614/2008

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetun vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 28 §:n, 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 luvun 5 c §:n 2 momentin ja 12 §:n 1 momentin sekä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 maaliskuuta 1995 annetun lain (398/1995) 40 b §:n 1 momentin nojalla,

sellaisina kuin niistä ovat vakuutusyhdistyslain 10 luvun 5 c §:n 2 momentti ja 12 §:n 1 momentti laissa 1320/2004 sekä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 40 b §:n 1 momentti laissa 1321/2004:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätökseen. Asetusta sovelletaan lisäksi emoyrityksen toimintakertomuksessa konsernista esitettäviin tietoihin.

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja sivuliikkeen tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätökseen ja emoyrityksenä olevan vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen toimintakertomuksessa konsernista esitettäviin tietoihin sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997). Mitä tässä asetuksessa säädetään vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätöksestä, koskee myös vakuutusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 8 §:ssä ja vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 1 luvun 6 b §:ssä tarkoitetun vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöksen laatimista ja emoyrityksen toimintakertomuksessa konsernista annettavia tietoja. Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 28 §:n 1 momentissa tarkoitettuun konsernitilinpäätöksen laatimiseen eikä sellaiseen konsernitilinpäätökseen, joka laaditaan vakuutusyhtiölain 8 luvun 22 §:n 2 momentin perusteella.

2 §
Poikkeukset kirjanpitoasetuksen soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1―7 §:ää, 10 §:n 3 ja 4 momenttia, 11 §:n 1 momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2 luvun 1 §:ää, 2 §:n 2―4 momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä 2―6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa sekä 2―5 momenttia, 6 §:n 2 momenttia, 7 a §:n 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9―11 §:ää, 5 luvun 1 ja 4 §:ää, 5 a lukua sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei sovelleta vakuutusyrityksen tilinpäätöksen tai vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

Kirjanpitoasetuksen 3 luvun 1 §:n 1 momenttia, 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia ja 3 §:ää sekä 4 luvun 1 §:ää ei sovelleta vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

Kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen pääasiamiehestä ja hänen sijaisestaan on annettava samat tiedot, jotka kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n 2 momentin perusteella on annettava toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan.

3 §
Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Tytäryrityksenä olevan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tilinpäätös yhdistellään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen tämän asetuksen säännöksiä noudattaen, jos näiden tytäryritysten toimialan osuus ei ylitä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 4 §:n mukaisia kynnysarvoja ja jos vakuutusyhtiölain 8 luvun 22 §:n 2 momentista ei muuta johdu.

2 luku

Tuloslaskelma- ja tasekaavat

4 §
Tuloslaskelma

Vakuutusyrityksen tuloslaskelma sekä vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernin tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

5 §
Tase

Vakuutusyrityksen tase sekä vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernin tase laaditaan liitteen 2 mukaisesti.

3 luku

Toimintakertomus, rahoituslaskelma ja liitetiedot

6 §
Rahoituslaskelma

Vakuutusyhtiölain 8 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja vakuutusyhdistyslain 10 luvun 1 c §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta rahoituslaskelmasta on ilmettävä:

1) liiketoiminnan rahavirta, joka osoittaa, missä määrin vakuutusyritys on pystynyt tilikauden aikana liiketoimintansa avulla tuottamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, tuoton maksamiseen oman pääoman sijoittajille, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta;

2) investointien rahavirrat, jotka osoittavat sen rahavirtojen käytön, jonka yritys on toteuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi; sekä

3) rahoituksen rahavirrat, jotka osoittavat oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

7 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:

1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten sijoitukset ja sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset on arvostettu taseessa;

2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten käyvät arvot on määritetty, ja asianmukaiset perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;

3) jos sijoitus on arvostettu taseessa vakuutusyhtiölain 8 luvun 16 §:n 1―4 momentin tai vakuutusyhdistyslain 10 luvun 5 c §:n 1―4 momentin nojalla käypää arvoaan korkeampaan arvoon, kirjanpitoarvo ja käypä arvo sijoituskohdekohtaisesti tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä perusteltu näyttö siitä, että kirjanpitoarvo myöhemmin jälleen saavutetaan ja mahdolliset muut perustelut sille, että arvonalennusta ei ole tehty;

4) selostus sijoitusomaisuudeksi katsottavien sijoitusten arvonkorotuksia koskevista arvonkorotusrahaston käyttörajoituksista;

5) selostus siirtojen perusteista, jos sijoitusten tuottoja on siirretty tuloslaskelmassa laskelmasta toiseen;

6) selostus laskentamenettelystä, jos vakuutusliikkeen valuuttakurssierot esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa;

7) vakuutusten hankintamenojen jaksotusperiaatteet ja -menetelmät;

8) perustelut käytetyille menetelmille sekä oletuksille korkokannasta, vahinkojen tulevasta selviämisajasta ja korvausvastuuta vastaavien sijoitusten tuottojen tasosta, jos vahinkovakuutusta harjoittava vakuutusyritys on käyttänyt muiden kuin eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskemisessa korkoutusta;

9) selostus henkivakuutusta harjoittavan vakuutusyrityksen vastuuvelan laskennassa käytetyistä laskuperustekorkokannoista;

10) yhteenveto tärkeimmistä oletuksista, jos henkivakuutusta harjoittava vakuutusyritys on käyttänyt muuta kuin sopimuskohtaista laskentamenettelyä;

11) selostus, miten vakuutusyhtiölain 13 luvun 2 §:ssä tarkoitettua kohtuusperiaatetta sovelletaan;

12) selostus vakuutusyhtiölain 8 luvun 30 §:ssä, vakuutusyhdistyslain 10 luvun 12 §:n 5 momentissa ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 40 b §:n 5 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen hakemisen syystä ja vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

13) vakuutusyhdistyslain 10 luvun 12 §:n 7 momentissa ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 40 b §:n 7 momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

14) vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:n 7, 9 ja 10 kohdassa, vakuutusyhtiölain voimaanpanosta annetun lain (522/2008) 17 §:ssä tarkoitetut suostumukset ja poikkeusluvat vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyslain 1 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun suuren vakuutusyhdistyksen ja sivuliikkeen toimintapääomaan luettavista luvanvaraisista eristä sekä tieto, että suostumus tai poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;

15) tunnuslukujen laskentakaavat.

8 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 2―4 kohdassa mainittujen liitetietojen lisäksi:

1) vahinko- ja henkiensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eriteltyinä vakuutussopimusten tekopaikan mukaisesti kotimaasta, ETA-valtioista ja muista valtioista saatuihin tuloihin sekä jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo eriteltynä vahinko- ja henkijälleenvakuutuksesta saatuihin tuloihin;

2) vakuutusmaksutulosta vähennettyjen verojen, julkisten maksujen ja jakojärjestelmämaksujen sekä luottotappioiden erittely;

3) vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo, vakuutusmaksutuotot, korvauskulut ja liikekulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta sekä jälleenvakuuttajien osuus ja vakuutustekninen kate eriteltyinä vakuutusluokkaryhmittäin;

4) henkiensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eriteltynä:

a) yksilöllisiin ja ryhmävakuutusmaksuihin;

b) jatkuviin ja kertamaksuihin;

c) maksuihin sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen, maksuihin sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen ja sijoitussidonnaisen vakuutuksen maksuihin;

5) henkiensivakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulot ja maksetut korvaukset eriteltyinä vakuutuslajeittain sekä suuruudeltaan olennaiset takaisinostot;

6) selvitys tilikautena päätettyjen henkivakuutuksen lisäetujen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäetujen vaikutuksesta vakuutustekniseen laskelmaan;

7) sijoitustoiminnan tuotot eriteltyinä siten, että saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä olevien sijoitusten tuotot eritellään osinko-, korko- ja muihin tuottoihin sekä kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuotot eritellään saman konsernin yrityksiltä ja muilta yrityksiltä saatuihin osinko- ja korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin; lisäksi esitetään arvonalentumisten palautukset ja myyntivoitot sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta;

8) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiinteistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten kuluihin sekä korko- ja muihin vieraan pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, poistoihin ja myyntitappioihin sekä erikseen saman konsernin yrityksille suoritetut korot;

9) toimintokohtaisten kulujen erittely;

10) liikekulut eriteltyinä vakuutusten hankintamenoihin siten, että esitetään erikseen ensivakuutuksen palkkiot, tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet sekä muut vakuutusten hankintamenot kuten, vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutokset, vakuutusten hoitokulut, hallintokulut ja menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet;

11) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tuloslaskelmakaavan yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

9 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 3―6, 8, 9 ja 11 kohdassa mainittujen liitetietojen lisäksi:

1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevista sijoituksista alkuperäinen hankintameno ja käypä arvo; kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet eritellään kiinteistöihin, kiinteistöosakkeisiin saman konsernin yrityksissä, kiinteistöosakkeisiin omistusyhteysyrityksissä ja muihin kiinteistöosakkeisiin;

2) kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, jotka on aktivoitu kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 11 §:n mukaisesti;

3) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eriteltyinä arviointitilikausittain;

4) omassa käytössä olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;

5) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momenttia vastaava erittely kiinteistösijoituksista, sijoituksista saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä, aineettomista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta;

6) tieto joukkovelkakirjojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden jäljellä olevan hankintamenon sisältämästä korkotuotoiksi tai niiden vähennyksiksi jaksotetusta joukkovelkakirjan tai muun vastaavan raha- tai pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotuksesta;

7) taseen erän "Muut lainasaamiset" erittely vakuuksien mukaan;

8) työeläkevakuutusyhtiön eläkelainasaamisten erittely;

9) taseeseen vastaaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;

10) taseen pääryhmän "Sijoitukset" ryhmän "Muut sijoitukset" erän "Muut sijoitukset" erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

11) taseen pääryhmän "Saamiset" erittely tase-erittäin saamisiin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä;

12) taseen pääryhmän "Muu omaisuus" erän "Muu omaisuus" erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;

13) taseen pääryhmän "Siirtosaamiset" erän "Vakuutusten aktivoidut hankintamenot" erittely vahinko-, henki- ja eläkevakuutukseen;

14) sivuliikkeen hallussa olevista yrityksen johon sivuliike kuuluu osakkeista, ja sen emoyrityksen osakkeista tai osuuksista osakelajeittain lukumäärä, yhteenlaskettu nimellisarvo ja hankintameno;

15) erittely 5 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastaavien mahdollisista yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 15 kohdassa tarkoitettu erittely saadaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut vain vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

10 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa mainittujen liitetietojen lisäksi:

1) laskelma voitonjakokelpoisista varoista vakuutusyhtiössä ja vakuutusyhdistyksessä;

2) käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osuus arvonkorotusrahastosta;

3) työeläkevakuutusyhtiön oma pääoma eriteltynä osakkeenomistajille tai takuuosuuden omistajille ja vakuutuksenottajille kuuluviin osuuksiin;

4) taseen pääryhmän "Velat" erittely tase-erittäin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä oleviin velkoihin;

5) taseeseen vastattaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;

6) erittely 5 §:ssä tarkoitetun tasekaavan vastattavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdistelemisellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Liitetietoina esitetään 1 ja 4 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi vakuutusmaksuvastuun osalta seuraavat tiedot:

1) henkivakuutusta ja eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyrityksen vakuutusmaksuvastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot eriteltyinä henkivakuutuksesta ja eläkevakuutuksesta;

2) vahinkovakuutusta harjoittavan vakuutusyrityksen vakuutusmaksuvastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut hankintamenot, jos niiden määrä on suuruudeltaan olennainen;

3) vakuutusmaksuvastuuseen sisältyvä 2 kohdassa tarkoitetun vakuutusmaksuvastuun siirtovastuun täydennys, jos se on suuruudeltaan olennainen;

4) lakisääteisessä eläkevakuutuksessa jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuusta sekä vakuutusmaksuvastuun erittely vastaisiin eläkkeisiin sekä, ositettuun ja osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen.

Liitetietoina esitetään 1 ja 3 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi korvausvastuun osalta seuraavat tiedot:

1) edellisinä vuosina sattuneita vahinkoja varten vuoden alussa varatun korvausvastuun sekä vuoden kuluessa edellisinä vuosina sattuneista vahingoista maksettujen suoritusten ja vuoden lopussa näitä vahinkoja varten vielä varatun korvausvastuun välinen ero, jos ero on olennainen; ero ilmoitetaan eriteltynä vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmittäin ja henkivakuutuksen vakuutuslajeittain;

2) korvausselvittelyssä vakuutusyrityksen haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen vahingoista vakuutusyritykselle jääneet vastavakuudet ja vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset, jos ne on vähennetty korvausvastuusta ja niiden määrät ovat suuruudeltaan olennaiset;

3) vahinkovakuutusta harjoittavan vakuutusyrityksen eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetty korkokanta;

4) vahinkoryhmät, joihin on sovellettu korkoutusta sekä niiden osalta korvausten keskimääräiset selviämisajat, käytetyt korkokannat, korvausvastuun ja jälleenvakuuttajien osuuden osalta vastuun bruttomäärä ennen korkoutusta, korkoutuksen määrä ja vastuun nettomäärä, jos vahinkovakuutusta harjoittava vakuutusyritys on käyttänyt korkoutusta muiden kuin eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun laskemisessa;

5) lakisääteisessä eläkevakuutuksessa jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta sekä korvausvastuun erittely alkaneisiin eläkkeisiin ja tasoitusmäärään.

11 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja muut tiedot

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava vakuutusyhtiö esittää tilinpäätöksen liitetietona seuraavat tunnusluvut tilikaudelta ja neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta tai, jos vakuutusyhtiö ei ole toiminut viittä täyttä tilikautta, sen toiminta-ajalta:

1) liikevaihto;

2) vakuutusmaksutulo;

3) maksetut eläkkeet ja muut korvaukset;

4) sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eriteltynä;

5) asiakashyvitykset;

6) kokonaisliikekulut;

7) sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain;

8) toimintapääoma, toimintapääoma suhteessa vastuuvelkaan ja toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan; tiedot tulee antaa sekä taulukon että kuvan muodossa;

9) taseen vastuuvelka;

10) taseen vastuuvelka ja varojen arvostuserot yhteensä;

11) työntekijän eläkelain (395/2006) mukainen palkkasumma;

12) työntekijän eläkelain mukaisten vakuutuksenottajien lukumäärä;

13) työntekijän eläkelain mukaan vakuutettujen lukumäärä;

14) yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukainen työtulosumma;

15) eläkkeensaajien lukumäärä.

Lisäksi lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava vakuutusyhtiö esittää tulosanalyysin, josta käy ilmi tuloksen muodostuminen ja sen käyttö vastaavalta ajalta kuin 1 momentissa tarkoitetut tunnusluvut ilmoitetaan.

Vahinkovakuutusta ja muuta henkivakuutusta kuin lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavat vakuutusyritykset esittävät tilinpäätöksen liitetietona 4―6 momentissa säädetyt tunnusluvut tilikaudelta ja neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta tai, jos vakuutusyritys ei ole toiminut viittä tilikautta, sen toiminta-ajalta.

Vahinkovakuutusta ja muuta henkivakuutusta kuin lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien vakuutusyritysten yhteiset tunnusluvut ovat seuraavat:

1) liikevoitto tai -tappio ja kokonaistulos;

2) sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eriteltynä;

3) sijoitustoiminnan nettotuoton erittely;

4) sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain;

5) kokonaispääoman tuotto ilman sijoitussidonnaista vakuutusta prosentteina käyvin arvoin arvostettuna;

6) henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana.

Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ovat seuraavat:

1) vakuutusmaksutulo;

2) vahinkosuhde prosentteina;

3) liikekulusuhde prosentteina;

4) yhdistetty kulusuhde prosentteina;

5) toimintapääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa;

6) tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa;

7) vakavaraisuuspääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa;

8) vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta;

9) vastuunkantokyky prosentteina.

Muun henkivakuutuksen kuin lakisääteisen eläkevakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ovat seuraavat:

1) vakuutusmaksutulo;

2) liikekustannussuhde prosentteina;

3) toimintapääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa;

4) tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa;

5) vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta.

12 §
Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä sekä lähipiiriliiketoimia koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt tiedot vakuuksista, vastuusitoumuksista ja taseen ulkopuolisista järjestelyistä sekä 7 b §:n tiedot lähipiiriliiketoimista. Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa säädetään vieraan pääoman eristä, koskee vakuutusteknistä vastuuvelkaa, jälleenvakuutustalletevelkoja, muita velkoja ja siirtovelkoja. Vakuutusyrityksen myöntämiin vakuutuksiin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vastuusitoumuksena.

Vastuusitoumuksista ja vastuista esitetään lisäksi tiedot johdannaissopimuksista johtuvasta vastuusta ja johdannaissopimusten pääasiallisesta käyttötarkoituksesta. Johdannaissopimukset on lisäksi eriteltävä sopimuslajeittain suojaaviin ja ei-suojaaviin sopimuksiin.

13 §
Omistukset muissa yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään:

1) saman konsernin yrityksestä ja omistusyhteysyrityksestä nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio;

2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio, omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai osuuksien kirjanpitoarvo on yli 500 000 euroa taikka osakkeiden ja osuuksien käypä arvo on yli puoli prosenttia vakuutusyrityksen taseen pääryhmän "Sijoitukset" ryhmän "Muut sijoitukset" erän "Osakkeet ja osuudet" käyvästä arvosta; vastaava erittely annetaan myös taseen pääryhmästä "sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset";

3) yrityksestä, jossa vakuutusyrityksellä on rajoittamaton vastuu, nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio ja tieto yritysmuodosta.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös sellaisen henkilön omistukset, joka toimii vakuutusyrityksen lukuun omissa nimissään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tietoa ei tarvitse esittää, jos:

1) vakuutusyritykselle tai omistuksen kohteena olevalle yritykselle aiheutuisi merkittävää haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen perusteet ilmoitetaan; tai

2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja riittävän tiedon antamiseksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua tietoa omasta pääomasta ja voitosta tai tappiosta ei tarvitse esittää, jos:

1) yritys yhdistellään tytär- tai osakkuusyrityksenä vakuutusyhtiön, yhdistyksen tai sen yrityksen, johon sivuliike kuuluu, tai sen emoyrityksen konsernitilinpäätökseen; tai

2) vakuutusyhtiöllä, yhdistyksellä tai sillä yrityksellä, johon sivuliike kuuluu, on vähemmän kuin puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista, eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan tasettaan rekisteröitäväksi.

14 §
Toimintakertomuksessa annettavat tiedot ja muut liitetiedot

Sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa, vakuutusyhtiölaissa, vakuutusyhdistyslaissa, kirjanpitoasetuksessa ja Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (6/2007) säädetään toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa kyseisistä vakuutusyrityksistä tai muista vakuutuslaitoksista esitettävistä tiedoista, toimintakertomuksessa esitetään tiedot

1) rahoitusriskien hallinnan tavoitteista ja menettelytavoista, mukaan luettuna kunkin sellaisen ennakoidun liiketoimen päälajin suojausmenettely, johon sovelletaan suojauslaskentaa,

2) hinta-, luotto-, likviditeetti- ja kassavirtariskeistä,

jos nämä tiedot ovat olennaisia yhtiön varojen, velkojen rahoitusaseman taikka voiton tai tappion arvioimisen kannalta.

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään selvitys vakuutusyhtiölain 8 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista merkittävistä riskeistä ja niiden hallinnasta jaoteltuina vakuutusriskeihin, sijoitusriskeihin, operatiivisiin riskeihin ja muihin riskeihin.

15 §
Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään vahinko- ja henkivakuutusyrityksen toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä sekä tasoitusmäärä. Työeläkevakuutusyhtiöstä esitetään toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä.

Liitetietoina esitetään vahinkovakuutusyrityksen tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä.

16 §
Konserniin kuuluvaa vakuutusyhtiötä koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään liitetiedoista, kotimaiseen ja siihen verrattavaan ulkomaiseen konserniin kuuluvan vakuutusyhtiön tai sivuliikkeen tuloslaskelman tai taseen liitetietoina esitetään:

1) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka, joka laatii suurimman sellaisen yrityskokonaisuuden konsernitilinpäätöksen, johon kirjanpitovelvollinen kuuluu;

2) emoyrityksen nimi ja kotipaikka siinä alakonsernissa, joka sisältyy 1 kohdassa tarkoitettuun konserniin ja johon kirjanpitovelvollinen tytäryrityksenä kuuluu; sekä

3) tieto siitä, mistä jäljennös 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista konsernitilinpäätöksistä on saatavissa.

Jos vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta vakuutusyhtiölain 8 luvun 20 §:n 2 momentin tai vakuutusyhdistyslain 10 luvun 9 §:n 5 momentin perusteella, vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen tuloslaskelman tai taseen liitetietoina on mainittava tämä sekä sen yrityksen nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan konsernitilinpäätökseen vakuutusyrityksen ja sen tytäryritysten tilinpäätökset yhdistellään.

Jos vakuutusyrityksen, johon sivuliike kuuluu, konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta, sivuliikkeen tilinpäätöksen liitetietona on mainittava tästä sekä ilmoitettava sen yrityksen nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan konsernitilinpäätökseen sivuliikkeen tilinpäätös yhdistellään.

4 luku

Konsernitilinpäätös

17 §
Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen kaavat

Sen lisäksi, mitä 4 ja 5 §:ssä säädetään, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen laatimiseen sovelletaan, mitä kirjanpitoasetuksen 1 luvun 8 ja 9 §:ssä ja 10 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään tuloslaskelman ja taseen laatimisesta sekä 11 §:n 3 momentissa nimikkeen poisjättämisestä.

18 §
Toisen toimialan yrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätökseen

Vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen tuloslaskelma- ja tasekaavoihin sisällytetään sellaiset toisen toimialan yrityksen tuloslaskelma- ja tase-erät, jotka ovat tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden tai tase-erien selventämiseksi.

19 §
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen merkitseminen konsernitaseeseen

Kirjanpitolain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitetusta tuloverojen oikaisemisesta ja täydentämisestä johtuva laskennallinen verosaaminen esitetään konsernitaseessa erillisenä eränä saamisten ryhmässä ja laskennallinen verovelka velkojen ryhmässä, jollei niitä merkitä yhdeksi eräksi konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvien kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten verovelkojen tai verosaamisten kanssa.

Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirtojen kertymästä esitetään erillisenä eränä velkojen ryhmässä, jollei sitä merkitä yhdeksi eräksi 1 momentissa tarkoitettujen verovelkojen kanssa.

20 §
Yksittäisen yrityksen tietoja vastaavat liitetiedot ja muut tiedot

Konsernituloslaskelman tai -taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 momentissa, 3 §:n 1 momentin 2―4 kohdassa, 4 §:n 1 momentin 3―6, 8, 9 ja 11 kohdassa, 5 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohdassa, 6 §:n 1 momentissa, 7 §:ssä, 7 a §:n 1 momentissa, 7 b §:ssä ja 8 §:n 1―4 momentissa sekä tämän asetuksen 6―10 §:ssä, 12 ja 13 §:ssä ja 14 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot konsernista. Emoyrityksen toimintakertomuksessa ilmoitetaan 14 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot konsernista.

21 §
Laatimista koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä kirjanpitoasetuksen 4 luvun 2 §:ssä säädetään konsernitilinpäätöksen laatimista koskevista liitetiedoista, liitetiedoissa on selostettava, miten tytär- ja osakkuusyritysten osakkeisiin tai osuuksiin tehtyjä arvonkorotuksia on käsitelty konsernitilinpäätöksessä.

22 §
Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevina liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 4 luvun 3 §:ssä tarkoitetut tiedot.

23 §
Muut liitetiedot

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, konsernituloslaskelman ja -taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 4 luvun 4 §:n 1―6 kohdassa tarkoitetut tiedot.

5 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

24 §
Tase-erittelyt

Tase-erittelyinä luetteloidaan yksityiskohtaisesti ryhmittäin taseeseen tilikauden päättyessä merkityt "Vastaavaa" -puolen erät sekä "Vastattavaa" -puolen eristä pääomalainat, vakuutustekninen vastuuvelka, pakolliset varaukset, jälleenvakuutustalletevelat, velat ja siirtovelat. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tase-erittelyt voidaan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana.

25 §
Varmentaminen

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt on päivättävä, ja laatijoiden on ne allekirjoitettava. Koneelliselle tietovälineelle laadittu erittely varmennetaan laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaisevalla tunnuksella.

6 luku

Erinäiset säännökset

26 §
Kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltaminen

Sellaiseen vakuutusyhtiön ja kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen tilinpäätökseen tai vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätökseen, joka on laadittu kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:n mukaisia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen sekä siitä erilliseen toimintakertomukseen ei sovelleta kirjanpitoasetuksen ja tämän asetuksen säännöksiä lukuun ottamatta kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 a §:ää, 8 §:n 1 momentin 1 kohtaa sekä 2 ―4 momenttia, 4 luvun 3 §:n 1 momentin 1―4 ja 6 kohtaa sekä 4 §:n 6 kohtaa, ja tämän asetuksen, 7 §:n 7―11 ja 13―15 kohtaa, 10 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja 3 momentin 1―3 kohtaa, 4 momentin 1―4 kohtaa, 13 §:n 1―3 momenttia, 14―15 §:ää ja 16 §:n 1 momenttia.

27 §
Vakuutusyhdistyksen toimintakertomuksessa esitettävät tiedot toiminnasta ja sen kehittymisestä

Toimintakertomuksessa annetaan tiedot vakuutusyhdistyksen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksessa esitetään:

1) selostus, joka antaa oikean ja riittävän kuvan liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä vakuutusyhdistyksen taloudellisesta asemasta, mukaan luettuna kuvaus merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä;

2) selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta;

3) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen;

4) arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä;

5) selostus vakuutusyhdistyksen harjoittamasta vakuutusyhdistyslain 1 luvun 5 §:n mukaisesta liitännäistoiminnasta.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava analyysi vakuutusyhdistyksen liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä yhdistyksen taloudellisesta asemasta ja sen on vastattava yhdistyksen laajuutta ja rakennetta. Arvion tulee sisältää keskeisimmät tunnusluvut yhdistyksen liiketoiminnan sekä taloudellisen aseman ja tuloksen ymmärtämiseksi.

Toimintakertomuksessa esitettävään analyysin on tarvittaessa sisällytettävä täydentävää tietoa ja lisäselvityksiä tilinpäätöksessä esitetyistä luvuista.

28 §
Joukkovelkakirjojen ja muiden raha- ja pääomamarkkinavälineiden merkitseminen vakuutusyhdistyksen taseeseen

Joukkovelkakirjat ja muut raha- ja pääomamarkkinavälineet voidaan vakuutusyhdistyslain 10 luvun 5 c §:n 1 momentista poiketen merkitä taseeseen käyttämällä jaksotettua hankintamenoa, joka saadaan jaksottamalla joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi joukkovelkakirjalainan taikka raha- ja pääomamarkkinavälineen juoksuaikana ja merkitsemällä vastaerä joukkovelkakirjalainan taikka raha- ja pääomamarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Jaksotetusta hankintamenosta kirjataan arvonalennus alimman arvon periaatteella tai jaksotettua hankintamenoa alennetaan vain muilla kuin yleisen korkotason vaihtelusta johtuvilla arvonalentumisilla. Jos arvonalennus osoittautuu viimeistään tilikauden päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjattava kulukirjauksen oikaisuksi. Arvostustapa valitaan tase-eräkohtaisesti ja sitä noudatetaan johdonmukaisesti.

29 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 30 päivänä joulukuuta 2002 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1340/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen tilinpäätökseen sekä vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernin tilinpäätökseen siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2009 tai sen jälkeen.

Asetusta sovelletaan vuodelta 2008 laadittaviin tilinpäätöksiin, jos vakuutusyritys soveltaa vakuutusyhtiölain 8 luvun säännöksiä, vuodelta 2008 laadittaviin tilinpäätöksiin ja konsernitilinpäätöksiin.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.