629/2008

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2008

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 19 päivänä kesäkuuta 2003 annetun puolustusministeriön työjärjestyksen (585/2003) 28 §:n 10 kohta ja 29 §:n 3 kohta,

muutetaan 4 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentin 4 kohta, 11 §, 12 §:n 2 momentti, 30 § ja 6 luvun otsikko, sellaisina kuin niistä ovat 11 § asetuksissa 1230/2004 ja 358/2005 sekä 12 §:n 2 momentti osaksi asetuksessa 1255/2007, sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 38 a § seuraavasti:

4 §
Ministeriön johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana ministeri ja varapuheenjohtajana kansliapäällikkö sekä osastopäälliköt ja muut ministerin erikseen määräämät virkamiehet. Johtoryhmän sihteerin määrää kansliapäällikkö. Johtoryhmä kokoontuu ministerin tai kansliapäällikön kutsusta.

10 §
Puolustuspoliittinen osasto

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


4) hallinnonalan pitkän aikavälin suunnittelun, monivuotisen toiminnan ja talouden suunnittelun sekä tulosohjauksen perusteiden tuottamista ja yhteensovittamista;


11 §
Hallintopoliittinen osasto

Hallintopoliittisessa osastossa on säädösvalmistelu- ja yleishallintoyksikkö, tietohallintoyksikkö sekä tutkimus- ja kehittämisyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) säädösvalmistelua sekä valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden kansallista voimaansaattamista;

2) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonnan kehittämistä ja yhteensovittamista sekä hallinnonalan oikeudellista ohjausta;

3) tietoyhteiskuntaa, tietohallintoa ja tietojärjestelmiä;

4) hallintopoliittista kehitystä;

5) hallinnonalan toiminnan ja organisaation kokonaiskehittämistä;

6) hallinnonalan tutkimustoimintaa.

Osastoon kuuluu maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) sihteeristö, jonka tehtävistä säädetään maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta annetussa asetuksessa (1073/1975).

Säädösvalmistelua, kansainvälisten velvoitteiden kansallista voimaansaattamista ja laillisuusvalvontaa koskevat asiat ovat suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

12 §
Resurssipoliittinen osasto

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tulosohjausta ja taloussuunnittelua sekä niiden kehittämistä;

2) hallinnonalan kehysehdotuksen laatimista sekä hallinnonalan talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa;

3) talousseurannan toteuttamista;

4) virka- ja työehtosopimustoimintaa sekä henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa;

5) henkilöstövoimavarojen ohjausta ja hallinnonalan muita laaja-alaisia henkilöstöasioita;

6) asevelvollisten, kriisinhallintahenkilöstön ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden etuuksien ja korvausten kehittämistä;

7) hallinnonalan materiaalipolitiikkaa ja hankeohjausta sekä puolustusmateriaaliyhteistyötä;

8) puolustustarvikkeiden vientivalvontaa;

9) ulkomaalaisten yritysostojen vahvistamista;

10) virka- ja työvoima-apua;

11) yhdyskunta- ja ympäristöpolitiikan tuottamista ja ohjausta;

12) kiinteistöhallintoa;

13) puolustusministeriön omistajaohjaukseen kuuluvien yritysten omistajaohjausta sekä Puolustushallinnon palvelukeskuksen ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen ohjausta.

30 §
Erillisen toimintayksikön johtajan ja osaston yksikön johtajan ratkaisuvalta

Erillisen toimintayksikön johtaja ja osaston yksikön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä muulle viranomaiselle yksikön toimialaan kuuluvassa asiassa, joka on merkitykseltään vähäinen.

Lisäksi erillisen toimintayksikön johtaja vahvistaa yksikön henkilöstön vuosiloma-suunnitelman.

6 luku

Nimitykset, sijaisuudet, virkavapaudet sekä virkamatka- ja koulutusmääräykset

38 a §
Virkamatka- ja koulutusmääräykset

Virkamatka- ja koulutusmääräyksen antaa:

1) kansliapäällikölle ja ministerin erityisavustajalle ministeri;

2) osastopäällikölle ja erillisen toimintayksikön johtajalle kansliapäällikkö;

3) osastoon kuuluvan yksikön johtajalle ja yksikköjaon ulkopuoliselle osaston virkamiehelle osastopäällikkö;

4) osastoon kuuluvan yksikön virkamiehelle yksikön johtaja tai hänen määräämänsä virkamies;

5) erillisen toimintayksikön virkamiehelle erillisen toimintayksikön johtaja tai hänen määräämäänsä virkamies;

6) osastojaon ja erillisen toimintayksikköjaon ulkopuoliselle virkamiehelle kansliapäällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2008

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.