621/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetun vakuutusyhtiölain (521/2008) 2 luvun 19 §:n, työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 6 §:n 5 momentin sekä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (398/1995) 20 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä ovat työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 §:n 5 momentti laissa 524/2008 ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 20 §:n 4 momentti laissa 525/2008:

1 §
Perustettavan vahinkovakuutusyhtiön toimintasuunnitelma

Perustettavan vahinkovakuutusyhtiön toimilupahakemukseen liitettävästä toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat pääperiaatteet;

3) yhtiön peruspääoma ja siitä rahana maksettavan osan määrä;

4) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut perustamiskustannukset ja niiden rahoittamiseen tarkoitetut varat;

5) selvitys siitä, mihin Suomen kuntaan yhtiön pääkonttori perustetaan;

6) selvitys eristä, joista takuumäärää vastaava määrä toimintapääomasta muodostuu;

7) selvitys yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallintajärjestelmistä; sekä

8) vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 9 §:ssä tarkoitettuun vahinkovakuutusluokkaan 18 "Matka-apu" sisältyvien riskien osalta voimavarat, jotka luvatun avun tarjoajalla on käytettävissään.

Lisäksi perustettavan vahinkovakuutusyhtiön on liitettävä toimintasuunnitelmaansa seuraavat tiedot tai selvitykset kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen:

1) arvio muista hallintokustannuksista kuin perustamiskustannuksista, erityisesti yleiskuluista ja palkkioista;

2) ennuste tuloslaskelmasta ja taseesta sekä arvio maksuvalmiudesta kultakin toimintasuunnitelman käsittämältä tilikaudelta; sekä

3) arvio käytettävissä olevista varoista, jotka on tarkoitus lukea toimintapääomaan, ja varoista, joilla on tarkoitus kattaa vastuuvelka.

Jos 2 momentissa tarkoitettu ensimmäinen tilikausi on vuotta lyhyempi, tulee sisällytettävien tietojen käsittää tuo lyhyempi tilikausi ja kolme seuraavaa tilikautta.

2 §
Kotimaisen vahinkovakuutusyhtiön toimiluvan laajentaminen

Mitä 1 §:ssä säädetään perustettavan vahinkovakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta, koskee vastaavasti toimintasuunnitelmaa, joka kattaa toiminnan aiotun laajentamisen ja joka on liitettävä vakuutusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun vahinkovakuutusyhtiön toimiluvan laajentamista koskevaan hakemukseen.

Toimiluvan laajentamista koskevassa toimintasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä selvitys yhtiön toimintapääoman ja takuumäärän riittävyydestä yhtiön koko toiminnan osalta toimiluvan laajentamisen jälkeiseltä kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen.

3 §
Toimintasuunnitelma, joka kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön on liitettävä hakemukseen, jolla yhtiö hakee lupaa sivuliikkeen perustamiseksi Suomeen

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun kolmannen maan vakuutusyhtiön, joka harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa, jäljempänä kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiö, sivuliikkeen toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat pääperiaatteet;

3) sivuliikkeen peruspääoma ja siitä vakuudeksi asetettava määrä;

4) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut perustamiskustannukset ja selvitys siitä, että tähän tarvittavat varat ovat käytettävissä Suomessa;

5) selvitys sivuliikkeen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallintajärjestelmistä;

6) arvio käytettävissä olevista varoista, jotka on tarkoitus lukea toimintapääomaan, ja varoista, joilla on tarkoitus kattaa vastuuvelka; sekä

7) selvitys eristä, joista takuumäärää vastaava määrä toimintapääomasta muodostuu.

Lisäksi toimintasuunnitelman tulee sisältää kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen ennuste sivuliikkeen tuloslaskelmasta ja taseesta sekä arvio maksuvalmiudesta. Jos ensimmäinen tilikausi on vuotta lyhyempi, tulee sisällytettävien tietojen käsittää tuo lyhyempi tilikausi ja kolme seuraavaa tilikautta erikseen.

Toimintasuunnitelmaan on liitettävä kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön tuloslaskelma ja tase kultakin viimeksi päättyneiltä kolmelta tilikaudelta. Jos yhtiö ei kuitenkaan ole toiminut vielä kolmea tilikautta, nämä asiakirjat esitetään vain päättyneiltä tilikausilta.

4 §
Kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön toimiluvan laajentaminen

Mitä 3 §:ssä säädetään toimintasuunnitelmasta haettaessa toimilupaa kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön sivuliikkeen perustamiseksi Suomeen, koskee vastaavasti toimintasuunnitelmaa, joka on liitettävä sivuliikkeen toimiluvan laajentamista koskevaan hakemukseen ja joka kattaa toiminnan aiotun laajentamisen.

Toimiluvan laajentamista koskevassa toimintasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä selvitys sivuliikkeen toimintapääoman ja takuumäärän riittävyydestä sivuliikkeen koko toiminnan osalta toimiluvan laajentamisen jälkeiseltä kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen.

5 §
Jälleenvakuutusyhtiön toimintasuunnitelma

Jälleenvakuutusyhtiön toimintasuunnitelmaan sovelletaan, mitä vahinkovakuutusyhtiön ja kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta säädetään 1―4 §:ssä lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 8 kohtaa.

Lisäksi jälleenvakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta on käytävä ilmi:

1) aikooko yhtiö harjoittaa vahinkovakuutuksen jälleenvakuutusta, henkivakuutuksen jälleenvakuutusta vai kaikkea jälleenvakuutustoimintaa; sekä

2) jälleenvakuutusmuodot, joita jälleenvakuutusyhtiö aikoo käyttää jälleenvakuutuksenottajien kanssa tekemissään sopimuksissa.

6 §
Perustettavan henkivakuutusyhtiön toimintasuunnitelma

Perustettavan henkivakuutusyhtiön toimilupahakemukseen liitettävästä toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat pääperiaatteet;

3) yhtiön peruspääoma ja siitä rahana maksettavan osan määrä;

4) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut perustamiskustannukset sekä niiden rahoittamiseen tarkoitetut varat;

5) selvitys siitä, mihin Suomen kuntaan yhtiön pääkonttori perustetaan;

6) selvitys eristä, joista takuumäärää vastaava määrä toimintapääomasta muodostuu;

7) selvitys yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallintajärjestelmistä; sekä

8) selvitys vastuuvelan laskemisessa noudatettavista perusteista.

Lisäksi perustettavan henkivakuutusyhtiön on liitettävä toimintasuunnitelmaansa seuraavat tiedot tai selvitykset kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen:

1) arvio muista hallintokustannuksista kuin perustamiskustannuksista, erityisesti yleiskuluista ja palkkioista;

2) ennuste tuloslaskelmasta ja taseesta sekä arvio maksuvalmiudesta kultakin toimintasuunnitelman käsittämältä tilikaudelta; sekä

3) arvio käytettävissä olevista varoista, jotka on tarkoitus lukea toimintapääomaan, ja varoista, joilla on tarkoitus kattaa vastuuvelka.

Jos 2 momentissa tarkoitettu ensimmäinen tilikausi on vuotta lyhyempi, tulee sisällytettävien tietojen käsittää tuo lyhyempi tilikausi ja kolme seuraavaa tilikautta.

7 §
Kotimaisen henkivakuutusyhtiön toimiluvan laajentaminen

Mitä 6 §:ssä säädetään toimintasuunnitelmasta, kun perustettavalle henkivakuutusyhtiölle haetaan toimilupaa, koskee vastaavasti toimintasuunnitelmaa, joka kattaa toiminnan aiotun laajentamisen ja joka on liitettävä vakuutusyhtiölain 1 luvun 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkivakuutusyhtiön toimiluvan laajentamista koskevaan hakemukseen.

Toimiluvan laajentamista koskevassa toimintasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä selvitys yhtiön toimintapääoman ja takuumäärän riittävyydestä yhtiön koko toiminnan osalta kultakin toimiluvan laajentamisen jälkeiseltä toimintasuunnitelman käsittämältä tilikaudelta.

8 §
Toimintasuunnitelma, joka kolmannen maan henkivakuutusyhtiön on liitettävä hakemukseen, jolla yhtiö hakee lupaa sivuliikkeen perustamiseksi Suomeen

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun kolmannen maan vakuutusyhtiön, joka harjoittaa henkivakuutustoimintaa, jäljempänä kolmannen maan henkivakuutusyhtiö, toimilupaa koskevaan hakemukseen liitettävästä sivuliikkeen toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat pääperiaatteet;

3) sivuliikkeen peruspääoma ja siitä vakuudeksi asetettavan osan määrä;

4) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut perustamiskustannukset ja selvitys siitä, että tähän tarvittavat varat ovat Suomessa käytettävissä;

5) selvitys sivuliikkeen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallintajärjestelmistä;

6) selvitys vastuuvelan laskemisessa noudatettavista periaatteista;

7) arvio käytettävissä olevista varoista, jotka on tarkoitus lukea toimintapääomaan, ja varoista, joilla on tarkoitus kattaa vastuuvelka; sekä

8) selvitys eristä, joista takuumäärää vastaava määrä toimintapääomasta muodostuu.

Lisäksi toimintasuunnitelman tulee sisältää kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen ennuste sivuliikkeen tuloslaskelmasta ja taseesta sekä arvio maksuvalmiudesta.

Toimintasuunnitelmaan on liitettävä kolmannen maan henkivakuutusyhtiön tuloslaskelma ja tase kultakin viimeksi päättyneiltä kolmelta tilikaudelta. Jos yhtiö ei kuitenkaan ole toiminut vielä kolmea tilikautta, nämä asiakirjat esitetään vain päättyneiltä tilikausilta.

9 §
Kolmannen maan henkivakuutusyhtiön toimiluvan laajentaminen

Mitä 8 §:ssä säädetään toimintasuunnitelmasta haettaessa toimilupaa kolmannen maan henkivakuutusyhtiön sivuliikkeen perustamiseksi Suomeen, koskee vastaavasti toimintasuunnitelmaa, joka on liitettävä sivuliikkeen toimiluvan laajentamista koskevaan hakemukseen ja joka kattaa toiminnan aiotun laajentamisen.

Toimiluvan laajentamista koskevassa toimintasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä selvitys sivuliikkeen toimintapääoman ja takuumäärän riittävyydestä sivuliikkeen koko toiminnan osalta kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen.

10 §
Perustettavan työeläkevakuutusyhtiön toimintasuunnitelma

Työeläkevakuutusyhtiön toimilupahakemukseen liitettävään toimintasuunnitelmaan sovelletaan vastaavasti, mitä 6 §:ssä säädetään henkivakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta lukuun ottamatta 6 §:n 1 momentin 1 ja 6 kohtaa. Toimintasuunnitelman tulee sisältää selvitys työeläkevakuutusyhtiön ja muun yhteisön tai luonnollisen henkilön välisistä vakuutusyhtiölain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetuista merkittävistä sidonnaisuuksista.

Lisäksi työeläkevakuutusyhtiön toimintasuunnitelman tulee sisältää kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen arvio vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:n 1―7 kohdassa tarkoitetuista toimintapääomaan luettavista eristä.

11 §
Työeläkevakuutusyhtiön toimiluvan laajentaminen

Mitä 10 §:ssä säädetään toimintasuunnitelmasta, kun perustettavalle työeläkevakuutusyhtiölle haetaan toimilupaa, koskee vastaavasti toimintasuunnitelmaa, joka kattaa toiminnan aiotun laajentamisen ja joka on liitettävä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 6 §:ssä tarkoitettuun toimiluvan laajentamista koskevaan hakemukseen.

Toimiluvan laajentamista koskevassa toimintasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä selvitys yhtiön toimintapääoman riittävyydestä yhtiön koko toiminnan osalta kultakin toimiluvan laajentamisen jälkeiseltä toimintasuunnitelman käsittämältä tilikaudelta.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2008.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Juhani Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.