859/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 22 a § ja 27 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 22 a § laissa 1144/2000 ja 27 §:n 3 momentti laissa 1376/2007, sekä

lisätään lakiin uusi 22 b ja 22 c § sekä 27 §:ään, sellaisena kuin sen on laissa 1068/2005 ja mainitussa laissa 1376/2007, uusi 4 momentti seuraavasti:

22 a §
Valtionosuuksien määräytyminen kuntajaon muutoksissa

Uuden kunnan perustamista tai kuntien lukumäärän vähenemistä tarkoittavan kuntajaon muutoksen vuoksi kunnan valtionosuudet sekä valtionosuuksien tasaus lasketaan kunnan niiden tietojen perusteella, jotka ovat kuntajaon muutoksen voimaantulovuoden valtionosuuksien määräämisen perusteena.

Kunnan asukasluvun perusteena pidetään kuntajaon muutoksen kohteena olevien kuntien yhteenlaskettuja väestötietolain mukaisia kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltävän vuodenvaihteen väestötietoja.

22 b §
Valtionosuuksien määräytyminen kunnan osaliitoksissa

Jos kunnan alue supistuu tai laajenee kuntajaon muutoksen vuoksi, mutta kuntien määrä ei vähene, laajentuvan kunnan valtionosuudet sekä valtionosuuksien tasaus lasketaan kunnan laajentuvan alueen osalta niiden tietojen perusteella, jotka ovat kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna supistuvan kunnan valtionosuuksien määräämisen perusteena.

Supistuvan kunnan valtionosuudet ja valtionosuuksien tasaus jaetaan kuntajaon voimaantulovuonna supistuvan ja laajentuvan kunnan tai laajentuvien kuntien kesken siinä suhteessa, jossa supistuvan kunnan asukasluku jakautuu niiden kesken.

Opetus- ja kulttuuritoimessa laskennallisiin opiskelija-, opetustunti-, ohjaustunti-, opiskelijaviikko-, opiskelijatyövuosi- ja henkilötyövuosimääriin perustuva valtionosuus myönnetään niille kunnille, jotka kuntajakoa muutettaessa saavat hoidettavakseen kyseisten palveluiden järjestämisen.

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan kaikkiin valtionosuuksiin kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna sekä verotulon tasaukseen ja perustamiskustannusten valtionosuuksien perusteisiin kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna ja sitä seuraavana vuonna.

22 c §
Valtionosuuksien määräytyminen kunnan alueen jakamistapauksissa

Kuntaa kahteen tai useampaan kuntaan yhdistettäessä lasketaan lakkaavan kunnan alueen osalta uusien tai laajentuvien kuntien valtionosuudet ja valtionosuuksien tasaus lakkaavan kunnan niiden tietojen perusteella, jotka olisivat kuntajaon muutoksen voimaantulovuoden valtionosuuksien määräämisen perusteena.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut valtionosuudet jaetaan kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna uusien tai laajentuvien kuntien kesken siinä suhteessa, jossa lakkaavan kunnan asukasluku jakautuu muiden kuntajaon muutoksen kohteena olevien kuntien kesken.

Opetus- ja kulttuuritoimen laskennallisiin opiskelija-, opetustunti-, ohjaustunti-, opiskelijaviikko-, opiskelijatyövuosi- ja henkilötyövuosimääriin perustuva valtionosuus myönnetään niille kunnille, jotka kuntajakoa muutettaessa saavat hoidettavakseen kyseisten palveluiden järjestämisen.

Kunnan alueiden asukasluvun perusteena pidetään väestötietolain mukaisia kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltävän vuodenvaihteen väestötietoja.

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan kaikkiin valtionosuuksiin kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna sekä verotulon tasaukseen ja perustamiskustannusten valtionosuuksien perusteisiin kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna ja sitä seuraavana vuonna.

27 §
Yleisen valtionosuuden perusteena oleva euromäärä

Kunnalle vuonna 2009 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,96 euroa asukasta kohden valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmien kehittämiskustannusten rahoittamiseksi.

Kunnalle myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään vuodesta 2009 lukien 3,75 euroa kunnan asukasta kohden sen vuoksi, että edunvalvonta-, kuluttajaneuvonta- ja elatustukitehtävät siirtyvät kunnilta valtiolle ja Kansaneläkelaitokselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 110/2008
HaVM 19/2008
EV 162/2008

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.