547/2008

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen 2 luvun muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 7 §:n otsikko ja 2 momentin 5 kohta, sekä

lisätään 2 luvun 7 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä mainittuun lukuun uusi 7 b § seuraavasti:

2 luku

Rahoituslaskelma ja liitetiedot

7 §
Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt

Taseeseen sisältymättömistä vastuusitoumuksista ja vastuista on esitettävä liitetietona:


5) muut kirjanpitovelvollista koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt.

Edellä 2 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista muista vastuusitoumuksista ja järjestelyistä on ilmoitettava niiden:

1) luonne;

2) liiketoiminnallinen peruste sekä

3) taloudellinen vaikutus kirjanpitovelvolliseen, silloin kun niistä aiheutuvat riskit tai hyödyt ovat olennaisia ja tätä tietoa voidaan pitää kirjanpitovelvollisen taloudellisen aseman arvioinnin kannalta välttämättömänä.

Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista, kirjanpitovelvollinen saa jättää esittämättä 3 momentissa tarkoitetun liitetiedon.

7 b §
Lähipiiriliiketoimet

Liitetietona on esitettävä tiedot kirjanpitovelvollisen ja tämän lähipiiriin kuuluvien välisistä liiketoimista, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Tietoja yksittäisistä liiketoimista voidaan yhdistellä lajeittain paitsi silloin kun tietojen erillistä esittämistä voidaan pitää välttämättömänä arvioitaessa liiketoimen vaikutusta kirjanpitovelvollisen taloudelliseen asemaan. Esitettäviin tietoihin tulee sisältyä:

1) kuvaus liiketoimesta;

2) liiketoimen arvo;

3) lähipiirisuhteen luonne; sekä

4) muut kirjanpitovelvollisen taloudellisen aseman arvioimisen kannalta välttämättömät tiedot liiketoimesta.

Lähipiirillä tarkoitetaan tätä pykälää sovellettaessa lähipiiriä sellaisena kuin se on määritelty kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa, jotka on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi.

Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista, kirjanpitovelvollinen saa jättää esittämättä 1 momentissa tarkoitetun liitetiedon. Sama koskee muita kirjanpitovelvollisia niiden liiketoimien osalta, joissa osapuolena on kirjanpitovelvollisen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen täysin omistama tytäryritys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, joka alkaa asetuksen tullessa voimaan tai sen jälkeen.

Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa tätä asetusta sinä tilikautena, joka on kulumassa, kun asetus tulee voimaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY (32006L0046); EYVL N:o L 224, 16.8.2006, s. 1

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008

Työministeri
Tarja Cronberg

Neuvotteleva virkamies
Markku Jänkälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.