749/2008

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2008

Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1262/1993) 2 §:n 2 momentti, 2 a §:n 3 kohta ja 8 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti laissa 979/2006 ja 2 a §:n 3 kohta laissa 914/2003, ja

lisätään 5 §:ään uusi 3 momentti ja 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 979/2006, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §
Veronhuojennukseen oikeuttavat investoinnit

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavaan pieneen tai keskisuureen yritykseen, joka verovuosien 1998―2011 aikana tekee tarkoitetun investoinnin. Käyttöomaisuuden hankintamenosta saadaan tehdä 5 §:ssä tarkoitettu korotettu poisto, jos yritys on verovuoden päättyessä pieni tai keskisuuri yritys. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta, jos yrityksen toimialana on:

1) maataloustuotteiden jalostus;

2) teräksen tai teräsputkien valmistus;

3) tekokuitujen valmistus;

4) autojen tai auton osien valmistus;

5) laivojen valmistus tai korjaus; taikka

6) kivi- tai ruskohiilen kaivuu.


2 a §
Pieni ja keskisuuri yritys

Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä:


3) joka täyttää tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) liitteeseen I sisältyvät, muut kuin 2 artiklassa tarkoitetut pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit.

5 §
Korotettu poisto

Edellä 1 momenttia ei sovelleta, jos Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt päätöksen perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen takaisinperimisestä ja sen nojalla verovelvolliselle on annettu eräistä valtiontukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettu tuen takaisinperintämääräys, jota verovelvollinen ei ole noudattanut neljän kuukauden kuluessa komission päätöksen antamisesta.

8 §
Voimaantulo

Lakia sovelletaan verovuosilta 1994―2014 toimitettavissa verotuksissa.

Tässä laissa tarkoitettuun tukiohjelmaan sovelletaan 2 a §:n 3 kohdassa tarkoitettua, 9 päivänä elokuuta 2008 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L214 julkaistua komission asetusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa.

HE 160/2008
VaVM 17/2008
EV 130/2008

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.