514/2008

Annettu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun kemikaaliasetuksen (675/1993) 2 §, 4 §:n 3 momentti, ja 7―12, 14, 22 ja 23 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi asetuksessa 555/2001, 4 §:n 3 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, 8 § asetuksessa 1153/1994 ja mainitussa asetuksessa 555/2001, 9 ja 11 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, 10 § osaksi mainituissa asetuksissa 1153/1994 ja 555/2001, 12 § osaksi mainitussa asetuksessa 1153/1994, asetuksessa 864/2000 ja mainitussa asetuksessa 555/2001, 14 § mainitussa asetuksessa 1153/1994 ja asetuksessa 697/1999 ja 23 § asetuksessa 655/2007, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 555/2001, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kemikaalilain soveltamisesta:

1) kemikaalin (aineen ja valmisteen) luokitukseen, päällykseen ja merkitsemiseen;

2) tiedonantovelvollisuuteen ja kemikaalirekisteriin; sekä

3) vaarallisen kemikaalin mainostamiseen.


2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Asetusta sovelletaan kuitenkin 21 päivästä heinäkuuta 2008.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (32006R1907), EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/121/EY(32006L0121), EUVL L 396, 30.12.2006, s. 850

Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 2008

Ministeri
Stefan Wallin

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.