490/2008

Annettu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan lääkkeen määräämisestä 6 päivänä elokuuta 2003 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (726/2003) 2 §:n 10 ja 18 kohta, 10 §:n otsikko ja 1 momentin johdantokappale, 14 §:n 2 momentti, 17 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 22 §, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 10 a kohta ja 17 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


10) kirjallisella lääkemääräyksellä lääkärin tai hammaslääkärin paperille laatimaa määräystä, jonka perusteella apteekki toimittaa potilaalle lääkkeen; lääkemääräys voi olla joko alkuperäinen tai uusittu;

10 a) sähköisellä lääkemääräyksellä lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön tietojenkäsittelylaitteella laatimaa lääkemääräystä, joka siirretään tietoverkkoja käyttäen reseptikeskukseen ja johon sovelletaan sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia (61/2007);


18) lääkemääräyksen uusimisella (repetitio) lääkärin tai hammaslääkärin apteekista jo toimitettuun kirjalliseen lääkemääräykseen tekemää merkintää tai hänen henkilökohtaisesti puhelimitse antamaansa ilmoitusta, jonka perusteella apteekki voi toimittaa lääkemääräyksen sisältämät lääkkeet uudelleen; lääkemääräys voidaan uusia enintään kolme kertaa;


10 §
Kirjalliseen lääkemääräykseen merkittävät tiedot

Kirjalliseen lääkemääräykseen tulee merkitä seuraavat tiedot:


14 §
Lääkevaihto

Lääkevalmisteen vaihtoa koskeva kielto merkitään lääkemääräykseen lääkevalmisteelle ja sitä koskeville ohjeille varattuun tilaan. Vaihto kielletään merkinnällä "ei lääkevaihtoa". Kiellon syytä ei merkitä lääkemääräykseen. Kieltoa ei saa käyttää leimoissa eikä lääkemääräysohjelmisto saa automaattisesti lisätä eikä ehdottaa kieltoa lääkemääräyksiin. Jos lääkkeen määrääjä haluaa määrätä tietyn myyntiluvan haltijan lääkevalmistetta, tulee lääkemääräykseen merkitä lääkevalmisteen nimi, myyntiluvan haltijan nimi ja kiellon osoittava merkintä.

17 §
Varsinaisen huumausaineen määrääminen

Lääkkeen määrääjä saa määrätä potilaalle tai pro auctore varsinaista huumausainetta vain vahvistetulla huumausainelääkemääräyslomakkeella tai potilaalle sähköisellä lääkemääräyksellä.


Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, lääkkeen määrääjä voi määrätä erityislupavalmisteena myös vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloon IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloon I kuuluvia huumausaineita, jos siihen on erityiset hoidolliset perusteet.


21 §
Erityislupavalmisteen määrääminen

Lääkelain 21 f §:ssä tarkoitetun erityislupavalmisteen määrääminen edellyttää, että potilaan hoitoon ei ole käytettävissä muuta hoitoa tai että tällaisella hoidolla ei ole saavutettavissa toivottua tulosta.


22 §
Sähköinen lääkemääräys

Sähköistä lääkemääräystä laadittaessa tulee noudattaa, mitä sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007) ja asetuksessa (485/2008) säädetään sekä lisäksi soveltuvin osin tämän asetuksen säännöksiä.

Sähköiseen lääkemääräykseen ei sovelleta tämän asetuksen 16 ja 18 §:n säännöksiä.

Pro-auctore -lääkemääräystä ei saa laatia sähköisellä lääkemääräyksellä. Lääkkeellisiä kaasuja ei voi määrätä sähköisellä lääkemääräyksellä.

Sähköisellä lääkemääräyksellä saa määrätä lääketietokantaan sisältymättömiä lääkevalmisteita ja muita lääkärin määräystä edellyttäviä valmisteita, jos lääkkeen määrääjä kirjaa lääkemääräykseen tiedot, jotka ovat vastaavia kuin lääketietokantaan sisältyvien valmisteiden tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.