675/2008

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 31 päivänä lokakuuta 2008 annetun lain (668/2008) 9 §:n nojalla:

1 §
Laitoksen tehtävät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetussa laissa (668/2008) säädetään:

1) toimia asiantuntijaviranomaisena sosiaalihuoltoon, kehitysvammaisten erityishuoltoon, kansanterveystyöhön, erikoissairaanhoitoon, mielenterveystyöhön, tartuntatauteihin, ympäristöterveyteen ja geenitekniikkaan sekä muihin laitoksen toimialaan liittyvissä asioissa;

2) vastata valtion mielisairaaloita ja valtion sosiaalihuollon toimintayksiköitä koskevista asioista sekä sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta huollosta annetun asetuksen (376/1942) mukaisten avustusten myöntämisestä siten kuin niistä erikseen säädetään; sekä

3) huolehtia Suomen rokotehuollosta ja valvoa maassa käytettävien rokotteiden ja vastaavien valmisteiden laatua.

Laitoksen tulee sopia lääkevalvonnasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen kanssa 1 momentin 3 kohdassa säädetyn rokotteiden laadunvalvonnan toteutuksesta sekä siihen liittyvästä työnjaosta ja yhteistyöstä siten, että rokotteiden valvonta tulee kokonaisuutena järjestetyksi lääkelain (395/1987) edellyttämällä tavalla.

2 §
Laitoksen johto ja henkilöstö

Laitosta johtaa pääjohtaja. Laitoksessa on lisäksi ylijohtajia, hallintojohtaja, strategiajohtaja sekä muuta virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä. Laitoksessa voi olla tutkimusprofessoreita.

Pääjohtajalla ja ylijohtajalla on professorin arvonimi.

3 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena laitoksen virkoihin on:

1) pääjohtajalla tohtorin tutkinto, hyvä perehtyneisyys laitoksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ylijohtajalla tohtorin tutkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) hallintojohtajalla ja strategiajohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

4 §
Pääjohtajan tehtävät

Pääjohtaja johtaa laitoksen toimintaa ja vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että laitoksen tehtävät hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Pääjohtajan tulee seurata laitoksen toimialan kehitystä sekä huolehtia laitoksen toiminnan yleisestä kehittämisestä ja uudistamisesta.

5 §
Ylijohtajan tehtävät

Ylijohtaja johtaa toimialaansa ja vastaa toimialalle sosiaali- ja terveysministeriön ja laitoksen välisessä tulossopimuksessa sekä laitoksen toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Ylijohtajan tulee seurata toimialansa kehitystä sekä huolehtia siihen liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

6 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa palvelukseen pääjohtaja tai muu laitoksen henkilöstöön kuuluva siten kuin laitoksen työjärjestyksessä määrätään.

Tutkimusprofessorin virka voidaan täyttää kutsusta.

7 §
Tutkijat ja harjoittelijat

Laitokseen voidaan ottaa pääjohtajan suostumuksella ulkopuolisia tutkijoita ja harjoittelijoita, jotka laitokselta palkkiota saamatta tekevät tutkimustyötä tai osallistuvat työharjoitteluun ja saavat siinä käyttää laitoksen laitteita ja tarvikkeita.

Tutkijan ja harjoittelijan ottamisen ehdoista ja heidän asemastaan määrätään työjärjestyksessä.

8 §
Valtion edustaminen

Laitos kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta sille kuuluvissa asioissa.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan Kansanterveyslaitoksesta annettu asetus (374/1998) ja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta annettu asetus (1120/1992) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Täytettäessä ylijohtajien virat ensimmäisen kerran virkojen toimialat ovat seuraavat:

1) hyvinvointi- ja terveyspolitiikat;

2) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen;

3) terveydensuojelu; sekä

4) sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Heidi Manns-Haatanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.