823/2008

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 10 §:n 3 momentin ja 16 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 41 artiklassa tarkoitetun ei-tuotannollisten investointien tukemista koskevan tuen valvonnasta sekä tuen ehtojen laiminlyönnin seuraamuksista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman soveltamisalueella.

2 §
Valvontajärjestelmä

Valvonnan järjestämisestä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1975/2006, jäljempänä valvonta-asetus.

3 §
Valvontaviranomaiset

Tarkastukset tekee työvoima- ja elinkeinokeskus.

Tuen myöntämiseen tai maksamiseen osallistunut ei voi tehdä paikalla tehtävää tarkastusta tai jälkitarkastusta. Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittanut ei voi tehdä saman ei-tuotannollisen investoinnin jälkitarkastusta.

Tarkastusta suorittavalla tulee olla Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

Maaseutuvirasto vastaa otantojen tekemisestä paikalla tehtävien tarkastusten ja jälkitarkastusten osalta.

4 §
Hallinnolliset tarkastukset

Hallinnollisista tarkastuksista säädetään valvonta-asetuksen 26 artiklassa.

Hallinnollisten tarkastusten tarkastuskäynti voidaan jättää tekemättä, jos sitä ei hakijan aiemmasta toiminnasta saadun kokemuksen, kokonaiskustannusten vähäisyyden, toteutumattomuuden riskin vähäisyyden, asiakirjojen luotettavuuden, suunnitelman yksityiskohtaisuuden, menotositteiden vähäisyyden tai muun vastaavan seikan perusteella ole tarpeen tehdä.

5 §
Paikalla tehtävät tarkastukset

Paikalla tehtävistä tarkastuksista säädetään valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa.

6 §
Jälkitarkastukset

Jälkitarkastuksista säädetään valvonta-asetuksen 30 artiklassa.

7 §
Tarkastuskertomus

Tarkastuksista on laadittava tarkastuskertomus. Tarkastuskertomus laaditaan Maaseutuviraston vahvistaman mallin mukaisesti.

Tuen hakijalle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa tarkastuskertomus ja ilmoittaa olleensa paikalla tarkastuksen aikana sekä lisätä huomautuksensa tarkastuskertomukseen.

Tarkastuksen tehneen työvoima- ja elinkeinokeskuksen virkamiehen on allekirjoitettava tarkastuskertomus ja toimitettava siitä jäljennös tuen hakijalle.

8 §
Tarkastuksen suorittaminen

Tarkastus tehdään ennen tuen hakijalle myönnetyn tuen lopullista maksatusta.

Pinta-alamittaukseen sovelletaan Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007) valvonnassa käytettäviä karttoja, mittauslaitteita ja mittapoikkeamia koskevia säännöksiä.

9 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Jos tuen ehtoja ei noudateta, tukea on vähennettävä tai se on evättävä. Jos laiminlyönti on vähäinen, tuen hakijalle annetaan asiasta huomautus.

Maksatushakemus on hylättävä, jos tuen myöntämisen edellytykset eivät ole täyttyneet.

Jos tarkastuksessa havaitaan, että tuen hakijan esittämä kustannus ei täytä tuen maksamiselle asetettuja edellytyksiä, tukea ei voida maksaa kustannuksen osalta.

Jos tarkastuksessa ei havaita esitetyn kustannuksen mukaista suoritetta, tukea ei voida maksaa kustannuksen osalta.

10 §
Tarkastuksen estäminen

Maksatushakemus on hylättävä, jos tuen hakija tai tämän edustaja estää tämän asetuksen mukaisen tarkastuksen.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä joulukuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.