606/2008

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa 689/2001:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion mukaisen maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä ja käyttämisestä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maataloustuotteella Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettuja maa- ja puutarhataloustuotteita sekä hunajaa;

2) suuntaviivalla Euroopan yhteisön maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevia suuntaviivoja vuosiksi 2007―2013 (2006/C 319/01);

3) mainonnalla toimintaa, jonka tavoitteena on saada taloudelliset toimijat tai kuluttajat ostamaan tietty tuote;

4) nimisuojatuotteilla maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 509/2006 sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 510/2006 tarkoitettuja tuotteita;

5) kansallisella laatumerkillä suuntaviivan 153 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja kansallisia laatumerkkejä;

6) maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksella perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annettua komission asetusta (EY) N:o 1857/2006;

7) yleisellä ryhmäpoikkeusasetuksella tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) annettua komission asetusta (EY) N:o 800/2008;

8) pienellä ja keskisuurella yrityksellä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteessä I määriteltyä pientä ja keskisuurta yritystä mukaan lukien maataloustuotteiden tuottajat.

3 §
Avustuksensaaja

Avustusta voidaan myöntää markkinoinnin tai tuotannon kehittämistä koskevia hankkeita toteuttavalle rekisteröidylle yleishyödylliselle yhdistykselle ja julkisoikeudelliselle yhteisölle.

4 §
Avustettavat hankkeet

Avustusta voidaan myöntää laajoihin valtakunnallisiin maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämishankkeisiin, joilla edistetään erityisesti maataloustuotteiden menekkiä, tietämystä laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuuria tai terveellisiä ruokailutottumuksia sekä näihin kokonaisuuksiin liittyvään tiedonvälitykseen.

Hanke voidaan toteuttaa mainontana tai muina markkinoinnin tai tuotannon kehittämistoimenpiteinä, kuten tiedottamisena, selvityksinä, koulutuksena tai elintarvikealan toimijoiden tietojenvaihdon järjestämisenä.

Hankkeen kohderyhmiä voivat olla viljelijät, kuluttajat tai elintarvikealan toimijat, kuten ravintolat, ammattikeittiöt, oppilaitokset, media ja ravitsemusasiantuntijat sekä maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimivat yritykset.

5 §
Hankkeita koskevat yleiset rajoitukset

Terveellisten ruokailutottumusten edistämiseen liittyvissä hankkeissa on noudattava elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1924/2006 ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia sekä terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoja koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä.

Jäsenyys avustuksensaajana toimivassa yhteisössä ei saa olla edellytyksenä hankkeeseen liittyvien palvelujen saamiselle. Suoraan maataloustuotteiden tuottajiin, jalostajiin tai kaupan pitäjiin kohdistuvat hankkeet voivat koskea vain pieniä tai keskisuuria yrityksiä.

6 §
Mainonta

Avustuksen myöntäminen ja käyttäminen mainontaan edellyttää, että toiminta on suuntaviivassa tarkoitettua maataloustuotteiden yleisluonteista mainontaa taikka suuntaviivassa tarkoitettua nimisuojatuotteiden tai kansallisten laatumerkkien mainontaa.

Mainonnan yhteydessä ei saa viitata tuotteiden alkuperään tai tietyn yrityksen tuotteisiin. Nimisuojatuotteiden alkuperään voidaan kuitenkin viitata edellyttäen, että viittaus alkuperään vastaa täysin yhteisön rekisteröimiä viittauksia. Kansallisten laatumerkkien alkuperään voidaan viitata toissijaisena viestinä. Mainonnan tulee olla elintarvikelain (23/2006) 9 §:n ja elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1084/2004) 4 §:n mukaista.

7 §
Tiedotus

Avustuksen myöntäminen ja käyttäminen maataloustuotteiden ravintohyötyjä tai suositeltavia käyttötapoja sekä tuotteita koskevia tieteellisiä tietoja, yleistietoja tai laatujärjestelmiä koskevaan tiedotukseen edellyttää, että toiminta on maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen 15 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaista. Avustuksen myöntäminen ja käyttäminen tietyn alueen maataloustuotteiden tuottajia koskevaan tiedotukseen edellyttää, että toiminta on maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen 15 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaista.

Maataloustuotteita koskevan tiedotuksen yhteydessä ei saa mainita yksittäisiä yrityksiä, tuotemerkkejä tai tuotteiden alkuperää. Nimisuojatuotteiden osalta voidaan kuitenkin mainita tuotteen alkuperä edellyttäen, että viittaus alkuperään vastaa täysin yhteisön rekisteröimiä viittauksia.

8 §
Koulutus, neuvonta ja tietojenvaihto

Avustuksen myöntäminen ja käyttäminen maataloustuotteiden tuottajien neuvontaan, koulutukseen tai tietojenvaihtoon edellyttää, että toiminta on maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen 15 artiklan 2 kohdan a, c tai d alakohdan mukaista.

Avustuksen myöntäminen ja käyttäminen maataloustuotteiden jalostajien tai kaupan pitäjien neuvontaan tai messuille osallistumiseen edellyttää, että toiminta on yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 26 tai 27 artiklan mukaista.

9 §
Avustuksen määrä

Nimisuojatuotteiden ja kansallisten laatumerkkien mainontaa koskevan avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia hyväksyttävistä kuluista.

Maataloustuotteiden jalostajien ja kaupan pitäjien neuvontaan tai messuille osallistumiseen myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tämän momentin mukaisten kustannusten kattamiseen saa käyttää muuta julkista avustusta vain, jos avustusten yhteismäärä ei ylitä tässä momentissa tarkoitettua avustuksen enimmäismäärää.

Muihin kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin toimintoihin myönnettävän avustuksen enimmäismäärä ei saa valtionavustuslain (688/2001) 6 §:n mukaisesti kattaa hyväksyttävien kustannusten täyttä määrää, jollei avustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu.

10 §
Hyväksyttävät kustannukset

Tietojenvaihdon ja messuille osallistumisen hyväksyttävistä kustannuksista säädetään maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen 15 artiklan 2 kohdan d alakohdassa sekä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 27 artiklan 3 kohdassa. Neuvonnan hyväksyttävistä kustannuksista säädetään maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen 15 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 26 artiklassa.

Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin toimintoihin liittyviä hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset sekä hankkeeseen kohdistuvat yleishallinnon ja muut hankkeelle jaettavat kustannukset mukaan lukien poistot. Kustannukset tulee kohdistaa hankkeeseen käytetyn työajan perusteella tai muulla tavoin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Yleishallinnon kulut ja muut hankkeelle jaettavat kustannukset hyväksytään siltä osin, kuin ne voidaan todeta kirjanpidosta ja kohdistaa valtionavustuksella tuettuun toimintaan. Arvonlisävero on hyväksyttävä kustannus vain, jos sitä ei voida vähentää avustuksensaajan toiminnassa. Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole edustusmenot eivätkä edunvalvonnasta aiheutuvat kustannukset.

11 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan avustuksen myöntävältä viranomaiselta tämän vahvistamalla lomakkeella erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Avustusta on haettava ennen hankkeen toteuttamisen aloittamista.

Hakemuksessa tulee esittää seuraavat tiedot:

1) hakijan ja mahdollisen valtionavustuslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun avustuksen siirronsaajan yhteystiedot ja vastuuhenkilöt;

2) hakijan toimintasuunnitelma ja vahvistettu talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta haetaan;

3) hakijan viimeksi päättynyttä tilikautta koskeva toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu;

4) haettavan avustuksen suuruus ja selvitys hankkeeseen haetuista muista julkisista tuista;

5) tiedot hakijan aikaisempina vuosina vastaavantyyppisiin hankkeisiin saamista avustuksista;

6) hankesuunnitelma.

Hankesuunnitelmassa tulee esittää seuraavat tiedot:

1) hankkeen tavoitteet;

2) hankkeen toteuttamistapa, kohderyhmät ja aikataulu;

3) hankkeen rahoitussuunnitelma ja talousarvio;

4) hankkeen tavoitteiden toteutumisen seurantatapa ja siinä käytettävät mittarit.

12 §
Selvitys valtionavustuksen käytöstä

Avustuksensaajan on annettava avustuksen myöntävälle viranomaiselle selvitys avustuksen käytöstä kolmen kuukauden kuluessa avustettavan toiminnan päättymisestä.

Selvityksessä tulee esittää seuraavat tiedot:

1) hakijan ja mahdollisen avustuksen siirronsaajan toimintakertomus ja tilinpäätös;

2) tilintarkastajan lausunto siitä, onko avustus käytetty avustuspäätöksen mukaisesti ja siitä, ovatko avustuksen myöntäjälle annetut tiedot varojen käytöstä yhtäpitävät avustuksensaajan kirjanpidon kanssa;

3) selvitys hankkeen toteuttamistavasta ja sen tavoitteiden toteutumisesta hakemuksessa ilmoitettujen mittarien mukaisesti;

4) selvitys avustuksen käytöstä hakemuksen mukaisen talousarvion erittelyn mukaisesti;

5) näytekappaleet kaikesta avustuksella rahoitetusta aineistosta;

6) selvitys avustuksen mahdollisesta siirrosta ja tätä koskevan sopimuksen jäljennös;

7) selvitys hankintojen tarjouskilpailu- ja valintamenettelyistä.

Avustuksen saajan ja mahdollisen avustuksen siirronsaajan tulee pitää hankkeesta kirjanpitolain (1336/1997) mukaista kirjanpitoa erillisellä kustannuspaikalla tai muulla tavalla siten, että tuen käytön valvonta on vaikeudetta mahdollista. Tuen saajan on säilytettävä kaikki tuettavan hankkeen toteuttamiseen liittyvät tositteet kirjanpitolain mukaisesti.

13 §
Viranomaiset

Avustuksia koskevat hakemukset käsittelee ja avustuksen myöntää maa- ja metsätalousministeriö. Avustuksen maksatuksen hoitaa Maaseutuvirasto.

14 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä syyskuuta 2008.

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on Euroopan yhteisön valtiontukia koskevan ilmoitusmenettelyn loppuun saattaminen siten, ettei Euroopan yhteisön komissio vastusta tässä asetuksessa säädettyjä avustuksen myöntämisen edellytyksiä. Tämän asetuksen mukaista avustusta voidaan myöntää vuoden 2013 loppuun saakka.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetusta avustuksesta annettu valtioneuvoston asetus (861/2003). Avustukseen, joka perustuu ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyyn päätökseen, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.