356/2008

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä 17 päivänä kesäkuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (469/2005) 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 2 momentti sekä 17 §,

muutetaan 3 §:n 21 ja 22 kohdat, 6 §:n 3 momentti, 8 §, 4 luvun otsikko sekä 10–15 §,

sellaisena kuin niistä ovat 10 § osaksi ja 12 sekä 13 § maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 333/2006,

lisätään 3 §:ään uusi 23 kohta sekä liite 1 seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


21) vanhalla EU-tunnuksella tunnistimeen valmiiksi painettua eläimen yksilötunnusta, joka koostuu maatunnuksesta FI sekä sitä seuraavasta viiden merkin mittaisesta kirjaimia ja numeroita sisältävästä eläintilatunnuksesta ja neljästä numerosta;

22) eläinluettelolla neuvoston asetuksen 5 artiklassa säädettyä rekisteriä, jota neuvoston asetuksen 2 artiklassa säädetyn pitäjän on pidettävä eläimistään; sekä

23) asiakastunnuksella maaseutuelinkeinorekisteriin rekisteröidyn asiakkaan tunnistetta, jota käyttävät ne eläintenpitäjät, joilla ei ole tilatunnusta

6 §
Tunnistin

Käytettyä tunnistinta ei saa kiinnittää uudelleen. Tunnistin katsotaan käytetyksi, jos se on jo aiemmin ollut kiinnitettynä lampaan tai vuohen korvaan tai jos tunnistimen EU-tunnukselle on jo aiemmin ollut rekisteröitynä lammas tai vuohi.


8 §
Merkitsemistapa

Eläinten merkitsemisestä on säädetty neuvoston asetuksen 4 artiklassa. Eläintenpitäjän pitopaikassa 9 päivänä heinäkuuta 2005 tai sen jälkeen syntynyt eläin on merkittävä päämerkillä ja apumerkillä ennen eläimen luovuttamista tai siirtämistä syntymäpitopaikasta ja syntymäpitopaikassa viimeistään kuuden kuukauden ikäisenä.

Eläin, jonka osalta täyttyvät neuvoston asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset, voidaan merkitä päämerkillä. Merkki on kiinnitettävä ennen eläimen luovuttamista tai siirtämistä syntymäpitopaikasta ja syntymäpitopaikassa viimeistään kuuden kuukauden ikäisenä.

Eläinten elektronisesta tunnistamisesta on säädetty neuvoston asetuksen 9 artiklassa. Jos eläintä ei toimiteta yhteisön sisäiseen kauppaan, merkitsemiseen käytetyn apumerkin ei edellä mainitun artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta päivästä lukien tarvitse sisältää elektronista lähetintä.

Euroopan unionin ulkopuolisesta valtiosta tuotu eläin on merkittävä neuvoston asetuksen 4 artiklan 2 kohdan tarkoittamalla tavalla päämerkillä ja apumerkillä tulopitopaikassa ennen eläimen luovuttamista tai siirtämistä muuhun pitopaikkaan taikka tulopitopaikassa viimeistään 14 päivänä eläimen Suomeen saapumisesta. Eläintenpitäjä vastaa tunnistimen kiinnittämisestä.

Eläintä, joka on syntynyt 8 päivänä heinäkuuta 2005 tai aikaisemmin ja jonka korvaan on kiinnitettynä vanha EU-merkki, ei tarvitse merkitä uudelleen.

Syntymäpitopaikassa oleva 8 päivänä heinäkuuta 2005 tai aikaisemmin syntynyt eläin, joka ei ole merkittynä tämän asetuksen tarkoittamalla tunnistimella tai vanhalla EU-merkillä, on merkittävä ennen eläimen luovuttamista tai siirtämistä syntymäpitopaikasta. Eläintenpitäjä saa käyttää tällainen eläimen merkitsemiseen joko päämerkkiä tai päämerkkiä ja apumerkkiä.

4 luku

Eläinluettelot ja rekisteri-ilmoitukset

10 §
Eläintenpitäjän luettelonpitovelvollisuus

Eläintenpitäjän velvollisuudesta pitää ajan tasalla olevaa eläinluetteloa sekä luetteloon merkittävistä tiedoista on säädetty neuvoston asetuksen 5 artiklassa. Eläinluettelon on oltava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin ja muodon mukainen.

11 §
Eläinvälittäjän ja teurastamon luettelonpitovelvollisuus

Eläinvälittäjän ja teurastamon velvollisuudesta pitää ajan tasalla olevaa eläinluetteloa on säädetty neuvoston asetuksen 5 artiklassa. Eläinluettelon on oltava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin ja muodon mukainen.

12 §
Luokan 1 käsittelylaitoksen luettelonpitovelvollisuus

Luokan 1 käsittelylaitoksen on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa käsittelyä varten vastaanotetuista eläinten raadoista. Luetteloon on merkittävä seuraavat tiedot eläinlajikohtaisesti:

1) eläimen EU-tunnus tai vanha EU-tunnus tai jos sellaista ei ole käytettävissä, raadon kuljettamisesta vastuussa olevan toimijan eläimeen kiinnittämän yksilöivän korvamerkin tunnus;

2) raadon luovuttajan tilatunnus, asiakastunnus, eläinvälittäjätunnus tai teurastamon laitostunnus; sekä

3) raadon vastaanottopäivä.

13 §
Ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin

Eläintenpitäjän on ilmoitettava lammas- ja vuohirekisteriin tämän asetuksen liitteen 1 taulukossa 1 luetellut tapahtumat ja tiedot. Eläinvälittäjän, teurastamon ja luokan 1 käsittelylaitoksen on ilmoitettava liitteen 1 taulukossa 2 luetellut tapahtumat ja tiedot.

Ajankohdasta, jolloin eläintä koskevat luovutus-, siirto- ja vastaanottotapahtumat on viimeistään ilmoitettava lammas- ja vuohirekisteriin, säädetään neuvoston asetuksen 8 artiklassa. Tätä samaa ajankohtaa sovelletaan myös ilmoittamiseen eläimen kuolemasta, teurastamisesta sekä eläimen raadon vastaanottamisesta käsittelyä varten.

Eläintenpitäjän on ilmoitettava lammas- ja vuohirekisteriin eläimen syntymästä ennen eläimen luovuttamista tai siirtämistä syntymäpitopaikasta taikka syntymäpitopaikassa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua eläimen syntymästä.

Eläintenpitäjä ei saa luovuttaa tai siirtää pitopaikasta taikka vastaanottaa pitopaikkaan eläimiä, joiden tietoja ja aiempia tapahtumia ei ole ilmoitettu lammas- ja vuohirekisteriin. Eläinvälittäjä ei saa ottaa tällaisia eläimiä välitettäväksi tai luovuttaa teurastettavaksi tai kasvatettavaksi, eläinkuljettaja ei saa ottaa kuljetettavaksi tai teurastamo teurastettavaksi.

14 §
Luetteloiden säilyttäminen

Eläintenpitäjän, eläinvälittäjän ja teurastamon on säilytettävä 10 ja 11 §:ssä tarkoitettujen luetteloiden tietoja sekä luokan 1 käsittelylaitoksen 12 §:ssä tarkoitetun luettelon tietoja vähintään kuluvan kalenterivuoden ja sitä seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan.

15 §
Eläinmäärät

Eläinmäärien laskemisesta vähintään kerran vuodessa säädetään neuvoston asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa. Mainitun artiklan tarkoittamaksi laskentapäiväksi nimetään joulukuun 1 päivä. Eläinmäärien ilmoittamisesta lammas- ja vuohirekisteriin säädetään neuvoston asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

Tämän asetuksen 13 §:ssä tarkoitettua teurastamon ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä syyskuuta 2008 ja luokan 1 käsittelylaitoksen ilmoitusvelvollisuutta vasta 1 päivästä tammikuuta 2009.

Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 (32004R0021), EYVL L 5, 9.1.2004, s. 8

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.