805/2008

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2008

Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään opetushallituksesta 25 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (182/1991) nojalla:

1 §
Toimiala

Opetushallituksesta annetun lain (182/1991) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua koulutusta on:

1) perusopetus, esiopetus, lisäopetus, maahanmuuttajille järjestettävä perusopetukseen valmistava opetus ja perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettu koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta;

2) lukiokoulutus;

3) ammatillinen peruskoulutus, vammaisille järjestettävä valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä maahanmuuttajille järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus;

4) ammatillinen aikuiskoulutus;

5) vapaa sivistystyö; sekä

6) taiteen perusopetus.

Opetushallituksesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua muuta toimintaa on opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetussa laissa (1058/1998) tarkoitetun opiskelijavalintarekisterin pitäminen, julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (424/2003) tarkoitettu kielitutkinto, yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa (964/2004) tarkoitettu yleinen kielitutkinto, auktorisoiduista kääntäjistä annetussa laissa (1231/2007) tarkoitettu auktorisoidun kääntäjän tutkinto sekä ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1093/2007) tarkoitettu ammattipätevyyden tunnustaminen.

Opetushallituksen toimialaan kuuluvia ovat valtion oppilaitokset siten kuin niistä erikseen säädetään tai opetusministeriö määrää.

Opetushallituksen tulee edistää elinikäistä oppimista, opetuksen ja koulutuksen korkealaatuisuutta ja tehokasta järjestämistä, opetukselle ja koulutukselle säädettyjen ja valtioneuvoston ja opetusministeriön asettamien koulutuspoliittisten tavoitteiden saavuttamista sekä toteuttaa oppimistulosten seuranta-arviointeja.

2 §
Organisaatio

Opetushallituksessa on toimintayksikkö yleissivistävää koulutusta, ammattikoulutusta, tieto- ja arviointipalveluja, koulutustoimialan palveluja sekä ruotsinkielisen koulutuksen tehtäviä varten. Toimintayksikössä voi olla yksiköitä.

3 §
Johtokunnan asettaminen

Valtioneuvosto asettaa Opetushallituksen johtokunnan määräajaksi sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat jäseninä pääjohtaja ja yksi viraston henkilöstön keskuudestaan johtokunnan toimikaudeksi valitsema henkilö. Viimeksi mainitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunnan asettamisessa tulee ottaa huomioon molempien kieliryhmien edustus.

Opetushallitus vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunta osallistuu Opetushallituksen strategiseen suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen sekä seuraa ja arvioi opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden yleisiä kehittämistarpeita.

Johtokunnan tehtävänä on:

1) hyväksyä Opetushallituksen toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvioehdotuksen valmistelun suuntaviivat sekä muut periaatteellisesti merkittävät tai laajakantoiset suunnitelmat ja toiminnan suuntaviivat;

2) ratkaista Opetushallitukselle kuuluvat erityisen merkittävät ja laajakantoiset asiat; sekä

3) hyväksyä ja allekirjoittaa yhdessä pääjohtajan kanssa Opetushallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus niihin liittyvine asiakirjoineen.

5 §
Päätöksenteko johtokunnassa

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään viisi muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunnan kokouksessa päätetään asiat erimielisyyksien sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa asia ratkaistaan tällöin kuitenkin arvalla.

Johtokunta vahvistaa tarkemmat määräykset asian käsittelystä johtokunnassa.

6 §
Pääjohtajan tehtävät

Pääjohtaja johtaa viraston toimintaa ja vastaa virastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että viraston tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Pääjohtajan tulee seurata toimialan kehitystä sekä huolehtia viraston toiminnan yleisestä kehittämisestä ja uudistamisesta.

7 §
Muiden esimiesasemassa olevien tehtävät

Muut esimiesasemassa olevat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle tai yksikölle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Heidän tulee seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisten uudistusten toteuttamiseksi.

8 §
Työjärjestys

Viraston työjärjestyksessä määrätään tarkemmin viraston ja toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta ja tehtävistä, pääjohtajan ja muun henkilöstön sijaisista, henkilöstön tehtävistä, pääjohtajan apuna toimivasta viraston sisäisestä johtoryhmästä sekä muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.

9 §
Asioiden ratkaiseminen

Pääjohtaja ratkaisee Opetushallituksessa ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty johtokunnan tai muun virkamiehen ratkaistaviksi tai työjärjestyksessä määrätty Opetushallituksen muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Pääjohtaja:

1) vahvistaa Opetushallituksen työjärjestyksen ja taloussäännön;

2) päättää opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet johtokuntaa kuultuaan;

3) hyväksyy Opetushallituksen talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen alustaviksi tulostavoitteiksi esitettäviksi opetusministeriölle; sekä

4) hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhdessä johtokunnan kanssa.

Opetushallituksen on laadittava päätökset opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteista siten, että ne ovat yhdenmukaisia valtioneuvoston ja opetusministeriön hyväksymien koulutuspoliittisten tavoitteiden sekä koulutusjärjestelmää ja opetuksen tavoitteita koskevien päätösten kanssa.

Asiat ratkaistaan Opetushallituksessa esittelystä. Työjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että Opetushallituksen muuta sisäistä hallintoa kuin henkilöstön palvelussuhdetta ja sen ehtoja koskevat asiat saadaan ratkaista ilman esittelyä.

Pääjohtaja, toimintayksikön johtaja ja yksikön päällikkö voivat yksittäistapauksissa ottaa ratkaistavikseen asioita, jotka muutoin olisivat heidän alaistensa ratkaistavina.

10 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) pääjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viraston toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) toimintayksikön johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) yksikön päälliköllä ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) opetusneuvoksella, kouluneuvoksella, yli-insinöörillä ja yliarkkitehdillä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 3 kohdan säännöksiä;

5) lakimiehellä oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 3 kohdan säännöksiä;

6) ylitarkastajalla ja muulla vastaavalla virkamiehellä korkeakoulututkinto.

Ruotsinkielisen koulutuksen yksikköön sijoitetulla virkamiehellä tulee olla säädetyn suomen kielen taidon lisäksi sellainen ruotsin kielen taito kuin virkamieheltä ruotsinkielisellä virka-alueella vaaditaan.

11 §
Henkilöstön nimittäminen tai ottaminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Pääjohtaja nimittää toimintayksikön johtajan johtokuntaa kuultuaan. Pääjohtaja nimittää tai ottaa muun henkilöstön, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

12 §
Virkavapaus

Pääjohtajalle virkavapauden myöntää opetusministeriö. Virkavapauden, joka kestää yli kaksi vuotta eikä perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen, myöntää kuitenkin valtioneuvosto.

Enintään kuukauden mittaisen lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden pääjohtajalle myöntää kuitenkin hänen sijaisensa.

Työjärjestyksessä määrätään virkavapauden myöntämisestä muulle henkilöstölle.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan opetushallituksesta 25 päivänä tammikuuta 1991 annettu asetus (183/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa virkaan nimitettynä oleva virkamies on edelleen kelpoinen kyseiseen tai sitä vastaavaan virkaan. Työsopimussuhteessa oleva on vastaavasti edelleen kelpoinen kyseiseen tai sitä vastaavaan tehtävään. Määräajaksi nimitetyt tai otetut säilyttävät kelpoisuutensa määräajan loppuun.

Opetushallitus voi tarvittaessa perustaa uusia virkoja ja niitä ensimmäisen kerran täytettäessä nimittää virkoihin niitä haettaviksi julistamatta, jos virkaan nimitetään Opetushallituksen palveluksessa oleva.

Viimeksi asetettu johtokunta jatkaa toimikautensa loppuun kuitenkin siten, että valtioneuvosto voi tarvittaessa täydentää johtokuntaa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.