435/2008

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikanlihan kaupan pitämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 273/2003:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan seuraavien asetusten mukaisen enintään 12 kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevan lihan kaupan pitämistä koskevien säännösten täytäntöönpanoon:

1) maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityssäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus), jäljempänä neuvoston asetus; sekä

2) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä enintään 12 kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevan lihan kaupan pitämisen osalta annettu komission asetus (EY) N:o 566/2008, jäljempänä komission asetus.

2 §
Valvontaviranomaiset

Elintarviketurvallisuusvirasto, jäljempänä Evira, on komission asetuksen tarkoittama keskusviranomainen, joka myös valvoo tämän asetuksen soveltamista teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa. Lääninhallitus valvoo tämän asetuksen soveltamista alueellaan. Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen valvoo tämän asetuksen soveltamista elintarvikelain (23/2006) 32 ja 33 §:n mukaisesti alueellaan lukuun ottamatta Eviran valvomia laitoksia. Ensisaapumispaikan vastaanotetun lihan osalta valvonnasta säädetään elintarvikelain 42 §:ssä.

3 §
Pakkaamatonta lihaa koskevat tiedot

Vähittäiskaupassa pakkaamattomana loppukuluttajalle myytävän lihan läheisyydessä on oltava näkyvällä tavalla merkittynä neuvoston asetuksen liitteen XI a luvun IV kohdan 1 mukaiset tiedot siten, että ne voidaan yhdistää kyseessä olevaan lihaan.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Heimo Vesala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.