718/2008

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2008

Laki säteilylain 52 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 27 maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/1991) 52 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1334/1994 ja 1179/2005, uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti:

52 a §
Tuonti, vienti ja kauttakuljetus

Radioaktiivisen jätteen siirrot on toimeenpantava radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta annetussa neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom, jäljempänä jätesiirtodirektiivi, säädettyjä menettelyjä noudattaen.

Sen lisäksi, mitä jätesiirtodirektiivin 17 artiklassa säädetään, Säteilyturvakeskus julkaisee artiklassa tarkoitetun vakioasiakirjan toisinnon määräyskokoelmassaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.

HE 169/2008
TyVM 7/2008
EV 118/2008

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.