370/2008

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 423/2007 sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n, sellaisena kuin se on osaksi laissa 428/2007, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Kuitupellavan ja -hampun jalostustuen myöntämisen edellytyksistä säädetään maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 sekä kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 245/2001, jäljempänä soveltamisasetus.

Tällä asetuksella annetaan yhteisön säädöksissä edellytetyt tarkemmat säännökset tai sallitut poikkeussäännökset kuitupellavan ja -hampun jalostustuen myöntämisen edellytyksistä.

2 §
Osto- ja myyntisopimus

Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on tehtävä viljelijän kanssa osto- ja myyntisopimus, joka sisältää sellaiset tiedot kuin siitä soveltamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään. Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennös sopimuksesta on toimitettava jalostuslaitoksen sijaintipaikkakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle viimeistään soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana.

3 §
Jalostustoimeksiantosopimus

Jalostajaan rinnastettavan tuottajan on tehtävä hyväksytyn ensimmäisen jalostajan kanssa jalostustoimeksiantosopimus, joka sisältää sellaiset tiedot kuin siitä soveltamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään. Jalostajaan rinnastettavan tuottajan allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennös sopimuksesta on toimitettava jalostajaan rinnastettavan tuottajan maatilan talouskeskuksen sijaintipaikkakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle viimeistään soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana.

4 §
Jalostussitoumus

Viljelijän, joka on hyväksytty ensimmäiseksi jalostajaksi, on annettava kirjallinen sitoumus viljelemiensä varsien jalostamisesta siten kuin siitä soveltamisasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetään. Ensimmäiseksi jalostajaksi hyväksytyn viljelijän allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennös sitoumuksesta on toimitettava maatilan sijaintipaikkakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle viimeistään soveltamisasetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana.

5 §
Tuotanto- ja varastoilmoitukset

Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan ja jalostajaan rinnastettavan tuottajan on tehtävä soveltamisasetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädetyt tiedot sisältävät tuotanto- ja varastoilmoitukset.

Soveltamisasetuksen 6 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan tarkoittamina asiakirjoina jalostajaan rinnastettavan tuottajan on esitettävä kultakin kyseessä olevalta ilmoitusjaksolta tuotanto- ja varastoilmoituksen liitteenä allekirjoituksellaan oikeaksi todistamansa jäljennökset pellava- ja hamppukuitujen myyntilaskuista sekä varret jalostaneen ensimmäisen jalostajan todistuksesta, johon on merkitty saatujen kuitujen määrät ja tyypit.

6 §
Vakuus

Soveltamisasetuksen 10 artiklassa tarkoitetun vakuuden asettamisen edellytyksenä on se, että vakuuden antaja on rekisteröitynyt Maaseutuviraston rekisteriin.

7 §
Epäpuhtaudet

Jalostustukeen oikeuttavien lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen epäpuhtauksien ja päistäreiden suhteellinen osuus voi olla enintään kymmenen prosenttia markkinointivuosina 2007/2008―2008/2009.

8 §
Pellava- ja hamppukuitujen yksikkömäärät

Soveltamisasetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukainen pellava- ja hamppukuitujen yksikkömäärä on markkinointivuonna 2008/2009:

- pitkät pellavakuidut 1 600 kg/ha

- lyhyet pellavakuidut 2 400 kg/ha

- hamppukuidut 3 000 kg/ha

9 §
Säilytettävät asiakirjat

Soveltamisasetuksen 3 artiklan 2 kohdan tarkoittamina asiakirjoina hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on säilytettävä vähintään jalostusvuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan:

1) päivittäiset varastoselvitykset;

2) lähetysluettelot;

3) kirjanpito liitteineen;

4) alkuperäiset osto- ja myyntisopimukset; sekä

5) alkuperäiset jalostustoimeksiantosopimukset.

Soveltamisasetuksen 4 artiklan tarkoittamina asiakirjoina jalostajaan rinnastettavan tuottajan on säilytettävä vähintään jalostusvuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan:

1) tuotanto- ja varastoilmoitukset;

2) kirjanpito liitteineen;

3) kopiot pellava- ja hamppukuitujen myyntilaskuista; sekä

4) kopiot varret jalostaneen ensimmäisen jalostajan todistuksista, joihin on merkitty saatujen kuitujen määrät ja tyypit.

Soveltamisasetuksen 3 artiklan 4 kohdan tarkoittamina asiakirjoina puhdistustoimeksiannon suorittajan on säilytettävä vähintään jalostusvuotta seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan:

1) varastoselvitykset;

2) lähetysluettelot; sekä

3) kirjanpito liitteineen.

10 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Soveltamisasetuksen tarkoittamia toimivaltaisia viranomaisia kuitupellavan ja -hampun jalostustukeen liittyvien hakemusten käsittelyyn ja valvontaan liittyvissä asioissa ovat työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta 13 päivänä kesäkuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (508/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.