846/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2, 3 ja 11 §:n nojalla sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi laissa 273/2003 ja 3 ja 11 § mainitussa laissa 273/2003:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Neuvoston asetuksen täytäntöönpano

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta, jäljempänä neuvoston asetus sekä komission asetus (EY) N:o 889/2008 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta, jäljempänä toimeenpanoasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) luonnonmukaisesti tuotetuilla maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla maataloustuotteita ja elintarvikkeita, joista saadaan niitä markkinoitaessa käyttää neuvoston asetuksen mukaisesti luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä;

2) luonnonmukaisesti tuotetulla alkoholijuomalla alkoholilain (1143/1994) 3 §:ssä tarkoitettua alkoholijuomaa ja väkiviinaa, joista saadaan niitä markkinoitaessa käyttää neuvoston asetuksen mukaisesti luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä;

3) luonnonmukaisesti tuotetuilla rehuilla rehuja, joista saadaan niitä markkinoitaessa käyttää luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä toimeenpanoasetuksen mukaisesti;

4) tukkukaupalla luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien sekä kylvösiementen ja taimiaineiston markkinointia muille kuin suoraan tuotteiden loppukuluttajille tai loppukäyttäjille;

5) varastoinnilla luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien sekä kylvösiementen ja taimiaineiston säilyttämistä niiden myöhempää markkinointia varten; ei kuitenkaan säilyttämistä, joka tapahtuu myyntipisteen tai tämän asetuksen mukaiseen valvontaan kuuluvan tuotannon, valmistuksen, valmistuttamisen, tukkukaupan sekä kolmansista maista tapahtuvan tuonnin yhteydessä;

6) loppukuluttajalla luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien sekä kylvösiementen ja taimiaineiston viimeistä kuluttajaa, joka ei käytä luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin varustettua edellä mainittua tuotetta mihinkään liiketoimeen tai -toimintaan;

7) loppukäyttäjällä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien, kylvösiementen ja taimiaineiston viimeistä käyttäjää, joka käyttää tuotteen itse omassa toiminnassaan eikä pidä mainittua tuotetta sellaisenaan kaupan;

8) lisäysaineistolla siemeniä, siemenperunaa ja kasvullisesti lisättyä aineistoa;

9) pienellä tilalla tuotantoa, jossa nautojen yhteenlaskettu määrä vastaa enintään 30 eläinyksikköä tämän asetuksen liitteen 1 mukaan laskettuna; ja

10) kytkettynä pitämisellä eläimen kytkemistä laitteen tai välineen avulla taikka eläimen pitämistä kääntymisen estävässä häkissä.

2 luku

Luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta

3 §
Yleistä

Luonnonmukaisessa tuotannossa on käytettävä luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa aina kun sitä on markkinoilta saatavissa.

4 §
Lisäysaineistorekisteri

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää rekisteriä niistä lajeista ja lajikkeista, joista siementen ja siemenperunoiden luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa on saatavilla, siten kuin toimeenpanoasetuksen 48―56 artiklassa säädetään. Elintarviketurvallisuusvirasto pitää rekisteriä samojen menettelyjen mukaisesti kasvullisesti lisätystä aineistosta. Lisäysaineistorekisteriä on päivitettävä ympäri vuoden lisäysaineiston toimittajalta saadun tiedon perusteella.

Elintarviketurvallisuusvirasto on toimeenpanoasetuksen 50 artiklan 2 alakohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, joka voi hylätä lisäysaineiston toimittajan rekisteröintihakemuksen tai poistaa jo hyväksytyn rekisteröinnin.

Elintarviketurvallisuusviraston on varmistettava, että luonnonmukaisen maataloustuotannon valvontajärjestelmään kuuluvat toimijat tietävät mistä ja miten rekisterin sisältämät tiedot ovat saatavilla.

5 §
Muun kuin luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston käyttö

Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää 3 §:stä poiketen kasvukaudeksi kaikille käyttäjille tarkoitetun yleisen luvan käyttää tietyn siemenen tai siemenperunan lajiketta tai lajia toimeenpanoasetuksen 45 artiklan 8 alakohdan mukaisesti.

Viljelijä voi 3 §:stä poiketen käyttää työvoima- ja elinkeinokeskuksen luvalla muuta kuin luonnonmukaisesti tuotettua siementä ja siemenperunaa. Luvan myöntäminen edellyttää, että toimeenpanoasetuksen 45 artiklan edellytykset täyttyvät. Lupaa on haettava vuosittain viimeistään 1 päivänä toukokuuta Elintarviketurvallisuusviraston vahvistamalla lomakkeella siltä työvoima- ja elinkeinokeskukselta, jonka alueella viljelijän tila sijaitsee.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on käsiteltävä 2 momentissa annetun määräajan jälkeen jätetty lupahakemus, jos kyse on kokonaan uudesta viljelijästä tai jos siihen on painava syy. Sellaisena voidaan pitää luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston toimitusongelmaa, kasvihuonetuotantoa, sääolosuhteita, syyskylvöisiä lajikkeita ja muuta näihin rinnastettavaa erityistä syytä.

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi lisäksi myöntää yksittäistapauksessa ja erityisestä syystä luvan käyttää lisäysaineistoa, jota on käsitelty muilla kuin toimeenpanoasetuksen liitteessä II luetelluilla tuotteilla. Lupa voidaan myöntää vain sillä edellytyksellä, että lisäysaineisto käytetään uuden lisäysaineiston tuottamiseen.

Kasvullisesti lisätyn aineiston osalta sovelletaan 1―4 momenteissa säädettyjä menettelyjä.

6 §
Selvitys myönnetyistä luvista

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on toimeenpanoasetuksen 54 artiklan mukaisesti toimitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä Elintarviketurvallisuusvirastolle yhteenveto edellisenä kalenterivuonna tämän asetuksen nojalla myöntämistään luvista. Yhteenvedon tulee sisältää tiedot lajeista ja lajikkeista, niiden ilmoitetut käyttömäärät sekä myönnettyjen lupien perustelut toimeenpanoasetuksen 54 artiklan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviraston tulee helmikuun loppuun mennessä toimittaa selvitys edellisenä kalenterivuonna myönnetyistä luvista maa- ja metsätalousministeriölle.

Toimeenpanoasetuksen 55 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö.

3 luku

Luonnonmukainen eläintuotanto

7 §
Yksityisen standardin hyväksyminen

Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy neuvoston asetuksen 42 artiklassa tarkoitetun tietyn eläinlajin yksityisen standardin.

Hakemuksen standardin hyväksymisestä voi jättää rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö sellaisen eläinlajin osalta, jolle toimeenpanoasetuksessa ei ole vahvistettu yksityiskohtaisia tuotantosääntöjä. Hakijan on osoitettava, että standardi, jolle hyväksymistä haetaan, noudattaa neuvoston asetuksessa ja toimeenpanoasetuksessa säädettyjä periaatteita ja vaatimuksia.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa yksityisen standardin hyväksymisen, jos se ei enää täytä hyväksymisen edellytyksiä.

Tämän pykälän mukaan hyväksyttyä yksityistä standardia valvotaan tämän asetuksen 5 luvun mukaisessa valvontajärjestelmässä.

Neuvoston asetuksen 42 artiklassa tarkoitettujen tiettyjen vesikasvien ja mikrolevien sekä toimeenpanoasetuksen 95 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun lemmikkieläinten ruokaa koskevien yksityisten standardien osalta sovelletaan tässä pykälässä säädettyjä menettelyjä.

8 §
Eläimille suoritettavat toimenpiteet ja tiettyjen vitamiinien käyttö

Toimeenpanoasetuksen 18 artiklassa tarkoitetuista eläimille suoritettavista toimenpiteistä ovat sallittuja eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 23 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 9 kohdissa mainitut toimenpiteet.

Lisäksi eläinsuojeluasetuksen 23 §:n 1 momentin toimenpiteistä ovat sallittuja 7 kohdassa mainitut toimenpiteet ainoastaan eläinlääkärin suorittamana käyttäen asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä. Lisäksi sallittu on 8 kohdassa mainituista toimenpiteistä ainoastaan porsaiden kulmahampaan terävän kärjen hiominen.

Märehtijöille voidaan käyttää synteettisiä vitamiineja A, D ja E, jotka ovat luonnonvitamiinien kanssa identtisiä.

9 §
Hitaasti kasvavat siipikarjalinjat

Toimeenpanoasetuksen 12 artiklan mukainen toimivaltainen viranomainen on Elintarviketurvallisuusvirasto, jonka tehtävänä on määritellä hitaasti kasvavia linjoja koskevat perusteet tai laatia niiden luettelo.

10 §
Nautojen pitäminen kytkettyinä pienellä tilalla

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää toimeenpanoasetuksen 39 artiklassa tarkoitetun luvan pitää pienellä tilalla kytkettyinä yli kuuden kuukauden ikäisiä nautoja, joita käytetään tai tullaan käyttämään maidontuotannossa, siitoseläiminä maidontuotannossa, emolehminä tai siitoseläiminä emolehmätuotannossa. Lupaa ei voida myöntää lihantuotantoon käytettäville naudoille.

Luvasta päätettäessä on otettava huomioon, mitä toimeenpanoasetuksessa säädetään nautojen pääsystä laitumelle tai ulkojaloittelualueelle.

11 §
Eläintiheys

Toimeenpanoasetuksen 15 artiklan nojalla vahvistetut eläinyksikkömäärät sallitusta eläintiheydestä annetaan tämän asetuksen liitteessä 1.

12 §
Siipikarjatarhojen tyhjillään pito

Toimeenpanoasetuksen 23 artiklan 5 alakohdan mukaisesti säädetään, että siipikarjan ulkotarhaa on pidettävä tyhjillään vähintään kaksi kuukautta kunkin kasvatetun siipikarjaerän jälkeen. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta rajattuun alueeseen, joka on välittömästi rakennuksen ulosmenoluukkujen ulkopuolella, jos kyseisen alueen alusta vaihdetaan tai puhdistetaan säännöllisesti.

13 §
Mehiläishoito

Toimeenpanoasetuksen 13 artiklan 2 alakohdan mukaisesti säädetään, että mehiläishoitoa ei saa harjoittaa alueella, joka sijaitsee vähemmän kuin kuuden kilometrin etäisyydellä sokeritehtaasta, kaatopaikasta, jätteenpolttolaitoksesta tai tiestä, jolla kulkee vuorokaudessa keskimäärin yli 6 000 ajoneuvoa.

Työvoima- ja elinkeinokeskus hyväksyy toimeenpanoasetuksen 13 artiklassa tarkoitetun mehiläishoitoon sopivan alueen hakijan toimittamien selvitysten ja karttojen perusteella. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on peruutettava mehiläishoitoon sopivan alueen hyväksyntä, jos alue ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä.

Mehiläisten lisäruokinta on sallittu toimeenpanoasetuksen 47 artiklan d alakohdassa tarkoitetuilla tuotteilla, jos mehiläisten eloonjääminen on vaarassa.

14 §
Hätätilanteet

Työvoima- ja elinkeinokeskus on toimivaltainen viranomainen sovellettaessa toimeenpanoasetuksen 47 artiklan a ja b alakohtia. Elintarviketurvallisuusvirasto on toimivaltainen viranomainen sovellettaessa toimeenpanoasetuksen 47 artiklan c alakohtaa.

4 luku

Viranomaiset

15 §
Ylin johto ja valvonta

Tämän luvun täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

16 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee, ohjaa ja valvoo Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon valvontaa. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajia ja tuotantoa valvovat työvoima- ja elinkeinokeskukset käyttäen apunaan Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttamia tarkastajia siten kuin jäljempänä säädetään.

Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, kylvösiemenen ja taimiaineiston pakkaamista, varastointia ja tukkukauppaa harjoittavia toimijoita ja kaupan pitämistä valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä valvovat työvoima- ja elinkeinokeskukset.

Tässä pykälässä tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 5 luvussa.

17 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen, varastoinnin, tukkukaupan ja kaupan pitämisen valvontaa. Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistajia, valmistuttajia, valmistusta, varastoijia, varastointia, tukkukauppoja ja tukkukauppaa käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 5 luvussa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, maatilalla harjoitettua omien maataloustuotteiden käsittelyä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla valvotaan tämän asetuksen 16 §:n 1 momentin mukaisesti. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa tarkemmat ohjeet siitä, mitä tarkoitetaan maataloustuotteiden käsittelyllä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla.

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä valvovat elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetut valvontaviranomaiset. Elintarviketurvallisuusvirasto toimittaa elintarvikelaissa tarkoitetuille valvontaviranomaisille niiden tarvitsemat 26 §:ssä tarkoitetut luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia toimijoita koskevat rekisteritiedot.

18 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistuksen, varastoinnin, tukkukaupan ja kaupan pitämisen valvontaa. Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistajia, valmistuttajia, valmistusta, varastointia, kaupan pitämistä ja tukkukauppaa harjoittavia toimijoita käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia. Tässä pykälässä tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 5 luvussa.

19 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, kylvösiementen ja taimiaineiston maahantuonti ja maastavienti

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee ja ohjaa EU:n ulkopuolisesta valtiosta (kolmas maa) tapahtuvan luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, kylvösiemenen ja taimiaineiston maahantuonnin ja maastaviennin valvontaa. Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo, käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia, toimijoita, jotka tuovat maahan kolmansista maista tai vievät kolmansiin maihin edellä mainittuja tuotteita. Tässä pykälässä tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 5 luvussa.

20 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonta

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valmistusta, valmistuttamista, varastointia, kaupan pitämistä ja tukkukauppaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto suunnittelee ja ohjaa kolmansista maista tapahtuvan luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien maahantuonnin ja maastaviennin valvontaa ja valvoo edellä mainittujen tuotteiden maahantuontia ja maastavientiä harjoittavia toimijoita. Tässä pykälässä tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 5 luvussa.

21 §
Tullilaitoksen tehtävät

Tullilaitoksen tehtävänä on huolehtia kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien, kylvösiementen ja taimiaineiston maahantuonnin valvonnasta siten kuin siitä säädetään neuvoston asetuksessa ja sitä täydentävässä Euroopan yhteisön lainsäädännössä.

Tullilaitoksen tehtävänä on myös valvoa Euroopan yhteisön jäsenmaista Suomeen toimitettavien muiden kuin eläimistä saatavien luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuutta niiden Suomessa tapahtuvan elintarvike-erän purkamisen ja varastoinnin yhteydessä.

5 luku

Valvontajärjestelmä

22 §
Valvontajärjestelmään hakeminen

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmiä ovat:

1) maataloustuotannon valvontajärjestelmä;

2) kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmä (pakkaaminen, varastointi ja tukkukauppa);

3) elintarvikkeiden valvontajärjestelmä;

4) rehujen valvontajärjestelmä; ja

5) alkoholijuomien valvontajärjestelmä.

Toimijan, joka haluaa saada toimintansa luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän piiriin, on tehtävä tätä koskeva hakemus asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Myös sellaisen toimijan, joka on sopimuksella antanut kolmannen osapuolen tehtäväksi luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien, kylvösiementen ja taimiaineiston tuotannon, varastoinnin, valmistuksen, maahantuonnin tai maastaviennin on hakeuduttava asianomaiseen valvontajärjestelmään.

Hakemus valvontajärjestelmään on tehtävä viranomaisen vahvistamalla lomakkeella. Lomakkeen vahvistaa 1 momentin 1, 2, 3 ja 4 kohdan osalta Elintarviketurvallisuusvirasto ja 5 kohdan osalta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

23 §
Toimijat joiden ei tarvitse kuulua valvontajärjestelmään

Toimijan, joka kaupan pitämistä varten valmistaa, tuo maahan taikka vie maasta rehuja, jotka sisältävät vain muita kuin luonnonmukaisesti tuotettuja rehuaineita tai siirtymävaiheessa tuotettuja rehuaineita ja joissa käytetään merkintää "voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti", ei tarvitse kuulua 22 §:ssä mainittuun rehujen valvontajärjestelmään.

Toimijan, joka harjoittaa ainoastaan vähittäiskauppaa ja joka pitää kaupan luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, elintarvikkeita, rehuja, alkoholijuomia sekä kylvösiemeniä ja taimiaineistoa suoraan loppukuluttajalle tai loppukäyttäjälle edellyttäen, että hän ei tuota, valmista tai varastoi niitä muualla kuin myyntipisteen yhteydessä taikka tuo niitä kolmannesta maasta, eikä myöskään ole antanut tällaisia toimia kolmannen osapuolen tehtäväksi, ei tarvitse kuulua 22 §:ssä tarkoitettuun valvontajärjestelmään.

24 §
Kirjanpidon ja asiakirjojen säilyttäminen

Toimijan on varmistettava, että vastaanotettua erää luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, rehuja, elintarvikkeita, alkoholijuomia, kylvösiemeniä ja taimiaineistoa seuraa erän ja sen alkuperän ja tuotantotavan yksilöivä asiakirja. Mainittu asiakirja ja siihen liittyvä luonnonmukaista tuotantoa koskeva kirjanpitoaineisto on säilytettävä viisi vuotta.

25 §
Valvontajärjestelmään hyväksyminen

Saatuaan 22 §:ssä tarkoitetun hakemuksen asianomaisen valvontaviranomaisen on tehtävä tai toimeenpantava alkutarkastus toimijan tiloissa. Tarkastuksesta on laadittava kertomus (alkutarkastuskertomus), joka toimijan on allekirjoitettava ja josta on annettava jäljennös toimijalle. 29 §:ssä tarkoitettu valtuutettu tarkastaja toimittaa kertomuksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Asianomainen valvontaviranomainen päättää hakemuksen ja sen liitteenä olevien selvitysten sekä alkutarkastuskertomuksen perusteella toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään.

Maataloustuotannon valvontajärjestelmässä hyväksyminen tapahtuu 1 momentista poiketen tuotantosuunnittain, joita ovat peltoviljely, kasvihuonetuotanto ja sientenviljely sekä luonnonvaraisten syötävien kasvien keräily (keräilytuotanto), tuotteiden vähäinen valmistus ja eläintuotanto sekä vesiviljelyeläinten tuotanto. Eläintuotannon ja vesiviljelyeläinten tuotannon osalta tuotantosuunnat määräytyvät lisäksi eläinlajin ja sen käyttötavan mukaan.

Maataloustuotannon valvontajärjestelmässä alkutarkastus on toimeenpantava tuotantotavasta riippumatta toimijan kaikissa tuotantoyksiköissä (kaikilla tiloilla).

Asianomaisen valvontaviranomaisen on toimitettava tieto tullilaitokselle maahantuontia harjoittavasta toimijasta, joka on hyväksytty valvontajärjestelmään.

26 §
Luonnonmukaisen tuotannon rekisteri

Toimija, joka täyttää neuvoston asetuksessa ja tässä asetuksessa säädetyt edellytykset, merkitään maataloustuotannon, elintarvikkeiden, rehujen sekä kylvösiementen ja taimiaineistojen valvontajärjestelmän osalta Elintarviketurvallisuusviraston pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Maataloustuotannon osalta merkintä tehdään siihen luonnonmukaisen tuotannon tuotantosuuntaan, johon toimija on hyväksytty. Alkoholijuomien osalta toimija merkitään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin.

Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitään kustakin toimijasta seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi, mahdollinen rekisterinumero tai tilatunnus sekä muut yhteystiedot ja hakemuksen saapumispäivä;

2) maataloustuotannon valvontajärjestelmässä kasvintuotannon osalta perus- ja kasvulohkojen tunnukset, joilla luonnonmukainen ja mahdollisesti tavanomainen tuotanto tapahtuu, sekä sellaiset alueet tai tuotantopaikat, joilla ei ole peruslohkotunnusta, mutta joita käytetään esimerkiksi laiduntamiseen, sienten viljelyyn, vesiviljelyeläinten tuotantoon tai keräilytuotantoon;

3) 2 kohdassa mainitun lohkon, alueen tai tuotantopaikan pinta-ala, siirtymävaiheen kesto, viljelykasvi ja esikasvi;

4) maataloustuotannon valvontajärjestelmässä eläintuotannon osalta eläintuotannon tuotantosuunta ja luonnonmukaisesti sekä mahdollisesti tavanomaisesti kasvatettavista eläimistä eläinten lukumäärä tarkastusajankohtana ja tuotannon mahdollinen kausiluonteisuus;

5) maataloustuotannon valvontajärjestelmässä työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimijalle neuvoston asetuksen nojalla myöntämät luvat ja niiden voimassaolo sekä vähäisen valmistuksen sekä muun neuvoston asetuksen nojalla valvotun toiminnan osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

6) kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmän osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

7) elintarvikkeiden valvontajärjestelmän osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

8) rehujen valvontajärjestelmän osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

9) alkoholijuomien valvontajärjestelmän osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

10) päivämäärä, jolloin toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään;

11) päivämäärä, jolloin alku- ja tuotantotarkastus on tehty ja hyväksytty;

12) tarkastajan tunnus ja toimintaa koskevat tiedot;

13) toimijalle neuvoston asetuksen säännösten tai tämän asetuksen säännösten noudattamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuneet seuraamukset ja niiden seuranta sekä muut valvontaviranomaisen antamat toimijaan kohdentuvat huomautukset ja kehotukset sekä niiden seuranta; ja

14) muut valvonnan kannalta välttämättömät tiedot.

27 §
Valvontajärjestelmästä eroaminen ja poistaminen

Toimijan, joka haluaa erota luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmästä, on jätettävä tätä koskeva kirjallinen ilmoitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

Kirjallisen ilmoituksen perusteella toimija voidaan poistaa valvontajärjestelmästä joko kokonaan tai tietyn tuotantosuunnan osalta. Päätöksen toimijan poistamisesta tekee asianomainen valvontaviranomainen.

Tieto toimijan poistamisesta maataloustuotannon ja elintarvikkeiden valvontajärjestelmistä on toimitettava tiedoksi toimijan kunnan elintarvikevalvontaviranomaisille. Tieto maahantuontia harjoittavan toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä on toimitettava tiedoksi tullilaitokselle.

Toimijaa koskevat 26 § 2 momentissa tarkoitetut tiedot tulee poistaa luonnonmukaisen tuotannon rekisteristä viimeistään viiden vuoden kuluttua siitä, kun toimija on poistettu valvontajärjestelmästä.

28 §
Tuotantotarkastus

Asianomaisen valvontaviranomaisen on tehtävä tai toimeenpantava valvontajärjestelmään kuuluvalle toimijalle tuotantotarkastus vähintään kerran kalenterivuoden aikana, lukuun ottamatta niitä toimijoita, jotka harjoittavat ainoastaan valmiiksi pakattujen tuotteiden varastointia tai tukkukauppaa. Valmiiksi pakattujen tuotteiden varastointia tai tukkukauppaa koskeva valvonta kohdennetaan riskinarvioinnin perusteella ja valvontaan voidaan käyttää yrityksen omavalvontaa ja siihen perustuvia raportteja.

Tarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus (tuotantotarkastuskertomus), joka toimijan on allekirjoitettava. Jäljempänä 29 §:ssä tarkoitettu valtuutettu tarkastaja toimittaa kertomuksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Asianomainen valvontaviranomainen päättää tuotantotarkastuskertomuksen perusteella tuotantotarkastuksen hyväksymisestä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun valvontaviranomainen on saanut tuotantotarkastuskertomuksen.

Asianomaisen valvontaviranomaisen on lisäksi tehtävä vuosittain valvontasuunnitelmassa edellytetyt ylimääräiset tuotantotarkastukset.

29 §
Tarkastajat

Neuvoston asetuksen edellyttämät edellä 25 ja 28 §:ssä tarkoitetut tarkastukset toimijoiden tiloissa tekee maataloustuotannon valvontajärjestelmän osalta työvoima- ja elinkeinokeskus tai Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttama tarkastaja. Rehujen, elintarvikkeiden sekä kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmien osalta tarkastukset tekee Elintarviketurvallisuusvirasto tai sen valtuuttama tarkastaja. Teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa, joihin on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri, tarkastuksen tekee valtion tarkastuseläinlääkäri. Alkoholijuomien valvontajärjestelmän osalta tarkastukset tekee Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi tehdä ylimääräisiä valvontatarkastuksia, jotka koskevat 25 ja 28 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia, seuratessaan työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä.

6 luku

Erinäiset säännökset

30 §
Eräät luvat

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä on päättää toimeenpanoasetuksen 29 artiklan nojalla siitä, voidaanko luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käyttää tilapäisesti sellaisia maataloudesta peräisin olevia raaka-aineita, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti.

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä on päättää luvasta tuoda maahan luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, siemeniä ja taimiaineistoa, rehuja, elintarvikkeita ja alkoholijuomia kolmansista maista.

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tehtävänä on toimia toimeenpanoasetuksen 36 artiklassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena koskien kasvintuotannon siirtymävaihetta sekä 40 artiklassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena koskien rinnakkaista tuotantoa.

31 §
Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan

Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan neuvoston asetuksessa säädetyin edellytyksin alkaa päivästä, jolloin toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään. Oikeus jatkuu siihen päivään asti, jolloin päätös toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä on tehty, paitsi jos toimijalle on annettu neuvoston asetukseen perustuva kielto tai määräys.

32 §
Valvontaviranomaisen tunnusnumero

Kaikissa Suomessa pakatuissa maataloustuotteissa, kylvösiemenissä, taimiaineistossa, rehuissa, elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa, joita markkinoidaan luonnonmukaisesti tuotettuina, on ilmoitettava viimeisen tuotanto- tai valmistustoimen suorittanutta toimijaa valvovan asianomaisen valvontaviranomaisen tunnusnumero tämän asetuksen liitteen 2 mukaisesti.

Tunnusnumero on sijoitettava pakkausmerkinnöissä toimijan nimen ja osoitteen välittömään yhteyteen. Jos pakkausmerkinnöissä käytetään toimeenpanoasetuksen 57 artiklassa tarkoitettua yhteisön tunnusta, on tunnusnumero sijoitettava välittömästi yhteisön tunnuksen alapuolelle.

33 §
Keräilytuotanto

Mitä tässä asetuksessa määrätään luonnonmukaisen maataloustuotannon valvonnasta, noudatetaan soveltuvin osin myös neuvoston asetuksessa tarkoitetun keräilytuotannon valvontaan.

34 §
Kasvintuotannon puhdistus- ja desinfiointiaineet

Toimeenpanoasetuksen 95 artiklan 6 alakohdan soveltamiseksi ja siihen asti kunnes neuvoston asetuksen 16 artiklan 1 kohdan f alakohdassa mainitut aineet on sisällytetty toimeenpanoasetuksen luetteloon, voidaan kasvintuotannossa käyttää puhdistus- ja desinfiointiaineina aineita, joita ei ole lueteltu tämän asetuksen liitteessä 3.

35 §
Seuraamukset

Seuraamuksista neuvoston asetuksen sekä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 8 §:ssä sekä neuvoston asetuksen 30 artiklan 1 kohdassa.

Neuvoston asetuksen säännöksiin perustuvista kielloista ja määräyksistä päättää asianomainen valvontaviranomainen, ja ne on annettava määräaikaisina. Kiellot ja määräykset on peruutettava, jos puutteellisuus on poistettu tai jos sillä ei enää ole kiellon tai määräyksen kannalta merkitystä.

Toimija, joka ei täytä tässä asetuksessa tai neuvoston asetuksessa säädettyjä valvontajärjestelmään merkitsemisen edellytyksiä, voidaan poistaa kokonaan tai osaksi valvontajärjestelmästä enintään kahden vuoden määräajaksi. Päätöksen toimijan poistamisesta tekee asianomainen valvontaviranomainen.

Elintarviketurvallisuusvirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi oman tehtäväalueensa osalta poistaa 5 luvussa tarkoitetusta valvontajärjestelmästä ja siihen liittyvästä rekisteristä toimijan, joka on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt säädetyt maksut.

36 §
Muutoksenhaku

Tämän asetuksen nojalla annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla noudattaen sitä, mitä muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

37 §
Maksut ja palkkiot

Tämän asetuksen mukaisista viranomaisen suoritteista peritään valtiolle maksuja valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen perusteiden mukaan.

Valtuutetuille tarkastajille voidaan suorittaa tämän asetuksen mukaisista valvontatehtävistä palkkiota ja kustannusten korvausta.

38 §
Valvontajärjestelmän seuranta ja koulutus

Elintarviketurvallisuusviraston ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävänä on laatia vuosittain valvontasuunnitelma 4 luvussa tarkoitetun valvonnan toteuttamista varten.

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä on seurata työvoima- ja elinkeinokeskusten ja tullilaitoksen toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä ja laatia tästä valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Elintarviketurvallisuusviraston ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulee laatia suorittamastaan valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa valtuuttamiensa tarkastajien ja työvoima- ja elinkeinokeskusten koulutuksesta tässä asetuksessa tarkoitettuihin tehtäviin.

39 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä 20 päivänä toukokuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (336/2005) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tällä asetuksella kumotaan luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta 22 päivänä joulukuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1271/2003).

Tällä asetuksella kumotaan luonnonmukaisesta eläintuotannosta 22 kesäkuuta 2000 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (74/00) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

40 §
Siirtymäsäännökset

Elintarviketurvallisuusviraston ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla valtuuttamat tarkastajat voivat toimia 29 §:ssä tarkoitettuina tarkastajina ilman eri valtuutusta.

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään liittymistä koskeva hakemus, joka on jätetty viranomaiselle ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti, on siirrettävä käsiteltäväksi tämän asetuksen 22 § mukaisessa valvontajärjestelmässä.

Toimija, joka on hyväksytty ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään, siirretään tämän asetuksen 22 §:ssä tarkoitettuun vastaavaan valvontajärjestelmään.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimijalle myöntämä lupa muun kuin luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston käyttöön on voimassa enintään 30 päivään elokuuta 2009 saakka.

41 §
Siirtymäsäännökset tietyistä eläintuotannon luvista

Toimija, jolle työvoima- ja elinkeinokeskus on myöntänyt luvan pitää nautakarjaa kytkettynä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa, liitteen I osan B kohdan 6.1.5. mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla, voi hakea työvoima- ja elinkeinokeskukselta luvan pidennystä enintään 30.12.2013 saakka. Lupa voidaan myöntää samoilla edellytyksillä kuin alkuperäinen lupa, huomioiden toimeenpanoasetuksen 95 artiklan 1 alakohdan vaatimukset tarkastustiheydestä.

Toimija, jolle työvoima- ja elinkeinokeskus on myöntänyt luvan poikkeuksista eläinsuojien ja eläintiheyden osalta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I osan B kohdan 8.5.1 mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla, voi hakea työvoima- ja elinkeinokeskukselta luvan pidennystä enintään 30.12.2013 saakka. Lupa voidaan myöntää samoilla edellytyksillä kuin alkuperäinen lupa, huomioiden toimeenpanoasetuksen 95 artiklan 1 alakohdan vaatimukset tarkastustiheydestä.

42 §
Muut siirtymäsäännökset

Siirtymäsäännökset pakkausmerkinnöistä ja valvontaviranomaisten tunnusnumeroista sekä eräiden aineiden käytöstä elintarvikkeiden ainesosina on annettu toimeenpanoasetuksen 95 artiklassa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetty lupa tuotteiden maahantuontiin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti on voimassa enintään 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.

Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 (32007R0834); EUVL N:o L 189, 20.7.2007, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 889/2008 (32008R0889); EUVL N:o L 250, 18.9.2008, s. 1

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Tero Tolonen

Liitteet 1-3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.