592/2008

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2008

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Suomalaisen laivanrakennuksen kilpailukyvyn ja innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen innovaatioihin talousarvion mukaisesti.

Avustuksen on täytettävä kulloinkin voimassa olevassa komission tiedonannossa laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskeviksi puitteiksi sekä Euroopan yhteisöjen komission Suomen laivanrakennusteollisuuden innovaatiotukiohjelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä (Valtiontuki N:o N28/2008) tarkoitetut edellytykset.

Valtionavustuksesta on lisäksi voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 §
Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle laivanrakennusyritykselle, laivankorjausyritykselle ja laivakonversioyritykselle.

3 §
Avustuksen myöntämisen perusteet

Avustusta voidaan myöntää:

1) uuden alustyypin kehittämiseen ja suunnitteluun;

2) aluksen innovatiivisiin osiin, jotka voidaan erottaa aluksesta erillisinä osina; sekä

3) innovatiivisten tuotanto-, suunnittelu- tai logistiikkamenetelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hanke toteutetaan Suomessa;

2) avustuksen saajalla arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan; ja

3) hankkeen voidaan olettaa toteutuvan vuoden 2015 loppuun mennessä.

4 §
Hyväksyttävät kustannukset

Avustusta voidaan myöntää, jos:

1) kustannukset liittyvät sellaisten innovatiivisten tuotteiden tai menetelmien teolliseen sovellukseen, jotka ovat teknisesti uusia tai olennaisesti kehittyneempiä kuin Euroopan yhteisössä laivanrakennusalalla yleisesti käytettävissä olevat parhaat tuotteet tai menetelmät ja joihin liittyy tekninen tai teollinen riski; ja

2) kustannukset ovat yksinomaan hankkeen innovatiivisen osan investointi-, suunnittelu- tai testauskustannuksia.

Yksinomaan teknisen innovoinnin varmistamisesta aiheutuvat ylimääräiset tuotantokustannukset voivat olla poikkeuksellisesti avustuskelpoisia edellyttäen, että ne rajoittuvat tarvittavaan vähimmäismäärään.

5 §
Avustuksen enimmäismäärä

Avustus voi olla enintään 20 prosenttia 4 §:ssä tarkoitetuista hyväksyttävistä kustannuksista. Jos hankkeeseen on myönnetty muuta valtion tukea tai Euroopan yhteisön varoja, näiden ja tässä asetuksessa tarkoitetun avustuksen yhteismäärä ei saa ylittää avustukselle säädettyä enimmäismäärää.

Avustusta ei myönnetä hankkeisiin, joissa avustuksen kokonaismäärä nousee yli 150 euron laivan kompensoitua bruttovetoisuustonnia kohti tai on yli viisi miljoonaa euroa 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.

6 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan työ- ja elinkeinoministeriöltä. Hakemus on jätettävä ennen kuin hakija tekee sitovan sopimuksen hankkeesta tai ryhtyy toteuttamaan innovatiivista menetelmää.

Hakemukseen on liitettävä määrällisten tietojen lisäksi laadullinen kuvaus innovaatiosta sekä 7 §:ssä tarkoitettu lausunto.

7 §
Hanketta koskeva lausunto

Hakemukseen on liitettävä hakijan Valtion teknilliseltä tutkimuskeskukselta tai muulta vastaavalta, puolueettomalta tutkimuslaitokselta hankkima lausunto siitä, että hanke koskee:

1) sellaista tuotetta tai menetelmää, joka on teknisesti uusi tai olennaisesti kehittynyt verrattuna Euroopan yhteisössä laivanrakennusalan kehittyneimpään tekniikan tasoon;

2) hanke on 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu; ja

3) kustannukset ovat 4 §:ssä tarkoitettuja.

Lausunnossa on lisäksi oltava lausunnon antajan selvitys sekä vakuutus lausunnon antajan puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta suhteessa avustuksen hakijaan.

8 §
Avustuspäätös

Avustuksen myöntää työ- ja elinkeinoministeriö.

Avustus voidaan myöntää jo hankkeen tarjouskilpailun ollessa vireillä sillä edellytyksellä, että hakija tekee hankkeesta myöhemmin sitovan sopimuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi asettaa avustuspäätöksessä tarkempia ehtoja ja rajoituksia avustuksen maksamiselle ja käytölle.

9 §
Avustuksen maksaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa avustuksen erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan, myöntämispäätöksessä asetettujen tarkempien ehtojen ja rajoitusten sekä hyväksyttävän selvityksen perusteella.

Avustusta ei makseta ennen kuin hankkeesta on tehty sitova sopimus.

Avustuksesta enintään 80 prosenttia maksetaan suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Maksut suoritetaan kolmessa erässä hankkeen etenemisvaiheen perusteella. Hankkeen eteneminen on osoitettava asianmukaisella tavalla. Loput 20 prosenttia avustuksesta maksetaan hankkeen loppuunsaattamisen jälkeen hakijan osoittamien tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten perusteella.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Asetusta sovelletaan hankkeeseen, joka toteutuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

Asetusta sovelletaan myös 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen menetelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta aiheutuneiden kustannusten avustamiseen, milloin kustannukset ovat syntyneet enintään 12 kuukautta ennen tämän avustuksen hakemista tai enintään 12 kuukautta ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2008

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Johtaja
Risto Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.