847/2008

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) 10, 39 ja 44 §:n nojalla:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa, ettei eläinten lääkitsemiseen käytetä sellaisia lääkeaineita, jotka voivat aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle tai sairauksien hoidolle, eläimille tai ympäristölle. Tätä asetusta sovelletaan kaikkien eläinten lääkitsemiseen.

2 §
Suhde muihin säädöksiin

Lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä säädetään myös lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (6/EEO/2008) sekä lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (7/EEO/2008). Eläinlääkärien lääkekirjanpidoista säädetään eläinlääkärien lääkekirjanpidoista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (8/EEO/2008). Eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlääkejäämien ja kiellettyjen lääkeaineiden käytön valvonnasta eläintuotannossa säädetään myös vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1/EEO/2007).

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tuotantoeläimellä tuotantoeläintä siten kuin se määritelty eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997, jäljempänä lääkitsemislaki) 4 §:ssä;

2) lääkkeiden sairauksien hoitoon liittyvällä käytöllä lääkkeen antamista yksittäisen eläimen sairauden tai hedelmällisyyshäiriön hoitoon tai synnytyksen avuksi eläinlääkärin tutkimuksen perusteella;

3) eläinten lisääntymisen säätelyyn liittyvällä käsittelyllä lääkkeen antamista yksittäisen tuotantoeläimen kiiman säätelyä sekä luovuttajien ja vastaanottajien valmistelua alkionsiirtoa varten sekä lääkkeen antamista kalanviljelyssä kalojen sukupuolen vaihtamiseksi; sekä

4) varoajalla varoaikaa siten kuin se on määritelty lääkitsemislain 4 §:ssä.

4 §
Eläinten kasvua ja tuotantoa edistävien lääkeaineiden käytön kieltäminen

Seuraavien aineiden käyttö tuotantoeläimille on kielletty:

1) stilbeenit ja stilbeenijohdannaiset sekä niiden suolot ja esterit;

2) tyreostaattisesti vaikuttavat aineet;

3) 17-beeta-estradioli ja sen esterijohdannaiset; sekä

4) naudan somatotropiini ja sen johdannaiset.

5 §
Estrogeenisesti, androgeenisesti ja gestageenisesti vaikuttavien aineiden käyttö tuotantoeläimille

Muita estrogeenisesti vaikuttavia aineita kuin 17-beeta-estradiolia ja sen esterijohdannaisia sekä gestageenisesti vaikuttavia aineita sisältäviä lääkkeitä saa eläinlääkäri käyttää yksittäisten tuotantoeläinten lisääntymishäiriöiden hoitoon, tiineyden keskeyttämiseen sekä lisääntymiseen liittyvään käsittelyyn. Lääkityn eläimen on oltava selvästi tunnistettavissa. Estrogeenien ja gestageenien käyttö lisääntymisen säätelyyn on kielletty tuotantokierron loppuvaiheessa oleville eläimille.

Progesteronia ja sen johdannaisia, joiden lähtöaine hajoaa antopaikasta hydrolyyttisesti, saa eläinlääkäri antaa itse tutkimiensa eläinten hoitoon vain injektiona tai munasarjojen toimintahäiriöihin emätinkierukkana. Suun kautta annettavia gestageenisesti vaikuttavia aineita saa käyttää sioille ja hevosille.

Eläinlääkärin on itse annettava eläimelle estrogeenisesti ja gestageenisesti vaikuttavia aineita sisältävät lääkevalmisteet lukuun ottamatta suun kautta annettavia gestageenisesti vaikuttavia aineita sioille ja hevosille. Eläinlääkärin on aina kuitenkin tutkittava hoidettava sika tai hevonen ennen hoidon aloittamista ja lääkkeen annon on tapahduttava eläinlääkärin antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.

Kalanviljelyssä kalanpoikasia saa käsitellä sukupuolen vaihtamiseksi testosteronilla kolmen ensimmäisen elinkuukauden aikana. Käsiteltyjä kaloja ei saa käyttää elintarvikkeeksi.

6 §
Beeta-agonistien käyttö tuotantoeläimille

Injektiona annettavia beeta-agonisteja sisältäviä eläinlääkevalmisteita saa eläinlääkäri antaa naudoille sekä hevosille ja muille kavioeläimille synnytysavun yhteydessä. Suun kautta annettavia beeta-agonisteja sisältäviä eläinlääkevalmisteita saa käyttää hevosille ja muille kavioeläimille hengitystiesairauksien, sädeluuontuman ja kaviokuumeen hoitoon sekä luomisen ehkäisyyn.

7 §
Kirjanpito estrogeeneista, androgeeneista, gestageeneista ja beeta-agonisteista

Eläinlääkärin on pidettävä kirjaa tuotantoeläimille käyttämistään, määräämistään tai luovuttamistaan estrogeeneistä, androgeeneistä, gestageeneista ja beeta-agonisteista siten kuin eläinlääkärien lääkekirjanpidoista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetään.

8 §
Lääkittyjen eläinten vienti

Tuotantoeläimiä tai niistä saatua lihaa ei saa viedä toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, jos eläimelle on annettu beeta-agonisteja, estrogeeneja, androgeeneja tai gestageeneja. Kielto ei kuitenkaan koske tuotantoeläimiä, joita on käsitelty 5―6 §:ssa sallitulla tavalla, jos vienti tapahtuu eläimelle annetun lääkkeen varoajan päätyttyä. Myös tällaisten eläinten lihan vienti on sallittu kyseisiin maihin, jos eläin on teurastettu lääkkeen varoajan päätyttyä.

Ennen varoajan päättymistä voidaan toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon kuitenkin viedä rekisteröityjä hevosia ja muita kavioeläimiä, joille on annettu altrenogestia tai beeta-agonisteja sisältäviä lääkkeitä, jos edellä mainittujen lääkkeiden käyttöä koskevien edellytysten lisäksi lääkitys on merkitty hevosen tai muun kavioeläimen mukana olevaan hevospassiin tai hevosen tunnistusasiakirjaan.

9 §
Eräiden ihmisten terveydelle haitallisten lääkeaineiden käytön kieltäminen

Seuraavien aineiden käyttö on kielletty tuotantoeläimille lukuun ottamatta hevosia, joiden hevospassiin tai tunnistusasiakirjaan on merkitty, että hevosen teurastaminen elintarvikkeena käytettäväksi on kielletty:

1) nitrofuraanit mukaan lukien furatsolidoni

2) kloramfenikoli

3) dapsoni

4) ronidatsoli

5) dimetridatsoli

6) metronidatsoli

7) kloroformi

8) klooripromatsiini

9) kolkisiini; sekä

10) Aristolochia spp. ja sen johdannaiset.

10 §
Laittomasti lääkityt eläimet

Lääninhallituksen on määrättävä eläin lopetettavaksi ja sen ruho ja siitä saatavat tuotteet hävitettäviksi, jos eläimelle on käytetty lääkeainetta 4―6 ja 9 §:ien vastaisesti.

11 §
Eräiden mikrobilääkeaineiden käytön rajoittaminen

Seuraavien mikrobilääkeaineiden käyttö on kielletty kaikille eläinlajeille:

1) avoparsiini, vankomysiini ja teikoplaniini

2) virginiamysiini

3) kolmannen ja neljännen polven kefalosporiinit

4) rifampisiini ja rifabutiini

5) moksifloksasiini, ofloksasiini, levofloksasiini ja gatifloksasiini lukuun ottamatta hevosten ja seuraeläinten silmätulehdusten paikallishoitoa

6) tigesykliini

7) mupirosiini

8) telitromysiini

9) daptomysiini

10) linetsolidi

11) kinupristiini-dalfopristiini

12) karbapeneemit

13) monobaktaamit

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja lääkeaineita sisältäviä lääkevalmisteita saa kuitenkin käyttää eläimille silloin, kun kyseisellä lääkevalmisteella on eläinlääkkeenä Suomessa voimassa oleva myyntilupa tai muu kulutukseen luovuttamista koskeva lupa. Tällöin lääkevalmistetta saa käyttää vain myyntiluvassa tai muussa kulutukseen luovuttamista koskevassa luvassa määritellylle kohde-eläinlajille kyseisessä luvassa määrättyyn indikaatioon. Lisäksi 1 momentin 4 kohdasta poiketen rifampisiinia saa käyttää yhdessä erytromysiinin, atsitromysiinin tai klaritromysiinin kanssa pikkuvarsojen Rhodococcus equi -infektioiden hoidossa.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille 30 päivänä heinäkuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Neuvoston direktiivi 96/22/EY (31996L0022); EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/74/EY (32003L0074); EUVL N:o L 262, 14.10.2003, s. 17
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/97/EY (32008L0097); EUVL N:o L 318, 28.11.2008, s. 9

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos
Leena Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.