544/2008

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista 5 päivänä joulukuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1140/2006) 14, 15 ja 20 a § sekä 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 21 §:n 1 momentti asetuksessa 698/2007, seuraavasti:

14 §
Lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolien tuontivaatimukset

Lihavalmisteita sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta annetun komission päätöksen 2007/777/EY liitteen II osan 4 mukaisesti kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja ja suolia saadaan tuoda maahan eläinlajikohtaisesti vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan komission päätöksen 2007/777/EY liitteen II osassa 1―3.

Lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolien on täytettävä komission päätöksessä 2007/777/EY säädetyt ehdot, ja lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolien käsittelyn on tuontimaakohtaisesti täytettävä mainitun päätöksen liitteen II osassa 4 asetetut eläinlajikohtaiset käsittelyvaatimukset siten kuin mainitun päätöksen liitteen II osassa 2 ja 3 säädetään. Lihavalmisteeseen raaka-aineena käytetyn lihan tai mahojen, virtsarakkojen ja suolien on oltava peräisin komission hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta, ja lihavalmisteen sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolien valmistaneen laitoksen on oltava komission hyväksymä. Lihavalmisteen sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolien tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2007/777/EY liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen matelijoiden lihasta valmistettuja lihavalmisteita sekä kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja ja suolia saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraan ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

15 §
Elintarvikkeeksi käytettävien suolattujen tai kuivattujen mahojen, virtsarakkojen ja suolien tuontivaatimukset

Elintarvikkeeksi käytettäviä, puhdistamisen jälkeen suolattuja tai kuivattuja mahoja, virtsarakkoja ja suolia, saadaan tuoda kaikista kolmansista maista. Mahojen, virtsarakkojen ja suolien on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta. Suolattujen tai kuivattujen suolien on täytettävä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista eläinten suolien tuonnissa kolmansista maista annetun komission päätöksen 2003/779/EY vaatimukset. Suolien tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2003/779/EY liitteen I mallin mukainen terveystodistus, ja mahojen ja virtsarakkojen tuontierän mukana on oltava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin mukainen terveystodistus. Uudesta-Seelannista tuotavien suolattujen tai kuivattujen mahojen, virtsarakkojen tai suolien tuontierien mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

20 a §
Lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontivaatimukset

Lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältävien yhdistelmätuotteiden mukana on Suomeen tuotaessa oltava 14 §:n 2 momentissa mainittu eläinlääkärintodistus.

Edellä 1 momentista poiketen matelijoiden lihasta valmistettuja lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai eläintautien leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

21 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi tai varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien on täytettävä seuraavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset:

1) punainen liha sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten liha ja jauheliha täyttää neuvoston päätöksen 79/542/ETY 12 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

2) siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen sekä luonnonvaraisten riistalintujen liha ja jauheliha täyttää komission päätöksen 2006/696/EY 19 artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen IV mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

3) tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden, kuin sorkka- ja kavioeläinten sekä jäniseläinten, liha ja jauheliha täyttää komission päätöksen 2000/585/EY 2 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin K mukainen eläinlääkärintodistus;

4) raakalihavalmisteet täyttävät komission päätöksen 2000/572/EY 4 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

5) lihavalmisteet sekä kuumennuskäsitellyt mahat, virtsarakot ja suolet täyttävät komission päätöksen 2007/777/EY 5 artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen IV mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

6) suolatut tai kuivatut suolet täyttävät komission päätöksen 2003/779/EY 1 a artiklan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen I B mallin mukainen eläinlääkärintodistus; sekä

7) lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden erän mukana on 5 kohdassa tarkoitettu eläinlääkärintodistus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008.

Komission päätös 2007/777/EY (32007D0777); EUVL N:o L 312, 30.11.2007, s. 49

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Raisa Nevanlinna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.