676/2008

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta 31 päivänä lokakuuta 2008 annetun lain (669/2008) 3 §:n, 5 §:n 1 momentin ja 7 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Viraston johto ja henkilöstö

Ylijohtaja johtaa viraston toimintaa ja vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että viraston tehtävät hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Ylijohtajan tulee seurata viraston toimialan kehitystä sekä huolehtia viraston toiminnan yleisestä kehittämisestä ja uudistamisesta.

Ylijohtajan lisäksi virastossa on johtajia, hallintojohtaja, tietojohtaja sekä muuta virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä. Johtajat johtavat vastuualueensa toimintaa ja vastaavat sille sosiaali- ja terveysministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa sekä viraston toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

2 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena viraston virkoihin on:

1) ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys viraston toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus; sekä

2) johtajalla, hallintojohtajalla ja tietojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys viran vastuualueeseen sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

3 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Muun virka- tai työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa palvelukseen ylijohtaja tai muu viraston henkilöstöön kuuluva siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

4 §
Lautakuntien asettaminen, kokoonpano ja työskentely

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston esityksestä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan, raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunnan sekä oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan jäsenillä tulee olla yksi tai useampi henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnat ovat päätösvaltaisia täysilukuisina.

Lautakunnassa asian esittelee ylijohtajan määräämä virkamies. Lautakunnassa sihteerinä toimii ylijohtajan määräämä henkilö.

5 §
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa käsitellään ja ratkaistaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston valvottaviksi säädettyjen terveydenhuollon ammattihenkilöiden muutoin kuin ammattihenkilön omasta hakemuksesta tapahtuvaa ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista ja menettämistä, ammatinharjoittamisluvan peruuttamista sekä ammattihenkilön ammattinimikkeen käytön kieltämistä koskevat asiat samoin kuin ammatinharjoittamisoikeuden, ammatinharjoittamisluvan ja ammattinimikkeen käyttöoikeuden takaisinsaamista sekä kurinpitoa koskevat asiat.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa lautakunnassa on puheenjohtaja, jonka tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston virkamies, ja neljä muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee edustaa lääketieteellistä ja yhden oikeustieteellistä asiantuntemusta ja yhden sitä ammattialaa, jonka harjoittajaa koskeva asia kulloinkin on käsiteltävänä.

6 §
Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunta

Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunnassa käsitellään ja ratkaistaan raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevat hakemukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa lautakunnassa on puheenjohtaja, jonka tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston virkamies, ja kolme muuta jäsentä. Yhden jäsenistä tulee edustaa oikeustieteellistä, yhden lääketieteellistä ja yhden sosiaalihuollon asiantuntemusta. Lautakunnan on tarvittaessa kuultava psykiatrian, synnytysopin ja perinnöllisyyslääketieteen asiantuntijoita.

7 §
Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta

Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnassa käsitellään ja ratkaistaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 45 §:ssä tarkoitetut henkilön mielentilaa tai vaarallisuutta koskevat lausuntoasiat, asiat, jotka koskevat rikoksesta syytetyn tai epäillyn taikka mielentilansa vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätetyn henkilön määräämistä psykiatriseen sairaalahoitoon tai hoidettavaksi erityishuoltolaitoksessa sekä asiat, jotka koskevat tällaisen hoidon lopettamista.

Oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnassa on puheenjohtaja, jonka tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston virkamies, ja kolme muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee edustaa oikeustieteellistä ja kahden psykiatrista asiantuntemusta. Psykiatrista asiantuntemusta edustavista jäsenistä toisen tulee edustaa lisäksi kunnallista terveydenhuoltoa. Käsiteltäessä henkilön määräämistä hoidettavaksi erityishuoltolaitoksessa osallistuu asian käsittelyyn lisäksi kehitysvammahuollon asiantuntemusta edustava jäsen.

8 §
Asiantuntijat

Virasto voi kutsua pysyviksi asiantuntijoiksi enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, jotka edustavat viraston tehtävien kannalta merkityksellistä tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyväksi asiantuntijaksi suostunut henkilö on velvollinen antamaan edustamaansa alaa koskevaa asiantuntija-apua virastolle ja lääninhallituksille.

9 §
Lautakuntien jäsenten ja asiantuntijoiden palkkio ja kustannusten korvaaminen

Lautakuntien jäsenet sekä pysyvät asiantuntijat saavat suorittamistaan tehtävistä palkkiota ja matkakustannusten korvausta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Täytettäessä johtajien virat ensimmäisen kerran virkojen vastuualueet ovat:

1) lupahallinnon prosessit,

2) valvonnan prosessit ja

3) valvontaviranomaisten ohjausprosessit.

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta, raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunta ja oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta jatkavat tämän asetuksen voimaan tullessa toimintaansa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lautakuntina, kunnes niille asettamispäätöksessä määrätty toimikausi päättyy.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Ismo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.