541/2008

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2008

Sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 9 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ulkoiseen pelastussuunnitelmaan, jonka pelastuslaitos on velvollinen laatimaan pelastuslain (468/2003) 9 §:n 2 momentin mukaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999), jäljempänä teollisuuskemikaaliasetus, 15 §:ssä määritellyssä tuotantolaitoksessa sattuvan onnettomuuden varalle.

Sisäisten pelastussuunnitelmien laatimisesta säädetään teollisuuskemikaaliasetuksen 16 ja 27 §:ssä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tuotantolaitoksella toiminnanharjoittajan valvonnassa olevaa aluetta, jossa vaarallisia aineita valmistetaan, käsitellään tai varastoidaan yhdessä tai useammassa laitoksessa;

2) laitoksella tuotantolaitoksen sisäpuolella olevaa teknistä yksikköä, jossa tuotetaan, käytetään, käsitellään tai varastoidaan vaarallisia aineita sekä tällaisen yksikön toiminnalle tarpeellisia laitteistoja, rakenteita, putkistoja, koneita, työkaluja, yksityisessä käytössä olevia rautatien sivuraiteita, satamaaltaita, yksikön käyttöön tarkoitettuja lastaus- ja purkauspaikkoja, laitureita, varastoja tai vastaavia kelluvia tai maalle rakennettuja rakennelmia;

3) toiminnanharjoittajalla oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka valmistaa, tuo maahan, pitää kaupan, saattaa markkinoille, luovuttaa, vie maasta, varastoi, pakkaa, jakelee, pitää hallussaan, säilyttää, käyttää tai muulla tavalla käsittelee vaarallista kemikaalia taikka räjähdettä tai muuta vastaavaa tuotetta;

4) suuronnettomuudella esimerkiksi huomattavaa päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta ilmiötä, joka seuraa tuotantolaitoksen toiminnassa esiintyvästä hallitsemattomasta tilanteesta ja joka voi aiheuttaa ihmisten terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa tuotantolaitoksen sisä- tai ulkopuolella, ja jossa on mukana yksi tai useampia vaarallisia aineita;

5) ulkoisella pelastussuunnitelmalla pelastuslaitoksen laatimaa pelastussuunnitelmaa, jossa on otettu huomioon kohteena olevan tuotantolaitoksen sisäinen pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys;

6) pelastuslaitoksella pelastuslain 5 §:n mukaista alueen pelastustoimen pelastuslaitosta; sekä

7) pelastusviranomaisilla pelastuslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja pelastustoimen alueen pelastusviranomaisia.

3 §
Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslaitoksen tulee laatia ulkoinen pelastussuunnitelma tuotantolaitoksesta, jolla teollisuuskemikaaliasetuksen 15 §:n mukaan on velvollisuus laatia turvallisuusselvitys.

Tuotantolaitoksille, jotka sijaitsevat samalla tehdasalueella ja jotka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden tai tuotantolaitoksille, jotka sijaitsevat niin lähellä toisiaan, että tuotantolaitoksessa tapahtuvasta onnettomuudesta voi aiheutua vahinkoa toisen tuotantolaitoksen alueella, voi pelastuslaitos laatia yhteisen ulkoisen pelastussuunnitelman.

Pelastussuunnitelmassa on otettava huomioon seuraavat tavoitteet:

1) onnettomuudet on rajattava ja hallittava niiden seurauksien minimoimiseksi sekä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi;

2) on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi suuronnettomuuksien seurauksilta;

3) on annettava tarpeelliset tiedot väestölle ja toimenpiteistä vastaaville alueen viranomaisille ja laitoksille; sekä

4) on varauduttava suuronnettomuuden jälkien korjaamiseen ja ympäristön puhdistamiseen.

Pelastuslaitoksen velvollisuudesta laatia ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa säädetään pelastuslain 9 §:n 2 momentissa. Suunnitelmaa laadittaessa on tarvittaessa kuultava alueellista ympäristökeskusta ja kunnan ympäristösuojeluviranomaista. Ulkoinen pelastussuunnitelma tulee sovittaa yhteen sisäisen pelastussuunnitelman kanssa siten, että ne muodostavat yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden. Turvatekniikan keskus toimittaa turvallisuusselvityksen ja siitä annetut johtopäätökset pelastuslaitokselle ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten.

Ulkoinen pelastussuunnitelma tulee laatia neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona Turvatekniikan keskus on toimittanut 4 momentissa tarkoitetut tiedot pelastuslaitokselle. Jos sisäiseen pelastussuunnitelmaan tehdään muutoksia, tulee pelastuslaitoksen saattaa ulkoinen pelastussuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona toiminnanharjoittaja on toimittanut pelastuslaitokselle asiaa koskevat tiedot.

4 §
Pelastussuunnitelmaan vaadittavat tiedot

Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

1) luettelo niistä henkilöistä sekä heidän tehtävistään ja asemastaan, joilla toiminnanharjoittajan edustajina on valtuudet käynnistää pelastustoimet tuotantolaitoksessa suuronnettomuuden uhatessa tai suuronnettomuuden tapahduttua sekä niistä henkilöistä, joilla pelastustoiminnan johtajana on valtuudet johtaa ja sovittaa yhteen pelastustoimintaa tuotantolaitoksessa ja sen ulkopuolella;

2) millä tavalla mahdollisista onnettomuuksista saadaan asianosaisille tieto nopeasti, miten hälytykset annetaan ja miten apua kutsutaan;

3) miten ulkoisen pelastussuunnitelman toteuttamiseksi tarvittavat voimavarat sovitetaan yhteen;

4) miten tuotantolaitoksen alueella tapahtuvaa pelastustoimintaa tuetaan;

5) miten tuotantolaitoksen alueen ulkopuolella toteutetaan pelastustoimintaa;

6) miten väestöä varoitetaan, miten väestölle annetaan tarkkoja tietoja onnettomuudesta ja millaisia toimintaohjeita väestölle annetaan; sekä

7) miten muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden pelastusviranomaisille tiedotetaan sellaisesta suuronnettomuudesta, jolla voi olla vaikutuksia yli valtion rajojen.

5 §
Väestön kuuleminen

Pelastussuunnitelman valmisteluvaiheessa pelastuslaitoksen on järjestettävä yleinen kuulemistilaisuus sekä asetettava valmisteluasiakirjat julkisesti nähtäviksi. Pelastussuunnitelman valmisteluasiakirjat on asetettava nähtäviksi myös, jos niitä tarkistetaan. Kuulemistilaisuudesta ja asiakirjojen nähtäväksi asettamisesta tulee ilmoittaa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla tai jollain muulla niihin verrattavalla tavalla vähintään seitsemän päivää ennen kuulemistilaisuutta ja nähtäväksi asettamista. Ilmoituksesta tulee selvitä suunnitelman tarkoitus sekä seuraavat tiedot:

1) kohteena oleva tuotantolaitos;

2) suunnittelusta vastaava viranomainen ja muut asianosaiset tahot;

3) mistä saa asiaa koskevia lisätietoja;

4) paikka, jossa asiakirjat ovat nähtävinä, ja aika, jonka ne ovat nähtävinä;

5) kuulemistilaisuuden paikka ja aika; sekä

6) mielipiteen esittämismuoto, määräaika ja yhteystiedot.

6 §
Suunnitelmista tiedottaminen ja niiden päivittäminen

Pelastuslaitoksen on tiedotettava ulkoisista pelastussuunnitelmista kaikille henkilöille ja julkisille laitoksille, joihin suuronnettomuus voi vaikuttaa.

Tiedottaminen tulee toteuttaa yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa. Toiminnanharjoittajan tiedottamisvelvollisuudesta säädetään teollisuuskemikaaliasetuksen 29 §:ssä.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat tulee tarkistaa ja saattaa ajantasalle vähintään kolmen vuoden välein. Tarkistamisessa on otettava huomioon tuotantolaitoksessa, pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa sekä uuden tekniikan ja tietämyksen soveltamisessa tapahtuneet muutokset. Tietojen on oltava jatkuvasti väestön saatavilla. Väestölle tiedottaminen on tehtävä uudelleen, kun pelastussuunnitelmiin tehdään muutoksia kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.

Ulkoisista pelastussuunnitelmista on lisäksi annettava riittävät tiedot niille Euroopan unionin jäsenvaltioille, jotka saattavat joutua alttiiksi tuotantolaitoksessa syntyvän suuronnettomuuden rajat ylittäville vaikutuksille.

7 §
Valvonta

Lääninhallitus valvoo alueellaan, että tässä asetuksessa tarkoitetuissa tuotantolaitoksissa sattuvien suuronnettomuuksien varalta on laadittu tämän asetuksen edellyttämät ulkoiset pelastussuunnitelmat. Turvatekniikan keskus ilmoittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä asianomaiselle lääninhallitukselle sen toimialueella olevat tuotantolaitokset, joista vaaditaan turvallisuusselvitys. Tiedoista tulee käydä ilmi tuotantolaitoksen sijaintikunta ja osoitetiedot sekä millä perusteella tuotantolaitoksen on laadittava turvallisuusselvitys.

Pelastuslaitoksen tulee toimittaa ulkoiset pelastussuunnitelmat lääninhallitukselle niiden valmistuttua. Lääninhallituksen tulee arvioida ulkoiset pelastussuunnitelmat ja toimittaa ne tarvittaessa täydentämistä varten pelastuslaitokselle. Lääninhallituksen tulee toimittaa ulkoisista pelastussuunnitelmista selvitys vuosittain lokakuun loppuun mennessä sisäasiainministeriölle.

8 §
Harjoitukset

Pelastuslaitoksen velvollisuudesta järjestää suuronnettomuusharjoituksia säädetään pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (787/2003) 5 §:ssä.

Ulkoisen pelastussuunnitelman tulee sisältää suunnitelma suuronnettomuusharjoitusten järjestämiseksi. Suunnitelmassa tulee olla tiedot harjoitukseen osallistuvista tahoista, harjoituksen toteutustavasta ja laajuudesta sekä ajankohdasta ja paikasta.

Harjoitukset tulee toteuttaa yhteistoiminnassa toiminnanharjoittajan ja pelastustoimintaan osallistuvien muiden viranomaisten kanssa vähintään kerran kolmessa vuodessa. Toiminnanharjoittajan velvollisuudesta järjestää yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa harjoituksia pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi säädetään teollisuuskemikaaliasetuksen 27 §:ssä.

Lääninhallituksen tulee yhteensovittaa, valvoa ja seurata suuronnettomuusharjoitusten valmistelua ja toteutusta sekä tarpeen mukaan osallistua niihin.

Lääninhallituksen tulee ilmoittaa sisäasiainministeriölle hyvissä ajoin harjoituksista sekä antaa toteutuneista harjoituksista selvitys.

9 §
Toimenpiderekisteriin merkitseminen

Pelastusviranomaisen on tallennettava pelastuslain 69 §:ssä tarkoitettuun toimenpiderekisteriin tapahtuneista suuronnettomuuksista vähintään seuraavat tiedot:

1) suuronnettomuuden päivämäärä, kellonaika ja paikka sekä kyseessä olevan tuotantolaitoksen nimi ja osoite;

2) lyhyt kuvaus suuronnettomuuden olosuhteista ja kulusta, mukaan lukien selostus vaarallisista aineista, joita siinä oli mukana;

3) henkilövahingot;

4) välittömät ympäristövahingot;

5) omaisuusvahingot;

6) valtakunnan rajojen ulkopuolelle ulottuvat vaikutukset; sekä

7) lyhyt kuvaus toteutetuista pelastustoimista sekä välittömästi toteutettavista varotoimenpiteistä, joilla estetään onnettomuuden toistuminen.

Turvatekniikan keskus ilmoittaa tietojen perusteella onnettomuudesta komission perustamaan tietokantaan.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston direktiivi 96/82/EY (396L0082); EYVL N:o L 10, 14.1.1997, s. 13
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY (32003L0105); EUVL N:o L 345, 31.12.2003, s. 97

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2008

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Yli-insinööri
Kristine Jousimaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.