640/2008

Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2008

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 24 päivänä huhtikuuta 2008 annetun ympäristöministeriön työjärjestyksen (300/2008) 27 §:n 2 momentti,

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 10 §, 15 §, 19 §:n 1 kohta, 21 §:n 6 kohta, 25 §:n otsikko ja johdantokappale, 26 §:n johdantokappale, 27 §:n 1, 3 ja 4 momenttien johdantokappaleet sekä 5 momentti, 35 §:n 5 momentti, 43 §:n 3 momentti ja 45 §:n 3 momentin suomenkielinen sanamuoto, seuraavasti:

3 §
Ministeriön johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat ministerit, valtiosihteerit, kansliapäällikkö, hallinnollinen ylijohtaja, osastojen ja yksiköiden päälliköt tai heidän ollessa estyneinä heidän sijaisensa sekä henkilöstön edustaja. Ministereiden erityisavustajat osallistuvat kokouksiin. Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja, Metsähallituksen luontopalvelujohtaja sekä alueellisten ympäristökeskusten ja ympäristölupavirastojen edustaja voidaan kutsua asiantuntijana osallistumaan niihin kokouksiin, joissa käsitellään näitä virastoja koskevia merkittäviä asioita. Tarvittaessa voidaan kokoukseen kutsua myös muita asiantuntijoita.


10 §
Hallinnolliset määräykset

Osaston ja yksikön hallinnollisissa määräyksissä määrätään tarkemmin osaston tai yksikön ryhmistä, toiminnan järjestämisestä, johtoryhmästä, henkilöstön tehtävistä ja sijaisuuksista. Osaston tai yksikön päällikkö antaa edellä mainitut hallinnolliset määräykset. Kansliapäällikkö vahvistaa suoraan alaisuudessaan toimivien virkamiesten hallinnolliset määräykset.

15 §
Ryhmän päällikön tehtävät

Ryhmän päällikkö johtaa ryhmän toimintaa ja vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta. Ministeri määrää osaston tai yksikön päällikön esityksestä ryhmän päällikön enintään viiden vuoden määräajaksi tehtävään ilmoittautuneiden henkilöiden Joukosta. Osaston tai yksikön päällikön on ennen esityksen tekemistä neuvoteltava asiasta kansliapäällikön kanssa.

19 §
Hallinnollisen ylijohtajan ratkaisuvalta

Hallinnollinen ylijohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista 13 §:n 1 momentin mukaisissa tehtävissä, jollei asia kuulu ministerin, kansliapäällikön, hallintoyksikön päällikön tai ryhmän päällikön ratkaistaviin,


21 §
Rakennetun ympäristön osaston päällikön ratkaisuvalta

Rakennetun ympäristön osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


6) Itämeri-ohjelmaan 2007–2013 kuuluvien hankkeiden rahoittamista,


25 §
Ryhmän päällikön ratkaisuvalta

Ryhmän päällikkö ratkaisee, jollei jäljempänä toisin säädetä, ryhmään kuuluvat asiat, jotka koskevat:


26 §
Ympäristönsuojeluosaston virkamiesten ratkaisuvalta

Luonnonsuojeluryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


27 §
Hallintoyksikön virkamiesten ratkaisuvalta

Henkilöstö- ja hallintopalvelut -ryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


Aluehallintoryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


Talousryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


Tietohallintoryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ympäristöhallinnon yhteistä tietoturvallisuutta sekä tietoteknisiä palveluita ja järjestelmiä, jolleivät ne ole laajakantoisia ja periaatteellisia.

35 §
Virkamatkamääräykset

Ryhmän päällikkö antaa kotimaan virkamatkamääräykset ryhmänsä virkamiehille vahvistetun määrärahan käyttösuunnitelman puitteissa. Osaston tai yksikön päällikkö antaa kotimaan virkamatkamääräykset ryhmien päälliköille ja muille alaisuudessaan toimiville virkamiehille.


43 §
Valmiuspäällikkö, turvallisuuspäällikkö ja erityistilanteet

Kukin osasto, yksikkö ja ryhmä vastaa virka-aikana omaan toimialaansa kuuluviin erityistilanteisiin liittyvistä asioista. Virka-ajan ulkopuolella erityistilanteiden vastuuhenkilö, joka on päivystysvuorossa, voi neuvoteltuaan asianomaisten osastojen tai yksiköiden päälliköiden kanssa esittää ministeriön kannan kyseiseen erityistilanteeseen liittyvässä ministeriön toimivaltaan kuuluvassa asiassa.

45 §
Vuosilomat

Osastot ja yksiköt huolehtivat oman henkilöstönsä lomien seurannasta. Hallintoyksikkö huolehtii kansliapäällikön suorassa alaisuudessa olevan henkilöstön lomien seurannasta.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2008

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Kansliapäällikkö
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.