806/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008

Laki jätelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 27 ja 28 §, sellaisena kuin niistä on 27 § laissa 452/2004, sekä

lisätään 47 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 747/2007, uusi 3 momentti seuraavasti:

27 §
Jätteen haltijan kustannusvastuu ja käsittelystä perittävä maksu

Jätteen haltija tai edellinen haltija vastaa jätteestä aiheutuvista kustannuksista, jollei tuottajavastuun osalta 3 a luvusta muuta johdu.

Jätteen käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin ja siitä perittävään maksuun on sisällytettävä käsittelypaikan perustamisesta, käytöstä, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien ympäristönsuojelulain 42 §:n 3 momentissa säädetystä kaatopaikan vakuudesta tai muusta vastaavasta järjestelystä aiheutuvat kustannukset sekä kaatopaikan käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta aiheutuvat arvioidut kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta.

28 §
Kunnan jätemaksu

Kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useasta maksusta.

Jätteen käsittelystä on kuitenkin kannettava jätemaksu, jolla katetaan ainakin 27 §:n 2 momentissa tarkoitetut kustannukset.

47 §
Jätteen siirto käsiteltäväksi Suomeen

Muuta kuin ongelmajätettä saa kuitenkin siirtää 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun käsittelypaikkaan, jos siirto perustuu jätehuollon yhteistyöhön Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan kunnan kesken.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

HE 142/2008
YmVM 7/2008
EV 128/2008
Neuvoston direktiivi 1993/31 EY (31999L0031); EYVL N:o L 182, 16.7.1999, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 (32006R1013); EYVL N:o L 190, 12.7.2006, s. 1

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.