553/2008

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 48 a §:n 3 momentin ja 59 d §:n nojalla sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu laissa 368/1998 ja viimeksi mainittu laissa 491/2008:

1 §
Kemikaali-ilmoitus

Kemikaalilain (744/1989) 48 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kemikaali-ilmoitus tehdään ammattikäyttöön ja yleiseen kulutukseen tarkoitetuista kemikaaleista. Ilmoitukseen liitetään altistumisskenaario, jos se on kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006, jäljempänä REACH-asetus, 31 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Tämän asetuksen liitteessä 1 säädetään ilmoituksessa annettavista muista kuin REACH-asetuksen liitteen II mukaisista tiedoista.

Kemikaali-ilmoituksessa annettavien tietojen on oltava niin yksityiskohtaiset, että niiden perusteella voidaan antaa hoito-ohjeet äkillisissä myrkytystapauksissa ja laatia ohjeet myrkytysten ennalta ehkäisemiseksi sekä selvittää ammattitauteja ja tapaturmia.

Toiminnanharjoittajan on pyydettäessä annettava Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle tarkemmat tiedot valmisteen koostumuksesta 2 momentissa säädettyä tarkoitusta varten.

Jos valmisteen koostumus tai muu sitä koskeva tieto on salassa pidettävä, se on selkeästi yksilöitävä ja merkittävä kemikaali-ilmoitukseen.

2 §
Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta

Kemikaali-ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos:

1) kemikaalia käytetään sellaisessa tuotekehitykseen liittyvässä toiminnassa, jonka aikana kemikaalin soveltuvuus testataan tuotantokokeilujen avulla tai koelaitoksessa;

2) kemikaalia käytetään tieteelliseen kokeeseen, analyysiin tai kemialliseen tutkimukseen taikka kemikaalia käytetään valvotuissa olosuhteissa kemikaalin ominaisuuksien, käyttäytymisen tai tehokkuuden määrittämiseen taikka tuotekehitykseen liittyvässä tieteellisessä tutkimuksessa; tai

3) vaaraa aiheuttavaa kemikaalia toimitetaan toiminnanharjoittajaa kohden vuosittain niin pieniä määriä, että kemikaalin ei voida olettaa aiheuttavan vaaraa.

Tavanomaisessa laboratoriotoiminnassa käytettävistä kemikaaleista saadaan kemikaali-ilmoitus jättää tekemättä vain 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.

3 §
Muutostietojen ilmoittaminen

Jos kemikaali-ilmoituksessa annetut tiedot olennaisesti muuttuvat, toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi ilmoitus Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.

Tiedon katsotaan muuttuneen olennaisesti, jos kysymyksessä on:

1) valmisteen kauppanimen muutos;

2) toiminnanharjoittajaa koskevan tiedon muutos;

3) valmisteen koostumuksen muuttuminen siten, että valmiste kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (801/2001) 6 §:n mukaan olisi luokiteltava uudelleen;

4) uusi tieto kemikaalin vaaraominaisuuksista, luokituksesta tai merkinnöistä;

5) kemikaalia koskeva uusi tieto, joka voi vaikuttaa riskinhallintatoimenpiteisiin;

6) REACH-asetuksen mukaisesta aineen rekisteröinnistä seuraava muutos käyttöturvallisuustiedotteen sisältöön siten kuin REACH-asetuksen liitteessä II säädetään;

7) REACH-asetuksen mukaisen luvan myöntäminen tai epääminen;

8) REACH-asetuksen mukainen kemikaalia koskeva uusi rajoitus tai kielto; taikka

9) muu seikka, joka vaikuttaa olennaisesti tietosisältöön tai tietojen rekisteröintiin.

4 §
Valmisteen sisältämän aineen yksilöivän kemiallisen nimen pitäminen liike- ja ammattisalaisuutena

Toiminnanharjoittaja voi hakea Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselta oikeuden pitää vaaralliseksi luokitellun valmisteen sisältämän aineen yksilöivä kemiallinen nimi pidettäväksi liike- ja ammattisalaisuutena päällysmerkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa, jos aine luokitellaan yksinomaan haitalliseksi (Xn, R20, R21, R22) tai ärsyttäväksi (Xi, R36, R37, R38) taikka tällaiseksi aineeksi yhdessä räjähtävän, hapettavan, erittäin helposti syttyvän, helposti syttyvän, syttyvän tai ympäristölle vaarallisen ominaisuuden kanssa. Jos aineelle on vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo, kemiallista nimeä ei voi pitää salaisuutena.

Toiminnanharjoittaja voi perustellusta syystä pitää luokittelemattoman valmisteen sisältämän aineen yksilöivän kemiallisen nimen liike- ja ammattisalaisuutena päällysmerkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa, jos aine luokitellaan yksinomaan haitalliseksi (Xn, R20, R21, R22) tai ärsyttäväksi (Xi, R36, R37, R38) tai tällaiseksi aineeksi yhdessä räjähtävän, hapettavan, erittäin helposti syttyvän, helposti syttyvän, syttyvän tai ympäristölle vaarallisen ominaisuuden kanssa.

Aineen yksilöivä kemiallinen nimi päällysmerkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa korvataan 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa aineen yleisnimellä siten kuin liitteessä 2 säädetään.

5 §
Menettely aineen yksilöivän kemiallisen nimen pitämisestä liike- ja ammattisalaisuutena

Hakemus vaaralliseksi luokitellun valmisteen sisältämän aineen nimen pitämisestä liike- ja ammattisalaisuutena tehdään 4 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle liitteen 2 osan A.I mukaisesti, jos valmiste luovutetaan ensimmäisen kerran Euroopan yhteisön markkinoille Suomessa.

Jos valmistetta luovutetaan markkinoille myös muissa Euroopan yhteisön jäsenmaissa toiminnanharjoittajan on toimitettava toimivaltaiselta viranomaiselta saamansa päätös aineen nimen pitämisestä liike- ja ammattisalaisuutena tiedoksi muiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Toiminnanharjoittajan, joka luovuttaa Suomessa markkinoille valmistetta, jonka sisältämän aineen yksilöivä kemiallinen nimi voidaan pitää liike- ja ammattisalaisuutena jossakin muussa Euroopan yhteisön jäsenmaassa tehdyn päätöksen perusteella, on toimitettava Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle liitteen 2 osan A.II.1 mukaiset tiedot.

Luokittelemattoman valmisteen sisältämän aineen yksilöivä nimi ilmoitetaan 4 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle liitteen 2 osan A.II.2 mukaisesti.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta 13 päivänä toukokuuta 2002 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (374/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kemikaalista, josta on ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehty tämän asetuksen voimaan tullessa voimassaolleiden säännösten mukainen ilmoitus, on tehtävä tämän asetuksen mukainen kemikaali-ilmoitus 3 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä. Tämän asetuksen mukainen kemikaali-ilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2010.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Neuvotteleva virkamies
Matti Kajantie

Liite 1

OHJEET TIETOJEN TOIMITTAMISEKSI

Kemikaalitietojen toimittaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle on kansallinen menettely, jolla samalla toimeenpannaan Euroopan yhteisön vaarallisten valmis-teiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetun direktiivin 1999/45/EY artiklan 17 velvoite nimetä kansallinen elin, jolle toimitetaan tiedot markkinoilla olevista valmisteista. Tietojen toimittamisvelvoite koskee suomalaista kemikaalin valmistajaa, maahantuojaa, jakelijaa ja muuta toiminnanharjoittajaa, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa. Velvoite koskee niitä kemikaaleja, jotka on luokiteltu vaaralliseksi tai sisältävät vaarallista ainetta siten kuin REACH-asetuksen (EY Nro 1907/2006) 31 artiklassa määritellään.

Tietoja käytetään äkillisten myrkytysten hoito-ohjeiden antamiseen, ennaltaehkäisevien ohjeiden antamiseen sekä ammattitautien ja tapaturmien selvittämiseen. Tiedot ovat Myrkytystieto-keskuksen käytettävissä kemikaalituoterekisterin välityksellä. Lisäksi tietoja käytetään viran-omaistoiminnassa.

Tiedot tämän asetuksen 1 §:ssä tarkoitetuista kemikaaleista toimitetaan Sosiaali- ja terveyden-huollon tuotevalvontakeskuksen tuoterekisteriyksikköön, missä tiedot rekisteröidään kemikaalituoterekisteriin.

Kemikaaleista, joita ei luokitella vaaralliseksi ja jotka eivät sisällä vaaralliseksi luokiteltuja aineita, voidaan myös toimittaa tiedot rekisteröintiä varten. Tietojen toimittaminen on erityisen tarpeellista, jos kemikaali voi aiheuttaa tapaturmia tai myrkytyksiä lapsille. Myös sellaisista kemikaaleista, joita pidetään sinällään vaarattomina, mutta joista ennakoitavissa olevan käytön yhteydessä voi muodostua vaarallisia aineita tai reaktioita, voidaan toimittaa tiedot tuoterekisteriyksikölle.

Tiedot toimitetaan käyttöturvallisuustiedotteen tietojen perusteella REACH-asetuksen liitteen II mukaisesti ammattikäyttöön tarkoitetuista kemikaaleista. Yleiseen kulutukseen tarkoitetuista kemikaaleista toimitetaan tiedot käyttäen käyttöturvallisuustiedotteen muotoa, mutta osa tiedotteen tavanomaisesti sisältämistä tiedoista voidaan jättää antamatta (ks. ohje jäljempänä). Käyttöturvallisuustiedotteen tietoja täsmennetään rekisteröintiä varten jäljempänä kuvatulla tavalla.

Käyttöturvallisuustiedotteen mukaiset pääotsikot on aina merkittävä ilmoitukseen. Jokaisen otsikon kohdalla on ilmoitettava kyseessä olevat tiedot. Jos kysyttyjä tietoja ei ole käytettävissä tai jos tieto perustuu testitulokseen, joka ei osoita aineen olevan vaarallinen, on tämä selkeästi mainittava kyseisen otsikon alla.

Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi kemikaalituoterekisteriin toimitetaan seuraavat tiedot:

1) Ilmoituksen kohta 1; Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot:

1.2.2 Toimialakoodi

Ilmoitetaan tämän asetuksen liitteen 3 A mukaisella koodilla toimiala, jolla kemikaalia käytetään.

1.2.3 Käyttötarkoituskoodi

Ilmoitetaan käyttötarkoitus tämän asetuksen liitteen 3 B mukaisella koodilla.

1.2.4 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen

Ilmoitetaan, jos kemikaalia luovutetaan myös yleiseen kulutukseen.

1.2.5 Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen

Ilmoitetaan, jos kemikaalia luovutetaan vain yleiseen kulutukseen.

1.3 Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot

Ilmoitetaan sen suomalaisen toiminnanharjoittajan tiedot, joka vastaa kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta Suomessa. Yhtiö/yritys yksilöidään Y-tunnuksella.

Ilmoituksen kohta 3; Koostumus ja tiedot aineosista:

Ilmoitetaan tunnuskoodi, jolla aine (aineosa) voidaan tunnistaa. Ensisijaisesti tulisi käyttää aineelle määriteltyä Chemical Abstracts Service (CAS) -numeroa. Jos CAS-numeroa ei ole tiedossa tai sitä ei ole määriteltävissä ilmoitettavalle aineelle, ilmoitetaan aineelle määritelty olemassa olevan aineen numero eli EINECS-numero (= European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ) tai uuden aineen numero eli ELINCS-numeroa (= European List of Notified Chemical Substances).

Yleisiä ohjeita:

Jos kemikaali luovutetaan käytettäväksi vain yleisessä kulutuksessa, voidaan täyttää vain ilmoituksen kohdat 1, 2, 3, 9, 11, 12, 15 ja 16.

Tiedot toimitetaan suomen- tai ruotsinkielellä.

Tuotevalvontakeskuksen Internet-kotisivuilla osoitteessa www.sttv.fi olevaa lomakepohjaa voi käyttää tietojen toimittamiseen ja käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen. Samassa osoitteessa on myös lomakkeen täyttöohje.

Tiedot kemikaaleista toimitetaan joko paperikopioina tai sähköisesti Word- tai PDF-tiedostoina. Tiedot toimitetaan osoitteella Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Tuote-rekisteriyksikkö, PL 686, 33101 Tampere. Tiedot voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen tuote.rekisteri@sttv.fi

Liite 2

AINEEN NIMEN LIIKE- JA AMMATTISALAISUUS SEKÄ YLEISNIMEN MUODOSTAMINEN

A OSA

VALMISTEEN SISÄLTÄMÄN AINEEN NIMEN PITÄMINEN LIIKE- JA AMMATTISALAISUUTENA

1. Edellä asetuksen 4 §:ssä säädetään edellytyksistä, joilla valmisteen markkinoille luovuttamisesta vastuussa oleva toiminnanharjoittaja voi esittää luokitellun valmisteen sisältämän aineen nimen pitämistä liike- ja ammattisalaisuutena päällysmerkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa. Samoin 4 §:ssä säädetään edellytyksistä, joilla valmisteen markkinoille luovuttamisesta vastuussa oleva toiminnanharjoittaja voi pitää luokittelemattoman valmisteen sisältämän aineen nimen liike- ja ammattisalaisuutena.

2. Silloin kun eri valmisteissa käytetään samaa ainetta, voidaan tehdä yksi aineen nimen salassapitoa koskeva hakemus tai ilmoitus, jos tietyillä valmisteilla:

- on samat vaaralliset aineosat, jotka esiintyvät samoilla pitoisuusalueilla

- on sama luokitus ja samat merkinnät

- on samat käyttötarkoitukset.

Aineen yksilöivä kemiallinen nimi on kaikissa näissä valmisteissa korvattava samalla aineen yleisnimellä. Lisäksi aineen yksilöivän nimen salassapitoa koskevassa hakemuksessa on esitettävä kaikki hakemuksessa vaadittavat tiedot sekä kunkin valmisteen nimitys tai kauppanimi.

3. Valmisteen päällysmerkinnöissä käytetyn yleisnimen on oltava sama kuin mitä käytetään käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 (ks. REACH-asetus (1907/2006) liite 2 kohta 3 'Koostumus ja tiedot aineosista'). Aineesta käytettävän yleisnimen tulee antaa tarpeeksi tietoa aineesta, jotta kemikaalia voidaan käyttää ilman käsittelyyn liittyvää riskiä.

4. Toiminnanharjoittajan esittäessä yleisnimen käyttöä koskevan hakemuksen tai tehdessä ilmoituksen yleisnimen käytöstä on otettava huomioon, että työpaikoilla tarvitaan terveyden suojelemiseksi ja turvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseksi riittävästi tietoa aineista, ja että valmisteiden käsittelyyn liittyvät riskit pitää voida minimoida.

I. Luottamuksellisuutta koskeva hakemus

Tämän asetuksen 4 § 1 momentissa tarkoitetussa luottamuksellisuutta koskevassa hakemuksessa pitää olla seuraavat tiedot:

1. Valmisteen markkinoille luovuttamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan nimi, täydellinen osoite, puhelinnumero ja Y-tunnus.

2. Tarkat tunnistustiedot aineesta tai aineista, joille ehdotetaan yksilöivän nimen salassapitoa sekä yksilöivän nimen korvaava yleisnimi.

Chemical AbstractService (CAS)-numero Einecs-numero Kansainvälisen nimistön mukainen aineen kemiallinen nimi ja aineen luokitus (aineluettelosta tai toiminnanharjoittajan itsensä tekemän luokituksen perusteella) Yleisnimi
a)
b)
c)
Huom. Toiminnanharjoittajan aineelle tekemän luokituksen osalta tulee liittää mukaan tiedot (kirjallisuusviitteet), jotka osoittavat, että toiminnanharjoittajan itsensä tekemässä luokituksessa on otettu huomioon kaikki olemassa olevat asiaankuuluvat tiedot, jotka koskevat aineen ominaisuuksia.

3. Perustelut salassapidolle (todennäköisyys - uskottavuus).

4. Valmisteen/valmisteiden nimitys/nimitykset tai kauppanimi/kauppanimet

5. Onko nimitys/nimitykset tai kauppanimi/kauppanimet sama (samoja) koko yhteisön alueella.

□ KYLLÄ □ EI

Kielteisessä tapauksessa on ilmoitettava nimitys/nimitykset tai kauppanimi/kauppanimet, joita käytetään eri jäsenvaltioissa:

Belgia Italia Puola
Tsekki Kypros Portugali
Tanska Latvia Slovenia
Saksa Liettua Slovakia
Viro Luxemburg Suomi
Kreikka Unkari Ruotsi
Espanja Malta Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska Alankomaat Bulgaria
Irlanti Itävalta Romania

6. Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 selvitetty valmisteen/valmisteiden koostumus

7. Valmisteen/valmisteiden luokitus terveysvaaran osalta

8. Valmisteen/valmisteiden merkitseminen luokitusperusteasetuksen mukaisesti

9. Valmisteen/valmisteiden käyttötarkoitukset

10. REACH-asetuksen mukainen käyttöturvallisuustiedote/käyttöturvallisuustiedotteet.

II. Luottamuksellisuutta koskeva ilmoitus

1. Jos jossakin toisessa Euroopan Unionin jäsenmaassa toimivaltainen viranomainen on antanut päätöksen edellä I-kohdassa tarkoitetussa tapauksessa aineen yleisnimen käyttämisestä, ko. jäsenmaassa toimiva päätöksen saajan tai sen toiminnanharjoittajan, joka luovuttaa valmisteen markkinoille tai käyttöön Suomessa, tulee toimittaa Sosiaali- ja terveydenhuollon tuote-valvontakeskukselle jäljennös ko. toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä. Lisäksi ko. valmisteen suomalainen markkinoille tai käyttöön luovuttaja on velvollinen toimittamaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle seuraavat tiedot, elleivät ne ilmene edellä tarkoitetusta päätöksestä:

1) tiedot Suomessa markkinoille luovutettavan valmisteen kauppanimestä (kauppanimistä) tai muista nimityksistä

2) tiedot valmisteen sisältämän aineen yksilöivästä kemiallisesta nimestä ja tunnistuskoodeista (CAS-numero, Einecs-numero) ja yksilöivää kemiallista nimeä korvaavasta yleisnimestä

3) markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta Suomessa vastaavan toiminnanharjoittajan nimi, Y-tunnus, täydellinen osoite ja puhelinnumero.

2. Tämän asetuksen 4 § 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus luokittelemattoman valmisteen sisältämän aineen yleisnimen käyttämisestä yksilöivän kemiallisen nimen sijasta sekä muista 5 §:ssä tarkoitetuista salassa pidettävistä tiedoista tehdään toimitettaessa kemikaalitietoja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle tämän asetuksen 1 ja 2 § mukaisesti. Ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tämän liitteen kohdan I.1 tietoja ja merkitsemällä kemikaali-ilmoitukseen salassa pidettävät ainenimet yleisnimillä. Salassa pidettävät tiedot on selkeästi yksilöitävä ja merkittävä.

Yleisnimen käyttö aineen yksilöivän kemiallisen nimen sijasta pitää pyydettäessä perustella.

B OSA

I. Ohje yleisnimen (geneerisen nimen) muodostamiseksi

1. Johdanto

Tämä ohje perustuu vaarallisten aineiden luettelosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (509/2005) liitteen 1 mukaiseen vaarallisten aineiden ryhmittelyyn (jako ryhmiin kemiallisen samankaltaisuuden perusteella). Myös vaihtoehtoisia muita kuin ohjeessa tarkoitettuja nimityksiä voidaan käyttää. Kaikissa tapauksissa valituissa nimissä on esitettävä riittävät tiedot, jotta valmistetta voidaan käsitellä riskittömästi ja jotta työpaikalla voidaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Ryhmät on määritelty seuraavalla tavalla:

- epäorgaaniset ja orgaaniset aineet, joiden ominaisuudet tunnistetaan siitä, että niissä on yhteinen kemiallinen alkuaine, joka määrää niiden pääominaisuuden. Ryhmänimi johdetaan kemiallisen alkuaineen nimestä. Nämä ryhmät (001―013) tunnistetaan kemiallisen alkuaineen järjestysluvusta alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä niin kuin em. sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa esitetään.

- orgaaniset aineet, joiden ominaisuudet tunnistetaan niiden pääominaisuuden määräävän yhteisen funktionaalisen ryhmän perusteella.

Ryhmänimi johdetaan funktionaalisen ryhmän nimestä. Nämä ryhmät on merkitty em. sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa numeroilla 601―650. Joissakin tapauksissa käytetään lisäksi alaryhmiä, joilla on yhteisiä erikoisominaisuuksia.

2. Yleisnimen (geneerisen nimen) muodostaminen

Aineen yleisnimeä voidaan käyttää yksilöivän kemiallisen nimen sijasta tämän asetuksen 3 §:ssä määritellyillä edellytyksillä.

Yleiset periaatteet

Yleisnimen (geneerisen nimen) muodostamiseksi noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

(i) tunnistetaan molekyylissä olevat funktionaaliset ryhmät ja kemialliset alkuaineet

(ii) tunnistetaan nimeä muodostettaessa huomioonotettavat funktionaaliset ryhmät ja kemialliset alkuaineet.

Tunnistetut funktionaaliset ryhmät ja alkuaineet ovat ryhmänimiä ja alaryhmänimiä siten kuin esitetään kohtaan 3 sisältyvässä luettelossa.

3. Aineiden jakaminen ryhmiin ja alaryhmiin

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen vaarallisten aineiden luettelosta (509/2005) mukainen aineiden ryhmitys

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (509/2005) mukaisen ryhmän numero Ryhmät / Alaryhmät
001 Vety-yhdisteet
Hydridit
002 Heliumyhdisteet
003 Litiumyhdisteet
004 Berylliumyhdisteet
005 Booriyhdisteet
Boraanit
Boraatit
006 Hiiliyhdisteet
Karbamaatit
Epäorgaaniset hiiliyhdisteet
Syaanivedyn suolat
Urea ja sen johdannaiset
007 Typpiyhdisteet
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet
Happamat typpiyhdisteet
Nitraatit
Nitriitit
008 Happiyhdisteet
009 Fluoriyhdisteet
Epäorgaaniset fluoridit
010 Neonyhdisteet
011 Natriumyhdisteet
012 Magnesiumyhdisteet
Organometalliset magnesiumjohdannaiset
013 Alumiiniyhdisteet
Organometalliset alumiinijohdannaiset
014 Piiyhdisteet
Silikonit
Silikaatit
015 Fosforiyhdisteet
Happamat fosforiyhdisteet
Fosfoniumyhdisteet
Fosforiesterit
Fosfaatit
Fosfiitit
Fosforiamidit ja niiden johdannaiset
016 Rikkiyhdisteet
Happamat rikkiyhdisteet
Merkaptaanit
Sulfaatit
Sulfiitit
017 Klooriyhdisteet
Kloraatit
Perkloraatit
018 Argonyhdisteet
019 Kaliumyhdisteet
020 Kalsiumyhdisteet
021 Skandiumyhdisteet
022 Titaaniyhdisteet
023 Vanadiiniyhdisteet
024 Kromiyhdisteet
Kromi(VI)yhdisteet
025 Mangaaniyhdisteet
026 Rautayhdisteet
027 Kobolttiyhdisteet
028 Nikkeliyhdisteet
029 Kupariyhdisteet
030 Sinkkiyhdisteet
Organometalliset sinkkiyhdisteet
031 Galliumyhdisteet
032 Germaniumyhdisteet
033 Arseeniyhdisteet
034 Seleeniyhdisteet
035 Bromiyhdisteet
036 Kryptonyhdisteet
037 Rubidiumyhdisteet
038 Strontiumyhdisteet
039 Yttriumyhdisteet
040 Zirkoniyhdisteet
041 Niobiumyhdisteet
042 Molybdeeniyhdisteet
043 Teknetiumyhdisteet
044 Ruteniumyhdisteet
045 Rodiumyhdisteet
046 Palladiumyhdisteet
047 Hopeayhdisteet
048 Kadmiumyhdisteet
049 Indiumyhdisteet
050 Tinayhdisteet
Organometalliset tinajohdannaiset
051 Antimoniyhdisteet
052 Telluuriyhdisteet
053 Jodiyhdisteet
054 Ksenonyhdisteet
055 Cesiumyhdisteet
056 Bariumyhdisteet
057 Lantaaniyhdisteet
058 Ceriumyhdisteet
059 Praseodyymiyhdisteet
060 Neodyymiyhdisteet
061 Prometiumyhdisteet
062 Samariumyhdisteet
063 Europiumyhdisteet
064 Gadoliniumyhdisteet
065 Terbiumyhdisteet
066 Dysprosiumyhdisteet
067 Holmiumyhdisteet
068 Erbiumyhdisteet
069 Tuliumyhdisteet
070 Ytterbiumyhdisteet
071 Lutetiumyhdisteet
072 Hafniumyhdisteet
073 Tantaaliyhdisteet
074 Volframiyhdisteet
075 Reniumyhdisteet
076 Osmiumyhdisteet
077 Iridiumyhdisteet
078 Platinayhdisteet
079 Kultayhdisteet
080 Elohopeayhdisteet
Organometalliset elohopeajohdannaiset
081 Talliumyhdisteet
082 Lyijy-yhdisteet
Organometalliset lyijyjohdannaiset
083 Vismuttiyhdisteet
084 Poloniumyhdisteet
085 Astatiiniyhdisteet
086 Radonyhdisteet
087 Frankiumyhdisteet
088 Radiumyhdisteet
089 Aktiniumyhdisteet
090 Toriumyhdisteet
091 Protaktiniumyhdisteet
092 Uraaniyhdisteet
093 Neptuniumyhdisteet
094 Plutoniumyhdisteet
095 Amerikiumyhdisteet
096 Curiumyhdisteet
097 Berkeliumyhdisteet
098 Kaliforniumyhdisteet
099 Einsteiniumyhdisteet
100 Fermiumyhdisteet
101 Mendeleviumyhdisteet
102 Nobeliumyhdisteet
103 Lawrensiumyhdisteet
601 Hiilivedyt
Alifaattiset hiilivedyt
Aromaattiset hiilivedyt
Alisykliset hiilivedyt
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH)
602 Halogenoidut hiilivedyt (*)
Halogenoidut alifaattiset hiilivedyt (*)
Halogenoidut aromaattiset hiilivedyt (*)
Halogenoidut alisykliset hiilivedyt (*)
(*) Yksilöidään halogeeniryhmän mukaisesti
603 Alkoholit ja niiden johdannaiset
Alifaattiset alkoholit
Aromaattiset alkoholit
Alisykliset alkoholit
Alkanoliamiinit
Epoksijohdannaiset
Eetterit
Glykolieetterit
Glykolit ja polyolit
604 Fenolit ja niiden johdannaiset
Halogenoidut fenolijohdannaiset (*)
(*) Yksilöidään halogeeniryhmän mukaisesti
605 Aldehydit ja niiden johdannaiset
Alifaattiset aldehydit
Aromaattiset aldehydit
Alisykliset aldehydit
Alifaattiset asetaalit
Aromaattiset asetaalit
Alisykliset asetaalit
606 Ketonit ja niiden johdannaiset
Alifaattiset ketonit
Aromaattiset ketonit (*)
Alisykliset ketonit
(*) Kinonit mukaanluettuna
607 Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset
Alifaattiset hapot
Halogenoidut alifaattiset hapot (*)
Aromaattiset hapot
Halogenoidut aromaattiset hapot (*)
Alisykliset hapot
Halogenoidut alisykliset hapot (*)
Alifaattiset happoanhydridit
Halogenoidut alifaattiset happoanhydridit (*)
Aromaattiset happoanhydridit
Halogenoidut aromaattiset happoanhydridit (*)
Alisykliset happoanhydridit
Halogenoidut alisykliset happoanhydridit (*)
Alifaattisen hapon suolat
Halogenoidun alifaattisen hapon suolat (*)
607 (jatkoa) Aromaattisen hapon suolat
Halogenoidun aromaattisen hapon suolat (*)
Alisyklisen hapon suolat
Halogenoidun alisyklisen hapon suolat (*)
Alifaattisen hapon esterit
Halogenoidun alisyklisen hapon esterit (*)
Aromaattisen hapon esterit
Halogenoidun aromaattisen hapon esterit (*)
Alisyklisen hapon esterit
Halogenoidun alisyklisen hapon esterit (*)
Glykolieetterin esterit
Akrylaatit
Metakrylaatit
Laktonit
Asyylihalogenidit
(*)Yksilöidään halogeeniryhmän mukaisesti.
608 Nitriilit ja niiden johdannaiset
609 Nitroyhdisteet
610 Kloorinitroyhdisteet
611 Atsoksi- ja atsoyhdisteet
612 Amiinijohdannaiset
Alifaattiset amiinit ja niiden johdannaiset
Alisykliset amiinit ja niiden johdannaiset
Aromaattiset amiinit ja niiden johdannaiset
Aniliini ja sen johdannaiset
Bentsidiini ja sen johdannaiset
613 Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset
Bentsimidatsoli ja sen johdannaiset
Imidatsoli ja sen johdannaiset
Pyretrinoidit
Kinoliini ja sen johdannaiset
Triatsiini ja sen johdannaiset
Triatsoli ja sen johdannaiset
614 Glykosidit ja alkaloidit
Alkaloidit ja niiden johdannaiset
Glykosidit ja niiden johdannaiset
615 Syanaatit ja isosyanaatit
SyanaatitIsosyanaatit
616 Amidit ja niiden johdannaiset
Asetamidi ja sen johdannaiset
Anilidit
617 Orgaaniset peroksidit
647 Entsyymit
648 Kivihiilen kompleksijohdannaiset
Happouute
648 (jatkoa) Alkaliiniuute
Antraseeniöljy
Antraseeniöljyuutejäännös
Antraseeniöljyfraktio
Karboliöljy
Karboliöljyuutejäännös
Kivihiilinesteet, nestemäinen liuotinuute
Kivihiiliöljy
Kivihiiliterva
Kivihiilitervauute
Kivihiilitervan kiintoaineiden jäännös
Piki (kivihiiliterva), matalalämpötilainen, korkealämpötilainen piki
Piki (kivihiiliterva), korkealämpötilainen piki
Piki (kivihiiliterva), sekoitettu korkealämpötilaisen pien kanssa
Raakabentsoli
Raakafenolit
Raakatervaemäkset
Tisle-emäkset
Tislefenolit
Tisleet
Tisleet (kivihiili), nestemäinen liuotinuute, primaari
Tisleet (kivihiili), liuotinuute, vetykrakattu
Tisleet (kivihiili), liuotinuute, vetykrakattu hydratoitunut keski
Tisleet (kivihiili), liuotinuute, vetykrakattu keski
Uutejäännökset (kivihiili), matalalämpötilainen kivihiiliterva, emäksinen
Tuore öljy
Polttoaineet, diesel polttoaine, kivihiilen liuotinuute, vetykrakattu, hydratoitunut
Polttoaineet, suihkumoottorilla varustetut ilma-alukset, kivihiilen liuotinuute, vetykrakattu, hydratoitunut
Bensiini, kivihiilen liuotinuute, vetykrakattu teollisuusbensiini
Lämpökäsittelytuotteet
Raskas antraseeniöljy
Raskas antraseeniöljytisle
Kevytöljy
Kevytöljyuutejäännökset, korkealla kiehuva
Kevytöljyuutejäännökset, keskialueella kiehuva
Kevytöljyuutejäännökset, matalalla kiehuva
Kevytöljytisle, korkealla kiehuva
Kevytöljytisle, keskialueella kiehuva
Kevytöljytisle, matalalla kiehuva
Metyylinaftaleeniöljy
Metyylinaftaleeniöljyuutejäännös
648 (jatkoa) Bensiini (kivihiili), liuotinuutevetykrakattu
Naftaleeniöljy
Naftaleeniöljyuutejäännös
Naftaleeniöljytisle
Piki
Pikitisle
Pikijäännös
Pikijäännös, lämpökäsitelty
Pikijäännös, hapetettu
Pyrolyysituotteet
UudelleentislauksetJäännökset (kivihiili), nestemäiset liuotinuutteet
Terva, ruskohiili
Terva, ruskohiili, matalalämpötilainen
Tervapikiöljy, korkealla kiehuva
Tervapikiöljy, keskialueella kiehuva
Pesuöljy
Pesuöljyuutejäännös
Pesuöljytisle
649 Öljyn kompleksijohdannaiset
Raakaöljy
Maaöljykaasu
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini
Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini
Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini
Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini
Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini ― täsmentämätön
SuoratislauskerosiiniKerosiini ― täsmentämätön
Krakattu kaasuöljyKaasuöljy ― täsmentämätön
Raskas polttoöljy
RasvaJalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy
Perusöljy ― täsmentämätön
Tislauksen aromaattinen uute
Tislauksen aromaattinen uute ― käsitelty
Parafiiniöljy
Raakaparafiini
Vaseliini
650 Erinäiset aineet
Tätä ryhmää ei tule käyttää. Sen sijaan käytetään yllämainittuja ryhmänimiä ja alaryhmänimiä.

4. Käytännön soveltaminen

Kun on selvitetty, kuuluuko aine yhteen tai useampaan luettelossa mainittuun ryhmään tai ala-ryhmään, yleisnimi (geneerinen nimi) muodostetaan seuraavasti:

4.1 Jos ryhmänimi tai alaryhmänimi on riittävä kuvaamaan kemiallisia alkuaineita tai merkittäviä funktionaalisia ryhmiä, tämä nimi valitaan yleisnimeksi (geneeriseksi nimeksi).

Esimerkkejä:

― 1,4-dihydroksibentseeni

ryhmä 604: fenolit ja johdannaiset

yleisnimi (geneerinen nimi): fenolijohdannainen

butanoli

― ryhmä 603: alkoholit ja johdannaiset

alaryhmä: alifaattiset alkoholit

yleisnimi (geneerinen nimi): alifaattinen alkoholi

― 2-isopropoksietanoli

ryhmä 603: alkoholit ja johdannaiset

alaryhmä: glykolieetterit

yleisnimi (geneerinen nimi): glykolieetteri

― metakrylaatti

ryhmä 607: orgaaniset hapot ja johdannaiset

alaryhmä: akrylaatit

yleisnimi (geneerinen nimi): akrylaatti

4.2 Jos ryhmänimi tai alaryhmänimi ei riittävästi kuvaa kemiallisia alkuaineita tai funktionaalisia ryhmiä, yleisnimi (geneerinen nimi) muodostetaan vastaavista eri ryhmien tai alaryhmien nimistä yhteenliittämällä:

Esimerkkejä:

― klooribentseeni

ryhmä 602: halogenoidut hiilivedyt

alaryhmä: halogenoidut aromaattiset hiilivedyt

ryhmä 017: klooriyhdisteet

yleisnimi (geneerinen nimi): kloorattu aromaattinen hiilivety

― 2,3,6-trikloorifenyylietikkahappo

ryhmä 607: orgaaniset hapot

alaryhmä: halogenoidut aromaattiset hapot

ryhmä 017: klooriyhdisteet

yleisnimi (geneerinen nimi): kloorattu aromaattinen happo

― 1-kloori-1-nitropropaani

ryhmä 610: klooratut ja nitratut johdannaiset

ryhmä 601: hiilivedyt

alaryhmä: alifaattiset hiilivedyt

yleisnimi (geneerinen nimi): kloorattu alifaattinen hiilivety

― tetrapropyyliditiopyrofosfaatti

ryhmä 015: fosforiyhdisteet

alaryhmä: fosforiesterit

ryhmä 016: rikkiyhdisteet

geneerinen nimi: tiofosforiesteri

Huom!

Tiettyjen alkuaineiden, erityisesti metallien ryhmänimiä tai alaryhmänimiä voidaan tarkentaa määritteillä 'orgaaninen' tai 'epäorgaaninen'.

Esimerkkejä:

― dielohopeakloridi

ryhmä 080: elohopeayhdisteet

yleisnimi (geneerinen nimi): epäorgaaninen elohopeayhdiste

― bariumasetaatti

ryhmä 056: bariumyhdisteet

yleisnimi (geneerinen nimi): orgaaninen bariumyhdiste

― etyylinitriitti

ryhmä 007: typpiyhdisteet

alaryhmä: nitriitit

yleisnimi (geneerinen nimi): orgaaninen nitriitti

― natriumvetysulfiitti

ryhmä 016: rikkiyhdisteet

yleisnimi (geneerinen nimi): epäorgaaninen rikkiyhdiste

Liite 3 A

Toimialaluokitus 2008

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous

01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

011 Yksivuotisten kasvien viljely

012 Monivuotisten kasvien viljely

013 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen

014 Kotieläintalous

015 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)

016 Maataloutta palveleva toiminta

017 Metsästys ja sitä palveleva toiminta

02 Metsätalous ja puunkorjuu

021 Metsänhoito

022 Puunkorjuu

023 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)

024 Metsätaloutta palveleva toiminta

03 Kalastus ja vesiviljely

031 Kalastus

032 Vesiviljely

B Kaivostoiminta ja louhinta

05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu

051 Kivihiilen kaivu

052 Ruskohiilen kaivu

06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto

061 Raakaöljyn tuotanto

062 Maakaasun tuotanto

07 Metallimalmien louhinta

071 Rautamalmien louhinta

072 Värimetallimalmien louhinta

08 Muu kaivostoiminta ja louhinta

081 Kiven louhinta, hiekan ja saven otto

089 Muu mineraalien kaivu

09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta

091 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta

092 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta

C Teollisuus

10 Elintarvikkeiden valmistus

101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus

102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä

103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä

104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus

105 Maitotaloustuotteiden valmistus

106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus

107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus

108 Muiden elintarvikkeiden valmistus

109 Eläinten ruokien valmistus

11 Juomien valmistus

110 Juomien valmistus

12 Tupakkatuotteiden valmistus

120 Tupakkatuotteiden valmistus

13 Tekstiilien valmistus

131 Tekstiilikuitujen valmistus ja kehruu

132 Kankaiden kudonta

133 Tekstiilien viimeistely

139 Muu tekstiilituotteiden valmistus

14 Vaatteiden valmistus

141 Vaatteiden valmistus (pl. turkisvaatteet)

142 Turkisvaatteiden ja ― tuotteiden valmistus

143 Neulevaatteiden ja sukkien valmistus

15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus

151 Nahan parkitseminen ja muokkaus; matka- ja käsilaukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus; turkisten muokkaus ja värjäys

152 Jalkineiden valmistus

16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus

161 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

162 Puu-, korkki-, olki ja punontatuotteiden valmistus

17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus

172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus

18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut

182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto

19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus

191 Koksituotteiden valmistus

192 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus

20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus

201 Peruskemikaalien, lannoitteiden ja typpiyhdisteiden, muoviaineiden ja synteettisen kumi-raaka-aineen valmistus

202 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus

203 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus

204 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja

hygieniatuotteiden valmistus

205 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus

206 Tekokuitujen valmistus

21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus

211 Lääkeaineiden valmistus

212 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus

22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus

221 Kumituotteiden valmistus

222 Muovituotteiden valmistus

23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

231 Lasin ja lasituotteiden valmistus

232 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus

233 Keraamisten rakennusaineiden valmistus

234 Muiden posliini- ja keramiikkatuotteiden valmistus

235 Sementin, kalkin ja kipsin valmistus

236 Betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus

237 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely

239 Hiontatuotteiden ja muualla luokittelemattomien ei-metallisten

mineraalituotteiden valmistus

24 Metallien jalostus

241 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus

242 Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä

243 Muu teräksen jalostus

244 Jalometallien ja muiden värimetallien valmistus

245 Metallien valu

25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)

251 Metallirakenteiden valmistus

252 Metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus

253 Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)

254 Aseiden ja ammusten valmistus

255 Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia

256 Metallien käsittely, päällystäminen ja työstö

257 Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. sekä työkalujen ja rautatavaran valmistus

259 Muu metallituotteiden valmistus

26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

261 Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus

262 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus

263 Viestintälaitteiden valmistus

264 Viihde-elektroniikan valmistus

265 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; kellot

266 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus

267 Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus

268 Tallennevälineiden valmistus

27 Sähkölaitteiden valmistus

271 Sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien sekä sähkönjakelu- ja

valvontalaitteiden valmistus

272 Paristojen ja akkujen valmistus

273 Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus

274 Sähkölamppujen ja valaisemien valmistus

275 Kodinkoneiden valmistus

279 Muiden sähkölaitteiden valmistus

28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

281 Yleiskäyttöön tarkoitettujen voimakoneiden valmistus

282 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus

283 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus

284 Metallin työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus

289 Muiden erikoiskoneiden valmistus

29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

291 Moottoriajoneuvojen valmistus

292 Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

293 Osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin

30 Muiden kulkuneuvojen valmistus

301 Laivojen ja veneiden rakentaminen

302 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus

303 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus

304 Taisteluajoneuvojen valmistus

309 Muualla luokittelematon kulkuneuvojen valmistus

31 Huonekalujen valmistus

310 Huonekalujen valmistus

32 Muu valmistus

321 Korujen, kultasepäntuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus

322 Soitinten valmistus

323 Urheiluvälineiden valmistus

324 Pelien ja leikkikalujen valmistus

325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus

329 Muualla luokittelematon valmistus

33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

331 Metallituotteiden, teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto

332 Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus

D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

351 Sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu

352 Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa

353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito

36 Veden otto, puhdistus ja jakelu

360 Veden otto, puhdistus ja jakelu

37 Viemäri- ja jätevesihuolto

370 Viemäri- ja jätevesihuolto

38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys

381 Jätteen keruu

382 Jätteen käsittely ja loppusijoitus

383 Materiaalien kierrätys

39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut

390 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut

F Rakentaminen

41 Talonrakentaminen

411 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen

412 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen

42 Maa- ja vesirakentaminen

421 Teiden ja rautateiden rakentaminen

422 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen

429 Muu maa- ja vesirakentaminen

43 Erikoistunut rakennustoiminta

431 Rakennusten ja rakennelmien purku ja rakennuspaikan valmistelutyöt

432 Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus

433 Rakennusten ja rakennelmien viimeistely

439 Muu erikoistunut rakennustoiminta

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus

451 Moottoriajoneuvojen kauppa

452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)

453 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa

454 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus

46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

461 Agentuuritoiminta

462 Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa

463 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukauppa

464 Taloustavaroiden tukkukauppa

465 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa

466 Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa

467 Muu erikoistunut tukkukauppa

469 Muu tukkukauppa

47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä

472 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

473 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa

474 Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

475 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

476 Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä

478 Tori- ja markkinakauppa

479 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja markkinakauppa)

H Kuljetus ja varastointi

49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

491 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne

492 Rautateiden tavaraliikenne

493 Muu maaliikenteen henkilöliikenne

494 Tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut

495 Putkijohtokuljetus

50 Vesiliikenne

501 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus

502 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus

503 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus

504 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus

51 Ilmaliikenne

511 Matkustajalentokoneliikenne

512 Lentoliikenteen tavarankuljetus ja avaruusliikenne

52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta

521 Varastointi

522 Liikennettä palveleva toiminta

53 Posti- ja kuriiritoiminta

531 Postin yleispalvelu

532 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta

55 Majoitus

551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet

552 Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus

553 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet

559 Muu majoitus

56 Ravitsemistoiminta

561 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta

562 Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut

563 Baarit ja kahvilat

J Informaatio ja viestintä

58 Kustannustoiminta

581 Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta

582 Ohjelmistojen kustantaminen

59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen

591 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatoiminta

592 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen

60 Radio- ja televisiotoiminta

601 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen

602 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen

61 Televiestintä

611 Kiinteän puhelinverkon hallinta ja palvelut

612 Langattoman verkon hallinta ja palvelut

613 Satelliittiviestintä

619 Muut televiestintäpalvelut

62 Ohjelmisto, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta

620 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta

63 Tietopalvelutoiminta

631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit

639 Muu tietopalvelutoiminta

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta

64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

641 Pankkitoiminta

642 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta

643 Säätiöt, rahastot ja muut varainhoitoyhteisöt

649 Muut rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)

651 Vakuutustoiminta

652 Jälleenvakuutustoiminta

653 Eläkevakuutustoiminta

66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

661 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)

662 Vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa avustava toiminta

663 Omaisuudenhoitotoiminta

L Kiinteistöalan toiminta

68 Kiinteistöalan toiminta

681 Omien kiinteistöjen kauppa

682 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta

683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut

691 Lakiasianpalvelut

692 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta

70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi

701 Pääkonttorien toiminta

702 Liikkeenjohdon konsultointi

71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi

712 Tekninen testaus ja analysointi

72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen

721 Luonnontieteen ja tekniikan tutkimus ja kehittäminen

722 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen

73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus

731 Mainostoiminta

732 Markkina- ja mielipidetutkimukset

74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle

741 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu

742 Valokuvaustoiminta

743 Kääntäminen ja tulkkaus

749 Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle

75 Eläinlääkintäpalvelut

750 Eläinlääkintäpalvelut

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

77 Vuokraus- ja leasingtoiminta

771 Moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing

772 Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing

773 Koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing

774 Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing

(pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)

78 Työllistämistoiminta

781 Työnvälitystoiminta

782 Työvoiman vuokraus

783 Muut henkilöstön hankintapalvelut

79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut

791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta

799 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.

80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut

801 Yksityiset turvallisuuspalvelut

802 Turvallisuusjärjestelmät

803 Etsivätoiminta

81 Kiinteistön- ja maisemanhoito

811 Kiinteistönhoito

812 Siivouspalvelut

813 Maisemanhoitopalvelut

82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle

821 Hallinto- ja toimistopalvelut

822 Puhelinpalvelukeskusten toiminta

823 Messujen ja kongressien järjestäminen

829 Muu liike-elämää palveleva toiminta

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

841 Julkinen hallinto

842 Ulkoasian hallinto, maanpuolustus ja järjestystoimi

843 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta

P Koulutus

85 Koulutus

851 Esiasteen koulutus

852 Alemman perusasteen koulutus

853 Ylemmän perusasteen ja keskiasteenkoulutus

854 Korkea-asteen koulutus

855 Muu koulutus

856 Koulutusta palveleva toiminta

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut

86 Terveyspalvelut

861 Terveydenhuollon laitospalvelut

862 Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut

869 Muut terveydenhuoltopalvelut

87 Sosiaalihuollon laitospalvelut

871 Sosiaalihuollon hoitolaitokset

872 Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalvelut

873 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut

879 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut

88 Sosiaalihuollon avopalvelut

881 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut

889 Muut sosiaalihuollon avopalvelut

R Taiteet, viihde ja virkistys

90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta

900 Kulttuuri- ja viihdetoiminta

91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta

910 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta

92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

920 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut

931 Urheilutoiminta

932 Huvi- ja virkistystoiminta

S Muu palvelutoiminta

94 Järjestöjen toiminta

941 Elinkeinoelämän, työnantaja- ja ammattialajärjestöjen toiminta

942 Ammattiyhdistysten toiminta

949 Muiden järjestöjen toiminta

95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus

951 Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus

952 Henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus

96 Muut henkilökohtaiset palvelut

960 Muut henkilökohtaiset palvelut

T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina

970 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina

98 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi

omaan käyttöön

981 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden tuottamiseksi omaan käyttöön

982 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön

U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

990 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

X Toimiala tuntematon

00 Toimiala tuntematon

000 Toimiala tuntematon

Liite 3 B

Käyttötarkoituskoodit (UC62)

1. Absorbentit ja adsorbentit Kiinteät aineet ja materiaalit, joita käytetään kaasujen ja nesteiden absorptioon ja adsorptioon: suodatinmateriaalit, molekyyliseulat, silikageeli jne.
2. Liima- ja sideaineet Materiaalit, jotka pinnoille levitettynä sitovat pinnat yhteen: dispersioon perustuvat sideaineet, kuumaliimat, polymeeripohjaiset kovettuvat liimahartsit, liuotinpohjaiset liimat.
3. Aerosolien ponneaineet Kokoonpuristetut tai nesteytetyt kaasut, joihin aineet ovat liuenneet tai suspentoituneet ja joiden kaasujen laajenemisesta johtuva paineen nousu saa aikaiseksi aineen purkautumisen säiliöstä.
4. Kondensoitumisenestoaineet Kemikaalit, jotka estävät kondensaation tapahtumista pinnoilla ja ilmassa: sumentumisenestoaineet, kondensaation poistajat.
5. Jäätymisenestoaineet Kemikaalit, joita käytetään jäätymisen estoon ja jään poistoon. Jäänestonesteet, jäänpoistoaineet.
6. Kiinnittymisenestoaineet Kemikaalit, jotka estävät kiinnittymisen ja kiinnijäämisen: ruiskupulverit ja kiinnittymisen estoon käytettävät lisäaineet painossa, hitsauksessa ja valussa käytettävät öljyt ja vahat, muottiöljyt jne.
7. Antistaattiset aineet Kemikaalit, joita käytetään elektrostaattisen varauksen syntymisen estoon tai pienentämiseen: antistaattiset lisäaineet ja aineet, jotka estävät pinnoille levitettynä sähköistä varautumista.
8. Valkaisuaineet Aineet ja materiaalit, joita käytetään valkaisuun ja värinpoistoon. Ei kuitenkaan kosmetiikka, valokuvauskemikaalit tai optiset kirkasteet.
9. Puhdistus- ja pesuaineet Aineet ja materiaalit, joita käytetään lian ja epäpuhtauksien irrottamiseen pinnoilta. Pesuaineet, saippuat, kuivapesuaineet ja optiset kirkasteet.
10. Väriaineet Kemikaalit, jotka värjäävät materiaaleja. Väriaineet, pigmentit, väriä muodostavat aineet, fluorisoivat kirkasteet.Ei kuitenkaan valokuvauskemikaalit, optiset kirkasteet, joita käytetään erityisesti pesuaineissa, eikä kopioinnissa käytettävät aineet.
11. Kompleksinmuodostajat Aineet, jotka toisten aineiden kanssa muodostavat komplekseja (lähinnä metalli-ionit).
12. Sähköä johtavat aineet Kemikaalit, joita käytetään johtamaan sähköä. Elektrolyytit, elektrodimateriaalit, poislukien puolijohteet.
13. Rakennusmateriaalit Kemikaalit ja materiaalit, joita käytetään rakennusaineina. Ei kuitenkaan rakentamisessa käytettävät eristeet.
14. Korroosionestäjät Kemikaalit, jotka estävät korroosion muodostumista:korroosiota estävät lisäaineet, ruostesuoja-aineet.
15. Kosmetiikka Kosmeettiset valmisteet
16. Pölyä sitovat aineet Kemikaalit, joilla estetään pulverimaisten hiukkasten tai maaperän pölyäminen ilmaan.
17. Sähköiset galvanointiaineet Kemikaalit, joita käytetään lähteenä metallin pinnoituksessa, tai helpottamaan pinnoituksen syntyä pinnalle.
18. Räjähdysaineet Kemikaalit, jotka ovat kemiallisesti stabiileja, mutta pystyvät tuottamaan hetkellisesti suuren määrän energiaa ja kaasua leimahtamalla ja laajenemalla: räjähteet, sytyttimet, palopommit.
19. Lannoitteet Aineet, joita kasvit tarvitsevat ja joita lisätään maaperään.
20. Täyteaineet Kemikaalit, joilla täytetään onkaloita tai liitoksia tai suhteellisen inerttejä ja tavallisesti ei-kuitumaisia, hienoksi jauhettuja aineita, joita lisätään elastomeereihin, muoveihin, keramiikkaan jne. lisäämään tilavuutta ja joskus myös parantamaan haluttuja ominaisuuksia, kuten valkoisuutta, voitelevuutta, tiheyttä tai vetolujuutta.
21. Kiinnitysaineet Kemikaalit, jotka väriaineen kanssa lisäävät värin kiinnittymistä ja pysyvyyttä kuidussa. Ei valokuvauskemikaalit.
22. Palonsuoja- ja sammutusaineet Kemikaalit, jotka sisältyvät materiaaliin tai ovat materiaalin pinnassa hidastaen tai estäen tulen etenemistä: palonsuoja-aineet, tulenesto- ja sammutusaineet.
23. Flotaatioaineet Kemikaalit, joita käytetään mineraalien erottamiseen ja konsentrointiin malmista.
24. Juoksuteaineet valussa ja liitoksissa Kemikaalit, jotka edistävät materiaalien kiinnittymistä liitoksissa toisiinsa tai estävät oksidien muodostumista.
25. Vaahdon muodostajat Kemikaalit, jotka muodostavat vaahtoa tai solumaisen rakenteen muovi- tai kumimateriaaleihin: kemialliset ja fysikaaliset paisunta-aineet, vaahdon muodostajat.
26. Elintarvikkeiden kemikaalit Kemikaalit, joita käytetään ruuan tai ruoka-aineiden valmistukseen. Myös eläinruokinnassa käytettävät kemikaalit.
27. Polttoaineet Kemikaalit, joita käytetään kehittämään energiaa kontrolloidussa palamisreaktiossa: bensiini, kerosiini, kaasuöljy, dieselöljy, ei-mineraaliöljyt.
28. Polttoaineiden lisäaineet Karstanestoaineet, nakutuksenestoaineet, saostuman estäjät, polttoaineen hapen lisääjät.
29. Lämmönsiirtoaineet Kemikaalit, joita käytetään lämmönsiirtoon materiaalista toiseen: jäähdytysaineet, lämmitysaineet.
30. Hydrauliikkanesteet Nesteet ja lisäaineet, joita käytetään hydrauliikassa.
31. Kyllästysaineet (impregnointi) Aineet ja materiaalit, jotka sekoitettuina kiinteään materiaaliin säilyttävät niiden alkuperäisen muodon: nahan, paperin, tekstiilin kyllästeet. Ei kuitenkaan tulenestoaineet, säilöntäaineet, biosidit.
32. Eristeet Kemikaalit, jotka estävät tai hidastavat sähkön, lämmön ja äänen siirtymistä materiaalista toiseen.
33. Välituotteet Aineet, joita käytetään toisten aineiden synteesiin: monomeerit, prepolymeerit.
34. Laboratoriokemikaalit Kemikaalit, joita käytetään laboratorioissa analyyseihin.
35. Voiteluaineet ja lisäaineet Kemikaaleja, joita käytetään kahden pinnan välissä pienentämään kitkaa: öljyt, rasvat, vahat ja kitkaa pienentävät lisäaineet.
36. Hajusteet Kemikaalit, jotka tuottavat, lisäävät tai peittävät hajuja.
37. Hapettimet Aineet, jotka luovuttavat happea helposti, irrottavat vetyä muista yhdisteistä, tai ottavat vastaan elektroneja kemiallisessa reaktiossa, ja joita käytetään em. tarkoituksiin.
38. Kasvinsuojeluaineet Aineet tai valmisteet, jotka suojaavat kasveja tai kasvituotteita haitallisia organismeja vastaan, tai suojaavat tällaisten organismien vaikutukselta kasvien toimintoihin, suojaavat kasvituotteita, tuhoavat epätoivottavia kasveja tai niiden osia. Ei kuitenkaan lannoitteet, ravinteet tai biosidit.
39. Biosidivalmisteet Kemiallinen tai biologinen valmiste, joka on tarkoitettu tuhoamaan, torjumaan tai tekemään haitattomaksi haitallisia eliöitä, estämään niiden vaikutusta tai rajoittamaan muulla tavoin niiden esiintymistä.39.1. Desinfiointiaineet ja yleiset biosidivalmisteet39.2. Säilytysaineet39.3. Tuholaistorjunta39.4. Muut biosidivalmisteet
40. pH-säätäjät Aineet, joilla muutetaan tai stabiloidaan vetyionikonsentraatiota (pH): hapot, emäkset, puskurit.
41. Lääkkeet ja niiden raaka-aineet Lääkinnällisten valmisteiden raaka-aineet. Lääkinnälliset valmisteet ja aktiiviset aineet: lääkkeet, eläinlääkinnälliset lääkkeet, hormonit, diagnostiikassa käytettävät aineet, dieettivalmisteet ja muut hoidossa käytettävät valmisteet.
42. Valokuvauskemikaalit Kemikaalit, joita käytetään pysyvän valokuvan tekemiseen: kehitteet, kiinnitteet, herkisteet, valoherkät aineet, stabilointiaineet.
43. Prosessinsäätäjät Aineet, joita käytetään kemiallisen prosessin säätämiseen: kiihdyttimet, aktivaattorit, katalyytit, inhibiittorit, kuivausaineet.
44. Pelkistimet Aineita, joita käytetään poistamaan happea, lisäämään vetyä tai yleisemmin elektronien luovuttajina kemiallisissa reaktioissa.
45. Reprograafiset aineet Kemikaalit, joita käytetään kestävien kuvien kopiointiin: kopiokoneiden väriaineet, kopiovärien lisäaineet, painomuste. Ei valokuvauskemikaalit tai kiinnitteet.
46. Puolijohteet Aineet, joiden sähkönjohtavuus on pienempi kuin metalleilla, mutta suurempi kuin eristeillä, ja johtavuus on säädeltävissä valolla, lämmöllä, sähkö- tai magneettikentällä.
47. Pehmittimet Kemikaalit, joita käytetään pehmittiminä materiaaleissa parantamaan pinnan käsiteltävyyttä, helpottamaan viimeistelyä tai parantamaan joustavuutta ja työstettävyyttä: sulatteet, peittausaineet (nahkan valmistus), devulkanisointiaineet, pehmittimet, veden pehmittimet.
48. Liuottimet Kemikaalit, joita käytetään liuottamaan, laimentamaan tai uuttamaan: uuttoaineet, maalien, lakkojen, liimojen ja muiden materiaalien liuottimet ja ohenteet.
49. Stabilointiaineet Kemikaalit, jotka estävät tai hidastavat materiaaleissa tapahtuvia muutoksia: antioksidantit ja huuhteluaineet.
50. Pinta-aktiiviset aineet Kemikaalit, joita käytetään nesteiden pintajännityksen pienentämiseen ja edesauttamaan puhdistumista ja kostumista.
51. Parkitusaineet Nahan ja vuotien parkitsemiseen käytettävät kemikaalit.
52. Viskositeetin säätäjät Kemikaalit, joita käytetään modifioimaan toisten aineiden ja sekoitusten viskositeettia: sakeutusaineet, tiksotrooppiset aineet, viskositeetti-indeksiä parantavat aineet.

N:o 553

53. Vulkanisointiaineet Kumiin lisättävät kemikaalit, jotka helpottavat ja nopeuttavat vulkanisointia.
54. Hitsaus- ja juottoaineet Kemikaalit, joita käytetään hitsauksessa ja juottamisessa: elektrodit, juoksutteet, metallijauhot jne.
56. Leikkuunesteet Kemikaalit, joita käytetään metallin leikkaamisessa ja muussa muotoilussa: leikkuunesteet, porausnesteet ja muut nesteet, joita käytetään metallin leikkaamisessa, poraamisessa, hiomisessa, kiillottamisessa, jyrsimisessä, stanssaamisessa, rullaamisessa tai meistämisessä.
57. Kitkaa kohottavat aineet Kemikaalit, jotka lisäävät kitkaa.
58. Hioma-aineet Hiomisessa käytettävät kemikaalit.
59. Maalit, lakat ja vernissat Kemikaalit, joita käytetään pintojen maalikäsittelyyn:peittävät ja suojaavat lakat, värit ja pigmentit kuivana ja liuottimessa, primerit, suojausaineet, ruosteenestoaineet, kosteudensuoja-aineet, tulelta suojaavat maalit jne.
60. Radioaktiiviset aineet Radioaktiiviset aineet ja valmisteet.
61. Pintakäsittelyaineet Kemikaalit, joita käytetään pintakäsittelyssä, eikä ole mainittu muualla tässä luettelossa: metallin karkaisuaineet, kromauksessa käytettävät aineet, ruosteenpoistoaineet, kumi, lasien etsauksessa käytettävät aineet, paperin, tekstiilin, nahan ja keramiikan kiillotukseen käytettävät aineet, pintakiillon vähentämiseen käytettävät aineet, tekstiilien pintakäsittelyaineet, kiillotusaineet ja vahat (autot, huonekalut, lattiat, metalli jne.). Ei kuitenkaan painovärien siirtymisen estoaineet, antistaattiset aineet, valkaisuaineet, puhdistus- ja väriaineet, korroosionestoaineet, pölynsitomiseen käytettävät aineet, palonestoaineet, juoksuttimet, kyllästysaineet, maalit tai lakat.
62. Sähkömekaaniset komponentit Ei käytössä
55. Muut kemikaalit Kemikaalit, joiden käyttötarkoitusta ei ole kuvattu toisaalla tässä luettelossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.