474/2008

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008

Valtioneuvoston asetus alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta 26 päivänä kesäkuuta 2008 annetun lain (439/2008) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään alkolukolla valvotussa ajo-oikeudessa hyväksyttävälle alkolukolle asetettavista teknisistä vaatimuksista sekä alkolukon toiminnasta, asennuksesta ja käyttötietojen purkamisesta.

2 §
Alkolukolle asetetut tekniset vaatimukset

Alkolukon on täytettävä Euroopan standardin EN 50436-1 vaatimukset tai Albertan standardin 355A02-01 vaatimukset lukuun ottamatta jaksossa 5.2 kuvattua jännitteen vaihteluväliä, jonka alimmaksi arvoksi hyväksytään 7,5 volttia. Alkolukon on lisäksi täytettävä ajoneuvon käyttöönottoajankohtana voimassa olleen direktiivin 72/245/ETY tai E-säännön 10 vastaavan tason vaatimukset.

3 §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Vaatimustenmukaisuustodistuksen antaneen laboratorion tulee olla mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön tai muun vastaavan kansallisen akkreditointielimen akkreditoima. Alkolukkojen testaamiseen käytettävien testien tulee kuulua laboratorion akkreditoituun pätevyysalueeseen ja akkreditoinnissa tulee soveltaa testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimuksia koskevaa standardia SFS-EN ISO/IEC 17025:2000 tai muuta vastaavaa standardia. Valvotussa ajo-oikeudessa käytettävän alkolukon on toiminnaltaan ja ominaisuuksiltaan vastattava testattuja alkolukkoja, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä.

4 §
Käynnistyksen estäminen ja ajon valvonta

Alkolukon on estettävä auton käynnistyminen, jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus on vähintään 0,10 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Alkolukon on liiallisen alkoholipitoisuuden vuoksi hylätyn puhalluksen jälkeen lukkiuduttava ensin viideksi minuutiksi ja toisesta puhalluksesta lähtien 15 minuutiksi kerrallaan, kunnes hyväksytty puhallus annetaan. Hyväksytyn puhalluksen jälkeen on viisi minuuttia aikaa käynnistää auto. Moottorin sammuttamisen jälkeen auto on voitava viiden minuutin kuluessa käynnistää uudelleen ilman, että alkolukko vaatii puhallusta.

Alkolukon on satunnaisesti ajon aikana vaadittava puhallusta, jonka antamiseen kuljettajalla on 6 minuuttia aikaa. Ensimmäistä puhallusta alkolukon on vaadittava 5-10 minuutin kuluttua auton käynnistyksestä ja tämän jälkeen 30 - 45 minuutin välein. Alkolukko ei saa sammuttaa käynnissä olevaa moottoria.

Hyväksytyn puhalluksen tilavuuden on oltava vähintään 1,0 litraa. Jos valvottavan terveydentila vaikeuttaa hyväksytyn puhalluksen suorittamista, poliisi voi lääkärintodistuksen perusteella antaa luvan laskea vaadittava ilmamäärä 0,8 litraan. Poliisin on tehtävä lääkärintodistuksesta merkintä ajoneuvoliikennerekisteriin.

5 §
Hälytysjärjestelmä

Alkolukossa on oltava hälytysjärjestelmä, jonka tarkoituksena on auton äänimerkki kytkemällä ehkäistä ajon jatkamista, jos kuljettaja ei ole 4 §:n 2 momentissa säädetyssä ajassa puhaltanut alkolukkoon tai puhallus on sisältänyt alkoholia yli kokeilussa sallitun rajan.

6 §
Lukittuminen

Alkolukon on estettävä auton käynnistyminen, jos alkolukon huoltoa ei suoriteta:

1) seitsemän päivän kuluessa huoltovälin päättymisestä lukien;

2) viiden päivän kuluessa hälytysjärjestelmän käynnistymisestä lukien;

3) viiden päivän kuluessa siitä kun autoa on joko liikutettu tai se on käynnistetty ilman hyväksytyn puhalluksen antamista; tai

4) viiden päivän kuluessa siitä kun keskusyksikön virtalähde on katkaistu yli 15 minuutin ajaksi.

7 §
Alkolukon käyttötiedot ja käyttötietorekisteri

Alkolukon käyttötietojen tallentamisessa ja säilyttämisessä noudatetaan Euroopan standardin EN 50436-1 4.6 kohdan määräyksiä. Käyttötiedot on voitava huollossa määräajoin purkaa alkolukon muistista ja siirtää laitevalmistajan internetissä pitämään rekisteriin (käyttötietorekisteri).

8 §
Alkolukon asennus ja kalibrointi

Alkolukko asennetaan laitevalmistajan valtuuttamassa asennusliikkeessä. Valtuutuksesta on ennen asennustoiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus Ajoneuvohallintokeskukselle, joka pitää luetteloa asennus- ja huoltopaikoista.

Asennusliikkeen on annettava todistus alkolukon asennuksesta toimitettavaksi alkolukon käyttäjän asuinpaikan poliisille. Todistuksessa tulee olla asennetun alkolukon yksilöintiin tarkoitettu tunnusnumero ja tieto siitä, että alkolukko täyttää sen toiminnalle tässä asetuksessa säädetyt ehdot.

Alkolukko on kalibroitava vähintään vuoden välein. Alkolukon teknisten vaatimusten yhteydessä testattua kalibroinnin säilymisaikaa ei kuitenkaan saa ylittää.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2008.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2008

Ministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.