809/2008

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 16 d §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1172/2004:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan tasevastuun täyttämiseen sekä taseselvitykseen liittyvään tiedonvaihtoon sähkömarkkinoiden osapuolten välillä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) arkipäivällä viikonpäiviä maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta itsenäisyyspäivää, vapunpäivää, joulu- tai juhannusaattoa sekä muita arkipäiviksi sattuvia pyhäpäiviä;

2) toimituskuukaudella kalenterikuukautta, jonka aikana sähköntoimitus tapahtuu;

3) sähkönmyyjän vaihtumisella sähkönkäyttöpaikan avoimen toimittajan vaihtumista;

4) nykyisellä myyjällä sähkönmyyjää, joka toimittaa sähkönkäyttöpaikkaan sähköenergiaa ennen sähkönmyyjän vaihtumista;

5) uudella myyjällä sähkönmyyjää, joka on tehnyt ennen sähkönmyyjän vaihtumista ilmoituksen uuden sähköntoimituksen alkamisesta sähkönkäyttöpaikkaan.

2 luku

Toimituksen alkamiseen ja päättymiseen liittyvät ilmoitukset

3 §
Ilmoitus avoimen toimituksen alkamisesta ja päättymisestä

Avoimen toimittajan, joka toimittaa asiakkaalleen kaiken tämän tarvitseman sähkön, on ilmoitettava enintään kolme kuukautta ja vähintään 14 päivää ennen avoimen toimituksen alkamista ja päättymistä toimituksesta sen toisen osapuolen taseselvittäjälle sekä jakeluverkonhaltijalle, jos tämä ei toimi osapuolen taseselvittäjänä. Jos avoimella toimittajalla ei ole ollut aikaisemmin toimitusta kyseiseen jakeluverkkoon, ilmoitus on tehtävä mainitussa määräajassa myös toimittajan omalle taseselvittäjälle. Ilmoitukseen on sisällyttävä sähkönkäyttöpaikan tunnus, avoimen toimittajan sopimustunnus sekä tieto toimituksen alkamis- tai päättymispäivästä.

Avoin toimittaja on velvollinen tekemään 1 momentissa mainitut ilmoitukset vähintään 30 päivää ennen avoimen toimituksen alkamista, jos toimituksen aloittaminen edellyttää sähkönkäyttöpaikan mittauslaitteiston vaihtamista.

Tässä pykälässä säädetyistä ilmoitusajoista voidaan poiketa sähköntoimituksen alkamisen nopeuttamiseksi, jos sähkönkäyttäjän sähkönkäyttöpaikka vaihtuu muuton seurauksena.

4 §
Ilmoitus tasapainottavan avoimen toimituksen alkamisesta ja päättymisestä

Avoimen toimittajan, joka tasapainottaa asiakkaan sähkön tuotannon ja hankinnan sekä käytön ja toimituksen erotuksen toimittamalla puuttuvan sähkömäärän tai vastaanottaa ylijäämän kunkin tunnin aikana, on ilmoitettava enintään kolme kuukautta ja vähintään 14 päivää ennen avoimen toimituksen alkamista ja päättymistä toimituksesta sen toisen osapuolen taseselvittäjälle sekä tasesähköyksikölle.

5 §
Ennakkoilmoitus kiinteästä toimituksesta

Kiinteän toimituksen osapuoli on uuden toimitussuhteen alkaessa velvollinen ilmoittamaan tasevastaavalleen tarvittavat tiedot toimitussuhteesta viimeistään 14 päivää ennen kiinteän toimituksen alkamista.

Kiinteän toimituksen osapuoli on velvollinen ilmoittamaan viimeistään 45 minuuttia ennen kiinteää toimitusta:

1) tasevastaavalleen osapuolittain eritellyn summatiedon hankkimistaan ja toimittamistaan kiinteistä toimituksista;

2) avoimelle toimittajalleen summatiedon hankkimistaan ja toimittamistaan kiinteistä toimituksista.

Tasevastaava on velvollinen ilmoittamaan viimeistään 20 minuuttia ennen kiinteää toimitusta tasesähköyksikölle osapuolittain eritellyn summatiedon sähkötaseeseensa sisältyvistä, tasevastaavien välisiin sähkötaseisiin vaikuttavista kiinteistä toimituksista.

6 §
Elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuus kiinteästä toimituksesta kuluttajalle

Jos kiinteän toimituksen osapuolena on kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitettu kuluttaja, on toimituksen toisena osapuolena oleva elinkeinonharjoittaja velvollinen huolehtimaan myös kuluttajalle kuuluvan ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä.

7 §
Ilmoitus voimajärjestelmää tukevasta toimituksesta

Ilmoitukset valtakunnallisen tasevastuun hoitamiseen tarvittavista sähkökaupoista sekä sähköjärjestelmän häiriöiden yhteydessä tehotasapainon palauttamiseksi tarvittavista toimituksista voidaan tehdä taseselvittäjille kunkin tunnin aikana.

8 §
Verkonhaltijan ilmoitukset nykyiselle myyjälle sähkönmyyjän vaihtuessa

Jakeluverkonhaltijan on välitettävä 3 §:ssä tarkoitettu ilmoitus uuden sähköntoimituksen alkamisesta nykyiselle myyjälle kahden arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava nykyiselle myyjälle toimituksen päättymishetken mittarilukema 10 arkipäivän kuluessa toimituksen päättymisestä.

9 §
Sähkönmyyjän ilmoitus toimituksen jatkumisesta

Nykyisen myyjän on ilmoitettava jakeluverkonhaltijalle kahden arkipäivän kuluessa 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta, jos uutta toimitusta ei voida aloittaa. Ilmoituksen saa tehdä vain siinä tapauksessa, että nykyisen myyjän voimassa oleva määräaikainen sähkönmyyntisopimus päättyy uuden toimituksen ilmoitettua alkamispäivää myöhemmin.

Jakeluverkonhaltijan on viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoitettava uudelle myyjälle, että toimitusta ei voida aloittaa.

10 §
Verkonhaltijan ilmoitukset uudelle myyjälle sähkönmyyjän vaihtuessa

Jakeluverkonhaltijan on vahvistettava uudelle myyjälle tieto sähköntoimituksen alkamisesta sekä samalla lähetettävä sähkönkäyttöpaikassa voimassa oleva vuosikulutusarvio viiden arkipäivän kuluessa toimituksen alkamista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jakeluverkonhaltija on velvollinen toimittamaan tiedot uudelle myyjälle myös siinä tapauksessa, että nykyinen myyjä laiminlyö 9 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuutensa.

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava uudelle myyjälle toimituksen alkamisajankohdan mittarilukema sekä lukemaan perustuva tase-energiaennuste ja vuosikulutusarvio 10 arkipäivän kuluessa uuden toimituksen alkamisesta. Jos sähkönmyyjän vaihtumisen yhteydessä sähkönkäyttöpaikassa vaihdetaan mittauslaitteisto, jakeluverkonhaltijan on lisäksi ilmoitettava uudelle myyjälle mittauslaitteiston vaihdosta.

3 luku

Taseselvitykseen liittyvät ilmoitukset

11 §
Verkonhaltijan ilmoitusvelvollisuus taseselvityksessä

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava alustavasti sähkön toimitusta seuraavana arkipäivänä tasesähköyksikölle sähkömarkkinoiden osapuolten verkkoon tulevien tai verkosta lähtevien toimitusten summatiedot taseselvitystä varten. Lopulliset ilmoitukset toimitusten summatiedoista on tehtävä 14 päivän kuluessa toimituspäivästä. Tasesähköyksikön tehtävänä on välittää summatiedot edelleen osapuolten tasevastaaville.

Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava alustavasti sähkön toimitusta seuraavana arkipäivänä tai sähkön toimittajan kanssa sopimansa ajan kuluessa sähkön toimittajille sähkömarkkinoiden osapuolia koskevat, taseselvityksen yhteydessä lasketut toimitukset tasevastuun täyttämistä ja laskutusta varten. Lopulliset ilmoitukset sähkön toimituksista on tehtävä 14 päivän kuluessa toimituspäivästä.

Verkonhaltijan ja mittauksen muun suorittajan on ilmoitettava alustavasti sähkön toimitusta seuraavana arkipäivänä taseselvittäjälle taseselvityksessä ja laskutuksessa tarvittavat mittaustiedot käyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti. Lopulliset ilmoitukset sähkön toimituksista on tehtävä 14 päivän kuluessa toimituspäivästä.

12 §
Tasevastaavan ilmoitusvelvollisuus taseselvityksessä

Tasevastaavan on ilmoitettava alustavasti kahden arkipäivän kuluessa sähkön toimituksesta tasesähköyksikölle taseeseensa laskettavat sähkönhankinnat ja toimittamansa avoimet toimitukset taseselvitystä varten. Toimituskuukauden lopulliset ilmoitukset sähkönhankinnoista ja avoimista toimituksista on tehtävä 14 päivän kuluessa 11 §:n 1 momentissa mainitun jakeluverkonhaltijan lopullisen ilmoitusajan päättymisestä.

Tasevastaavan on ilmoitettava alustavasti kahden arkipäivän kuluessa sähkön toimituksesta tai sähkön toimittajan ja sähkön vastaanottajan kanssa sopimansa ajan kuluessa sähkön toimittajille ja vastaanottajille taseselvityksen yhteydessä lasketut toimitukset tasevastuun täyttämistä ja laskutusta varten. Toimituskuukauden lopulliset ilmoitukset sähkön toimituksista on tehtävä 14 päivän kuluessa 11 §:n 1 momentissa mainitun jakeluverkonhaltijan lopullisen ilmoitusajan päättymisestä.

13 §
Tasesähköyksikön ilmoitusvelvollisuus taseselvityksessä

Tasesähköyksikön on välitettävä 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut jakeluverkonhaltijoiden ilmoittamat summatiedot sähkömarkkinoiden osapuolten sähkönhankinnoista ja avoimista toimituksista viivytyksettä osapuolten tasevastaaville. Lopulliset ilmoitukset toimitusten summatiedoista on välitettävä 15 päivän kuluessa toimituspäivästä.

Tasesähköyksikön on ilmoitettava alustavasti kolmen arkipäivän kuluessa sähkön toimituksesta tasevastaavalle tasesähköyksikön ja tasevastaavan väliset toimitukset. Toimituskuukauden lopulliset ilmoitukset sähkönhankinnoista ja avoimista toimituksista on tehtävä kuukauden kuluessa 11 §:n 1 momentissa mainitun jakeluverkonhaltijan lopullisen ilmoitusajan päättymisestä.

Tasesähköyksikön on ilmoitettava alustavasti kolmen arkipäivän kuluessa sähkön toimituksesta ulkomaiselle osapuolelle valtakunnan rajat ylittävät toimitukset. Toimituskuukauden lopullinen ilmoitus toimituksista on tehtävä kuukauden kuluessa 11 §:n 1 momentissa mainitun jakeluverkonhaltijan lopullisen ilmoitusajan päättymisestä.

4 luku

Tiedonvaihtotavat

14 §
Sanomien yhteensopivuuden varmistaminen

Sähkömarkkinoiden osapuolet ovat velvollisia varmistamaan ennen tiedonvaihdon aloittamista, että heidän lähettämänsä 3 ja 8―10 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset täyttävät tämän asetuksen mukaiset sanomia koskevat standardit ja että heidän tietojärjestelmänsä pystyvät vastaanottamaan näiden standardien mukaisia sanomia.

15 §
Sanomien muodot

Tämän asetuksen mukaiset ilmoitukset on tehtävä EDIFACT ISO 9735 -standardin käytäntöjä noudattaen.

Ilmoitusten tekemisessä on noudatettava seuraavia menettelyjä:

1) 3 ja 8―10 §:n mukaiset ilmoitukset on tehtävä Ediel Nordic Forumin hyväksymän PRODAT.F97A –sanoman ja siihen liittyvän kulloinkin voimassa olevan sovellusohjeen sekä Energiateollisuus ry:n hyväksymän raportin "Ediel–sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet" mukaisesti;

2) 4 §:n mukaiset ilmoitukset on tehtävä järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan hyväksymällä tavalla;

3) 5 §:n 2 ja 3 momentin mukaiset ilmoitukset on tehtävä Ediel Nordic Forumin hyväksymän Extended DELFOR.D96A –sanoman ja siihen liittyvän kulloinkin voimassa olevan sovellusohjeen sekä Energiateollisuus ry:n hyväksymän raportin "Ediel–sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet" mukaisesti;

4) 11 §:n, 12 §:n ja 13 §:n 1 momentin mukaiset ilmoitukset on tehtävä Ediel Nordic Forumin hyväksymän MSCONS.D96A –sanoman ja siihen liittyvän kulloinkin voimassa olevan sovellusohjeen sekä Energiateollisuus ry:n hyväksymän raportin "Ediel–sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet" mukaisesti.

16 §
Viranomaisen antamat tiedot standardeista

Energiamarkkinavirasto antaa tietoja suomen ja ruotsin kielellä 15 §:ssä tarkoitetuista standardeista ja sovellusohjeista.

5 luku

Voimaantulo

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2008.

Asetuksen 3 luvun mukaiset määräajat tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Siihen saakka tiedonvaihtoon sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita määräaikoja.

Tällä asetuksella kumotaan sähkökauppojen selvittämiseen liittyvässä tiedonvaihdossa noudatettavasta menettelystä 4 päivänä elokuuta 1998 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (602/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä sähkökauppojen selvittämiseen liittyvien sanomien muodosta 21 päivänä heinäkuuta 1999 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (825/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.