648/2008

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2008

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta 30 päivänä huhtikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 1 §:n 3 momentti, 10, 14 ja 26 §, 27 §:n 2 momentti ja 36 §,

muutetaan 2 §:n 7 kohta, 5 §:n 4 ja 5 momentti, 6 §, 9 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 12 §:n 2 ja 4 momentti, 15 §:n 2 momentti, 19 §, 24 §:n 3 momentti, 25 §, 35 §:n 1 momentti, 37 §:n 1 momentin 3 ja 14 kohta ja 41 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä on 12 §:n 4 momentti asetuksessa 496/2008, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 8 kohta, 5 §:ään uusi 6 momentti, asetukseen uusi 15 a ja 19 a §, 4 a luku, ja 26 a §, 37 §:n 1 momenttiin uusi 12 a kohta, 40 §:ään uusi 2 momentti ja asetukseen uusi 44 a §, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


7) kansallisella tuella tukea, joka myönnetään yksinomaan kansallisista varoista valtion talousarviosta tai maatilatalouden kehittämisrahastosta;

8) yksikkökustannuksilla yksikkökustannuksia, joista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella rakennetukilain 7 §:n 4 momentin nojalla.

5 §
Yrittäjätulon ja kassajäämän laskeminen

Hakijalle rakennetukilain tai sitä vastaavan aikaisemman lainsäädännön perusteella myönnettyä avustusta ei oteta huomioon tuottona maatalouden yrittäjätuloa laskettaessa. Ratkaistaessa nuoren viljelijän aloitustukea tai investointitukea koskevaa hakemusta haettu avustus otetaan kuitenkin tuottona huomioon. Investointituesta avustuksena haettu osuus on sisällytettävä tuottoihin jaksotettuna tuettavan kohteen poistoprosentteja vastaavasti. Avustuksena myönnettäväksi haettu aloitustuki on sisällytettävä tuottoihin niinä vuosina, joina avustuserät maksetaan. Avustuksena myönnettävää aloitus- tai investointitukea, rakennetukilain mukaista avustusta tai sitä vastaavan aikaisemman lainsäädännön mukaista avustusta ei oteta huomioon maatalouden omaisuuden hankintamenon vähennyksenä.

Myönnettäessä tukea turkistaloutta, mehiläistaloutta, salaojitusta, lämpökeskuksia, maanhankintaa, sadonkorjuukoneen hankintaa tai työympäristön parantamista koskevaan taikka ympäristön suojelua, eläinten hyvinvointia tai tuotantohygieniaa edistävään investointiin maatalouden yrittäjätulon sijasta on laskettava maatalouden kassajäämä vähentämällä maatalouden kassatuloista maatalouden kassamenot sekä velkojen korot ja lyhennykset. Maatalouden kassajäämää laskettaessa ei maatalouden kassatuloissa oteta huomioon avustuksena myönnettävää aloitus- tai investointitukea eikä kassamenoissa investointimenoja. Kassamenoihin ei lueta hakijan omasta työstä aiheutuneita palkkamenoja.

Mitä edellä 5 momentissa säädetään, ei sovelleta lämpökeskukseen, joka toteutetaan osana muuta rakennusinvestointia.

6 §
Olennainen tulo

Hakijan saaman maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 25 prosenttia hakijan kaikkien niiden tulojen yhteismäärästä, jotka muodostuvat yrittäjätuloista, palkkatuloista ja muista hakijan säännöllisesti saamista tuloista.

Myönnettäessä tukea investointiin edellytyksenä on, että elinkeinosuunnitelmassa esitettyjen tietojen perusteella hakijan vuotuiset tulot täyttävät yrittäjätulon osuutta koskevan edellytyksen tuen myöntämisvuotta seuraavana viidentenä, ja myönnettäessä aloitustukea tuen myöntämisvuotta seuraavana kolmantena kalenterivuonna.

Myönnettäessä tukea 5 §:n 5 momentissa tarkoitettuun investointiin maatalouden kassajäämä katsotaan 1 momentissa tarkoitetuksi yrittäjätuloksi. Tällöin 1 momentissa tarkoitetun yrittäjätulon osuutta hakijan tuloista koskevan edellytyksen on täytyttävä tukea myönnettäessä. Kassajäämään perustuvan yrittäjätulon osuus 1 momentissa tarkoitetuista tulojen yhteismäärästä voi perustua verotustietoihin.

Edellä 1―3 momentissa tarkoitetun yrittäjätuloa koskevan edellytyksen on täytyttävä myös ilman aloitus- tai investointituen avustusosaa.

9 §
Yrittäjätulo ja kassajäämä eräissä tapauksissa

Myönnettäessä investointitukea tai 19 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tukea tilanpidon aloittamiseen vuotuisen maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 17 000 euroa. Jos tuki myönnetään kuitenkin 5 §:n 5 momentissa tarkoitettuun investointiin, yrittäjätuloksi katsottavan maatalouden kassajäämän on oltava vähintään 17 000 euroa.

Myönnettäessä 19 §:n 3 momentissa tarkoitettua tukea tilanpidon aloittamiseen, maatilalta saatavissa yrittäjätuloissa voidaan maatalouden yrittäjätulon lisäksi ottaa huomioon tilalla tai tilan maatalouden tuotantovälineillä hakijan harjoittamasta muusta yritystoiminnasta sekä metsätaloudesta saatavat yrittäjätulot. Tällöin maataloudesta, muusta yritystoiminnasta ja metsätaloudesta saatavan vuotuisen yrittäjätulon on oltava vähintään 15 000 euroa, josta vuotuisen maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 10 000 euroa.


Mitä yrittäjätulon osuudesta hakijan tuloista 6 §:n 2―4 momentissa säädetään, sovelletaan myös 1 momentissa tarkoitettuun yrittäjätulon vähimmäismäärään.

12 §
Tuettavaa toimenpidettä koskeva elinkeinosuunnitelma

Edellä 1 momentin 5–7 kohdassa tarkoitettujen laskelmien tarkastelukauden tulee koskea hakemusvuotta edeltävää vuotta ja hakemusvuotta sekä vähintään kuutta hakemusvuotta seuraavaa tilikautta tai, jos tilanpito aloitetaan tuen myöntämisen jälkeen, vähintään aloittamisvuotta ja viittä sitä seuraavaa tilikautta. Laskelmissa ja selvityksissä otetaan huomioon vain omaisuuserät, joilla on laskelmaan vaikuttavaa oleellista merkitystä. Laskelmien ja selvitysten on perustuttava hakemista edeltäneiden kahden tilikauden kirjanpitotietoihin tai muuhun luotettavana pidettävään selvitykseen ottaen huomioon ennakoitavissa olevat muutokset tuotannossa, tuotteiden ja tuotantopanosten hinnoissa sekä maatalouden tuissa. Laskelman laatijan on esitettävä käytettyjen ennusteiden perusteet ja lähdeaineisto. Maksuvalmiussuunnitelmassa avustuksena myönnettävä aloitus- ja investointituki on tuloutettava niinä vuosina, joina avustukset maksetaan.


Myönnettäessä tukea 5 §:n 5 momentissa tarkoitettuihin investointeihin elinkeinosuunnitelmaan on sisällytettävä ainoastaan 1 momentin 1, 2 a―2 e, 3 ja 4 kohdassa edellytetyt tiedot. Lisäksi elinkeinosuunnitelmaan on liitettävä maatalouden maksuvalmiussuunnitelma, josta ilmenee 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu maatalouden kassajäämä. Maksuvalmiussuunnitelma on laadittava hakemusvuotta edeltävältä vuodelta, hakemusvuodelta ja hakemusvuotta seuraavalta vuodelta tai, jos tilanpito on aloitettu tai aloitetaan vasta hakemusvuonna, hakemusvuodelta ja hakemusvuotta seuraavalta kahdelta vuodelta. Tällöin maksuvalmiussuunnitelmaan sisältyvien laskelmien perusteet on erikseen selvitettävä.

15 §
Tuettavien toimenpiteiden valinta

Jos hakemus koskee nuoren viljelijän aloitustukea, toimenpiteitä valittaessa sovelletaan ainoastaan 1 momentin 1 ja 4 kohdassa tarkoitettuja seikkoja. Jos hakemus koskee 5 §:n 5 momentissa tarkoitettuja investointeja, toimenpiteitä valittaessa sovelletaan ainoastaan edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja seikkoja, kassajäämän suuruutta sekä tuettavan investoinnin vaikutusta kassajäämän muutokseen.


15 a §
Tuettavien investointien valinta

Siinä tapauksessa, että hakuaikana vireille tulleisiin hakemuksiin osoitetut varat eivät riitä tuen myöntämiseen kaikkiin tuen myöntämisen edellytykset täyttäviin, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista tehdyn asiakirjan ja erityisesti sen 141 artiklan osalta koskevassa komission päätöksessä K (2008) 696 tarkoitettuihin investointeihin, tuen myöntämistä koskeva hakemus on käsiteltävä käyttäen niitä varoja, jotka on osoitettu samaan tarkoitukseen seuraavana hakuaikana. Hakemus on ratkaistava kuitenkin viimeistään hakemuksen vireille tuloa seuraavana vuonna.

Jos 1 momentissa tarkoitettua hakemusta ei ratkaista sen hakuajan varoista, jona hakemus tuli vireille, hakijalle on varattava tilaisuus täydentää hakemusta ja saattaa hakemukseen sisältyvät laskelmat vastaamaan niitä laskentaperusteita ja yksikkökustannuksia, joita muut hakijat ovat käyttäneet hakiessaan tukea kyseisen hakuajan hakemuksiin osoitetuista varoista.

Muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja investointeja ja nuoren viljelijän aloitustukea koskeviin hakemuksiin käytetään niitä varoja, jotka on osoitettu asianomaisena hakuaikana vireille tulleisiin hakemuksiin.

19 §
Aloitustuen määrä

Edellä 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun yrittäjätulovaatimuksen täyttävälle maatalousyrittäjälle aloitustukea voidaan myöntää avustuksena enintään 35 000 euroa ja korkotukena enintään 20 000 euroa. Vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (63/2008) liitteessä 1 tarkoitetuilla A- ja B- tukialueilla Ahvenanmaata lukuun ottamatta voidaan lisäksi myöntää 15 000 euroa lisäkorkotukea.

Muualla maassa 1 momentissa tarkoitettua lisäkorkotukea aloitustuen lisäksi voidaan myöntää vain Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädetyin edellytyksin, ei kuitenkaan Ahvenanmaalla.

Edellä 9 §:n 2 momentin yrittäjätulovaatimuksen täyttävälle maatalousyrittäjälle aloitustukea voidaan myöntää avustuksena enintään 5 000 euroa ja korkotukena enintään 20 000 euroa.

19 a §
Aloitustukeen liittyvä korkotukilaina

Nuoren viljelijän tukeen sisältyvällä korkotuella tuetun lainan enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia 20 §:ssä tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista. Korkotukilainaa maatilan tai maatalousirtaimiston hankintaan voidaan myöntää kuitenkin yhteensä enintään 150 000 euroa.

4 a

Investointituki

21 a §
Tuettavaa investointia koskevat yleiset edellytykset

Investointitukea voidaan myöntää vain sellaisen tuotantotoiminnassa tarpeellisen rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaamiseen, jossa hanke toteutetaan investointikohde huomioon ottaen energiaa ja muita luonnonvaroja tarkoituksenmukaisella tavalla säästäen ja joka käyttöön otettuna ei tarpeettomasti lisää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että investointi toteutetaan investoinnin tarkoitukseen nähden taloudellisella tavalla ottaen huomioon investoinnin käyttö siinä tarkoituksessa, johon tukea haetaan. Taloudellisuutta arvioitaessa on toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten lisäksi otettava huomioon myös investoinnin laatu ja käyttöaika sekä investoinnista aiheutuvat muut kustannukset. Hyväksyttäviin investointikustannuksiin ei kuitenkaan lueta sellaisia hankkeen toteuttamisen laadusta aiheutuvia kustannuksia, jotka eivät ole tavanomaisia eivätkä välttämättömiä tuen kohteena olevassa tuotantotoiminnassa, taikka jotka aiheutuvat luvista, liittymämaksuista tai vastaavista kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään vain sellaisia kokonaiskustannuksia, joissa otetaan huomioon hakijan mahdollisuus käyttää investoinnin toteuttamisessa omia tuotantopanoksia tai, jos investoinnin toteuttaa kokonaan muu kuin hakija, toteuttajan kohtuulliset tuotot.

Tukea voidaan myöntää uuden eläintiloja sisältävän rakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan laajentamiseen vain, jos investoinnin toteuduttua rakennuksessa on sen laajuuteen ja siinä harjoitettuun tuotantoon nähden asianmukainen varavoimajärjestelmä.

21 b §
Hyväksyttävien kustannusten taso

Hyväksyttävät enimmäiskustannukset voivat olla erilaiset maan eri osissa, jos rakentamisen kustannukset eroavat investoinnin kustannuksiin vaikuttavalla tavalla.

Myönnettäessä tukea rakentamista koskevaan investointiin hyväksyttävien enimmäiskustannusten on perustuttava saman ajankohdan kustannustasoon. Jos tukea haettaessa hyväksyttävät enimmäiskustannukset ovat perustuneet eri yksikkökustannuksiin kuin niihin, mitkä ovat voimassa tukea myönnettäessä, tuen hakijalle on varattava tilaisuus oikaista kustannusarvio uusien yksikkökustannusten mukaisiksi.

21 c §
Tuotannon yksikkökokovaatimus eräissä tapauksissa

Myönnettäessä tukea investointiin, joka koskee lypsy-, nauta-, sika-, kana- tai siipikarjataloutta taikka kasvihuoneviljelyä palvelevan tuotantorakennuksen uudisrakentamista tai laajentamista, maatilan tuotantomahdollisuuksien on investoinnin toteuduttua vastattava vähintään tämän asetuksen liitteen mukaista asianomaista tuotannonalaa koskevaa vähimmäisyksikkökokoa.

Jos tilalla harjoitetaan kahteen tai sitä useampaan tuotannonalaan kuuluvaa tuotantoa, tuen myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään yhden tuotannonalan tuotanto vastaa liitteessä edellytettyä vähimmäisyksikkökokoa.

21 d §
Investointihanke

Arvioitaessa investoinnin hyväksyttävyyttä ja investoinnin kustannusten määrää samaan investointiin katsotaan kuuluviksi ne toimenpiteet, jotka yhdessä muodostavat tuotantotoiminnassa tarpeellisen toiminnallisen kokonaisuuden. Tuotannollisesti olennaisesti yhteen kuuluvat toimenpiteet luetaan saman investoinnin osiksi huolimatta siitä, että toimenpiteet toteutetaan eri aikoina. Jos samaan investointiin sisältyy vähäisiä osia, joilla on eri käyttötarkoitus, tukitaso määräytyy investoinnin pääasiallisen käyttötarkoituksen perusteella.

21 e §
Korvaava investointi

Investointiin, joka pelkästään korvaa olemassa olevan rakennuksen tai koneen tai sen osia uudella ajanmukaisella rakennuksella tai koneella ei myönnetä tukea, ellei tuotantokapasiteettia samalla lisätä enempää kuin 25 prosentilla tai ellei kyseisen tuotannon tai teknologian luonnetta samalla muuteta kokonaan.

Maatilarakennuksen täydellistä peruskorjausta tai vähintään 30 vuoden ikäisen maatilarakennuksen purkamista kokonaan ja korvaamista ajanmukaisella rakennuksella ei katsota korvaavaksi investoinniksi. Peruskorjausta pidetään täydellisenä, jos siitä aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 50 prosenttia uuden rakennuksen arvosta.

21 f §
Rakennussuunnitelma

Rakentamista koskevaan investointitukihakemukseen on liitettävä suunnitelma, jossa on oltava:

1) pääpiirustukset;

2) rakennusselostus; ja

3) rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio tai -laskelma.

Rakentamista koskevassa investointitukihakemuksessa on lisäksi oltava rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, jos niitä tarvitaan arvioitaessa rakennuksen toimivuutta ja hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia.

Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin. Suunnitelmassa on lisäksi esitettävä selvitys toiminnan laajentamismahdollisuuksista sekä uudisrakentamisen osalta selvitys korvattavan rakennuksen jatkokäytöstä.

24 §
Muuten kuin rahoituksena myönnetty valtiontuki

Enimmäismäärässä ei kuitenkaan oteta huomioon verovähennyksiä, jollei vähennys kuulu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan mukaiseen hyväksyttyyn tukijärjestelmään. Maanhankintaa koskeva varainsiirtoverovapaus otetaan kuitenkin huomioon sellaisena kuin se on vahvistettu varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetussa laissa (1482/2007) vain nuoren viljelijän aloitustukena myönnetyssä korkotuessa.

25 §
Rahoituksen enimmäismäärä

Jos investointia varten on myönnetty korkotukilainaa taikka muuta rahoitusta kuin tässä asetuksessa tarkoitettua julkista rahoitusta, tämän asetuksen nojalla myönnettävä avustus yhdessä muun julkisen rahoituksen ja korkotukilainan kanssa ei saa ylittää investoinnin hyväksyttyjä kokonaiskustannuksia.

Jos investointiin myönnettävän avustuksen ja korkotukilainan määrä yhteensä ylittää investoinnin hyväksyttävät kustannukset ja ylitys johtuu nuorelle viljelijälle myönnettävän tuen korottamisesta, ylittävä osa avustuksesta myönnetään erillisenä lisäavustuksena. Tukea ei kuitenkaan myönnetä lisäavustuksena niihin investoinnin kustannuksiin, joihin voidaan myöntää tukea 75 prosenttia.

Lisäavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen saaja lisäavustuksen maksua hakiessaan edelleen täyttää rakennetukilain 20 §:ssä tarkoitetut ehdot.

Julkinen rahoitus yhteensä ei saa ylittää hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia vähennettynä kustannusarvion mukaisen oman työn ja muiden omien tuotantopanosten osuudella.

26 a §
Investointituen kohteet ja tuki

Investointituen kohteista, tuen muodosta, tukikelpoisten kustannusten ja tuen enimmäismäärästä sekä mahdollisuudesta hakea investointitukea säädetään valtioneuvoston asetuksella erikseen.

35 §
Hyväksyttävien kustannusten rajoitukset

Rakentamisinvestointien osalta tuettavien kustannusten on perustuttava yksikkökustannuksiin, jos asianomaista kohdetta koskevista yksikkökustannuksista on maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetty.


37 §
Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka johtuvat:


3) koneiden ja laitteiden hankinnasta, jollei hankinta liity uudisrakennus-, laajentamis- tai peruskorjausinvestointiin tai maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (649/2008) 11, 13, 15, 17―19 ja 21 §:ssä tarkoitettuun investointiin;


12 a) investoinnin toteuttamiseen vaadittavan viranomaisen myöntämän luvan maksusta;


14) kustannuksista, jotka ovat syntyneet ennen tukipäätöstä, jos kustannukset eivät liity edellä 14 §:ssä tarkoitettuun rakennussuunnitelmaan tai salaojitusta koskevaan suunnitelmaan.


40 §
Hakuaika

Investointituen hakemisesta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella.

41 §
Menon tosiasiallisuus ja lopullisuus

Jos korkotukilaina on myönnetty kiinteän omaisuuden hankintaan, nuoren viljelijän aloitustukeen liittyvän lainan saa kuitenkin nostaa, jos luovutuskirjaan perustuva vastike maksetaan viimeistään lainan viimeistä erää nostettaessa. Muun maan hankintaan myönnetyn lainan saa nostaa, jos koko rahana maksettava kauppahinta on maksettu viimeistään lainan viimeistä erää nostettaessa ja koko laina käytetty vastikkeen tukikelpoisten erien maksamiseen.


44 a §
Investoinnin lisäavustuksen maksamisen hakuaika ja maksaminen

Lisäavustuksen maksamista haetaan noudattaen, mitä avustuksen viimeisen erän maksamisesta säädetään. Investoinnin lisäavustus maksetaan kerralla vuoden kuluttua avustuksen viimeisen erän maksamista ensiksi seuraavana helmi- tai syyskuun viimeisenä päivänä. Lisäavustuksen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja viimeistään kuukautta ennen lisäavustuksen maksupäivää toimittaa työvoima- ja elinkeinokeskukselle hyväksyttävän selvityksen 25 §:n 3 momentissa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

Lisäavustusta ei makseta, ennen kuin työvoima- ja elinkeinokeskus on saanut 1 momentissa tarkoitetun selvityksen.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2008. Asetusta sovelletaan tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka tulevat vireille tämän asetuksen tultua voimaan.

Edellä 19 §:n 2 momentissa tarkoitettua tukea sellaista maatilaa varten, joka sijaitsee muualla kuin vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (63/2008) liitteessä 1 tarkoitetuilla A- ja B-tukialueilla Ahvenanmaata lukuun ottamatta, voidaan myöntää vain, jos Euroopan yhteisöjen komissio Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista tehdyn asiakirjan ja erityisesti sen 142 artiklan nojalla päätöksellään hyväksyy tuen.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.