556/2008

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 6 ja 7 §, 8 §:n 3 momentti, 10 §, 19 §:n 2―4 momentti, 20 §:n 1 ja 3 momentti, 21 §:n 2 ja 6 momentti, 23 §:n otsikko sekä 2 ja 4 momentti, 26 §:n 1 momentti, 28 §:n 1, 4, 5, 7 ja 8 momentti, 29 §:n 1 momentti, 33 §:n 2 momentti, 39 a §:n 1 momentti, 39 b §:n 1 momentti ja 3 momentin 1 kohta, 40 §:n 1 ja 2 momentti, 41 § ja 47 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 ja 10 § asetuksessa 1168/1999, 7 § asetuksessa 1243/1997, mainitussa asetuksessa 1168/1999 sekä asetuksessa 882/2004, 8 §:n 3 momentti mainitussa asetuksessa 1243/1997, 21 §:n 2 momentti, 23 §:n otsikko sekä 2 ja 4 momentti, 28 §:n 1, 4 ja 7 momentti, 29 §:n 1 momentti ja 33 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 1243/1997, 19 §:n 2―4 momentti ja 26 §:n 1 momentti asetuksessa 814/2003, 20 §:n 1 momentti asetuksessa 806/2002, 20 §:n 3 momentti asetuksessa 778/2007, 28 §:n 5 ja 8 momentti asetuksessa 2/1996, 39 a §:n 1 momentti sekä 39 b §:n 1 momentti ja 3 momentin 1 kohta sekä 47 §:n 2 momentti asetuksessa 570/2002, 40 §:n 1 ja 2 momentti asetuksessa 264/2003 sekä 41 § mainituissa asetuksissa 570/2002 ja 882/2004, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 2/1996 ja asetuksessa 720/1998, uusi 4 ja 5 momentti, 28 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa asetuksissa 2/1996 ja 1243/1997, uusi 9 momentti sekä asetukseen uusi 39 c § seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan kuljettajan ammattipätevyydellä kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), jäljempänä ammattipätevyyslaki, säädettyä kuorma- tai linja-auton kuljettajalta vaadittavaa ammattipätevyyttä, perustason ammattipätevyydellä mainitussa laissa säädettyä kuorma- tai linja-auton kuljettajalta vaadittavaa perustason ammattipätevyyttä sekä linja-auton kuljettajan ammatillisella perustutkinnolla mainitun lain 9 §:n mukaista perustutkintoa.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan automaattivaihteisella ajoneuvolla ajoneuvoa, jossa ei ole kytkinpoljinta tai, jos kysymyksessä on moottoripyörä, käsin käytettävää kytkinvipua.

6 §
Ajo-oikeuden laajuuden osoittavat merkinnät

Ajokorttilupa saadaan myöntää 2 momentissa säädetyin poikkeuksin seuraavin ajooikeuden laajuuden osoittavin merkinnöin:

A
B
BE
A B
A BE
B C
A B C
BE C
A BE C
BE CE
A BE CE
B D
A B D
BE D
A BE D
BE DE
A BE DE
B C D
A B C D
BE C D
A BE C D
BE C DE
A BE C DE
BE CE DE
A BE CE DE
M
T
MT

Jos ajokorttilupa myönnetään A1-, C1- tai D1-luokkaa varten, korvataan 1 momentissa tarkoitettu luokkaa A koskeva merkintä merkinnällä A1, luokkaa C koskeva merkintä merkinnällä C1 ja luokkaa D koskeva merkintä merkinnällä D1. Jos C-luokan ajo-oikeuden haltijalle myönnetään ajokorttilupa C1E-luokkaa varten tai D-luokan ajo-oikeuden haltijalle D1E-luokkaa varten, lisätään kysymyksessä olevan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta vastaava merkintä ennen 1 momentissa tarkoitettua luokkaa C tai D koskevaa merkintää.

7 §
Ajo-oikeuden laajuus

Ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa sellaista ajoneuvoa, jonka luokkaa vastaava ajo-oikeus hänellä on. A-luokka sisältää A1-luokan, C-luokka C1-luokan ja D-luokka D1-luokan ajoneuvojen ajo-oikeuden.

Ajo-oikeuden haltija saa kuitenkin 1 momentista poiketen kuljettaa muualla Suomessa kuin Ahvenanmaan maakunnassa myös muita ajoneuvoja seuraavasti:

1) A1-, A- tai B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös M- ja T-luokan ajoneuvoa;

2) E-luokan tutkinnon suorittaja, jolla on vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus, saa kuljettaa tutkinnossa käytettävän ajoneuvoyhdistelmän kuljettajantutkintoon ja sieltä takaisin lyhintä soveltuvaa reittiä käyttäen;

3) ajoneuvojen huolto- ja korjaustyötä tekevä, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa suorittaa D- tai D1-luokan ajoneuvon tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmän huolto- tai korjaustoimenpiteen edellyttämän siirron tai koeajon D- tai D1-luokan ajoneuvolla ilman matkustajia tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä ilman kuormaa;

4) liikenteenvalvoja, jolla on B-luokan ajo-oikeus, saa valvontatehtävän sitä vaatiessa koeajaa tai siirtää A1- ja A-luokan ajoneuvoa;

5) poliisi-, tulli- tai rajavartiomies, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa liikennevalvonta- tai muun valvontatoimenpiteen sitä vaatiessa koeajaa tai siirtää D- tai D1-luokan ajoneuvoa tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmää;

6) ajoneuvon katsastaja tai tyyppihyväksynnän suorittaja, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa koeajaa D- tai D1-luokan ajoneuvoa tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmää sen katsastamiseen tai tyyppihyväksymiseen kuuluvassa koeajossa;

7) paloauton tai pelastusauton kuljettaja, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa tässä tehtävässä toimiessaan ja hälytystehtävän sitä vaatiessa kuljettaa D- tai D1-luokan ajoneuvoa taikka E-luokan ajoneuvoyhdistelmää.

8 §
Ajo-oikeutta koskevat erityiset rajoitukset

Sillä, joka on suorittanut kuljettajantutkinnon ajokokeen tai käsittelykokeen automaattivaihteisella ajoneuvolla, on oikeus kuljettaa vain tutkinnon luokkaa vastaavaa automaattivaihteista ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää, jonka vetoauto on automaattivaihteinen, jos tutkinto on suoritettu ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseksi.

10 §
Ikävaatimukset

Ajokortin saamisen vähimmäisikä on:

1) A1-luokassa 16 vuotta;

2) A-, B- ja BE-luokassa 18 vuotta;

3) C-, C1-, CE- ja C1E-luokassa 18 vuotta;

4) D-, D1-, DE- ja D1E-luokassa 21 vuotta, taikka D- ja D1-luokassa 18 vuotta, jos henkilö on suorittanut linja-auton kuljettajan ammatillisen perustutkinnon ja hänellä on perustason ammattipätevyys; sekä

5) M- ja T-luokassa 15 vuotta.

CE-, C1E, D- ja D1-luokassa vaatimuksena on 18 vuoden vähimmäisiän lisäksi, että ajokortin saaja on saanut 19 §:n 4 momentissa tarkoitetun jatko-opetuksen. Jos ajokortin saajalla on ennestään ulkomailla myönnetty vastaavan luokan ajokortti, vaatimuksena on, että auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti on ollut voimassa vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 18 vuotta.

19 §
Opetuksen tavoite ja toteuttaminen

Opetusta annettaessa on noudatettava yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2000/56/EY liitteen II, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2008/65/EY, säännökset täyttävää opetussuunnitelmaa, jonka Ajoneuvohallintokeskus on vahvistanut. Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi opetuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö aihekokonaisuuksittain opetuksen eri vaiheissa, opetukselliset periaatteet sekä opetuksen järjestäminen käytännössä.

Opetuksessa on annettava tiedot liikennejärjestelmästä, sen toiminnasta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen vaikuttavista muista tekijöistä. Oppilaalle on opetettava liikennesäännöt, liikennemerkit ja muut liikennettä koskevat määräykset sekä moottorikäyttöisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän oikea käyttötapa sen kuljettamisen erityispiirteet huomioon ottaen.

Kuljettajaopetus B-luokkaan kuuluvan auton ajo-oikeuden saamiseksi annetaan kahdessa vaiheessa. Kuljettajaopetuksen toisessa vaiheessa (jatko-opetus) syvennetään kuljettajaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa opittuja ja lyhytaikaisen ajo-oikeuden aikana harjoiteltuja tietoja ja taitoja sekä lisätään valmiutta vaikeissa olosuhteissa ajamisessa ja liikenteen tavallisimpien vaaratilanteiden ennakoimisessa ja välttämisessä.

20 §
Oppilaan ottaminen autokouluun

Oppilaan saa ottaa autokouluun aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin hän täyttää ajokortin saamiselle säädetyn vähimmäisiän. Ajo-opetusta muulla kuin kevyellä moottoripyörällä saa A-luokan ajo-oikeuden saamiseksi antaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin oppilas täyttää 18 vuotta. C1-, C-, D1- tai D-luokan kuljettajaopetukseen tulevalla on oltava vähintään B-luokan ajooikeus ja C1E-, CE-, D1E- tai DE-luokan opetukseen tulevalla vetoauton ajo-oikeus.


Mitä 1 momentissa säädetään oppilaan ottamisesta autokouluun, ei sovelleta annettaessa kuljettajaopetusta C1-, C-, C1E-, CE-, D1- tai D-luokan ajo-oikeuden saamiseksi 47 §:n 2 momentissa tarkoitetun ammatillisessa oppilaitoksessa Opetushallituksen valvonnassa tapahtuvan kuorma- tai linja-autonkuljettajan perustutkintokoulutuksen yhteydessä.

21 §
Opetuslupa

Opetuslupa voidaan tieliikennelain 68 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla myöntää C1-, C-, D1-, D-, C1E-, CE-, D1E- tai DE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi annettavaa kuljettajaopetusta varten. Opetusluvan myöntäminen autonkuljettajan ammattiopetukseen rinnastettavan työnantajan antaman koulutuksen yhteydessä edellyttää kuljetusalan tutkintoon valmistavan koulutuksen oppisopimusta. Opetettavalla on oltava vähintään B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus ja ajoneuvoyhdistelmällä opetusta annettaessa vetoauton ajooikeus.


Opetusluvalla annettavasta opetuksesta, opetusajoneuvon ajohallintalaitteista ja opetusajoneuvon kuljettajasta ajo-opetuksessa on soveltuvin osin voimassa, mitä autokouluopetuksesta säädetään.

23 §
Ajoneuvon kuljettaja ja kuormitus ajo- opetusta annettaessa sekä opetusajoneuvon tunnus

D1- tai D-luokan ajoneuvolla ajo-opetusta annettaessa opettaja katsotaan kuljettajaksi, jos oppilaalla on B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus. Jos D1- tai D-luokan ajo-opetuksessa olevalla oppilaalla on C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, hänet katsotaan kuljettajaksi. E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä ajo-opetusta annettaessa oppilaalla on oltava vetoauton ajo-oikeus ja hänet katsotaan kuljettajaksi. Ammatillisen koulutuksen yhteydessä annettavaa ajo-opetusta koskevista poikkeuksista säädetään 47 §:n 2 momentissa.


Ajo-opetusta annettaessa ja moottoripyörällä ajoa harjoiteltaessa ajoneuvossa on oltava opetusajoneuvon tunnus. Ajo-opetuksen aikana saa E-luokan ajoneuvoyhdistelmässä olla kuormaa ja D1- tai D-luokan ajoneuvossa oppilaan ja opettajan lisäksi enintään seitsemän ajo-oppilasta tai opetushenkilöstöön kuuluvaa. Ajo-opetuksen aikana ei kuitenkaan saa kuljettaa tavaraa korvausta vastaan.


26 §
Kuljettajantutkinnon tavoite ja toteuttaminen

Kuljettajantutkinnossa on yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2000/56/EY liitteen II, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2008/65/EY, määräysten mukaisesti todettava, että tutkinnon suorittaja hallitsee kuljettajaopetukseen sisältyvät asiat sekä kykenee soveltamaan niitä ja toimimaan liikenteessä turvallisesti ja joustavasti.


28 §
Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja täyttää 10 §:n 1 momentin tai 8 §:n 1 momentin ikävaatimuksen;

2) C1E-, CE-, D1- tai D-luokan tutkinnon suorittaja täyttää 18 vuoden vähimmäisikävaatimuksen lisäksi 10 §:n 2 momentin vaatimuksen jatko-opetuksen saamisesta tai ulkomailla annetun ajokortin omistamisesta määräajan;

3) tutkinnon suorittajalla on tutkinnon luokkaa vastaava ajokorttilupa, jota ei kuitenkaan vaadita, jos kysymyksessä on 30 §:n 2 momentissa tarkoitettu poliisin määräämä ajokoe tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajokokeen suorittaminen, kun tutkinnon suorittajalla on A-luokan ajo-oikeus;

4) tultaessa tutkintoon 4 momentin 2 kohdan, 5 momentin 2 kohdan, 7 momentin 2 kohdan tai 8 momentin 2 kohdan perusteella tutkinnon suorittaja on saavuttanut perustason ammattipätevyyden vähintään vuosi ennen tutkintoon tuloa tai vähintään kaksi vuotta ennen tutkintoon tuloa, jos perustason ammattipätevyys on saavutettu nopeutetulla koulutuksella, eikä tutkintoon tulija ole tutkintoa edeltäneen vuoden aikana suorittanut jotakin muuta mainituista tutkinnoista;

5) tutkinnon suorittaja täyttää muut tutkinnon luokkaa koskevat 2―8 momentissa säädetyt vaatimukset.


C- ja C1-luokan tutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on vähintään B-luokan ajoneuvon Suomessa saatu ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; tai

2) C-luokan tutkintoa suoritettaessa tutkinnon suorittajalla on:

a) Suomessa saatu C1-luokan ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; ja

b) voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys ja hän on saanut sitä täydentävän määrän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljettajaopetusta; taikka

3) tutkinnon suorittajalla on tai on ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti.

D- ja D1-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on vähintään B-luokan Suomessa saatu ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; tai

2) tutkinnon suorittajalla on:

a) D-luokan tutkintoa suoritettaessa C1-, C tai D1-luokan ajoneuvon ajo-oikeus tai D1-luokan tutkinnossa C1- tai C-luokan ajooikeus; ja

b) voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys ja hän on saanut sitä täydentävän määrän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljettajaopetusta; taikka

3) tutkinnon suorittajalla on tai on ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti.


CE- tai C1E-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on Suomessa saatu vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; tai

2) tutkinnon suorittajalla on:

a) Suomessa saatu vetoauton ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti, ja

b) voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys ja hän on saanut sitä täydentävän määrän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljettajaopetusta; taikka

3) tutkinnon suorittajalla on tai on aikaisemmin ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti.

DE- ja D1E-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on Suomessa saatu vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; tai

2) tutkinnon suorittajalla on:

a) Suomessa saatu vetoauton ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; ja

b) voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys ja hän on saanut sitä täydentävän määrän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljettajaopetusta; taikka

3) tutkinnon suorittajalla on tai on aikaisemmin ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti.

29 §
Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen

Kuljettajantutkintoon ilmoittautuvan on esitettävä luotettava selvitys henkilöllisyydestään ja:

1) todistus enintään kuusi kuukautta aikaisemmin saadusta kuljettajaopetuksesta; tai

2) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu todistus teoriaopetuksen saamisesta ja vähintään yksi ja enintään kolme kuukautta aikaisemmin myönnetty harjoituslupa; taikka

3) selvitys suoritetusta kuljettajantutkinnosta tai hänelle Suomessa aikaisemmin myönnetystä ajokortista tai ulkomailla annettu ajokortti; ja lisäksi

4) todistus jatko-opetuksen saamisesta tai selvitys ammattipätevyydestä ja sen saamisen ajankohdasta, jos jatko-opetuksen saaminen tai ammattipätevyys on kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä;


33 §
Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA- valtiossa annettu ajokortti

Edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta ei kuitenkaan ole, jos ajokortin haltija on ajokiellossa jossakin mainitussa momentissa tarkoitetuista valtioista tai jos ajokortti on siihen tehdyn merkinnän mukaan vaihdettu uutta kuljettajantutkintoa suorittamatta sellaisen 34 §:n 3 momentissa tarkoitetussa valtiossa annetun ajokortin perusteella, joka ei oikeuta ajamaan Suomessa. Alle 21-vuotiaan D1- tai D-luokan ajokortin haltijan ajo-oikeus on voimassa Suomessa vain, jos sen haltija täyttää 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momentissa säädetyt vaatimukset. Suomessa vakinaisesti asuvan ajokortin haltijan oikeus D- tai D1-luokan ajoneuvon ja CE-, C1E-, DE- tai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen lakkaa ajokortin haltijan täyttäessä 70 vuotta.


39 a §
Autokoululupaa koskevat hakemukset

Autokoululupaa haetaan kirjallisesti koulun sijaintipaikan lääninhallitukselta. Hakemuksessa on mainittava autokoulun aiottu sijaintikunta ja CE-, C1E-, D- tai D1-luokan kuljettajaopetusta annettaessa autokoulun päätoimipaikan aiottu sijaintikunta, opetustoiminnasta vastaava johtaja ja ne ajoneuvoluokat, joita koskevan ajo-oikeuden saamiseksi autokoulussa annetaan kuljettajaopetusta.


39 b §
Autokoululuvan myöntäminen ja uudistaminen sekä autokoululupaa koskevat ilmoitukset

Uudistamista koskevaa hakemusta ratkaistaessa on luvan myöntämisedellytysten lisäksi otettava huomioon se, miten hakija on hoitanut autokoululupansa mukaisen autokoulutoiminnan.


Autokoululupaan on merkittävä:

1) koulun opetustilan tai opetustilojen sijaintikunta ja C1E-, CE-, D1- tai D-luokan kuljettajaopetusta annettaessa kunta, jossa autokoulun päätoimipaikan opetustila sijaitsee;


39 c §
Autokoululuvan toimialue

Autokoululupa oikeuttaa teoriaopetuksen järjestämiseen siinä kunnassa, joka on merkitty lupaan autokoulun opetustilan tai opetustilojen sijaintikunnaksi, jollei opetuksen järjestelystä toisin säädetä.

C1E-, CE-, D1-, D-, D1E- tai DE-luokan opetukseen myönnetty autokoululupa oikeuttaa teoriaopetuksen järjestämiseen muuallakin kuin autokoulun opetustilassa koko valtakunnan alueella, Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

40 §
Autokoulun opetushenkilöstö

Autokoulussa on oltava opetustoiminnasta vastaava johtaja, joka ohjaa ja kehittää koulussa annettavaa opetusta, vastaa opetuksen sisällöstä ja opetustoiminnan hoitamisesta säännösten ja lupaehtojen mukaisesti sekä muutoinkin tosiasiallisesti toimii tehtävässään. Järjestettäessä 39 c §:n 2 momentissa tarkoitettua opetusta muualla kuin autokoulun sijaintikunnan opetustilassa, autokoulun on nimettävä opetusta varten vastaava opettaja ja ilmoitettava siitä valvovalle tutkinnon vastaanottajalle. Autokoulussa on oltava koulun oppilasmäärään nähden riittävä opetushenkilöstö.

Autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan on täytettävä 39 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa säädetyt vaatimukset ja hänellä on oltava niiden ajoneuvoluokkien ajo-oikeus, joita koskevan ajo-oikeuden saamiseksi autokoulussa annetaan kuljettajaopetusta. Ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa ja sen ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus, jolla opetusta annetaan. Muulla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa tai autokoulua valvovan tutkinnon vastaanottajan Ajoneuvohallintokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymä opetusalan koulutus ja käytännön kokemus. Tutkinnon vastaanottajan on hyväksyttävä opettajan pätevyys ennen opetustoimintaan ryhtymistä.


41 §
Autokoulun opetustila sekä opetusmateriaali ja -välineet

Tutkinnon vastaanottajan on hyväksyttävä autokoulun opetustila ennen sen käyttöönottoa. Jos 39 c §:n 2 momentissa tarkoitettua opetusta annetaan muualla kuin autokoulun opetustilassa, autokoulun on ennen opetuksen aloittamista ilmoitettava opetuksen antopaikka sille tutkinnon vastaanottajalle, jonka toimialueella tila sijaitsee. Tilan tulee soveltua annettavaan opetukseen. Ajoneuvohallintokeskus antaa tarvittaessa opetukseen käytettävää tilaa koskevat ohjeet.

Autokoulussa on oltava opetuksen antamiseen tarvittavat ajoneuvot, joiden tulee täyttää kouluajoneuvoja koskevat vaatimukset ja olla muutoskatsastuksessa hyväksytty kuljettajaopetukseen käytettäviksi. Vaatimus muutoskatsastuksesta ei kuitenkaan koske perävaunuja. Ajo-opetukseen ja pimeällä ajamisen opetukseen käytettävän simulaattorin on sovelluttava opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja oltava Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä. Opetusmateriaalin on vastattava hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.

47 §
Liikenneopettajia kouluttavaa laitosta ja kuljettajan ammattiopetusta koskevat poikkeukset

Opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä saa antaa B- ja C-luokan kuljettajaopetusta kuorma-auton ajo-oikeuden saamiseksi ilman autokoululupaa. Oppilaitoksen on tällöin nimettävä ajo-oikeuden saamiseksi annettavaa opetusta varten opetuksesta vastaava johtaja, jonka vaatimuksista ja tehtävistä on voimassa mitä opetustoiminnasta vastaavasta johtajasta 39 §:n 2 momentissa ja 40 §:ssä säädetään. Ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa ja opetusajoneuvon ajo-oikeus. Kuljettajaopetuksessa noudatetaan soveltuvin osin tämän asetuksen säännöksiä opettajan pätevyyden hyväksymisestä, opetusvälineistä ja opetuksen sisällöstä. Ajoneuvohallintokeskus valvoo ajo-oikeuden saamiseksi annettavaa kuljettajaopetusta ja hyväksyy tässä opetuksessa noudatettavan opetussuunnitelman. Valvonnan toteuttajina toimivat kuljettajantutkinnon vastaanottajat Ajoneuvohallintokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Ajoneuvohallintokeskuksen on viipymättä ilmoitettava valvonnan yhteydessä havaituista puutteista ja laiminlyönneistä Opetushallitukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2008. Sen 10 §, 19 §:n 3 ja 4 momentti, 28 §:n 4 momentin 2 kohta ja 7 momentin 2 kohta, 29 §, 40 §:n 2 momentti ja 47 §:n 2 momentti tulevat kuitenkin C-, C1-, CE- tai C1E-luokan ja niitä varten annettavan opetuksen osalta voimaan vasta 10 päivästä syyskuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa alkaneeseen C-, C1- CE- tai C1E-luokan sekä D- ja D1-luokan kuljettajaopetukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä asetusta voidaan kuitenkin soveltaa myös D- tai CE-luokan opetukseen, joka on alkanut ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen opetustodistus oikeuttaa tutkintoon pääsemiseen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Jos kuljettajantutkintoon C-, C1-, CE- tai C1E-luokan taikka D-, D1-, DE- tai D1E-luokan ajo-oikeuden saamiseksi on ilmoittauduttu ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai jos tutkintoon pääsemiseksi vaadittava kuljettajaopetus on saatu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti, tutkintoon sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Kuljettajantutkintoon C1E- ja CE-luokan sekä D- ja D1-luokan ajo-oikeuden saamiseksi saadaan viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta ottaa henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta ja osoittaa täyttävänsä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet kuljettajantutkintoon pääsyn edellytykset päätoimisena kuljettajana toimimisensa perusteella sekä on saanut tämän asetuksen mukaisen täydentävän koulutuksen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti suoritetusta tutkinnosta annettu todistus oikeuttaa tutkinnon luokkaa vastaavan ajokortin saamiseen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. C-luokan ajo-oikeuden laajuudesta on tällöin kuitenkin voimassa mitä tässä asetuksessa säädetään.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetty autokoululupa CE-, C1E-, D- tai D1-luokan kuljettajaopetukseen oikeuttaa antamaan tämän asetuksen mukaista teoriaopetusta muualla koko valtakunnan alueella kuin Ahvenanmaalla. Edellytyksenä tällöin on, että autokoululuvassa on merkintä päätoimipaikan sijaintikunnasta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2008/65/EY (32008L0065); EUVL N:o L 168, 28.6.2008, s. 36

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.