0054); EUVL N:o L 175, 19.7.1993, s. 34,
ETA:n sekakomitean päätös 48/94/COL; EUVL N:o L 172, 7.7.1994, s. 29,
neuvoston direktiivi 95/22/EY (31995L0022); EUVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 1,
neuvoston direktiivi 95/70/EY (31995L0070); EUVL N:o L 332, 30.12.1995, s. 33,
neuvoston direktiivi 96/22/EY; EUVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3,
komission päätös 96/539/EY (31996D0539); EUVL N:o L 230, 11.9.1996, s. 23,
komission päätös 96/540/EY (31996D0540); EUVL N:o L 230, 11.9.1996, s. 28,
neuvoston direktiivi 98/45/EY (31998L0045); EUVL N:o L 189, 3.7.1998, s. 12,
ETA:n sekakomitean päätös N:o 69/98; EUVL N:o L 158, 24.6.1999, s. 1,
komission päätös 2001/293/EY (32001D0293); EUVL N:o L 100, 11.4.2001, s. 30,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 (32001R0999); EUVL N:o L 147, 31.5.2001, s.1,
komission päätös 2002/613/EY (32002D0613); EUVL N:o L 196, 25.7.2002, s. 45,
komission päätös 2003/83/EY (32003D0083); EUVL N:o L 32, 7.2.2003, s. 13,
komission päätös 2003/803/EY (32003D0803); EUVL N:o L 312, 27.11.2003, s. 1-13,
komission päätös 2003/804/EY (32003D0804); EUVL N:o L 302, 20.11.2003, s. 22,
komission päätös 2003/858/EY (32003D0858); EUVL N:o L 324, 11.12.2003, s. 37,
komission päätös 2003/881/EY (32003D0881); EUVL N:o L 328, 17.12.2003, s. 26,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003 (32003R0998); EUVL N:o L 146, 13.6.2003, s. 1,
neuvoston direktiivi 2004/68/EY (32004L0068); EUVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 128,
komission päätös 2004/211/EY (32004D0211); EUVL N:o L 73, 11.3.2004, s. 1,
komission päätös 2004/453/EY (2004D0453); EUVL N:o L 202, 7.4.2006, s. 4,
komission päätös 2004/558/EY (32004D0558); EUVL N:o L 249, 23.7.2004, s. 20,
komission päätös 2004/595/EY (32004D0595); EUVL N:o L 266, 13.8.2004, s. 11,
komission päätös 2004/616/EY (32004D0616); EUVL N:o L 278, 27.8.2004, s. 64,
komission päätös 2004/639/EY (32004D0639); EUVL N:o L 292, 15.9.2004, s. 21,
komission päätös 2004/824/EY (32004D0824); EUVL N:o L 358, 3.12.2004, s. 12,
komission päätös 2004/839/EY (32004D0839); EUVL N:o L 361, 8.12.2004, s. 40,
komission päätös 2005/64/EY (32005D0064); EUVL N:o L 27, 29.1.2005, s. 48,
komission päätös 2006/168/EY (32006D0168); EUVL N:o L 57, 28.2.2006, s. 19,
komission asetus (EY) N:o 546/2006 (32006R0546); EUVL N:o L 94, 1.4.2006, s. 28,
komission päätös 2006/656/EY (32006D0656); EUVL N:o L 271, 30.9.2006, s. 71,
komission päätös 2007/240/EY (32007D0240); EUVL N:o L 104, 21.4.2007, s. 37,
komission päätös 2007/584/EY (32007D0584); EUVL N:o L 219, 24.8.2007, s. 37,
komission päätös 2008/120/EY (32008D0120); EUVL N:o L 42, 16.2.2008, s. 63,
komission päätös 2008/155/EY (32008D0155); EUVL N:o L 50, 23.2.2008, s. 51.
komission päätös 2008/185/EY (02008D0185); EUVL N:o L 59, 4.3.2008, s. 19,
komission päätös 2008/635/EY (32008D0635); EUVL N:o L 206, 2.8.2008, s. 17
komission päätös 2008/636/EY (32008D0636); EUVL N:o L 206, 2.8.2008, s. 32

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1

LEMMIKKIELÄINTEN MAAHANTUONTIIN NIMETYT TARKASTUSPAIKAT SUOMESSA

1. LENTOTEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN TARKASTUSPAIKAT

Helsinki-Vantaan lentokenttä

2. MAANTEITSE JA RAUTATEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN TARKASTUSPAIKAT

Imatra

Kuusamo

Niirala

Nuijamaa

Raja-Jooseppi

Salla

Vaalimaa

Vainikkala

Vartius

3. MERITEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN TARKASTUSPAIKAT

Helsinki (Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama, Sompasaari)

Hamina

Hanko

Inkoo

Kotka

Loviisa

Maarianhamina

Porvoo

Turku

Liite II

LEMMIKKIELÄIMINÄ MAAHAN TUOTAVIEN KOIRIEN, KISSOJEN, HILLERIEN JA FRETTIEN TUONTIVAATIMUKSET

Seuraavat tuontivaatimukset koskevat lemmikkieläinasetuksen mukaisesti enintään viittä maahan tuotavaa lemmikkikoiraa, -kissaa, -hilleriä tai –frettiä. Jos lemmikkejä tuodaan samanaikaisesti enemmän kuin viisi yksilöä, tuontivaatimukset ovat lemmikkieläinasetuksen mukaisesti kaupallisen tuonnin mukaiset ja maahantuontiin sovelletaan siten liitteen III mukaisia tuontivaatimuksia.

1. Tuontimaita ja eläinlääkärintodistusta koskevat vaatimukset

Niistä maista, joista koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuonti on sallittua, säädetään lemmikkieläinasetuksen 8 artiklassa.

Koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2004/824/EY liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus. Lemmikkieläinasetuksen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa luetelluista maista tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien mukana voi eläinlääkärintodistuksen sijasta olla komission päätöksen 2003/803/EY mallin mukainen passi, jos kyseiset maat ovat ilmoittaneet komissiolle ja jäsenvaltioille käyttävänsä passia eläinlääkärintodistuksen sijasta.

2. Tunnistusmerkintää koskevat vaatimukset

Lemmikkieläinten tunnistusmerkinnästä säädetään lemmikkieläinasetuksen 4 artiklassa.

3. Raivotautirokotusta ja serologista tutkimusta koskevat vaatimukset

Koirille, kissoille, hillereille ja freteille annettavan raivotautirokotteen on oltava kansainvälisen eläintautijärjestön (OIE) standardien mukaisesti valmistettu inaktivoitu rokote.

Lemmikkieläinasetuksen 8 artiklan b kohdassa säädetään eläimille tehtävästä serologisesta tutkimuksesta raivotaudin varalta silloin, kun koiria, kissoja, hillereitä tai frettejä tuodaan maahan jostain muusta kolmannesta maasta kuin lemmikkieläinasetuksen liitteessä II mainituista maista.

4. Ekinokokkoosia koskevat vaatimukset

Suomeen tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien on täytettävä lemmikkieläinasetuksen 16 artiklan mukaisesti ekinokokkoosia koskevat Suomen kansalliset vaatimukset. Ekinokokkoosia koskevien vaatimusten mukaisesti edellä kohdan 1 mukaisessa eläinlääkärintodistuksessa tai passissa tulee olla merkintä, että eläimelle on enintään 30 päivää ennen sen saapumista Suomeen annettu asianmukainen annos pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää, asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Vaatimusta eläinlääkärintodistuksesta ekinokokkoosia vastaan annetusta lääkityksestä ei sovelleta eläimiin, jotka tuodaan Suomeen 24 tunnin kuluessa siitä kun ne on viety pois Suomesta.

5. Alle 3 kk ikäisten raivotautia vastaan rokottamattomien koiran- ja kissanpentujen tuontivaatimukset

Alle kolmen kuukauden ikäisten raivotautia vastaan rokottamattomien lemmikkeinä tuotavien koiran- ja kissanpentujen tuonti Suomeen on kansallisesti sallittu kolmansista maista yhteisöön tapahtuvia koiran- ja kissanpentujen muita kuin kaupallisia kuljetuksia koskevien edellytysten vahvistamisesta annetun komission päätöksen 2004/839/EY artiklan 1 mukaisesti vain niistä lemmikkieläinasetuksen liitteessä II olevassa B ja C osassa mainituista kolmansista maista, jotka ovat kansainvälisen eläintautijärjestön (OIE) standardien mukaisesti raivotautivapaita maita.

Alle kolmen kuukauden ikäisten koiran- ja kissanpentujen tuonnille asetettavista vaatimuksista säädetään lemmikkieläinasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa. Lisäksi eläinten on täytettävä kohtien 1, 2 ja 4 mukaiset vaatimukset.

Alle kolmen kuukauden ikäisten raivotautia vastaan rokottamattomien lemmikkeinä tuotujen koiran ja kissanpentujen kuljettaminen tuonnin jälkeen toiseen jäsenvaltioon on sallittua komission päätöksen 2004/839/EY artiklan 1 kohdan 2 mukaisesti vain, jos eläimet täyttävät kohdejäsenvaltiosta riippuen joko lemmikkieläinasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tai 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset.

Liite III

MUINA KUIN LEMMIKKIELÄIMINÄ MAAHAN TUOTAVIEN KOIRIEN, KISSOJEN, HILLERIEN JA FRETTIEN TUONTIVAATIMUKSET

Seuraavat tuontivaatimukset koskevat muina kuin lemmikkieläiminä maahan tuotavia koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä. Tuontivaatimukset koskevat myös lemmikkeinä maahan tuotavia koiria, kissoja, -hillereitä ja frettejä, jos tuontierä käsittää enemmän kuin viisi eläinyksilöä.

1. Tuontiin sallitut maat ja tuontivaatimukset

Koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä saadaan tuoda maahan komission päätöksen 2004/595/EY mukaisesti niistä kolmansista maista, jotka mainitaan neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II osassa 1 tai lemmikkieläinasetuksen liitteen II osan B jaksossa 2 ja osassa C.

Jos koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä tuodaan neuvoston direktiivin 92/65/ETY 2 artiklan c kohdassa tarkoitettuun, kyseisen direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti virallisesti hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen, saadaan koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä tuoda maahan ainoastaan niistä kolmansista maista, jotka mainitaan lemmikkieläinasetuksen liitteen II osan B jaksossa 2 ja osassa C.

Eläinten tuontivaatimuksina noudatetaan neuvoston direktiivin 92/65/ETY 16 artiklan mukaisesti vähintään lemmikkieläinasetuksen III luvun vaatimuksia.

2. Eläinlääkärintodistusta koskevat vaatimukset

Koirien, kissojen, hillereiden ja frettien mukana on oltava komission päätöksen 2004/595/EY liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

Jos koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä tuodaan neuvoston direktiivin 92/65/ETY 2 artiklan c kohdassa tarkoitettuun, kyseisen direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti virallisesti hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen, tuontierän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2005/64/EY mukainen eläinlääkärintodistus.

3. Tunnistusmerkintää koskevat vaatimukset

Koirien, kissojen, hillereiden ja frettien tunnistusmerkinnästä säädetään lemmikkieläinasetuksen 4 artiklassa.

4. Raivotautirokotusta ja serologista tutkimusta koskevat vaatimukset

Eläimille annettavan raivotautirokotteen on oltava kansainvälisen eläintautijärjestön (OIE) standardien mukaisesti valmistettu inaktivoitu rokote.

Lemmikkieläinasetuksen 8 artiklan b kohdassa säädetään eläimille tehtävästä serologisesta tutkimuksesta raivotaudin varalta silloin, kun koiria, kissoja, hillereitä tai frettejä tuodaan maahan jostain muusta kolmannesta maasta kuin lemmikkieläinasetuksen liitteen II osan B jaksossa 2 ja osassa C mainituista maista.

5. Kliinistä tutkimusta koskevat vaatimukset

Kolmannen maan eläinlääkärin tulee suorittaa eläimelle kohdan 2 mukaisessa eläinlääkärintodistuksessa mainittu kliininen tutkimus 24 tuntia ennen eläimen lähettämistä ja vakuutettava, että eläin on terve ja kykenee kestämään kuljetuksen määränpäähän.

6. Ekinokokkoosia koskevat vaatimukset

Suomeen tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien on täytettävä lemmikkieläinasetuksen 16 artiklan mukaisesti ekinokokkoosia koskevat Suomen kansalliset vaatimukset. Ekinokokkoosia koskevien vaatimusten mukaisesti edellä kohdan 2 mukaisessa eläinlääkärintodistuksessa tulee olla merkintä, että eläimelle on enintään 30 päivää ennen sen saapumista Suomeen annettu asianmukainen annos pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää, asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Vaatimusta eläinlääkärintodistuksesta ekinokokkoosia vastaan annetusta lääkityksestä ei sovelleta eläimiin, jotka tuodaan Suomeen 24 tunnin kuluessa siitä kun ne on viety pois Suomesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.