354/2008

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 32 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 164/2008, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan uimaveden laadun seurantaan ja valvontaan sekä uimaveden laadusta tiedottamiseen pienillä yleisillä uimarannoilla.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) pienellä yleisellä uimarannalla sellaista yleistä uimarantaa, jolla arvioidaan käyvän uimakauden aikana vähemmän kuin 100 uimaria päivässä ja josta on tehtävä terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen ilmoitus;

2) uimakaudella 15.6. ja 31.8. välistä ajanjaksoa paitsi Lapin läänissä ja Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa 25.6. ja 15.8. välistä ajanjaksoa.

3 §
Uimaveden toimenpiderajat ja laatusuositukset

Uimavedestä ei saa aiheutua terveyshaittaa uimareille. Yksittäisille valvontatutkimustuloksille ja syanobakteerihavainnoille on määritelty toimenpiderajat liitteessä I olevassa taulukossa 1.

Uimaveden on oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa. Käyttökelpoisuuteen perustuva laatusuositus on määritelty liitteessä I olevassa taulukossa 2.

4 §
Uimaveden laadun säännöllinen seuranta ja valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo ennen kunkin uimakauden alkua tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista yleisistä uimarannoista. Uimarantaluettelo on laadittava ensimmäisen kerran vuoden 2009 uimakautta varten.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava näiden uimarantojen uimaveden laatua säännöllisin väliajoin tehtävin tutkimuksin, jotka sisältävät liitteessä I olevien taulukoiden määritykset ja aistinvaraiset havainnot ja jotka toteutetaan liitteen II mukaisesti.

5 §
Näytteenotto ja määritysmenetelmät

Uimavesinäyte otetaan uimarannan osasta, jossa suurin osa uimareista käy uimassa tai jossa on odotettavissa suurin saastumisen riski.

Jos näytteenottaja on muu kuin kunnan terveydensuojeluviranomainen, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varmistuttava, että näytteenottaja tuntee näytteenottoon liittyvät yleiset periaatteet. Valvontatutkimustulokset ja tiedot uimavedestä tehdyistä aistinvaraisista havainnoista on toimitettava välittömästi kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Määritysmenetelmiin sovelletaan, mitä elintarvikelain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1174/ 2006) säädetään määritysmenetelmistä. Näytteiden käsittelyssä on noudatettava liitteessä III määriteltyjä vaatimuksia.

6 §
Valvontaviranomaisen velvoitteet

Jos yksittäinen valvontatutkimustulos tai syanobakteerihavainto ylittää liitteessä I olevassa taulukossa 1 määritellyn toimenpiderajan tai jos uimavedestä tehty aistinvarainen havainto ylittää liitteessä I olevassa taulukossa 2 määritellyn laatusuosituksen, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on selvitettävä, liittyykö ylitykseen terveyshaittoja.

Jos ylitykseen voi liittyä terveyshaittoja, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on annettava uimarannan omistajalle tai haltijalle tarvittaessa terveydensuojelulain 51 §:n mukainen määräys korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä sekä tarpeelliset ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Liitteessä I olevassa taulukossa 1 määritellyn toimenpiderajan ylittyessä kyseisen muuttujan pitoisuutta on seurattava uimavedestä otetuilla lisänäytteillä. Syanobakteerien esiintymistä on seurattava aistinvaraisilla havainnoilla.

7 §
Yleisölle tiedottaminen ja yleisön osallistuminen

Uimarannan omistajan tai haltijan on yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa huolehdittava siitä, että uimarannalla on yleisön nähtävillä seuraavat tiedot:

1) kuluvan uimakauden aikana tehtyjen valvontatutkimusten ja aistinvaraisten havaintojen tulokset tulkintoineen;

2) ohjeet ja määräykset terveyshaittojen ehkäisemiseksi silloin, jos niitä on annettu, sekä syyt niiden antamiseen;

3) tiedot 6 §:n 2 momentin perusteella käynnistetyistä korjaavista toimenpiteistä;

4) uimarannan omistajan tai haltijan sekä kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot.

Edellä tarkoitetuista asioista on tiedotettava viivytyksettä.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja sekä tehdä ehdotuksia ja huomautuksia tämän asetuksen 4 §:n 1 momentissa tarkoitetusta uimarantaluettelosta.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2008

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Ylitarkastaja
Jari Keinänen

Liite I

UIMAVEDEN TOIMENPIDERAJAT JA LAATUSUOSITUKSET

Taulukko 1. Yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteerihavainnon toimenpiderajat

Muuttuja Toimenpideraja
Sisämaan uimavedet Rannikon uimavedet
Suolistoperäiset enterokokit (pmy/mpn/100 ml) 400 200
Escherichia coli (pmy/mpn/100 ml) 1 000 500
Syanobakteerit (sinilevät) Havaittu uimavedessä tai uimarannalla

Taulukko 2. Yksittäisen aistinvaraisen havainnon laatusuositus

Muuttuja Tavoitetaso
Jätteet, kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet sekä kelluvat materiaalit (esimerkiksi muovi, kumi, lasi- ja muovipullot) Ei aistinvaraisesti havaittavaa esiintymää

Liite II

UIMAVEDEN LAADUN SEURANTA JA VALVONTA

Uimakauden aikana on aina otettava ja analysoitava vähintään kolme näytettä, paitsi Lapin läänissä sekä Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa, jossa uimakauden aikana on otettava ja analysoitava vähintään kaksi näytettä.

Näytteenottopäivät on jaettava tasaisesti uimakauden ajalle.

Liite III

MIKROBIOLOGISIA TUTKIMUKSIA VARTEN OTETTAVIEN NÄYTTEIDEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Seurantakohta

Uimavesinäytteet on otettava, jos mahdollista, 30 cm:n syvyydeltä ja vähintään 1 metrin syvyisestä kohdasta.

2. Näytepullojen sterilointi

Näytepullot on

- streriloitava autoklavoimalla vähintään 15 minuutin ajan lämpötilassa 121 °C, tai

- steriloitava kuumailmasteriloinnilla vähintään 1 tunnin ajan lämpötilassa 160-170 °C, tai

- käytettävä suoraan valmistajalta saatuja steriilejä näyteastioita.

3. Näytteenotto

Näytepullon tai -astian tilavuus määräytyy kutakin analysoitavaa muuttujaa varten tarvittavan vesimäärän mukaan. Vähimmäistilavuus on yleensä 250 ml.

Näyteastioiden on oltava läpinäkyvää tai väritöntä materiaalia (lasi, polyeteeni tai polypropee-ni).

Näytteenotto suoritetaan aseptisesti.

Näytteen tiedot on merkittävä pysyvällä musteella näytepulloon tai -astiaan ja näytteenottolomakkeeseen.

4. Näytteiden säilytys ja kuljetus ennen analysointia

Uimavesinäytteet on kuljetettava valolta suojattuina.

Uimavesinäytteet on säilytettävä noin 4 °C:n lämpötilassa kylmälaukussa tai jääkaapissa. Jos kuljetus kestää todennäköisesti yli neljä tuntia, näytteet on kuljetettava jäähdytettyinä.

Näytteet on analysoitava mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen, mieluiten saman työpäivän aikana. Näytteenoton ja analysoinnin välinen aika ei saa ylittää 24 tuntia ja tällä välin näytteet on säilytettävä pimeässä 4 ± 3 °C:n lämpötilassa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.