488/2008

Annettu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan ammatillisesta koulutuksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (811/1998) 10, 13 ja 14 §, sellaisina kuin niistä 10 ja 13 § ovat asetuksessa 603/2005 seuraavasti:

10 §
Arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaaminen ja sen kehittyminen on arvioitava riittävän usein koulutuksen aikana ja koulutuksen päättyessä.

Opiskelijan hyväksytyt opintosuoritukset ja osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1). Vastaavaa asteikkoa käytetään arvioitaessa ammattiosaamisen näyttöjä. Erityisopetuksessa ammattiosaamisen näytöt voidaan arvioida myös sanallisesti. Vapaasti valittavat opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan opintosuoritukset ja osaaminen arvioidaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osalta ja tietopuolisissa opinnoissa käyttäen 2 momentissa säädettyä asteikkoa ja arvosanoja.

Vammaisten opiskelijoiden valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa sekä maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa voidaan poiketa edellä olevista arvioinnin perusteista siten kuin opetushallituksen vahvistamissa opetussuunnitelman perusteissa määrätään.

Opetushallitus antaa opetussuunnitelman perusteissa tarkemmat määräykset arvioinnista ja siihen sisältyvistä ammattiosaamisen näytöistä.

13 §
Tutkintotodistus, erotodistus, todistus suoritetusta koulutuksesta ja todistus suoritetuista opinnoista

Kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvat opinnot ja ammattiosaamisen näytöt, hänelle annetaan tutkintotodistus suoritetusta tutkinnosta. Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Tutkintotodistus voidaan antaa myös opiskelijalle, jonka opinnoissa on noudatettu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettuja erityisiä opetusjärjestelyjä. Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Näyttötodistuksen allekirjoittaa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen puheenjohtaja.

Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään suoritetut opinnot ja ammattiosaamisen näytöt arvosanoineen. Erotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen osalta erotodistuksen allekirjoittaa edellä 1 momentissa tarkoitetun toimielimen puheenjohtaja.

Opiskelijalle, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun koulutuksen annetaan todistus suoritetusta koulutuksesta. Todistuksen antaa koulutuksen järjestäjä.

Opiskelijalle annetaan pyynnöstä todistus suoritetuista opinnoista ja ammattiosaamisen näytöistä myös opiskelun kestäessä. Opiskelijalle annetaan pyynnöstä todistus myös aikaisemmin hankitusta osaamisesta. Todistukset antaa koulutuksen järjestäjä.

Todistuksesta tulee käydä ilmi noudatetut opetussuunnitelman perusteet, tutkinnon laajuus sekä oppisopimuskoulutuksessa oppisopimuksen kestoaika. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän suorittamat arvioinnit liitetään todistukseen.

Opiskelijan muualla suorittamien hyväksi luettujen opintojen tai muutoin hankitun osaamisen arvosanat merkitään opiskelijalle annettavaan todistukseen. Opiskelijan suorittamat ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon osat merkitään opiskelijalle annettavaan todistukseen noudattaen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen (812/1998) 7 §:ssä säädettyä edellä tarkoitettuja tutkintoja koskevaa arviointiasteikkoa.

Opiskelijalle, joka on suorittanut tutkinnon tai opintoja ja ammattiosaamisen näyttöjä, annetaan pyynnöstä tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, jossa annetaan riittävät tiedot oppilaitoksesta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä.

14 §
Opiskelijan arviointi oppisopimuskoulutuksessa eräissä tapauksissa

Kun näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus sekä muu ammatillinen lisäkoulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena, noudatetaan soveltuvin osin, mitä opiskelijan arvioinnista 10 ja 11 a §:ssä säädetään.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävästä muusta kuin näyttötutkintoon valmistavasta ammatillisesta lisäkoulutuksesta opiskelijalle annetaan todistus opintojen suorittamisesta noudattaen soveltuvin osin, mitä 13 §:n 5 ja 6 momentissa säädetään.

Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan oppisopimuskoulutukseen osallistumisesta annetaan todistus noudattaen soveltuvin osin, mitä 13 §:n 5 ja 6 momentissa säädetään.

Näyttötutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa tutkinnon suorittamisesta ja tutkintotodistuksesta on voimassa, mitä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa asetuksessa (812/1998) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Edellä 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua arviointiasteikkoa sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2009 lukien, kuitenkin siten, että arviointiasteikko otetaan käyttöön 1 päivästä elokuuta 2008 lukien alkavassa rakennusalan ja metsäalan ammatillisiin perustutkintoihin johtavassa koulutuksessa sekä maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2008

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallitusneuvos
Tarja Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.